Re’sen Takdir Usulü nedir?

Re’sen Takdir Usulü:
Verginin tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya yasal ölçülere dayanı-larak tespitine olanak bulunmayan durumlarda takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların düzenledikleri vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasına ver-ginin re ‘sen tarhı denir.
Genel olarak aşağıdaki durumlarda re’sen tarh yoluna gidilmektedir.
-Vergi beyannamesinin süresi geçtiği halde verilmemiş olması.
-Tutulması zorunlu defterlerin tutulmaması, tasdik ettirilmemesi veya ibraz edilmeme-sidir.
-Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin matrahın doğru ve kesin olarak hesap-lanmasına imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar