Felsefi akımlar-YKS-TYT felsefe ders notu

Akımlar:

Rasyonalizm (Akılcılık)

Empirizm (Deneycilik)

sensüalizm (Duyumculuk)

Kritisizm (Eleştiricilik)

Pozitivizm (olguculuk)

Neopozitivizm (Analitik Felsefe) (Mantıkçı Empirizm)

Entüisyonizm (Sezgicilik)

Pragmatizm (Faydacılık)

Fenomenoloji (Görüngübilim)

Sofizm (Kuşkuculuk)

Septisizm (Kuşkuculuk Şüphecilik)

Sensüalist Septisizm (Duyumcu kuşkuculuk)

Nihilizm (Hiççilik)

İmmoralizm (Ahlak anlayılarını reddetme)

Taoizm(Hiççilik)

Realizm (Gerçekçilik)

Oluşçuluk (Süreç Felsefesi)

Düalizm (ikicilik)

Hedonizm (Hazcılık)

Egoizm (Bencillik)

Anarşizm (Baştanımazcılık)

Egzistansiyalizm (varoluşçuluk)

Teizm (Tanrıcılık)

Deizm (Yaratanclık)

Panteizm (Tüm tanrıcılık)

Politeizm (Çoktanrıcılık)

Monotezim (Tektanrıcılık)

Ateizmdir (Tanrı tanımazlık)

Agnostisizm (Bilinemezcilik)

Stoacılık (Kadercilik)

Hümanizm (İnsancıllık)

Neoplatonizm (Yeni Eflatunculuk):

Aristotelizm

Atomizm

Patristik Felsefe

Skolastisizm

Nominalizm (Adcılık)

Voluntarizm (İstenççilik)

İşrakizm (Işıkçılık)

Meşşaiye (Yürüyenler)

Materyalizm (Maddecilik)

İdealizm (Fikircilik)

Kartezyenler (Descartesciler)

Monizm (Bircilik):

Spiritüalizm (Ruhçuluk)

Romantizm

Relativizm (Görecelilik)

Metafizik (Fizikötesi)

Mistisizm (Gizemcilik)

Paradigma (Görüş açısı)

İlgili Kategoriler

YKS-TYT-AYT Felsefe Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.