Finansal Planlama Ders Notları

      GİRİŞ

Sermaye yapısı kararları, firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelişmeleri açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Artık işletmeler olayları kendi akışına bırakmak ve kısa vadeli, günü kurtarmayı amaç edinen finansal stratejiler izlemek yerine, uzun vadeli hedeflere odaklanıp, bu doğrultuda geleceği bu günden öngörmeye ve faaliyetlerini o doğrultuda planlamaya çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere finansmanda, işletmenin faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu fonların minimum maliyetle optimum koşullarda temin edilmesi kadar, bu fonların en etkin ve rasyonel şekilde kullanılması da ˆnemlidir. Fonların en rasyonel şekilde kullanılmasında ise, finansal eylemlerin önceden planlanmasının rol¸ yadsınamayacak kadar büyüktür. Çünkü¸ her şeyden önce finansal planlama, geleceğin bu günden öngörülmesine ilişkin bir faaliyet olduğundan, işletmenin imkanları ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerinin ne şekilde oluşacağını, bu faaliyetler için ne tutarda fona gereksinim duyulacağını önceden tespite ve ayrıca da gerçekleşen ile gerçekleşmesi beklenenin karşılaştırılması yoluyla bir denetim olanağının doğmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla finansal faaliyetlerin önceden planlanması, fon kaynaklarının en karlı şekilde nerelerde kullanılabileceğinin de önceden tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca finansal planlama, işletmenin hedeflerine odaklanmasına ve tüm işletme birimlerinin aynı hedefe koordineli olarak ulaşma yönünde çabalarına da önemli bir katkı sağlamaktadır.

Bu çalışmada genel olarak işletmeler için büyük önem taşıdığına inandığımız finansal planlama, finansal öngörü açıklanmıştır. 

 1. Planlama: İşletmenin tümünü ya da herhangi bir birimini ilgilendiren, gelecekteki hareket tarzının ilkelerini saptama süreci veya işlerin rastlantıya bırakılmayarak bir projeye göre yürütülmesi, kararların işe girişmeden önce alınması olarak tanımlanır.
 • Piyasalardaki hareketliliğin artması,
 • Üretimde mümkün olduğu kadar ekonomik ve rasyonel sonuçlar almak zorunda kalınması,
 • Fon tedarik etmenin ve işletmenin likidite durumunu korumanın güçleşmesi, planlı hareket etmeyi kaçınılmaz kılan faktörlerdendir.
 1. Finansal planlama: İşletmeye giren ve çıkan para fon akımlarının sistematik bir biçimde tahmini ve hesaplanması işlemlerini kapsar. Bir üretim biriminin planlanan faaliyetlerinin belirli bir zaman diliminde ortaya çıkmaları nedeniyle planlama, finansal yönetimin odak noktasını oluşturur

2.1 Finansal plan hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

 • İşletmenin uzun dönemli amaç ve hedefleri,
 • İşletmenin mevcut finansal yapısı,
 • Üretilen mamullerin özellikleri,
 • Üretilen ürünlerin pazarlanabilirliği,
 • İşletmenin pazarlık gücü vb. içsel unsurlar.
 • Genel ekonomik durum,
 • İşkolundaki rekabet,
 • Vergi uygulamaları,
 • Kredi kaynakları,
 • Bireysel ve kurumsal yatırımcı davranışları,
 • Talepteki olası değişmeler,
 • Satıcıların durumu gibi işletmenin müdahale edemeyeceği dışsal koşullar.

2.2 Finansal planlamanın amacı:    Optimal likiditedir. Başka bir deyişle işletmenin yükümlülüklerini ve ödevlerini yerine getirebilmesi için sürekli olarak elinin altında likit varlıklar bulundurması, yani likidite durumunu koruması gerekmektedir.

 • İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken fonları sağlamak.
 • Finansman maliyetini en aza indirmek için en uygun koşullarda fon sağlamak.
 • İşletmenin finansal yapısını değişen koşullara uydurmak.
 • Beklenen nakit fazlalıklarını zamanında verimli kılmak, finansal açıklara önceden çare aramak ve finansal dengeyi korumak.

finansal planlamanın amaçları arasında yer almaktadır.

2.3 Finansal planlamanın faydaları

 • Geleceğe yönelik hedefler, kantitatif hale dönüştürülür.
 • Faaliyetlerin değerlenmesinde ve kontrolünde kullanılacak standartların belirlenmesini sağlar.
 • Ekonomik hayatta karşılaşılabilecek problemlerin önceden görülmesini mümkün kılar.
 • İşletmede çeşitli bölümler arasında koordinasyon sağlanmasına yardımcı olur.
 • İşletme amaç ve stratejilerinin anlaşılmasında ve faaliyetlerin yürütülmesinde yol gösterici olur.
 • Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar.

Planlamadan istenen faydaların sağlanabilmesi için;

 • Planlamanın amaç değil, bir araç olduğu,
 • Planların, değişen koşullara uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip olması,
 • Planlama sürecine yalnızca yöneticilerin değil, uygulamacıların da katılması,
 • Planlamada yalnızca maliyetler ve kısa süreli karlılık üzerine yoğunlaşılmaması, aynı zamanda yeni iş alanları yaratma, uygun olmayan alanlardan çekilme gibi faaliyetlere de önem verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

2.4 Finansal planlamanın işlevi: Finansal planlama yalnızca plan ve bütçelerin yapılmasından ibaret sayılamaz. Finansal kontrol süreci ile sapmalar analiz edilerek gerekli düzeltici önlemlerin zamanında alınması da planlamadan beklenen yararın sağlanması açısından önemlidir. Bu sebeple planlamanın temel işlevi, girişler ve çıkışlar arasında zamansal açıdan uygunluk sağlayarak genel finansal dengenin korunmasına yardımcı olmaktır. Bu temel fonksiyon,

 • Nakit ve fon girişlerinin işletmenin üretim sürecine uyarlanması,
 • İşletmenin özel fonlama olanaklarına göre ödemelerin zamansal açıdan ayarlanması,
 • Eksik-ya da aşırı finansmandan kaçınılması.

şeklinde incelenebilir.

Bu işlevleri yerine getirirken, finansal planlama, gözlem döneminde olası çevre koşulları ve davranış biçimlerini belirleme ve yönetim politikası ile planlamada ön görülen hedefleri uyumlaştırıcı bir davranış biçimini belirleme özelliklerine de sahip olmalıdır. Öte yandan planlama organizasyonuna bağlı olarak planlama süreci, kademeli bir yapı arz etmektedir.

2.5 Finansal plan bölümleri

 • Ana bütçe (master plan), planlama çalışmalarının temelini oluşturur, görevi işletme taslağını belirlemektir. Bütün işletme operasyonlarını kapsar.
 • Önlemler planı, program ve faaliyetlerin geliştirilmesi görevini üstlenir ve
 • Stratejik(uzun süreli) planlama
 • Operatif(orta süreli) planlama
 • Taktik(kısa süreli) planlama gibi bölümlere ayrılır.

 

2.6 Finansal Planlama İlkeleri

Finansal planlar, genel kabul görmüş planlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı en azından bütünlüğü, saydamlığı, kesinliği, dönemselliği ve uzmanlığı ortaya koyan ekonomik bir plan niteliğinde olmalıdır. Devlet bütçesinin hazırlanmasında da kullanılan bilen söz konusu kurallar aşağıda kısaca özetlenmektedir.

2.6.1 Bütünlük İlkesi, bütçe hazırlanmasında işletmede ödeme ve tahsilatlara yol açan tüm olayların dikkate alınmasıyla ilgili bir ilkedir.

2.6.2 Birlik İlkesi, tüm sorumluluk merkezleri ya da kâr merkezleri için birer bütçe hazırlanır. Bu bütçelerin bir ana bütçede birleştirilmeleri gerekir. Böylece işletmenin finansal dengesi bir bütün olarak güvenceye alınmalı ya da gözetilmelidir.

2.6.3 Merkezcilik İlkesi, krediler dahil tüm girişler, harcamaları karşılamada kullanılır. Böylece işletmenin finansal dengesi bir bütün olarak güvenceye alınmalı ve bu denge orta ve uzun dönemde sürekli korunmalıdır.

2.6.4 Şeffaflık ilkesi, bütçeler ilgilenenlerin gerekli bilgileri kolaylıkla alabilecekleri nitelikte hazırlanmalıdır. Bu ilkeye göre bütçeler işletme çalışanlarını belirlenen hedeflere ulaşılması için motive etmelidir.

2.6.5 Kesinlik İlkesi, planlanan faaliyetler ve gelecekteki nakit giriş ve çıkışları gerçekçi varsayımlara dayanmalıdır. Bu ilke hatalı kararlardan kaçınmaya olanak sağlar. Bununla aynı zamanda kontrol da kolaylaşır.

2.6.6 Uzmanlaşma İlkesi, bu ilke ödeme ve tahsilatların türlerine ve kaynaklarına göre kesin bir biçimde belirlenmesini özendirir. Bununla hangi finansal araçların hangi sorumluluk ya da kâr merkezlerine aktığı ve hangi amaçlarla kullanıldığı belirlenebilmelidir.

2.6.7 Dönemsellik İlkesi, bütçeler periyodik olarak düzenlenmelidir. Dönemsellik, çeşitli bölümlerin bütçelerine göre değişmektedir. İhtiyaca göre günlük, haftalık, aylık üç aylık, altı aylık yıllık ya da birkaç yıllık bütçeler hazırlanabilir.

2.6.8 Maddi Önem ve İktisadilik İlkesi, bütünlük, kesinlik ve uzmanlaşma ilkesinin sınırsız uygulanması, bütçelerin kesinlik ve güvenirliğini artırırken maliyetleri de arttırmaktadır. Bu nedenle maliyet ve yararların bütünlük ve kesinlik ilkelerine uygun bir biçimde dengelenmesi gerekir

 • Finansal Plan Türleri

 2.7.1 Olağan Finansal Planlar: İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak, gerek miktar gerekse zaman bakımından birbirini karşılaması gereken bütün gelir ve giderleri kapsar. İşletmelerin olağan faaliyetlerini sürdürebilmek için yaptıkları finansal planlardır. Nakit bütçesi ve proforma tablolar normal finansal tablolardır. İşletme faaliyetleri süresince sık sık hazırlanan planlardır.

 Birbirini tamamlayan üç ayrı plandan oluşur:

 • Nakit Planı
 • Kredi Planı
 • Ödeme Araçları Planı

 

2.7.2 Olağanüstü finansal planlar: Yatırımlar için gerekli olan fonların sağlanmasında bu fonlarla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir. İşletme yaşamı süresince bir ya da birkaç kez hazırlanan finansal planlardır. Yatırım planları ve fizibilite etüdleri, kısaca sermaye bütçeleri bu sınıfta yer alan finansal planlardır.

2.7.3 Özel finansal planlar: İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri, sağlamlaştırmaları ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan planlardır.

2.8 Finansal Planlama Süreci: Finansal planlama açık bir biçimde sınıflandırmaya tabi tutulur. Genellikle her finansal plan, akılcı bir seçim yapabilmek için en az iki olmak üzere, birçok seçenek arasında karar verme işlemini kapsar. Ancak bu şekilde bir karar verebilme, sonucun açık bir şekilde belirlenip ortaya konulmasıyla gerçekleşecektir. Buna göre finansal planlamada atılacak ilk adım, tüm işletme faaliyetlerinin gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak olan gelir ve giderlerin önceden kestirilmesi, yani finansal tahmin ya da öngörü ile başlar. Finansal planlamanın ikinci adımı olarak; finansal yönden alternatif olan planın uygulanması gelir. Bunun için finansal tahminlerle ortaya konan sorunun çözümlenebilmesi için, söz konusu seçim olanaklarının saptanması gereklidir. Çeşitli seçim olanaklarının analizinden sonra, optimal seçenekler belirlenecektir. Finansal planlamanın üçüncü ve son adımı; optimal seçeneklerin saptanmasından sonra, zorunlu olarak karşılaşılan bir şey vardır ki, o da karar verme sürecidir. Karar, akılcı bir kimse gibi davranmanın sonucu olarak, ancak optimum olarak nitelendirilebilen olanak ve olasılıklar için verilebilen bir düşünce tarzıdır. Sonuç olarak; finansal planlama süreci, kısa vadeli ve uzun vadeli nakit ihtiyaçlarının tahmininden oluşmaktadır.

Finansal yönetici planları ve burada kullanılan araç ve yöntemleri sürekli kontrol ederek, planların firma hedefleriyle tutarlı olup olmadığını belirler. Böylece tahminleri, planlama sürecinin en önemli bölümünü oluşturur. Finansal yönetici tahminleri sorunları önceden sezinlemek ve bunlara karşı önlem alarak en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kullanır. Tahminler, reklam kampanyaları uygulanarak satışların artırılması veya üretim kapasitesinin yükseltilmesi ya da üretim maliyetlerinin azaltılması için makine, teçhizat satın alınması şeklindeki stratejilerin planlanmasını sağlar. Bu kararları uygulamadan önce çok iyi düşünülmesi ve planlanması gerekir. Yönetim, geleceğe yönelik eylem planlarını belirler. Söz konusu planlar yazılı finansal bütçelere dönüştürülür.

İşletme bütçeleri gelecekteki dönemler boyunca firma finansal değişkenlerinin beklenen değerlerini gösteren formel tablolardır. Bütçeler, yönetimin geleceğe yönelik planlarını detaylı olarak gösterirler.

Uygulamada finansal planların hazırlanmasında, yöneticilerin tecrübesini dikkate alan “top-down” ve uzmanlaşmaya önem veren “bottom-up” yaklaşımlarından hareket edilir.

               Şekil A.  Bütçenin yönlendirici ve koordinasyon özelliği (top-down)

2.9 Bütçelenmiş Mali Tablolar

 • Nakit Bütçesi
 • Proforma Bilanço
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Fon Akım Tablosu

 

Uzun vadeli finansal planlamalarda, proforma bilanço ve gelir tablosu kullanılır. Kısa vadeli finansal planlamalarda, nakit bütçesi kullanılır.

2.9.1 Nakit Bütçesi

 • Nakit bütçeleri, işletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılmasını sağlayan kısa vadeli planlardır.
 • Nakit bütçeleri, günlük,   haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanabilir.

2.9.1.2 Neden Nakit Bütçesi Düzenlenir?

 • İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını zamanında belirlemek
 • Nakit fazlalıklarını önceden belirlemek ve kısa süreli yatırımlara yönlendirmek (repo, hazine bonosu, hisse senedi ve tahvil alımı vb.)
 • Elde yeterli nakit bulundurarak, nakit iskontolarından faydalanmak
 • Borçların, tahvillerin vadesinde, herhangi bir gecikme olmaksızın ödenmesinin sağlanmak
 • Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunarak, üretimde istikrarı sağlanmak

2.9.1.3 Nakit Bütçesi Düzenleme Aşamaları

 1. Bütçenin kapsayacağı süre belirlenir.
 2. Nakit girişleri tahmin edilir.
 3. Nakit çıkışları tahmin edilir.
 4. Net nakit akışı sağlanır ve nakit dengesi kurulur.

Örnek 1: Gönenç Halıcılık A.Ş. halı ve kilim üretimi ile uğraşmaktadır. Şirket yönetimi maliyetleri düşürmek ve kalitede üstünlük sağlamak amacıyla 26.000 TL’ ye bir makine satın almayı düşünmektedir. Satışların 2010 yılında aylar itibariyle tahmini şöyle yapılmıştır:

Ocak 26.000 TL

Şubat 33.000 TL

Mart 41.000 TL

Nisan 55.000 TL

Mayıs 68.000 TL

Haziran 72.000 TL

Temmuz 28.000 TL

Ağustos 19.000 TL

Eylül 3.000 TL

Ekim 2.000 TL

Kasım 7.000 TL

Aralık 1.000 TL

 

AKTİF             Gönenç Halıcılık A.Ş. 2009 yılı sonu bilançosu (TL)                               PASİF

Hazır Değer                 1.000                  KVB                              2.000

Alacaklar                     6.000                  Ödenecek Vergiler        3.000

Stoklar                        24.000                 Banka Kredileri             9.000

Dön. Var. Top.           31.000                 Cari Pasif Top.              14.000

Duran Varlıklar          25.000                 UVB (%10 faiz)            12.000

Öz sermaye                   30.000

TOPLAM AKTİF        56.000              TOPLAM PASİF          56.000

 

İşletme hakkında aşağıdaki nakit konuları bilinmektedir (TL):

 1. Alacaklar 60 gün içinde tahsil edilecektir. Buna karşılık borçlar, 30 gün içinde ödenecektir. Geçmiş dönem alacakları ise Şubat ayında tahsil edilecektir.
 2. Bankalara olan borcun, 5.000 TL’si Ocak 2010’da, geri kalan kısmı da Şubat ayında ödenecektir.
 3. Hammadde alışları satışların %40’nı, işçilik ücretleri %20’sini oluşturmaktadır. Yönetim ve satış giderleri ise aylık 1.000 TL olarak belirlenmiştir.
 4. Geçen yılın borcu, Ocak ayı içinde, vergi borçları da 3 eşit taksit halinde ödenecektir (Ocak-Temmuz- Ekim).
 5. Uzun vadeli kredi faizi her yıl düzenli olarak Ocak ayında %10 faiz oranı üzerinden ödenecektir.
 6. Şirket yönetimi, satın almayı düşündüğü yeni makine bedelinin yarısını Ocak ayında, geri kalanını da Eylül ayında ödeyecektir.
 7. 1000 TL minimum nakit dengesi olarak ayrılacaktır. Şirket müdürünün, 2006 yılında 3000 TL’lik iştiraki vardır.
 8. İşletmenin daha etkin ve likit çalışabilmesi için nakit durumu yeterli görülmediğinden İş Bankası İzmir Şubesinden, 2010 yılı sonunda ödemek üzere 45.000 TL’lik kredi talep edilmektedir.

Aşağıdaki verilerden yararlanarak X işletmesinin 2010 yılı ilk altı aylık dönemi için nakit bütçesini düzenleyelim.

 1. X işletmesinin 2010 yılı toplam satışlarının 600.000 TL olacağı tahmin edilmiştir.
 2. Satışlar aylara göre eşit dağılım göstermektedir.
 3. Aylık satışların tamamı peşin olarak yapılmaktadır.

4.Geçmiş dönem alacakları 10.000 TL’dir ve Şubat ayında tahsil edilecektir.

 1. Nisan ayında 20.000 TL temettü geliri, her ay 15.000 TL kira geliri, Mayıs ayında ise 10.000 TL sabit değer satış geliri sağlanacaktır.
 2. Her ay aylık satışların %40’ı tutarında hammadde peşin satın alınacaktır.
 3. Nisan ayında ekonomik ömrünü tamamlayan bir makinenin 50.000 TL’ye yenisinin satın alınması planlanmıştır.
 4. Geçmiş dönem borçları 25.000 TL’dir ve Ocak ayında ödenecektir.
 5. İşletme her ay yönetim ve satış giderleri için ortalama 20.000 TL harcayacaktır.
 6. İşletme bir bankadan 90.000 TL kredi talep etmiştir. Nakit bütçesini düzenleyerek, bu kredi talebinin uygun olup olmadığını ve alınacak kredinin altı ay sonunda geri ödenip ödenemeyeceğini belirtiniz.

 

Örnek 2 : Aşağıdaki verilerden yararlanarak X işletmesinin 2010 yılının Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait üç aylık dönemi için nakit bütçesini düzenleyiniz.

 • Şirketin Şubat ve Mart aylarında gerçekleşen ve gelecek üç ay için planlanan satışları aşağıdaki gibidir: Şubat 180.000 TL, Mart 220.000 TL, Nisan 160.000 TL Mayıs 240.000 TL, Haziran 200.000 TL
 • Şirket satışlarının %20’sini peşin yapmakta, %50’sini 1 ay, %30’unu da 2 ay sonra tahsil etmektedir.
 • Şirketin her ay 16.000 TL’lik diğer gelirleri vardır.
 • Şirketin Şubat ve Mart aylarında gerçekleşen ve gelecek üç ay için planlanan hammadde alışları şöyledir: Şubat 000 TL, Mart 160.000 TL, Nisan 200.000 TL, Mayıs 220.000 TL Haziran 180.000 TL
 • Hammadde alışlarının %40’ı peşin, %10’u 1 ay, %50’si de 2 ay sonra ödenmektedir.
 • Her aya ait ücretler, bir ay önceki satışların %10’u kadardır.
 • Her ay 4.000 TL kira ödenmektedir.
 • Mayıs ayında 6.000 TL kar payı ödenecektir.
 • Nisan ayında 10.000 TL vergi ödenecektir.
 • Haziran ayında 15.000 TL’lik borç faizi ödenecektir.
 • Haziran ayında 12.000 TL’lik büro malzemesinin peşin olarak satın alınması planlanmıştır.

 

2.9.2 Proforma Bilanço

 • Proforma bilanço, gelecekte belirli bir tarihte işletmenin olası varlık, borç ve öz sermaye durumunu tasnifli halde gösteren tablodur.
 • Proforma bilanço, işletme amaçları doğrultusunda alınan kararların, yapılan planların, işletmenin aktif ve pasif yapısını nasıl etkileyeceğini tahmin etmeye yarayan finansal tablodur.

2.9.2.1 Proforma Bilanço Hazırlama Aşamaları

 1. Satışlara bağlı olarak değişen her bilanço kalemine yapılacak yatırım tutarı belirlenir.

Satışlardan Etkilenen Bilanço Kalemleri: Kasa, Banka, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Ticari Borçlar, Ödenecek Giderler, Ödenecek Borçlar, Ödenecek Vergiler, Ödenecek Primler

Satışlardan Etkilenmeyen Bilanço Kalemleri: İştirakler, Uzun Vadeli Banka Kredileri,     Uzun Vadeli Diğer Borçlar, Tahviller, İpotekli Borç Senetleri, Ödenmiş Sermaye, Pay Senetleri

 1. Kendiliğinden oluşacak fon kaynakları belirlenir.
 2. Öz sermaye tutarı belirlenir.
 3. Aktif ve pasif tutarlar dengelenir.

2.9.3 Proforma Gelir Tablosu

 • Proforma gelir tablosu; işletmenin tahmin edilen hesap döneminde elde edeceği gelirler ile yapması beklenen giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve söz konusu dönem faaliyetlerinin sonucunu kar ya da zarar olarak özetleyen tablodur.
 • Proforma gelir tablosu; işletmenin gelecek döneme ilişkin gelir ve giderlerinin tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.

Proforma gelir tablosu düzenlenirken;

 • İlk önce, satış tahmini yapılır.
 • Satış tahminlerinden yararlanarak, üretilen malın maliyeti tahmin edilir. Genellikle, geçmiş yıllara ait satılan malın maliyetinin satışlara oranı ile satılan malın maliyeti tahmin edilir.
 • Satışlarla ilgili giderler ve yönetim giderleri tahmin edilir.
 • Gelir ve giderler arasındaki fark, o dönemin kar/zararını oluşturur.

2.9.4 Proforma Fon Akım Tablosu

 • Proforma fon akım tablosu, işletmenin gelecek hesap dönemlerinde sağlayacağı tahmin edilen kaynaklarla bunların olası kullanım yerlerini gösteren bir tablodur.
 • Proforma fon akım tablosu, proforma bilanço ve gelir tablosundan faydalanılarak düzenlenebilir.
 • İşletmenin gelecek dönemde sağlayabileceği kaynakları,
 • İşletmenin, planın kapsadığı dönem içindeki fon gereksinmesini,
 • İşletmenin yarattığı kaynakların gereksinimleri karşılayıp karşılamayacağını, yeterli değil ise, farkın hangi kaynaklardan karşılanabileceğini ortaya koymaktadır

2.10 Proforma Tabloların Hazırlanmasında Karşılaşılan Güçlükler

 • Para ve sermaye piyasalarındaki istikrarsızlıkların planlamayı zorlaştırması
 • Enflasyon
 • Değişen hükümet politikaları (İşletmelerin satış hacmini etkiler)
 • Satış tahminlerinde gerçekçi varsayımlar kullanılmaması (Aşırı iyimser-Aşırı kötümser)
 • Yöneticilerin ve ortakların, tabloların gerekliliğine inanmamaları veya gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları

 

2.11 Finansal planda gelir olarak gösterilen kalemler:

 • Üretilen ya da ticari mallardan sağlanan satış gelirleri.
 • Maddi duran varlıklar: arsa, bina, demirbaş, makine tesisler ve büroların satışından sağlanan gelirler.
 • Maddi olmayan duran varlıklar: patent, lisans, marka hakkı, franchising, know-how’dan sağlanan satış gelirleri
 • Finansal yatırımlar: iştirak paylarından ve menkul kıymet satışından sağlanan gelirler.
 • Öz sermaye: öz sermaye akımından sağlanan gelirler.
 • Borçlar: dış kaynak bulunarak sağlanan gelirler.
 • Faiz, komisyon ve karlar: finanslama işlemlerinden, iştiraklerden, taşınır değerlerden ve kredilerden sağlanan gelirler.
 • Diğer: yukarıda yer almayan diğer gelir kaynakları, sözgelimi hurda satışından ve kredilerden sağlanan gelirler v.b

 

2.12 Finansal planda gider olarak gösterilen kalemler

Maddi olmayan duran varlıklar: patent, lisans, marka hakkı, franchising ve benzeri değerlerin edinilmesi için yapılan harcamalar.

 • Finansal yatırımlar: iştirakler, peşin ödenen giderler, depozito ve teminatlar için yapılan harcamalar.
 • Madde giderleri: hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, yedek parça ve mal satın alınması için yapılan harcamalar.
 • Personel giderleri: ücretler, maaşlar, sosyal ödemeler ve diğer giderler.
 • Vergi, resim ve harçlar: gelirler üzerinden ödenen vergiler ile resim ve harçlar.
 • Öz sermaye: öz sermaye unsurlarının ödenim giderleri
 • Dış kaynak: dış kaynak faiz ve ana para taksit ödemeleri
 • Faiz,komisyon,kar: finanslama giderleri, kar dağıtımı
 • Diğer: yukarıdaki gider kalemleri arasında yer almayan diğer giderler, sözgelimi sigorta, araştırma-geliştirme, dağıtım ve kira giderleri gibi.

 

2.13 Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

 

Finansal planlama için gelecekteki tahsilat ve ödemeler bilançoda değişikliğe yol açan kalemler, satışlar ve başarıyı etkileyen diğer unsurların tahmin edilmesi gerekir. Bütçelerde yer alan gelecekteki değer, geçmişteki ve şimdiki değerlerden türetilir.

Planlanmada öngörülen kar ya da bilanço kalemleri, hedef büyüklüklerle bağdaşmıyorsa, bir sonraki planlamada dikkate almak üzere planlama faaliyetlerine ilişkin alternatif öneriler getirilir. İşletme faaliyetleri ile planlama süreci arasındaki karşılıklı bağımlılık nedeniyle, planlama süreci; likidite, kar ve bilançonun yapısında yeni oluşumlara yol açar.

Finansal planın enflasyonist ortamda ancak kısa süreli bir planlama döneminde yeterli derecede güvenilir bilgiler verebileceği belirtilmelidir. Özellikle bir yılı aşan tahminlerin gerçekleşme olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden bu tür planların her yıl yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aşağıda finansal planın tahmininde kullanılan yöntemler tanıtılacaktır.

2.13.1 Satışların Yüzdesi Yöntemi

Satışların yüzdesi yöntemi, satışlar ile bilanço kalemleri arasındaki ilişkiden hareket eder. İlk adım, satışlarla doğrudan ilişkili olarak değişim gösteren bilanço kalemlerini belirlemektir. İkinci adımsa, işletmenin geçmiş yıl bilançolarının incelenerek, satışlarla bilanço kalemleri arasındaki ilişkinin yüzde olarak saptanmasıdır.Satış yüzdesi yönteminde, satış hacmindeki değişikliklerin etkisi altında olan kalemlerin satışlarla ilişkileri yüzde cinsinden ifade edilmektedir.Aktif kalemlere ait yüzdeler toplamı ile, pasif kalemlere ait yüzdeler toplamı arasındaki fark, tahmini satış artışı ile çapılarak bilanço kalemleri tek tek belirlenmektedir. Aktif kalemlerin yüzdeler toplamı ile pasif kalemlerin yüzdeler toplamı arasındaki fark, tahmini satış artışı  (geçmiş yıl satışı – gelecek yıl tahmini) ile çarpılarak fon açığı/fazlalığı bulunur.Kısa vadeli finansman ihtiyacının belirlenmesinde olumlu sonuçlar verirken, uzun vadede güvenilirliği azalabilmektedir.

Satışların yüzdesi yöntemini daha iyi açıklamak amacıyla örnek A işletmesinin

2001 yılına ilişkin özet bilanço ve gelir tablosunun aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

AKTİF                  A İşletmesi 31 Aralık 2001 Tarihli Bilançosu (000)               PASİF

 

Dönen Varlıklar 22.000.000                   K.V.Y.K                          6.000.000

Kasa-Banka 2.000.000                           U.V.Y.K.                         6.000.000

Alacaklar 4.000.000                               Öz Kaynaklar                 18.000.000

Stoklar 16.000.000                                  Sermaye                          16.000.000

Duran Varlıklar 8.000.000                       Dağtlm.Kar                       2.000.000

Aktif Toplamı     30.000.000                               Pasif Toplamı    30.000.000

 

A İşletmesi 31 Aralık 2001 Tarihli Gelir Tablosu (000)

Satışlar 50.000.000

Satışların Maliyeti 40.500.000

Brüt Kar 9.500.000

Faaliyet Giderleri 5.000.000

Faaliyet Karı 4.500.000

Diğer Giderler 2.000.000

Net Kar 2.500.000

Kar Payı Ödemeleri 500.000

Dağıtılmayan Kar 2.000.000

İşletmenin 2001 yılı satışları 50 milyar TL iken, 2002 yılında %25 artarak 62.5 milyar TL ye çıkması hedeflenmektedir. Bu işletmenin satışlarının 62.5 milyar TL’ye yükselmesi durumunda, işletmenin bu satış rakamına ulaşabilmesi için faaliyet hacmini artırması gerekecektir. İşletmenin faaliyetlerini arttırması önceki deneyimlerine göre işletmeni varlıklarını ve borçlarını aşağıdaki gibi etkilemektedir. Bilançoda görülen kasa ve bankalar, alacaklar, stoklar ve duran varlıklar ancak mevcut satış hacmini karşılayabilecek düzeydedir. İşletmenin satışlarına bağlı olarak bu varlıkların, satışlardaki artış oranında artması gerekmektedir. Bilançonun pasifinde yer alan finansman kaynakları ancak işletmenin şimdiki satış düzeyindeki varlıkları finanse etmek için yeterli düzeydedir. Satışlar arttığında buna bağlı olarak varlıklar da artacağından artan varlıkları finanse etmek için ek fona ihtiyaç duyulacaktır. Buna göre işletmenin 2002 yılına ait bilanço kalemlerinin alacağı şekli gösteren proforma bilançosu ve ek fon ihtiyacı şu şekilde ortaya çıkacaktır.

Her bir varlık kalemi işletmenin mevcut satışlarını karşılar düzeyde olduğuna göre % 25 oranında artan satış hacmine paralel olarak varlık kalemlerinin de artırılması gerekmektedir.

Kasa ve Bankalar = 2.000.000 x 1,25 = 2.500.000

Alacaklar = 4.000.000 x 1,25 = 5.000.000

Stoklar = 16.000.000 x 1,25 = 20.000.000

Duran Varlıklar = 8.000.000 x 1,25 = 10.000.000

K.V. Yabancı Kaynaklar = 6.000.000 x 1,25 = 7.500.000

U.V. Yabancı Kaynaklar = 6.000.000 x 1,25 = 7.500.000

Dağıtılmayan Kar = 2.000.000 x 1,25 = 2.500.000

AKTİF A İşletmesi 31 Aralık 2002 Tarihli Proforma Bilançosu(000)         PASİF

Dönen Varlıklar 27.500.000              K.V.Y.K                                  7.500.000

U.V.Y.K                                  7.500.000

ÖzKaynaklar                        18.500.000

Sermaye                                 16.000.000

Dağıtlm Kar                            2.500.000

Duran Varlıklar 10.000.000               Ek Fon İhtiyacı                        4.000.000

Aktif Toplamı 37.500.000                          Pasif Toplamı 37.500.000

Görüldüğü gibi işletme 2002 yılında hedeflediği satış rakamına ulaşabilmesi için 4 milyar TL tutarında ek fona ihtiyaç duyacaktır.

Eğer amaç bilanço kalemlerinin alacağı şekilden ziyade sadece ne kadar ek fona ihtiyaç duyulacağını bulmak ise basit bir formül yardımıyla da ek fon ihtiyacı bulunabilir. İşletmelerin gereksinim duyduğu toplam ve ek fon gereksinimleri aşağıdaki formüllerle hesaplanmaktadır.

Toplam Fon İhtiyacı = Varlıklardaki Artış – K.V. Yab. Kaynaklardaki Artış

Toplam Fon İhtiyacı=V/S*(∆S) – DB/S*(∆S)

 

 

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fon ihtiyacının bir kısmı iç kaynaklardan karşılanmaktadır. İç kaynaklardan sağlanan fonun toplam fon tutarından düşülmesi sonucunda Ek Fon İhtiyacı bulunmaktadır. Buna göre;

İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar = Gelirdeki Artış – Kar payı ödemeleri

İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar =                     GA – D

Ek Fon İhtiyacı = Toplam Fon İhtiyacı – İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar

Ek Fon İhtiyacı =  (V/S*(∆S) – DB/S*(∆S))- (GA- D)

 

 

Ek Fon İhtiyacı = (30.000/50.000*(12.500) -6.000/50.000*(12.500)) – (2.500 -500)

= 7.500 – 1.500  (2.000)

= 6.000 – 2.000

= 4.000.000.000 TL

Satışların yüzdesi yöntemine göre proforma bilanço düzenleme ve fon ihtiyacını tespit etmenin diğer bir yolu da, her bir mali tablo kaleminin geçmiş yıllarda satışlara olan oranının gelecek yıl satış tutarıyla yine aynı oranda olacağı varsayımına göre ilgili kalemlerin belirlendiği yöntemdir. Bir önceki örneğimizde olduğu gibi stok kalemi tutarı 16 milyar TL, satış tutarı ise 50 milyar TL olursa, bu durumda stokların satışlar içindeki oranı % 32dir, bu oranın gelecek yılda aynı olacağı varsayımına göre satış rakamının 62.5 milyara yükselmesi durumunda stokların yeni tutarı, 62.5 milyarın % 32ísi, 20 milyar TL şeklinde bulunacaktır.

Ek fon ihtiyacının bulunmasından sonra gerekli olacak tutarın yabancı kaynaklardan mı yoksa öz kaynaklardan mı sağlanacağı işletmenin finansman politikası ve mali yapısı ile ilgilidir. Satışların yüzdesi yöntemi, finansal planlama için yararlı bir yaklaşımdır. Ancak gerçek hayatta birçok değişken satışlarla orantılı olmayabilecektir.

2.13.2 Rasyo (Oran) Yöntemi: Rasyolar, firmaların özellikle finansman departmanlarında finansal kararları almada sıkça başvurdukları araçlardan biridir. Genel ve spesifik birtakım rasyolar sadece finans bölümü için değil, işletmenin diğer departmanları için ve ayrıca borç verenler gibi birtakım değişik kuruluşlar içinde önem arz etmektedir. Finansal rasyolar, gelir tablosu ve bilanço kalemlerine göre firmanın mali yapısını oransal olarak ortaya koymakta ve böylelikle mukayese imkanı tanımaktadırlar. Ayrıca finansal öngörü ve planlama aracı olarak da rasyolardan yararlanılmaktadır. Firmanın faaliyet kolundaki tipik rasyolardan, benzer firmaların rasyolarından veya öteden beri faaliyetini sürdüren işletmelerde ise geçmiş yıl rasyolarından yararlanılarak proforma bilanço düzenlemek mümkündür. Rasyo yöntemiyle proforma bilançoların hazırlanması, özellikle yeni kurulmuş işletmeler için daha sık kullanılan bir yöntemdir. Başka bir ifadeyle yeni kurulmuş işletmelerin gelecekteki fon gereksinimleri, genellikle rasyo yöntemiyle belirlenmeye çalışılır.

Yöntemi daha iyi anlayabilmek için örnek bir işletmenin 2002 yılında satışlarının 500 milyon TL olacağını ve işletmenin faaliyette bulunduğu endüstrideki oranların ise aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Öz sermaye Devir Hızı = 2

Cari Oran = 2

Toplam Borç / Öz sermaye = 3

Stok Devir Hızı = 4

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 30 gün

Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı = % 25

Duran Varlıklar / Öz sermaye = % 200

Bu verilere göre işletmenin proforma bilançosu şu şekilde düzenlenecektir.

Öz Sermaye Devir Hızı = Satışlar / Öz sermaye =2

= 500.000.000 / Öz sermaye =2

Öz Sermaye = 250.000.000

Toplam Borçlar / Öz sermaye = 3 Toplam Borçlar / 250.000.000 = 3

Toplam Borçlar= 750.000.000

Kısa Vadeli Borçlar = Aktif Toplamının % 25íi

= (250.000.000 + 750.000.000)x 0,25 = 250.000.000

Uzun Vadeli Borçlar = Toplam Borçlar – Kısa Vadeli Borçlar

= 750.000.000 – 250.000.000 = 500.000.000

Stok Devir Hızı = Satışlar / Ortalama Stok = 4

Stoklar = 500.000.000 / 4 = 125.000.000

Alc. Ortlm. Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar x360 / Satışlar

= Ticari Alacaklar x 360 / 500.000.000 = 30

Ticari Alacaklar = 41.665.000

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar = 2

= Dönen Varlıklar / 250.000.000 = 2

Dönen Varlıklar = 500.000.000

Kasa ve Banka = Dönen Varlık Toplamı – (Alacaklar + Stoklar)

= 500.000.000 – 166.665.000 = 333.335.000

Duran Varlıklar / Öz sermaye = % 200 = Duran Varlıklar / 250.000.000 = 2

Duran Varlıklar = 500.000.000

Aktif Toplamı = Dönen Varlıklar Toplamı + Duran Varlıklar Toplamı

= 500.000.000 + 500.000.000 = 1.000.000.000

Pasif Toplamı = Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar + Öz sermaye

= 250.000.000 + 500.000.000 + 250.000.000 = 1.000.000.000

 

AKTİF        A İşletmesi 31Aralık 2002 Tarihli Proforma Bilançosu (000)      PASİF

Dönen Varlıklar     500.000                   Kısa Vad.Yab.Kaynak    250.000

Kasa ve Banka     333.335

Alacaklar               41.665                     Uzun Vad.Yab.Kaynak  500.000

Stoklar                  125.000

Duran Varlıklar     500.000                    Öz Kaynaklar                  250.000

Toplam Varlıklar 1.000.000                 Toplam Kaynaklar         1.000.000

Örnekte görüldüğü gibi işletmenin bulunduğu sektörün tipik rasyoları ve öngörülen satış tutarı yardımıyla proforma bilanço hazırlanabilmektedir. Bu uygulama sektör rasyoları yerine aynı alandaki rakip firmaların rasyoları yardımıyla veya eğer öteden beri faaliyetini sürdüren bir işletme ise geçmiş yıl rasyoları yardımıyla da yapılabilir.

2.13.3Regresyon-KorelasyonYöntemi: Bir firmanın proforma bilançosu düzenlenirken kullanılabilecek yöntemlerden biri de regresyon yöntemidir. Bu yöntem ancak satışlara doğrudan bağlı olan, satışlardan etkilenen bilanço kalemlerinin tahmininde kullanılabilir. Söz konusu yöntemde bilanço kalemleri, satışların bir fonksiyonu olarak ele alınır, başka bir deyişle bilanço kalemleri bağımlı değişken, satışlar açıklayıcı(bağımsız) tek değişken olarak kabul edilir;regresyon analizi yapılarak tahmin edilecek bilanço kalemi ile satışlar arasında geçmiş yıllarda var olan ilişki saptanır; bu ilişkiye en uygun düşen regresyon denklemi bulunur.

Gelecek yıllara ait satış tahminleri önceden yapıldığından, bulunan regresyon denklemi aracılığı ile ilgili bilanço kaleminin gelecek yıllarda alacağı değerler hesaplanır.
Özellikle uzun süreli tahminler için regresyon yönteminin, diğer yöntemlerden daha sağlıklı sonuçlar vereceği ileri sürülmesine karşılık; regresyon yöntemi kullanılmak yoluyla bilanço kalemleri tahmininin kuramsal yönden sakıncaları, eksiklikleri olduğu, oranlar veya yüzdeler aracılığı ile yapılan tahminlerin, regresyon yönteminden daha iyi sonuçlar verdiği de savunulmaktadır.

Örnek: Bir firmanın 2000-2006 dönemine ait satış ve alacak tutarları iki seri halinde aşağıda gösterilmiştir:

 

Yıllar                                            Satışlar(Mil.TL)                                    Alacaklar

2000                                                  15600                                                  2500

2001                                                  15650                                                  2530

2002                                                  16700                                                  3180

2003                                                  20400                                                  3470

2004                                                  21500                                                  4000

2005                                                  22033                                                  4600

2006                                                  22850                                                  5200

Alacaklarla satışlar arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu kabulüne göre regrasyon denklemi:

Χ = ao + aχ

Y:bağımlı değişken (alacakları)
X:Bağımsız değişken (satışları)
a0:Satış olmaması halinde alacakların tutarını ,
a1:Satışların bir birim değişmesine karşılık alacaktaki değişme tutarını (regresyon katsayısını) göstermektedir.
Örnekte yer alan verilere göre a0 katsayısının değeri –2,116;(mil.), a1 katsayısının ise 0.2983 dür 1.
Alacaklarla satışlar arasındaki bağıntıyı gösteren a0 ve a1 katsayılarının değerlerinin yerine konulmasıyla denklem şu şekilde yazılabilir.
Y = -2.116+0.2983 X (milyar TL)
Gerçekten yukarıdaki denklem, alacaklarla satışlar arasındaki bağıntıyı iyi şekilde ortaya koymaktadır. Korelasyon katsayısı r= 0.942 yüksek, dağılım oranı ise %8.6 gibi oldukça düşük bir değerdir2.
Satışlarda bilanço kalemleri arasındaki ilişki doğrusal olmayabilir. İş hacmi genişledikçe firmalar, genel olarak varlıklarını daha ekonomik şekilde kullanmak olanağını elde ettiklerinden, varlıklardaki artış hızının satışlardaki artış hızından daha yavaş olması olağandır. Özellikle bu gibi durumlarda, satışlarla ilgili bilanço kalemi arasındaki ilişki eğriseldir.

Proforma bilanço hazırlanırken, kredi kurumlarının öngördüğü sınırlamalar (cari oranın, net işletme sermayesinin belirli bir düzeyinin altına düşmemesi, yabancı kaynak/öz sermaye oranının belirli bir sınırı aşmaması, kar dağıtımının yapılmaması veya belirli bir oranda yapılması gibi) ile yasal zorunluluklar (vergi karşılıkları, yedek akçe ayrılması gibi) da dikkate alınmalıdır.

 

SONUÇ

İşletmenin karlılık seviyesini etkileyerek diğer işletme faaliyetlerinin olumlu gelişmesini sağlayan ve geleceğe yön vermede önemli etken olan çalışmalardan biri de planlamanın bir çeşidi olan finansal planlamadır.

İşletmelerin gelecek dönemlere ilişkin finansal eylemlerini planlamaları, hedefledikleri başarıya kavuşmaları açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Günümüzde diğer işletmelerle rekabet edebilmek ve işletmenin varlığını sürdürebilmek, bir yerde planlamaya verilen öneme bağlı bulunmaktadır. Özellikle yoğun rekabet ortamlarında, rekabet gücünü artırabilmek açısından mevcut kaynakların etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılmasının önemi büyüktür. Bu noktada, işletmelerin finansal eylemlerini belirli bir plana bağlı olarak sürdürmeleri kaynakların etkin kullanımını sağlamakta, dolayısıyla karlılığı da artırıcı rol oynamaktadır. Aynı şekilde finansal eylemlerin planlanması, işletmelerin faaliyet dönemi sonunda planlarındaki sapmaların tespit edilmesi ve nedenlerinin araştırılması yoluyla bir denetleme ve kontrol imkanı da vermektedir. Diğer taraftan finansal planlar, işletmenin hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için gereksinim duyacağı fon tutarını ve bu tutarın hangi kaynaklardan temin edilebileceğini önceden tespit imkanı vermesi yönüyle de ileride bir takım kötü sürprizlerle karşılaşılma olasılığını en aza indirmektedir.

Finansal öngörülerde, geleceğin belirsiz olmasından kaynaklanan sapmaların her zaman olabileceği ve önemli olanın, planların tam anlamıyla gerçekleşmesinin yanında sapmaların nedenlerinin neler olduğunu tespit etmek ve yapılan tespitler ışığında sorunları en aza indirecek önlemleri almak olduğu unutulmamalıdır.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.