AÖF Türkiyede sosyoloji çıkmış sorular

Pozitivizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Metafiziksel görüşlere değer verir.
 2. Sezgiciliği esas alır.
 3. Dinsel bilgiyi esas alır.
 4. Deney ve gözlemi esas alır.
 5. Bilginin akıl vasıtasıyla elde edildiğini ileri sürer.

Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu, iyi ve doğru eylemin akılla belirleneceğini, insan hak ve hürriyetinin akılla sağlanacağını savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Materyalizm
 2. Pozitivizm
 3. Rasyonalizm
 4. Realizm
 5. Hiçbiri

Yegâne varlığın madde olduğunu, madde dışında hiç bir cevherin bulunmadığını, maddi ve manevi gerçekliğin, özünün ve temelinin maddede bulunduğunu, zihinsel ve tabiatüstü hiç bir şeyin olmadığını, her şeyin hareket halindeki maddeyle veya madde ve enerji ile açıklanabileceğini, bütün niteliksel farklılıkların niceliksel farklılıklara indirgenebileceğini kabul eden fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Rasyonalizm
 2. Pozitivizm
 3. Realizm
 4. Materyalizm
 5. Hiçbiri

Üç Tazı Siyaset kimin eseridir?

 1. Abdullah Cevdet Paşa
 2. Ziya Gökalp
 3. Prens Sabahattin
 4. Yusuf Akçura
 5. Başir Fuad

Aşağıdakiler hangisi İkinci Meşrutiyet döneminin düşünce ortamında Türkiye’de sosyolojinin kuruluşuna büyük katkı sağlamış isimlerden biridir?

 1. Beşir Fuad
 2. Said Halim Paşa
 3. Prens Sabahattin
 4. Ali Suavi
 5. Abdullah Cevdet Paşa

Prens Sabahattin’in sosyoloji çizgisi uzun süren bir kesintiden sonra Türkiye’de yeniden canlanmasının nedeni değilidr?

 1. Türkiye’de çok partili döneme geçmesi
 2. Türkiye’ye yapılan Marshall yardımı
 3. Türkiye’nin Amerikan yanlısı siyasete bağlanması
 4. Uygulanmaya başlayan liberal politikalar.
 5. Marksist akımın ülkenin düşünce gündeminde önemli bir yer işgal etmeye başlaması

 

Aşağıdakilerden hangisi Sebilürreşad Dergisi’nin önde gelen yazarlarından biridir?

 1. Mehmet Akif
 2. Nazım Hikmet
 3. Emre Kongar
 4. Behice Boran
 5. Ziya Gökalp

Türkiye’de yenileşme hareketinin en önemli sembolik ve teknolojik adımı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 1. Kıyafet devrimi
 2. Matbaanın gelişi
 3. Telefonun gelişi
 4. Ordunun yenilenmesi
 5. Meşrutiyetin ilanı

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla liselerde okutulmaya başlanan ilk sosyoloji ders kitabının yazarları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

 1. Suphi – Ziya Gökalp
 2. Mehmet İzzet – Hesse
 3. Sadık – Bonafos
 4. Suphi Ethem – Gleyse
 5. Servet – Kazım Nami Duru

Türkiye’de “sosyolojiyi” oluşturucu parçalardan biri olarak ilan eden ilk dernek aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Türk Felsefe Cemiyeti
 2. Türkiye Sosyoloji Derneği
 3. Türk Bilgi Cemiyeti
 4. Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği
 5. Mesleki İçtimai

1940’larda Türk sosyolojisi hangi ülkenin sosyolojisinden etkilenmeye başlamıştır?

 1. Almanya
 2. İran
 3. Fransa
 4. Amerika
 5. İngiltere

Türk Devrimini hangi doktrinler belirler?

 1. Milliyetçilik-Batıcılık
 2. Faşizm-Devletçilik
 3. Halkçılık-Devrimcilik
 4. Liberalizm-Kapitalizm
 5. Sosyalizm-Marksizm

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda gerçekleşen iç göçleri etkileyen nedenlerden biri değildir?

 1. Ekonomi
 2. Tarıma traktörün girmesi
 3. Terör
 4. Sağlık
 5. Eğitim

Toplumsal değişimden en az etkilenen köy tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Demiryollarına yakın olan köy
 2. Ova köyü
 3. Karayollarına yakın olan köy
 4. Kente yakın olan köy
 5. Dağ köyü
 6. Asırda Osmanlıda yapılan yenilikler ilk olarak hangi alanda yapılmıştır?
 1. Askeri
 2. Bilim
 3. İdari
 4. Eğitim
 5. Ekonomi

Aşağıdakilerden hangisi II Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?

 1. Yeniçeri ocağının kaldırılmıştır.
 2. Hükümet şûrası, adliye işleri yüksek meclisi ve askeri şûra dairesinden ibaret olan üç meclis kurulmuştur.
 3. Sadrazamlık, Başvekile dönüştürülmüştür.
 4. Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında bir ordu kurulmuştur.
 5. Varlık vergisi getirilmiştir.

İlkokullara öğretmen, tıbbiye ve harbiye ’ye okuryazar öğrenci yetiştirmek gayesiyle Rüştiye okulları hangi padişah döneminde açılmıştır.

 1. II. Mahmut
 2. III. Mustafa
 3. III. Selim
 4. II. Abdülhamit
 5. II. Mehmet

Aşağıdakilerden hangisi Sebilürreşad Dergisi’nin önde gelen yazarlarından biridir?

 1. Mehmet Akif
 2. Nazım Hikmet
 3. Emre Kongar
 4. Behice Boran
 5. Ziya Gökalp

Şiirlerinde ve diğer yazılarında, rasyonalist anlayışın etkisi altında kalarak evrenin sanatkârane bir şekilde Tanrı tarafından yaratıldığını, doğru bilgiye akıl yürütme yoluyla ulaşıldığını, iyi, doğru, güzel ve adil eylemlerin aklın rehberliğiyle tespit edildiğini ileri süren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Beşir Fuad
 2. Ahmet Cevdet Paşa
 3. İbrahim Şinasi
 4. Ali Suavi
 5. Namık Kemal

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’tan sonra edebiyat alanındaki ilk Türkçülerden biridir?

 1. Ziya Gökalp
 2. Hilmi Ziya
 3. Şinasi
 4. Mehmet Akif
 5. Mehmet Emin

 

 1. asırda Osmanlıda pozitivizmin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. İbrahim Şinasi
 2. Beşir Fuad
 3. Ali Suavi
 4. Ahmet Cevdet Paşa
 5. Namık Kemal

Ahmet Cevdet Paşa’nın yazmış olduğu kanun kitabı Mecelle hangi tarihe kadar geçerliliği devam etmiştir.

 1. 1978
 2. 1921
 3. 1924
 4. 1925
 5. 1926

Ali Suavi göre çoğulun iradesini temsil eden idare aşıdakilerden hangisidir?

 1. Oligarşi
 2. Cumhuriyet
 3. Meşrutiyet
 4. Padişahlık
 5. Hiçbiri

Kendi dönemi için yeni sayılabilecek, medeniyet, kamu sanısı, umumi hukuk, şûray ı devlet, yani danıştay; şûray-ı ümmet, yani kanun kurucu meclis, senato gibi kavramları gündeme taşıyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir.

 1. Ahmet Mithat Efendi
 2. Ahmet Cevdet Paşa
 3. Beşir Fuad
 4. Namık Kemal
 5. Ali Suavi

 

Karlofça Antlaşması ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. Osmanlı batılı devletler karşısında resmen toprak kaybetmiştir.
 2. Osmanlı Devletinin dağılma sürecini geciktirmiştir.
 3. Osmanlının güçlü bir devlet olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.
 4. Karlofça Antlaşması 1599’da yapılmıştır.
 5. Hiçbiri

Osmanlı Devletinde matbaanın kullanılmasında aşağıdaki isimlerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 1. Ali Suavi
 2. Ahmet Cevdet Paşa
 3. İbrahim Müteferrika
 4. Beşir Fuad
 5. Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Osmanlıdaki azınlıklara yeni haklar getirmiştir.
 2. Osmanlının batılılaşması için önemli bir gelişmedir.
 3. Yeni düşüncelere ortam hazırlamıştır.
 4. Ülkenin geleceği açısından bir önemi yoktur.
 5. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıdaki Sosyal problemlere yönelik gelişen fikir akımlarından biri değildir?

 1. Akılcılık
 2. Türkçülük
 3. Batıcılık
 4. Osmanlıcılık
 5. Batıcılık

Cins, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin Osmanlı halkları, haklar ve ödevler bakımından eşit duruma getirilecektir sözü hangi fikir akımı için daha uygundur?

 1. Türkçülük
 2. Osmanlıcılık
 3. İslamcılık
 4. Batıcılık
 5. Hiçbiri

Abdullah Cevdet’in aşırı Batıcılığına karşı koyan önemli kalemlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir.

 1. Ziya Paşa
 2. Said Halim Paşa
 3. Şinasi
 4. Namık Kemal
 5. Yusuf Akçura

İkinci Meşrutiyet döneminde Sebilürreşad dergisi hangi fikir akımının temsilcisi durumunda yayın yapmıştır.

 1. Osmanlıcılık
 2. Türkçülük
 3. Batıcılık
 4. Milliyetçilik
 5. İslamcılık

İnsan en samimi, en içten duygularını ilk terbiye zamanlarında alır. Ta beşikte iken, işittiği ninnilerle ana dilinin etkisi altında kalır… Millet, dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından ortak olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan, bir topluluktur. Türk köylüsü onu ‘dili dilime uyan, dini dinime uyan’diyerek tarif eder. Bu sözler aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

 1. Prens Sabahattin
 2. Hüseyin Zade Ali
 3. Yusuf Akçura
 4. Şinasi
 5. Ziya Gökalp

Ziya Gökalp’in Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde yeni kurulacak devletin ilkelerini anlattığı ve bu nedenle Batılılaşmanın da yolunu açtığı eserinin adı nedir?

 1. Medeni Bilgiler
 2. Türkçülüğün Esasları
 3. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 4. Batıya Doğru
 5. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?

 

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. insan birliktelikleri dolaşım ağları ve etkileşim ağlarından oluşur.
 2. Sosyal kişiler çeşitli pozisyonlarla bağlantılı rollerini oynarlar.
 3. Kolektif kişilikler  kurumlaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerlemekte olan sosyal birimlerdir.
 4. Kurumsallaşmanın ilk adımı sosyal dolaşım ağında bir sosyal süreç ögesi olarak yer alabilmektir.
 5. Tekil ve özel sosyal olaylar sosyal süreçler yardımıyla daha geniş birliktelik formlarına taşınırlar.

Kurumsallaşmanın iki destekleyicisi nedir?

 1. Sosyal kişi ve ilişkiler
 2. Sosyal kişi ve kollektif kişilikler
 3. Kollektif kişilikler ve referans grupları
 4. Referans grupları ve sirkülasyon ajanları
 5. Sirkülasyon ajanları ve etkileşim ağları

Türkiye’de başlığında “sosyoloji” yazan ilk kitap ile ilgili  aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Türkiye’de başlığında “sosyoloji” yazan ilk kitap, ingilizceden Türkçe ’ye yapılmış bir çeviridir.
 2. Kitabın yazarı Emile Bougle’dir.
 3. Kitabın çevirisi 1912 (1328) yılında İstanbul’da yayımlanmıştır.
 4. Kitabın Türkçe ’deki adı “ilm-i içtimai nedir?”
 5. Kitabı Türkçe ‘ye çeviren kişinin adı Mustafa Suphi’dir.

Türkçe ’deki ilk sosyoloji ders kitabı kim tarafından yazılmıştır?

 1. Prens Sabahattin
 2. Beşir Fuad
 3. Ziya Gökalp
 4. Necmettin Sadık
 5. Mehmet İzzet

Türkiye’de daha çok Le Play (Science Social) okulunun temsilcisi sayılan, kişisel girişimin ve liberalizmin savunucusu, Osmanlı’nın son devrinin düşünce adamı kimdir?

 1. Ahmet Cevdet Paşa
 2. Abdullah Cevdet
 3. Prens Sabahattin
 4. Rıza Nur
 5. Ziya Gökalp

 

Türkiye’de kapağında sosyoloji kelimesi olan ilk dergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Kapağında sosyoloji kelimesi olan ilk derginin adı “Ulum-i iktisadiyye ve içtimaiyye mecmuası”dır.
 2. Dergi 1908-1911 yılları arasında yayımlanmıştır.
 3. Dergiyi çıkaranlar: Ahmet Şuayp, Mehmet Cavit ve Rıza Tevfik (Bölükbaşı)’dir.
 4. Derginin yayım yeri Bursa’dır.
 5. Dergi 27 sayı yayımlanmıştır.

Türkiye’deki üniversite yapılanması içinde sosyoloji bilimi ilk önce Kürsü olarak hangi üniversite ve bölümde kurulmuştur?

 1. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 2. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
 3. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 4. Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümü
 5. Hacettepe üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Doğrudan doğruya bağımsız bölüm olarak kurulan ilk sosyoloji bölümü hangi üniversite ve fakültede kurulmuştur?

 1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 2. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 3. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi
 4. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 5. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki Sosyoloji Bölümlerinin  Anabilim Dallarından biridir?

 1. Siyaset Sosyolojisi
 2. Sosyometri
 3. Köy Sosyolojisi
 4. Kent Sosyolojisi
 5. Göç Sosyolojisi

Günümüzde Türkiye’deki sosyologları çatısı altında toplayan iki dernek aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sosyoloji Derneği ve Mesleki İçtimai Derneği
 2. Sosyoloji Mezunları Derneği ve Felsefe Derneği
 3. Sosyoloji Derneği ve Sosyal İlimler Derneği
 4. Sosyoloji Mezunları Derneği ve Sosyal Bilimler Derneği
 5. Sosyoloji Derneği ve Sosyoloji Mezunları Derneği

Kavimler Antlaşması isimli yazısında bir çeşit federalizmi ileri süren düşünür kimdir?

 1. Beşir Fuad
 2. Baha Tevfik
 3. Ahmet Cevdet Paşa
 4. Münif Efendi
 5. Namık Kemal
 6. Meşrutiyet dönemi fikir akımları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 7. Hepsi Batıcılık karşıtıdır.
 8. Hepsi Müslim-Gayrimüslim bütün vatandaşları kuşatan bir siyasi birliği hedefler.
 9. Hepsi Osmanlı’nın dağılmasını önleme kaygısından doğmuştur.
 10. Hepsi Anadolucu düşünceyi benimsemiştir.
 11. Hepsi için Osmanlı’nın geri kalışının yegâne sebebi İslam dinidir.

İkinci Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti’nde yeni bir yönetim modeli uygulaması gelmiştir. 

Bu modelde iktidarı üstlenen ve bugünkü siyasi partilerin de ilk örneğini oluşturan parti aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Demokratik Fırka
 2. Cumhuriyet Halk Fırkası
 3. Serbest Fırka
 4. Meşrutiyet Fırkası
 5. İttihat ve Terakki Fırkası

Temel Araştırma ve Uygulamalı Araştırma arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Temel Araştırma klinik incelemeye, Uygulamalı Araştırma ise anket yapmaya yönelir.
 2. Temel Araştırma literatür taramasına, Uygulamalı Araştırma ise alan araştırmasına yönelir.
 3. Temel Araştırma teorik bilgi üretimine Uygulamalı Araştırma ise yorumsamacı bilgi üretimine yönelir.
 4. Temel Araştırma klasik, Uygulamalı Araştırma modern tekniklere yönelir.
 5. Temel Araştırma kavram-kuram üretimine, Uygulamalı Araştırma ise politika üretimine yönelir.

Türk Devrimini anlamak ve açıklamak için Celal Nuri tarafından yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yeni Devrim
 2. Türk İnkılabı
 3. Atatürk İnkılabı
 4. Kemalizm
 5. Atatürkçülük

Peyami Safa, Avrupa medeniyetini öncelikle nasıl nitelendirmiştir?

 1. Düzen
 2. Liberal
 3. Kapitalist
 4. Disiplin
 5. Sınıfsız

Sosyoloji çalışmalarında Cumhuriyet dönemi devrimlerine ve Kemalist ilkelerin yorumuna geniş yer ayıran sosyolog kimdir?

 1. Eyüp Kemerlioğlu
 2. Niyazi Berkes
 3. Mübeccel Belik Kıray
 4. Cavit Orhan Tütengil
 5. Cahit Tanyol

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmişlik ölçütlerinden biri değildir?

 1. Tarımda çalışan insan sayısının yüksekliği
 2. Ulusal gelir düzeyinin düşüklüğü
 3. Kişi başına düşen basılı yayın sayısının azlığı
 4. Bebek ölümlerinin azlığı
 5. Kentleşme oranlarının düşüklüğü

1980 sonrası sosyolojik çalışmaların dilinin değişmesine ve kullanılan söylemlerin farklılaşmasına neden olan süreç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 1. Halka inme çabaları
 2. Milliyetçiliğin önem kazanması
 3. Pozitivizm eleştirileri
 4. Sosyolojinin ulusallaşması
 5. Dilde sadeleşme akımı

Aşağıdaki dergilerden hangisi Türk sosyolojisinde Baykan Sezer düşüncesinin sürdürülmesi görevini üstlenmiştir?

 1. İ.Ü. Sosyoloji Dergisi
 2. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
 3. Sosyologca
 4. Sosyoloji Notları Dergisi
 5. Doğu Batı Dergisi

Türk sosyologlarını köy monografileri yapmaya iten neden aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kentleşmeyi ölçmek
 2. Demokratikleşmeyi ölçmek
 3. Ulaşım ve iletişimin etkisini görmek
 4. Sanayileşmeyi ölçmek
 5. Türk Devriminin toplum üzerindeki değişimini görmek

“Türk inkılabı” adlı eserinde Cumhuriyetin ilanından üç yıl sonra ve devrimlerin bütün hızı ile gerçekleştirildiği bir zaman diliminde devrimi manalandırmaya, Avrupa/Batı ve Asya/Doğu uygarlıkları arasındaki farklılıkları formüle etmeye, Batılılaşmanın nasıl gerçekleştirileceğine dair yollar önermeye, neden geri kaldığımızı açıklamaya çalışan isim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şevket Süreyya Aydemir
 2. Celal Nuri
 3. Recep Peker
 4. Ziya Gökalp
 5. Prens Sabattin

Kadro Dergisi aşağıdaki hangi yıllar arasında yayınlanmıştır?

 1. 1930-35
 2. 1932-36
 3. 1928-34
 4. 1935-38
 5. 1932-34

Türk Devrimi; yeryüzünün en arı ve “bay” olan Türk milletini yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe çıkaran evrensel bir hadisedir diyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. peyami Safa
 2. Celal Nuri
 3. Şevket Süreyya Aydemir
 4. Recep Peker
 5. Ziya Gökalp

Türk modernleşmesi ve Türk Devrimi spekülatif olarak tartışılırken, akademi içi aydınlar Türk Devrimi sonrası Türk toplumunun nasıl değiştiğine dair saha çalışmalarını hangi alanda yapmışlardır?

 1. Kent
 2. Gecekondu
 3. Köy mongrafileri
 4. Aile
 5. Sağlık

Peyami Safa, Türk düşünürleri hakkında şimdi de de geçerli olabilecek hangi eleştiriyi yapar?

 1. Türk düşüncesi kendine Batılı filozofların aynasından bakmaktadır ve yerli düşünce gelişememektedir.
 2. Türk Düşüncesi Batıyı yeterli bir düzeyde örnek almamaktadır.
 3. Türk düşünürleri yeterince siyasi ve hukuki konuları ele almamaktadır.
 4. Batılı filozofların eserleri yeterli bir düzeyde Türkçe’ye çevirilememektedir.
 5. Yerli düşüncenin gelişebilmesi için Batıya öğrenciler gönderilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1940-1950 arası Türk sosyolojisinin genel özelliklerinden biri değildir?

 1. Ankara DTCF Sosyoloji bölümünün oluşumu ile İstanbul sosyoloji ekolü tek olma ayrıcalığını yitirmiştir.
 2. 1940’lı yıllarda Marksizme eğilim artmıştır.
 3. Köy ve şehir araştırmaları ivme kazanmıştır.
 4. Artık Türk sosyolojisi resmi ideoloji savunusu yapmıyor, Türk toplumuna dair somut araştırmalar yapmaya başlamıştır.
 5. Bu dönemde sadece Türk sosyolojisi üzerinde sadece Fransız ekolünün etkisi vardır.

1940’larda köy monografi çalışmaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Köy monografilerden ilki DTCF hocalarından Niyazi Berkes’e ait olan ve 1942’de basılmış “Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma” adlı eserdir.
 2. Köy monografilerin Türk sosyolojisine önemli bir katkısı olmamıştır.
 3. 1940 yılından itibaren gerek istanbul gerek Ankara kökenli sosyologların hızla köy monografilerine yönelmiştir.
 4. Berkes ve Boran’ın  köy mografilerine en önemli katkıları; sosyoloji, bilim ve metodoloji üzerine özdüşünümsel açılımlar getirmiş olmalarıdır.
 5. Berkes, olduğu gibi köy topluluğunun içinde yaşadığı coğrafyayı ve köy yerleşkesinin topografisini incelemiştir.

Türk Devrimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. Osmanlının gelenek ve görenekleri yaşatılamya çalışılmıştır.
 2. Doğu geleneği üzerine çok önemli araştırmalar yapılmıştır.
 3. Türk Devrimi öncelikle bizi Doğu’ya ve geçmişe bağlayan her ne varsa onlardan bir kopuş hareketidir.
 4. Türk devriminin öncelikli hedefi Batıya üstün gelmektir.
 5. Türk Devrimi geçmişin bir devamıdır.

Türk Devrimi’ne ideoloji kazandırma çabalarının iki bileşeni nedir?

 1. Batılılaşmak ve muassırlaşmak
 2. Batılılaşmak ve Batılı gibi olmak.
 3. Batılılaşmak ve halkı ikna etmek.
 4. Batıya rağmen Batılılaşmak ve halka rağmen halk için.
 5. Batılılılaşmak ve Batlılıların desteğini almak.

1950’lere kadar devlet kurumlarında, liselerde ve kısmen üniversitelerde etkin olan sosyoloji anlayışı; A. Comte, E. Durkheim tarafından geliştirilen sosyolojizm ekolü aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından  benimsenip temsil edilmiştir?

 1. Ziya Gökalp
 2. Prens Sabahattin
 3. Mümtaz Turhan
 4. Hilmi Ziya Ülken
 5. Oğuz Arı

1950’lerde sosyolojik görüşleri ve özellikle yöntem anlayışı ile öne çıkan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Lütfi Erişçi
 2. Ziya Gökalp
 3. İbrahim Yasa
 4. Cahit Tanyol
 5. Prens Sabahattin

Anglo-Saksonların II. Dünya Savaşı’nı kazanmaları, Türkiye’de hangi ekol doğrultusundaki görüşleri ortaya çıkartmıştır?

 1. Sosyolojizm
 2. Science Sociale
 3. Post yapısalcılık
 4. Post Marksizm
 5. Marksizm

1919’da Science Sociale ekolü temsilcileri tarafından başlatılıp 1930’larda Mehmet Ali Şevki Sevündük tarafından devam ettirilen ve 1940’lı yıllarda Ankara ve İstanbul ekolü sosyologlarının üstlendiği çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sağlık çalışmaları
 2. Spor çalışmaları
 3. Dil çalışmaları
 4. Kimlik çalışmaları
 5. Köy çalışmaları

Aşadaki çalışma alanlarından hangisi 1950-1960 döneminde araştırılan temel konulardan biri değildir?

 1. Cinsiyet
 2. Köy
 3. Eğitim
 4. İletişim
 5. Göç

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köy çalışmalarının yapılmasını sağlayan önemli özelliklerden biri değilidir?

 1. Türkiye’nin tarıma dayalı bir toplum olması
 2. Nüfusunun büyük bir çoğunluğunun köylerde yaşaması,
 3. Türkiye’nin yoğun bir şekilde göç dışarıdan göç alması
 4. Toplumsal değişme konusunda köylerin daha geleneksel bir görüntü çizmesi
 5. Tarıma traktörün girmesi

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminde toplumsal değişme adına ülkenin ve toplumun Batılılaşma sürecini teorileştirmeye, siyasal anlamda uygulamaya konulan Batılılaşma girişimlerini, Batıcı görüşleri sınıflandırmaya ve yorumlamaya çalışan dergilerden biri değildir?

 1. Akis
 2. Toplum ve Bilim
 3. Forum
 4. Varlık
 5. Türk düşüncesi

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminde kooperatifçilik yapısına uygun özelliklerden biri değildir?

 1. . O yıllarda kooperatifçilik kırsal kesimin bir tür kalkınma modeli olarak sunulmuştur.
 2. Alt gelir gruplarının bir araya gelerek ekonomik açıdan işbirliği yapmaları sağlanmıştır.
 3. Küçük üreticilerin kendilerini korumak, gelirlerini yükseltmek ve orta sınıflara katılmaları için teşvik edilmişlerdir.
 4. Bu kurum ile güçlü sermaye sahiplerinin sermayelerini artırması hedeflenmiştir.
 5. Kooperatifçilik anlayışının geniş şekilde ele alınması, ülkenin bol miktarda küçük üreticiye sahip olmasından kaynaklanır.

Kapitalist içtimai Nizam ve Bugünkü Durumu  adlı eser kime attir?

 1. Hilmi Ziya Ülken
 2. Cavit Orhan Tütengil
 3. Tahir Çağatay
 4. Selahattin Demirkan
 5. Mehmet Ali Şevki

1950-1960 döneminde sosyologlar tarafından göç konusunda  araştırmalar yapılmasının sebebi aşağdakilerden hangisi değildir?

 1. Özellikle Bulgaristan’dan ve Yugoslavya’dan Türkiye’ye doğru akan yoğun dış göçler
 2. Türkiye’den başka ülkelere ve özellikle İsrail’e yönelik göçler
 3. Ülkenin çeşitli bölgeleri arasında sosyo-ekonomik nedenlerle yaşanan iç göçler
 4. Bu dönemde göç çalışmaları popüler olması
 5. Göçlerin oluşturmuş olduğu toplumsal sorunlar.

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde Türkiye’nin toplumsal yaşamında meydana gelen önemli değişmelerden biri değildir?

 1. Göç önemli bir sorun olarak ortaya çıkar
 2. Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme politikaları ile küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında artışlar görülür.
 3. Gecekondullaşma önemli bir sorun olarak ortaya çıkar.
 4. Aile yapısı, değerleri ve tüketim alışkanlıkları değişmiştir.
 5. İlk defa köy sosyolojisi çalışmaları yapılmıştır.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Toplumsal sorunları önceden belirleyip çözmek, düzen adına ve düzen kapsamında topluma yön verme Amerikan sosyoloji anlayışına ters düşmektedir.
 2. Bu dönemde Amerikan sosyolojisinin etkisinde kalan sosyologlar pozitivizmi, sosyal determinizmi ve ampirizmi çalışmalarının merkezine yerleştirmişler.
 3. Pozitivist sosyolojinin 19. yüzyıldaki temel varsayımı, toplumsal sorunları önceden belirleyip çözmek, düzen adına ve düzen kapsamında topluma yön vermektir.
 4. Amerikan sosyolojisinin iki önemli ekolü, yapısal-fonksiyonalizm ve etkileşimcilik yaklaşımlarıdır.
 5. 1960-1980 döneminde Weberyan sosyoloji anlayışı da kendisini göstermeye başlamıştır.

Türk toplumunun ancak kendi tarihî özellikleri ile açıklanabileceği görüşünde olan sosyologlar hangi yaklaşımdan etkilenmiştir?

 1. Etkileşimcilik
 2. Yapısal-fonksiyonalizm
 3. Sosyo-psikolojizm
 4. Tarihsel maddecilik yaklaşım
 5. Liberal yaklaşım

Marksist sosyolojiden etkilenip toplumsal yapı özelliklerini hazır bir kalıba yerleştirerek Osmanlıyı açıklayan yaklaşım aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Pre-kapitalist, Asya üretim tarzı, Feodal
 2. Feodal, Asya üretim tarzı, Kapitalist
 3. Asya üretim tarzı, Kapitalist, Yarı-feodal
 4. Yarı-feodal, Kapitalist, Doğu üretim tarzı
 5. Doğu üretim tarzı, pre-kapitalist, Feodal

1970’lerde yaptığı çalışmalarla Asya göçebe toplumlarının ve Osmanlının ATÜT, feodalite ve başka Batılı teorilerle ile açıklanamayacağını kesin bir anlayışla ortaya koyan sosyolog kimdir?

 1. Turhan Yörükan
 2. İbrahim Yasa
 3. Baykan Sezer
 4. Niyazi Berkez
 5. Bahattitn Akşit

Sakarya köylerinde yaptığı bir alan araştırmasında, köylerdeki değişime yol açan faktörler üzerinde duran sosyolog kimdir?

 1. Niyazi Berkes
 2. Şerif Mardin
 3. Turhan Yörükan
 4. Oğuz Arı
 5. Cavit Orhan Tütengil

Toplumsal ve ekonomik değişmeler, tarıma traktörün girmesi ve daha pek çok neden köyden kente göçü 1950’li yıllardan itibaren tetiklemiş ve bu süreç, 1960-1980 döneminde hızlanarak devam etmiştir. . Köyden kente göç olayı, şehirlerde kenar mahalle ve gecekondu olgusunu doğurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olgunun bir özelliği değildir?

 1. Ulusallaşamama
 2. Aşağı düzeyde örgütleme
 3. Eski kültürlerinden tamamen sıyrılma
 4. Yaşamak için gerekli mücalede bulunmama
 5. Yeni bir yan kültür ortaya çıkarma

1976’da doçentlik tezi olarak sunduğu ve 1981’de yayınladığı Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı adlı çalışma kime aittir?

 1. Muzaffer Sencer
 2. Baykan Sezer
 3. Cahit Tanyol
 4. Oğuz Arı
 5. Turhan Yörükan

Sınıfsal yapıyı etkileyen tarihsel faktörleri ve mevcut göstergeleri inceleme açısından 1960-1980 döneminde öne çıkan sosyologlar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Oya Sencer-Baydar, Prens Sabattin ve Eyüp Kemerlioğlu
 2. Bahattin Akşit, Muzaffer Sencer ve Eyüp Kemerlioğlu
 3. Oya Sencer-Baydar, Muzaffer Sencer ve Hilmi Ziya Ülken
 4. Oya Sencer-Baydar, Muzaffer Sencer ve Eyüp Kemerlioğlu
 5. Oya Sencer-Baydar, Muzaffer Sencer ve Mümtaz Turhan

1967-1968 yıllarında hangi dernek  önderliğinde Oğuz Arı, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin, Cevat Geray, Ergun Özbudun, Deniz Baykal, Şefik Uysal, Emre Kongar ve Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından geniş bir proje kapsamında İzmir’de ayrı ayrı araştırmalar yürütülmüştür?

 1. Felsefe Derneği
 2. Türk Sosyal Bilimler Derneği
 3. Sosyal Bilimler Enstirüsü Derneği
 4. Türk Düşünce Derneği
 5. Sosyal Bilimleri Geliştirme Derneği

Aşağıdakilerden hangisi Fügen Berkay’ın “Türk Toplumu Açısından İslamiyet” başlıklı makalesinde sıraladığı, İslamiyet dışında bütün dinlerde bulunan ortak noktalardan biri değildir?

 1. Her dinde tek Tanrı inancı vardır.
 2. Her dinde tapınak vardır.
 3. Her dinde rasyonel olmayan yanlar vardır.
 4. Her dinde bir inanç sistemi vardır.
 5. Her dinde ibadet vardır.

1980 sonrasında din ve modernleşme ilişkisini sorgulayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Cahit Tanyol
 2. Sabri Fuat Ülgener
 3. Şerif Mardin
 4. Hilmi Ziya Ülken
 5. Muzaffer Sencer

1980 sonrası sosyolojik çalışmaların dilinin değişmesine ve kullanılan söylemlerin farklılaşmasına neden olan süreç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 1. Dilde sadeleşme akımı
 2. Halka inme çabaları
 3. Milliyetçiliğin önem kazanması
 4. Sosyolojinin ulusallaşması
 5. Pozitivizm eleştirileri

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980’lerde sistemli bir şekilde uygulanılan neo-liberal politikaların başlangıç noktalarından biridir?

 1. 24 Ocak kararları
 2. Türk lirasının değer kaybetmesi
 3. Kıbrıs Barış Harekâtı
 4. 1974 sonrası uygulanan ekonomik ambargo
 5. 1982 Anayasası’nın kabul edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi köy araştırmalarının artmasının nedenlerinden biri değildir?

 1. Ülke nüfusunun yüzde sekseninin köylerde yaşaması
 2. Toplumsal değişme anlayışı
 3. Köyden kente göçün artması
 4. Köylerdeki doğurganlık oranlarının yüksekliği
 5. Köyü sosyal özellikleri ile tanıma isteği

Erken Dönem aydınının asla kabul etmediği ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Korporatizm
 2. Liberalizm
 3. Faşizm
 4. Marksizm
 5. Sosyal Demokrasi

Prens Sabahattin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Toplumsal refahın kaynağını bireyselliğin gelişmesinde arayan bir bireycidir.
 2. Devletin sıkı bir biçimde ekonomiyi denetlemesini ister.
 3. Özgürlük ve refahın devletle ilişkilendiren bir toplumcudur.
 4. Merkezi yönetimden yanadır.
 5. “Türkçülüğün Esasları” adlı kitabıyla “bu devlet nasıl kurtulabilir?” sorusuna cevap aramıştır.

Sosyolojide sınıf/tabakalaşma ve toplumsal yapı analizleri  1980 döneminde yerini hangi konulara bırakmıştır?

 1. Varoş, yoksulluk ve toplumsal değişme analizleri
 2. Eşitlik
 3. Sosyal refah
 4. Eşitlik
 5. Gelir dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lı yıllardan sonra sosyoloji çalışmalarında sık kullanılmaya başlayan kavramlardan biridir?

 1. Devrim
 2. Sosyalizm
 3. Ütopya
 4. Sosyal devlet
 5. Kimlik

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde sosyolojide araştırılan popüler konulardan biri değildir?

 1. Kadın araştırmalar
 2. Etnik sorunlar
 3. Toplumsal cinsiyet
 4. Sınıf
 5. Tüketim

Aşağıdakilerden hangisi 1980’den sonra sosyologların ele aldığı sorunlardan biri değildir?

 1. Çokkültürlülük
 2. Demokrasi
 3. Küreselleşme
 4. Yerelleşme
 5. Fordist üretim tarzı

Başlangıçtan beri sosyoloji ile tarih disiplinleri arasındaki yakınlaşmaya atfettiği önem, Türkiye’de sosyolojiyi Batı sosyolojisinin soyut kavramsal dünyasına bağımlılıktan koparmak, Türk toplum düşüncesi üzerindeki Batılı hegemonyayı kırmak ve sosyolojimizi toplum tarihimizin temel, somut sorunları önünde açıklama getirmeye yöneltmek düşüncesiyle ilgilidir. Yukarıda sözü edilen sosyolog kimdir?

 1. Ayşe Öncü
 2. Baykan Sezer
 3. Eyüp Kemerlioğlu
 4. Niyazi Berkes
 5. Bahattin Akşit

Aşağıdakilerden hangisi 1980-2000 döneminde sosyal bilim metodolojisinin sorgulanmaya başladığına işaret etmektedir?

 1. Sosyal bilimlerde kesinlik
 2. Sosyal bilimlerde nedensellik
 3. Disiplinler arası çalışmaların ortaya çıkması
 4. Doğa bilimlerinde kullanılan yöntemin sosyal bilimler de uygulanması
 5. Akılcılık

“Küçük bir köy” haline gelen dünyada fikirler, inançlar, değerler, insanlar, sermaye, mallar vb. herhangi bir kısıtlanma olmaksızın, “özgür bir diyalog ortamı içinde” dolaşacaktır. Dünya ve toplumsal mekan tekleşmiştir. Sözü edilen özellikler hangi kavramla ilgilidir?

 1. Sosyalizm
 2. Yerelleşme
 3. Batılılaşma
 4. Küreselleşme
 5. Bilişim

Akıl, ilerleme, temsil gibi idealize edilmiş ilkelere kuşkuyla yaklaşan, tepkiselliği yanında kinik bir muhafazakârlığı da içinde barındıran, belirsizliği, öznelliği dilsel bir anarşiyle ifade eden, bütünsele karşı tekili, kısmi olanı öne çıkaran bir düşünme tarzıdır. Bu tanım hangi kavramla ilgilidir?

 1. Modernizm
 2. Post-modernizim
 3. Yapısalcı-işlevselci
 4. Marksizm
 5. Ulusçuluk

Aşağıdakilerden hangisi 1980-2000 döneminde Türk sosyolojisinde öne çıkan sosyologlardan biri değildir?

 1. Şerif Mardin
 2. Nilüfer Göle
 3. Beşir Fuad
 4. Ali Akay
 5. Doğan Ergun

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında Türkiye’de politik ve ekonomik alanda meydana gelen değişimlerden biri değildir?

 1. Ulusal birliğin sağlanması
 2. Ekonomik alanda liberal politikaların izlenmesi
 3. Para ve maliye politikalarında kontrol gücünün bazı uluslar-üstü kurumlara devredilmesi
 4. Ulus-devletin düzenleyici ve kalkınmacı misyonunun değişmesi
 5. Bireyciliğin giderek güçlenmesi

Türkiye’de sosyolojinin hazırlık döneminde önemli bir yeri olan Jön Türkler daha çok hangi ülkenin düşüncesinin nüfusu altında kalmışlardır?

 1. Fransa
 2. İngiltere
 3. İtalya
 4. ABD
 5. Almanya

Aşağıdaki isim ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 1. Ziya Gökalp- İlm-i içtimai Dini
 2. Niyazi Berkes- Türkiye Nasıl Kurtarılabilir
 3. Hilmi Ziya Ülken- Dini Sosyoloji
 4. Cahit Tanyol- Laik Ahlaka Giriş ve Laiklik ve İrtica
 5. Muzaffer Sencer- Dinin Türk Toplumuna Etkileri

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sosyologlarımız arasında dinsel konulara olan ilgi sosyolojinin daha ülkemize girişi sırasında başlamış, sonraki dönemde de sürmüştür.
 2. Birçok Türk sosyoloğu, İslam kimliğini sosyal gelişme/ilerleme önünde bir engel olarak gördüğü için dini konulara eğilme gereği duymuşlardır.
 3. İlm-i içtimai Dini, Dini Sosyoloji, Laik Ahlaka Giriş ve Laiklik ve İrtica, Dinin Türk Toplumuna Etkileri başlıklı eserlerinin ortak yanı din/İslamiyet azgelişmişliğin bir nedeni olarak ele alınmaktadır.
 4. Türkiye’de sosyolojinin hazırlık dönemi II. Meşrutiyet öncesi döneme rastlar.
 5. Türkçülük, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün dönemlerinde siyasi ve entelektüel bir akım olarak varolmuştur.

Türkiye’de sosyolojinin yüz yıllık gelişim serüveninde görülen ana akımların yanında, bu ana akımların dışında ayrıksı bir çizgi oluşturan ve Türk sosyolojisinin yerli damarını temsil eden sosyolog kimdir?

 1. Baykan Sezer
 2. Prens Sabahattin
 3. Muzaffer Sencer
 4. Ziya Gökalp
 5. Cahit Tanyol

Türkiye’de sosyolojinin gelişimi sürecinde birtakım kesinti ve kopukluklar yanında sürekliliklerde bulunmaktadır. Türk sosyolojisinde değişmeyen, süreklilik gösteren bir özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Getirilen açıklamaların yerel değerlerin ön planda tutulması
 2. Getirililen açıklamaların batılılaşma çabası doğrultusunda olması
 3. Getirilen açıklmaların Türk toplum ve tarihinin  Batı’dan farklı özellikler taşıdığının vurgulanması
 4. Gtirilen açıklamaların Türkçülük akımı eksenli olması
 5. Getirilen açıklamaların İslamcılık akımı eksenli olması

Türkiye’de 1960’larda Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu, ekonomide planlama fikrinin öne geçmesi, Marksist akımın ülkenin düşünce gündeminde önemli bir yer işgal etmeye başlaması gibi gelişmeler hangi ekol veya sönükleşmesine yol açmıştır?

 1. Comte Ekolü
 2. Durkheim Ekolü
 3. Türkçülük Akımı
 4. Science Sociale
 5. İslamcılık Akımı

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyolojisinin temel niteliklerini ve genel eğilimlerini ifade eden yanlış bir bilgidir?

 1. Sosyologlarımızın tarihimizle ilişki kurma ve tarih bilgisini kullanma çabası sınırlı bir düzeyde kalmıştır.
 2. Türk tarih ve toplumuna olan ilgi Batılı tarih anlayışlarının ve kalıplarının uygulaması paralelinde olmuştur.
 3. Batı tarihi ile Türk toplum tarihinin dönemlendirmesi birbirine paralel özellikler taşımaktadır.
 4. Batılı tarih dönemlendirmeleri ve toplumsal örgütlenme modelleri Doğu-Batı çatışmasının aldığı biçim üzerine kuruludur
 5. Türkiye’de sosyoloji çalışmaları daha başlangıçta Batı açıklamalarının ve sosyoloji öğretilerinin eksikliğini duymuş, Batı’dan aktarma çabasıyla yetinmeyerek Türk toplum ve tarihi ile ilişki kurmaya çalışmıştır

Türkçülüğün Esasları’nda Ziya Gökalp’in de belirli yönleriyle katkıda bulunduğu Tek Parti dönemi laiklik anlayışı katı bir çerçeve sunmakta ve dini yaşantıya belirli kısıtlamalar getirmektedir. Çok partili yaşama geçiş ise laiklik anlayışında belirgin bir değişime yol açmıştır. Çok partili dönemde hükümet politikalarıyla da uyuşan daha esnek bir laiklik anlayışını ortaya koyan sosyolog kimdir?

 1. Ahmet Ağaoğlu
 2. Yusuf Akçura
 3. Hilmi Ziya Ülken
 4. Mümtaz Turhan
 5. Cahit Tanyol

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Cumhuriyet kurulduktan sonra laiklik ilkesi yeni rejimin temel ve vazgeçilmez dayanakları arasında yer almış ve toplum için biçilen Batılılaşma/çağdaşlaşma tasarımının temelini oluşturmuştur.
 2. Çok partili yaşama geçiş  laiklik anlayışında belirgin bir değişime yol açmıştır.
 3. 1960’larda Niyazi Berkes “Sosyalizm” ve Cahit Tanyol “Çağdaşlaşma” eksenli olarak tartışmaya özgün katkılar getirmişlerdir.
 4. 1980’lere gelindiğinde, laiklik sorununa bakış açısında önemli bir kırılma gerçekleşmiştir.
 5. 1960’larda İslamiyet ile sosyalizm arasında pozitif nitelikte bağlantı kuran yaklaşımlara rastlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar