İlk Türk islam devletleri ve anadolu selçuklu devleti bilim adamları ve mimari eserleri

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİ BİLİM ADAMLARI VE MİMARİ ESERLERİ

1.Karahanlılar:

a)Mimari Eserler

Şir Kebi camii

Arap Ata türbesi

Balacı Hatun türbesi

Harekan kümbeti

Ayşe Bibi türbesi

b)Dil Ve Edebiyat:(Hakkaniye Lehçesi, Uygur Alfabesi)

Kutadgu Bilig(Siyasetname) Yusuf Has Hacip

Divan-ı Lügat-i Türk (sözlük) Kaşgarlı Mahmut

Atabetü?l Hakayık:(Ahlaki Öğüt) Edip Ahmet

Divan-I Hikmet:(Tasavvuf) Hoca Ahmet Yesevi

Saltuk Buğra Destanı(sözlü)

2.Gazneliler:

a)MİMARİ ESERLERİ

Zafer Kuleleri

Leşker-i Bazar Ulu Cami

Arusu?l Felek

Dil Ve Edebiyat:

(x)Firdevsi: Şehname

Sistani: Edebiyat

Menuceri: Edebiyat

Şeyh Nizami: Edebiyat

3.Büyük Selçuklular

  1. a) Mimari Eserler

Mescid-i Cuma

Haydariye Mescidi

Sultan Sencer Türbesi

İmam-ı Gazali Türbesi

b)Bilim Adamları

(x)- Ömer Hayyam: (Matematik, Astronomi)Rubai Takvimi Celali (Matematik Astronomi)rubai takvim-i celali

Enveri Kaside

(x)Nizamül mülk: Siyasetname

4.Harzemşahlar

a)Bilim Adamları

Zamehşeri Mukaddimetül Edep

Necmeddin Kübra

Fahreddin Razi

5.Çağatay Hanlığı

Bili Adamları

Rabguzi Kısasül Enbiya

Reşiuddin Cmiüt Tevarih

Cüveyni Tarih-İ Cihangüşa

Timur Devleti (Çağatay Türkçesi Uygur Alfabesi )

Ali Şir Nevai :Muhakemetü-L Lugateyn(Farsça-Türkçe Karşılaştırma)

Uluğbey: Matematik, Astronomi

Hüseyin: Bykara Edebiyat

Ali Kuşçu: Matematik, Astronomi

Kadızade Rumi:

Cemşid:

Ebul Gazi: Şecere-i Türkî

Bahadır Han: Şecere-i Terakiname

Lütfi: Zafer Namesi

7)BABÜRŞAH DEVLETİ

Ebu?l Fadl: Ekbername

Hoca Nizammedin Ahmet Tabakat-I Ekber

(x)Babür name

Önemli Bilim Adamları

1) Harezmî: Matematik (Kitabül Cebr ve Mukabele)(x)

2) İbn-i Türk: Matematik(x)

3) Farabi Muallim-i Sani (Matematik,Astronomi Felsefe) Al Farabyus (İhsanu?l ulum, el Medinetül Fazıla, Kitabu?l Musikul Fazıla)

4) Biruni:( Matematik, Geometri, Felsefe, Tarih, Coğrafya)

Kitabu?l Telfihim Asabu?l Bakiye Hint Tarihi

5)İbn-i Sina: Avrupai İsmi Avicenna Tıp( El Kanuni Fitıp)

Gazali: Felsefe (İhyau?l Ulumuddin)

Ömer Hayyam:(Matematik Astronomi)

İbn-i Rüşd: Felsefe

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

Bilim-Fikir Adamları

Seyfettin Amidi: Felsefe Mantık Fen

Kudbeddin Şirazi: Felsefe Coğrafya Astronomi

Kadı Sıraceddin: Mantık Kelam

İbn-İ Bibi: El Evamirül Alaiye Selçukname

Kerimeddin Aksarayi : Müşameretü?l Ahbar

Eflaki: Menakıbü?l Arifin

Hacı Bektaşı Veli: Makalat

Feridun Atar: Mantıkut Tayr

Âşık Paşa: Garibname

Mevlana: Mesnevi Divan-ı Kebir

Yunus Emre: Divan Risaletü?l Nushiye

Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi

Germiyanlı Ahmedi: Divan İskendername Cemşid U Hurşid

Nasreddin Hoca: Fıkra

Battalname :Danişmendname:(Sözlü Edebiyat)

FİKİR-TASAVVUF

1) Yesevilik: Ahmet Yesevi?nin kurduğu tarikattır.

2) Babailik: Baba İshak tarafından kuruldu

3) Ekberilik:sadreddin konyevi

4) Mevlevilik: Sultan Velet

5) Nakşibendîlik

6) Kadirilik

7) Rufailik

8) Kübrevilik

BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ

1) SALTUKLULAR: Kale Cami -Tepsi Minare- Mama Hatun Kervansarayı Ve Kümbeti, Ulu Cami

2)Mengücek Oğulları: Kayıtbay Camii- Divriği Ulu Cami -Kayseri Ulu Cami, Divriği Külliyesi

3)Danişmend Oğulları Yağıbasan Medresesi Emir Gazi Kümbeti, Kayseri Ulu Cami Halife Gazi

4)Artuk Oğulları Malabadi Köprüsü Mardin Ulu Cami

5)Medreseler: Dündar Bey Medresesi -Niğde Ak Medresesi- Hatuniye Medresesi -Kastamonu Köşk Medresesi

ANADOLU SELÇUKLULARA AİT MİMARİ ESERLER,

a)Camiler

1.Konya Alaadin Camii( ilk cami )

2.Niğde Alaadin Cami

3.Malatya Ulu Cami

4.Sırçalı mescidi

5.Karatay mescidi

6.Taş mescid

7.Alaca Mescidi

b)Medreseler:

1.Sırçalı Medresesi

2.Amasya Gök Medresesi

3.Erzurum Çifte Minareli Medresesi

4.Konya Karatay Medresesi

5.Konya İnce Minareli Medresesi

6.Sivas Gök Medresesi

7.Sivas Şifahiye Medresesi

8.Sivas Burciye Medresesi

9.Kırşehir Cacabey Medresesi

10.Kayseri Hunat Hatun Medresesi

11.Kayseri Şifahiye Medresesi

12.Kayseri Gıyasiye Medresesi

13.Kayeri Koca Hasan medresesi

c)Kümbet(Silindirik Çokgen Konik)

1.Divriği Sitte Melik

2.Erzurum Emir Saltuk

3.Kayseri Danişmend Gazi

4.Erzincan Mama Hatun

5.Konya U. Kılıç Arslan

6.Kayseri Dönen Kümbet

7.Kırşehir Cacabey

8.Niğde Nihavend Hatun

d)Külliyeler(Cami +Kütüphane+İmarethane+Hastane)

1.Hısant Hatun

2.Hacı Kılıç

3.Sahib Ata

e)Köşk Saraylar

1.Kayseri Kubadiye

2.Beyşehir Kubadabad

3.Haydar Bey köşkü

4.Hızır İlyas köşkü

f)Kervansaray

1.Alayhan ( ilk kervansaray )

2.Evdirhan

3.Sultanhan

4.Alayhan

5.İncir Kırkgöz

6.Hekimhan

7.Şarabsalhan

8.Islıkhan

9.Akhan

g)Hamamlar

1.)Sultan Hamamı

h)Köprüler

1.Belkıs

2.Eğri Hıdırlık

ı)Daruşşifalar(Bimarhanler)

1.Gevher Nesibe Hatun

2.Alaaddin Keykubat

3.Divriği Turan Melek

4.Amasya Torumtay

5.Tokat Muineddin Pervane

ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ ESERLER

a)Karaman oğulları=>-Ulu Cami -Karaman Arapzade-Aksaray Ulu cami -Ak Medrese

b)Aydınoğulları =>-Birgi Ulu Cami -İsabey

c)Menteşe oğulları=>-Muğla Ulu Cami -Hacı İlyas Camii-Firuzbey Camii

d)Hami oğulları =>-Antalya Yivli Minare–Taş medrese

e)Saruhan oğulları =>Ulu Cami

f)Eretne beyliği=>-Âşık Paşa türbesi

g)Dulkadir oğulları=>-Maraş Ulu Cami

h)İlhanlılar=>-Sungur Bey Cami

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları YKS-TYT-AYT Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.