İnkilap tarihi klasik sınav soruları-Ders Notları

 

Türkiyenin nüfusuna baktığımızda 1927 de ne söylenebilir?

Kadın nüfus, erkek nüfusun önüne geçmiş ve erkek nüfus savaşların etkisiyle nüfus azaldı.

bu dönemde toplumun ruh hali yansıtma da başarılı olmuş roman örnekleri sayınız?

yakup kadri karaosmanoğullarının ‘yaban’ kemal tahirin ‘yorgun savaşçı’ adlı romanlarıdır.

sosyolojik anlamda modernleşmenin en önemli göstergesi nedir?

şehirleşmenin gelişmesi ve şehir nüfusunun köylerde yaşayan nüfusu geçmesidir. (1985)

  1. TBMM nin çıkardığı ilk kanunlarda önceliği hangi alanda olmuştur?

sağlık

ülke eğitimcilerin görüş ve önerilerini devlet yöneticileriyle paylaştığı ve m.k. paşanın açılışınmı yaptığı kongre?

Maarif kongresi

Osmanlı devletinin yıkıldığı tarihlerde okur yazar oranları nelerdir?

%6 ila %10

Harf ınkılabı hangi tarihte ilan edildi?

1928

Türkiyenin 1934-1938 yıllarındaki tarım alanındaki drumunu doğru yansıtan bir ifadedir?

Büyük çoğunlğu mübadil muhacir ve mülteci grubuna verilirken pek az miktarıda toprağa muhtaç yerli çiftçilere verilmiştir.

Cumhuriyet hükümetleri özellikle ulaşımın hangi alanında önemli oranda gelişmeler kaydetmiştir?

Demiryolları 5 – 10 km lik

Siyasi askeri başarılarının ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik başarılar ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferlerin az zamanda süreceği düşüncesiyle iktisadi yapımının güçlendirilmesi hedefini göstermiştir?

M.K.ATATÜRK

Milli mücadelenin ilk aşaması hangi başarılarla tamamlanmıştır?

Askeri saha başarılarıyla

İlk adım olarak kabul edilen kurul tarafından kabul edilen 3 anan madde nedir? (Bakanlar)

Adliye ,Dahiliye, Sihhiye

Afyon dan itibaren yakılıp yıkılmış bölgelerde halkın temel ihtiyaçlarını (yemeklik ve tohumluk için)kurulan kurum hangisidir?

Sosyal Yardım Komisyonları

Üretimi artırmak için ortaya atılan ilan nedir?

Seferberlik

TBMM nin Mudanya ateşkesinden hemen sonra yaptığı düzenlemelerdir?

1881- 1889 doğumlu askerler terhis edilmiştir

tapu senetlerindeki mevcut ibarenin yerine ‘milli’ kavramı getirilmiştir

Yıkılmış işgal altındaki köylüe tohumluk ve yemeklik tahıl dağıtımı yapılmıştır.

Ordu savaş durumundan barış durumuna geçilerek üretimde askerlerden yararlanılmıştır.

İlk düzenlemelerden biri olan boğazlıyan kaymakamı Kemal beyin ailesine maaş bağlanana şeye  denir?

Şehid-i milli

Yurt dışına çıkacak vatandaşların padişahın adına olan şeklini nasıl ve neden değiştirdiler?

Tbbm olarak değiştiler ve nedeni tbmm nin ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullanır.

‘Senedi hakkani’ yerine geçen ibare nedir?

‘Milli’

TBMM meclisi seferberliği ne zamn hangi tarihte kaldırmıştır?

1 kasım 1923,

5 ağustos 1923 tarihli proje nedir?

Hazar kuruluş ve  Konuş projeleri uygulandı

Karargahların kaçıncı olduğu ve nerede olduğunu sayınız?

Birinci ordu karargahı- Ankara

 İkinci ordu karargahı-Konya

Üçüncü ordu karargahı- Diyarbakır

Saltanatın kaldırılmasında etkili olan düşünce nedir?

Sadrazam teyfik paşanın barış görüşmelerine TBMM  ile birlikte gitme çağrısını içeren telgraf çekmesidir.

Saltanatın kaldırıldığı tarih nedir?

1 kasım 1922

Kullandığı bu cümleyle ‘sizin gideceğiniz konfrensta bizim işimiz yoktur’ sözü kime aittir?

Hüseyin Avni bey

Meclise saltanatın kaldırılması teklifinin sunan milletvekilidir?

Rıza Nur Bey

Tek hakimiyetin millet olduğunun vurgusu hangisinde belirtilmiştir?

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Vahdettin ülke dışına kaçtıktan sonra yerine halife olarak kim geçmiştir?

Abdülmecid

30 kadar makaleden oluşan hazırlanan derleme kitabının ismidir?

Hilafet ve Milli hakimiyet

3 mayıs 1923 tarihinde Müdafa-i hukuk grubunun Halk fırkasına dönüşeceğini bildiren ne yayınlandı?

9 UMDE

  1. Dönem meclisin en önemli icraatlarından biri olan dedikleri şey nedir?

29 Ekim 1923 te Cumhuriyet i ilan etmeleridir.

Vatan ve Tasvir i Efkar gazetelerinde yayımladığı mülakatında cumhuriyetin ilanında acele edildiğine dair eleştiriler yapmıştır?

Rauf (orbay)bey

Osmanlı döneminin son halifesi kimdir?

Abdulmecid Efendi

Halifeliğe bağlılığını ifade eden kişi kimdir?

Rauf (orbay) bey ve milletvekilleerine burada fırça kaymıştır diyebiliriz

İstiklal mahkemesinde hepsi beraat eden gazeteciler 4-5 şubat 1924 tarihinde İzmir de Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Yargılanan gazetecilerden sadece tevhid-i Efkar gazetesinin sahibi toplantıya alınmadı bu kişi kimdir?

Velid (Ebuzziya) Bey dir.

TBMM de Halifeliğin kaldırılması ile ilgili ilmi ve tarihi izahlarıyla tereddütleri gideren vekil kimdir?

Seyyid bey

Halifenin nüfuzundan fayda görülmediği iddialarına katılmadığını, Müslümanların esir oldukları için yardım edemediklerini savunmuştur?

Ahmet Emin yalman

‘Memleketin iktisadi ve siyasi pek çok meseleleri varken hilafetle uğraşılmamasını ve bu müthiş kuvvetin (hilafetin) düşmanların kuçağına atılmamasını’ istemiştir?

Zeki Bey

 

Meclise hilafetin ilgası teklifi sunan urfa mebusudur?

Şeyh Saffet Efendi 

Hilafetin düşmanların yahut diğer hükümetlerin kucağına atılmamasını istemiştir?

Zeki Bey

Halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkarak bunun bir hata olduğunu Meclis kürsüsünden seslendirenlerden biridir?

Halid bey

Halifesiz cuma namazı kılınamayacağına dikkat çekmiş ve halifenin nüfuzundan fayda görülmediği iddialarına katılmamıştır?

Halid bey

Halifelik hangi tarihte lağvedilmiştir?

3 Mart 1924

Halifeliği kaldırmanın ‘evvela hanedan sonra millet için, türkçülük için bir intihar’ olduğu iddiasında bulunmuştur?

Adliye vekili seyyid bey

Birinin teklifi üzerine Mecliste Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun tartışmalarına bağlanmıştır?

Vasıf(Çınar)Bey

TÜm eğitim kurumları Maarif Vekaletine bağlanmıştır?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülkedeki tüm eğitim kurumları Maarif Vekaletine Bağlanmıştır, hangi okullar daha sonra bundan hariç tutulmuştur?

Askeri okullar

3 Mart 1924 tarihli meclis kararlarından biridir?

Şeriye ve evkaf Vekaletinin ilgası

Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması hangi tarihlerde gerçekleşmiştir?

3 Mart 1924

Mustafa Kemal Paşa halifeliğin kaldırılmasından önce bu konuda fikir birliğini sağlamak yoluna gitmiştir?

Basın – Ordu- Üniversite

Teklif ettiği kanunun uygulayayıcısı olarak Maarif Vekili olmuştur?

Vasıf (Çınar) Bey

Sadrazam Teyfik Paşanın Lozana katılma isteğine karşılık ‘Türk milleti mukaddes davası için, değil İstanbul’dan cihandan bile fedakarlığın binde birini ancak görebilmiştir ,hiç olmazsa üzerimize kuvvet gönderip kuvvetimizi azaltmaya çalışmasaydılar’sözleriyle istanbul yönetimini suçlamıştır?

Hüseyin Avni Bey

Saltanatın kaldırılmasının ardından hangi adım Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma mücadelesinin önünü açmıştır?

Hilafetin kaldırılması

Vahdettin hangi olay sonrasında paniğe kapılarak İngiliz işgal kuvvetleri komutanlığına yaptığı yazılı başvuru ile İngiltere ye sığınmıştır?

Saltanatın kaldırılması

Birinci ve İkinci grup milletvekilleri hangi konuda aynı fikirde olmuş ve birlikte hareket etmiştir?

Saltanatın kaldırılması

Sinop mebusu Rıza Nur Bey kimin hakkında teklif yapmıştır?

Saltanatın kaldırılması

TBMM hükümetinin Mudanya Mütarekesinden hemen sonra attığı adımlardan birisidir?

Tapu senetlerinin üzerindeki padişah tuğrasının yerine TBMM nin adını koyması

Şeriye ve Evkaf ile Erkan-ı Harbiye -i Umumiye vekaletleri hangi tarihte kaldırılmıştır?

3 Mart 1924

Erkanı harbiye umumiye Vekaletinin 3 mart 1924 te kaldırılmasının ardından hangisi kurulmuştur?

Genelkurmay başkanlığı

Hakimiyet hakkının millete verilerek İstanbuldaki padişahlığın yok olup tarihe karıştığı görülmektedir?

Teşkilatı Esasiye Kanunu

Hangisi 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşen önemli bir düzenlemedir?

Saltanat’ın kaldırılması

Kanun tekliflerinden hangisi Saruhan Mebusa Vasıf Bey tarafından verilmiştir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Hangisi imametin de hilafetin de mecliste olduğunu ifade eden mebuslardır?

İzzet Ulvi Bey-Tunalı Hilmi Bey

Hangisi TBMM’de halifeliğin kaldırılması sırasında yapılan tartışmalardaki kafa karışıklığını gideren Adliye vekilidir?

Seyyid Bey

Eski hanedan, halife namıyla saltanat sürdükçe,Cumhuriyetin bekasına itimat etmeyecektir. Hükümetin yarını belli olmayan yeni ınkılaplar bekleyen bir memlekette kimse iktisadi faaliyetlere girişmeyecektir’. ifadeleri hangisi tarafından dile getirilmiştir?

Ahmet Emin Yalman

Birbiri adına gerçekleştirilecek inkılaplara toplumsal muhalefeti harekete geçirerek engel olmaya çalışacakların kullanacbilecekleri en önemli koz ortadan kaldırılmış olur?

Hilafetin kaldırılması

Halifeliğin ilgasına karşı çıkanlardan birisidir?

Halid Bey

Eğitimden devlet kontrolü sağlanmıştır?

Tevhid-i Tedrisat kanunu

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.