Kategori «İktisat Ders Notları»

Makro iktisat ders notu ve örnek problem çözümleri

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan J.M KEYNES’in etkisi büyüktür. Makro iktisat, konjonktür hareketleri, enflasyon, işsizlik ve dış denge gibi konularla ilgilenir. İktisadi Amaçlar Ekonomik Büyüme Tam İstihdam Fiyat İstikrarı İKTİSAT OKULLARI ORTODOKS (Ana Akım) HETEREDOKS S.S.C.B dağılıncaya kadar Batı ülkelerinde okutulan …

Kapitalist üretim biçimi nedir?

KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ Ekonomide çalışanların ezici çoğunluğunun sanayide olduğu toplumdur.Ekonomik yaşam kentsel yöne kayıyor.Sanayiyle beraber fabrikalar kurulması köy yaşamında olan köylülerin burada işçi olması sonucunu doğuruyor.Bunun yanı sıra zanaatkarlarda fabrikaya yöneliyor. Kent Odaklılık-Sanayi ve Fabrikalar    + Hizmet Sektörü -Kapitalist işletme (Bu işletme bir sermayedara(patron) aittir. -Bu işletmelerde üretimi işçiler yapıyor. -İşçinin 2 özelliği var: 1-Üretim …

Ekonomi ders notları

İKTİSAT VE İKTİSADİ MESELE:İngiliz ekonomist  Lionel Robbins’in yaptığı tanıma göre iktisat;Toplumun sınırlı kaynakları sınırsız istekleri karşılamasında nasıl kullanıldıklarını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat:Kıtlık bilimidir. Kaynakların sınırlı isteklerin sonsuz oluşu bu toplumu tercih yapmaya ve şu 3 temel soru ile karşı karşıya bırakır; Ne Be Kadar Üretilecek:Üretilmesi muhtemel çok olan çeşitli mallardan hangilerinin üretileceğinin saptanmasıdır. Üretim …

Döviz kuru sistemleri nelerdir?

Döviz Kuru Sistemleri >Sabit Kur Sistemi: Sabit kur sisteminde yerli paranın diğer yabancı para cinsinden değeri resmi otorite tarafından belirli bir düzeyde belirlenmesine parite kuru denir. Piyasadaki döviz arz ve talebi değişmeleri ne düzeyde olursa olsun kur belirlenen düzeyde sürdürülür. >Bu sistemin uygulanabilmesi için merkez bankasında yeterli düzeyde altın ve döviz olmalıdır. Döviz belirlenen sabit …

Anüite hesaplamaları nasıl yapılır?

ANÜİTE HESAPLAMALARI Eşit zaman aralıklarıyla eşit miktarlarda yapılan ödemeler serisine anüite denir. Bunun yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Uygulamada anüite formüllerini çeşitli amaçlar için kullanmak mümkündür. Sigorta ve emeklilik ödemeleri ile borç taksitlerinin hesaplanması gibi. Anüitelerin Bugünkü Değeri Anüitelerin Gelecek Değeri Her dönem alınacak ya da verilecek “A” ile ifade edilen eşit taksitlerin “n” …

Döviz kuru riski yönetimi ve türev işlemler

DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ VE TÜREV İŞLEMLER Döviz kuru riski: Ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinde meydana gelebilecek değişmeler sebebiyle karşılaşılan risktir. Parite riski: Döviz portföyündeki yabancı paraların çapraz kurlarında (paritelerinde) meydana gelen değişmeden kaynakla­nabilecek kâr ya da zarar etme ihtimalidir. Türev (Vadeli) Piyasa İşlemleri Türev ürün: Getirisi diğer varlıkların getirisine bağlı olarak belirlenen …

Finansal getiri ve risk

FİNANSAL GETİRİ VE RİSK Getiri, belli bir dönemde yatırımcının kazanç ya da kayıplarının yüzde olarak değişimidir. Finansal varlıkların ortalama getirisi (tarihi getirisi), ekonomik durumla ilgili değerlendirme yapmamızı (yatırım için araçların getirileri hakkında değerlendirme) sağlar. Portföy: Finansta sahip olduğumuz yatırım araçları sepetidir. Portföy Tercihi: Tasarruf sahibinin alternatif menkul kıymet kıymetler arasında hangilerine ne oranda yatırım yapa­cağını …

Hisse senedi değerlemesi nasıl yapılır?

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ Hisse senetleri; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir >          Defter değeri >          Tasfiye değeri >          Piyasa değeri >          Nominal değer >           İşleyen teşebbüs değeri >          Gerçek değer (işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi …

Tahvil değerlemesi nasıl yapılır?

TAHVİL DEĞERLEMESİ Tahvil, anonim şirketlerin, kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum ve kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş olduğu nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olan, nama ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilen bir menkul kıymettir. Tahvilde esas olan vadenin 1 yıldan uzun olmasıdır. >         Nominal değer; tahvilin üzerinde yazılı değer olup ülkedeki yasal …

Finansal aracılık ve finansal düzenleme

FİNANSAL ARACILIK VE FİNANSAL DÜZENLEME FİNANSAL ARACILAR: Finansal piyasaların temel fonksiyonu olan fon transferi sürecinde, fonların tasarrufçulardan yatı­rımcılara aktarımı doğrudan (aracı kullanmaksızın) ve dolaylı finansman (aracı kullanılarak) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Mevduat bankalarına yatırılan mevduatın, kredi olarak kullandırılması, dolaylı finansman için bir örnektir. BANKALAR >         Mevduat Bankaları: Esas olarak kendi nam ve hesabına mevduat …