207 Maddede Tarih soru ve cevapları

ygs-lys-ders-notlari

TÜRK TARİHİ
1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
-Asya Hun devleti
2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
-Teoman
3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
-Mete
4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
– kavimler göçü
5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
– Göktürk
6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
-Orhun kitabeleri
7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
-II.Göktürk (Kutluk)
8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
-Göktürk Alfabesi
9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
-Göktanrı dini
10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
-Uygurlar
11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
-Asya Hun Devleti
12***Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
-Avrupa Hun Devleti
13**İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
-Avarlar
14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
-kurultay
15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
-Toy
16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ
TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Esteregon Destanı
BİLGİ BANKASI
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgizlar-Manas Destanı
17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir
18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
-Asya Hun hükümdarı Mete Han
19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
-Ordu Millet
20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
-Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği
21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin
TÜRK İSLAM TARİHİ
22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
-Talas Savaşı
23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
-Karahanlılar
TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER
*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.
24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut
25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
-Hunlar
26-***Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey
27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
-Pasinler
28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
-Malazgirt Meydan Muharebesi
29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk
30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
-Siyasetname
31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
-Katvan Savaşı
32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
-Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)
33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
-Subaşı
35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
-Çaka Bey- Çaka beyliği
36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
-Süleyman Şah
37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar
38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
-I.Alaaddin Keykubat
39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
-Kösedağ savaşı
40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
-Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey
41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
-Karesioğulları
42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
-Dulkadiroğulları
43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
-Lonca teşkilatı
44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
-Ahilik teşkilatı
45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
-Babür Hükümdarı Babür Şah
46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
-Karısı Mümtaz Mahal Adına
47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
-Hindistan (Agra şehri)
48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
– Muhakemetü’l Lügateyn
OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-**Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
-Koyun Hisar Savaşı
50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
-Bursa-Orhan Bey
51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
-Ahi Evran
52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
-Osman Bey
53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
-Orhan Bey-Karesi oğullarının
54-**Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
-Çimpe Kalesi-Orhan Bey
55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
– Orhan Bey
56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
– Orhan Bey- İznik.
57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
-Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)
58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
-Sırpsındığı Savaşı
59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
-Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)
60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-I. Murat
61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-Tımar Sistemi-I.Murat
62-**Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
-I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
-Yıldırım Bayezid
64-*** İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
-Fetret Dönemi
65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
-Timur İmparatorluğu
66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
-Şehzade Mustafa
67-***Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?
68-**Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
-Edirne Segedin Antlaşması
69-**Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
-II. Kosava savaşı
70-** Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
– I. Murat (I.Kosava Savaşı)
71-**İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)
OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-***İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)
73-***Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi
74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
-Otronto( İtalya) Seferi
75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman
76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
-F.Sultan Mehmet
77-**Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)
78-***İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
-Yavuz Sultan Selim
79-***Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
– Yavuz Sultan Selim
80-**Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
-Mohaç Meydan Savaşı
81-***Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)
82-**Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
-Preveze Deniz Savaşı
83-*Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?
-Zigetvar Seferi
OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-***Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
-Ferhat Paşa Anlaşması
85-***Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
-Kasr-ı Şirin
86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
-Zitvatorok Ant.
87-***Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
-Bucaş Ant.
88-***Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
-Bucaş ant.
89-**Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)
90-***Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
-Karlofça Ant.
91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
-Karlofça Ant.
92-***Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Karlofça Ant.
93-**17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
-Merkez (İstanbul)isyanları
94-**17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
-Celali İsyanları
95**OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
-Tahuncu Ahmet paşa
OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ
96**-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
-Lale Devri
97-***Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
-Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer
98-***Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması
99-***Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
-Küçük Kaynarca Antlaşması
100-***Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
-Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması
101-**Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
-Grek Projesi
102-***Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
-Yaş Antlaşması
103-*** Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
-Lale Devri
104-***Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
-İbrahim Müteferrika- Lale Devri
105-***III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
-Nizamı Cedid
106-***III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
-İrad-ı Cedid
107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
-Fransızca-III.Selim Dönemi
OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
-Sırplar
109-***Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
-Rumlar
110-**Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Hünkar İskelesi Ant.
111-**Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması
112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır
113-**Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
-Berlin Antlaşması
114-***Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
-Saned-i İttifak
114-**Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
-Vaka-i Hayriye
115***Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
-II. Mahmut
116-***Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
-Asakir-i Mansure-i Muhammediye
118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
-Müsadere Usulü
119-**Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
-II.Mahmut
120-***Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
-Takvim-i Vekayi
121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
-Tanzimat Dönemi
122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit
123-***Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Tanzimat Fermanı
124-***Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
-1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)
125-***II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
-31 Mart Vakası
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
126-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
-Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni
127-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
-Ekberiyet Sistemi
129**-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
-Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)
130-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
-Serdar-ı Ekrem
****önemli****
Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi
131-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
-Öşür(aşar)
132-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
-Cizye
133-***Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
-Haraç
134**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
-Akçe
135-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881
136-***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
-Ulufe
137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
-Reaya
*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi
138-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı
139-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
-Yavuz-Midilli
140-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
-Nusret Mayın Gemisi
141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk
I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.
**Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.
142-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
-Mondros Ateşkes antlaşması
143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
-Hasan Tahsin
144-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
-Kuva-yi Milliye
145-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
-Paris Barış Konferansı
146-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
-9.Ordu Müfettişi
147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
-Amasya genelgesi
148-İ**lk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
-Amasya Genelgesi
149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
-Erzurum Kongresi
150-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
-Erzurum Kongresi
151-****Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
-Erzurum Kongresi
152-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
-Erzurum Kongresi
153-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
-Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
154-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
-Amasya görüşmeleri
155-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
-Felah-ı Vatan
156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
-Misak-ı Millinin ilanı
157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
-23 Nisan 1920
158-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
-Teşkilat-ı Esasiye
159-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
-Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
160-***Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Ermenilerle-Gümrü Antlaşması
161-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
-Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması
162-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
-Gümrü Antlaşması
163-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Fransa- Ankara Antlaşması
164-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
-Güney Cephesi
165-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
-Yunanistan
166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
-I.İnönü Zaferi
***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.
167-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
-Gümrü Antlaşması
168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
-Rusya-Moskova Antlaşması
168-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
-Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)
169-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
-Londra Konferansı
170-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşları
171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce
172-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
-Tekalif-i Milliye Emirleri
173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
-Sakarya Meydan Muharebesi
174-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
-Sakarya Meydan Muharebesi
175-*Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
-Sakarya Meydan Savaşı
176-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
-Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)
177-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
-Fransa (Ankara Antlaşması ile)
178***-İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
179-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
180-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
-Başkomutanlık Meydan Muharebesi
181-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması
182-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
-Abdülmecit Efendi
183-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
-VI.Mehmet (Vahdettin)
184-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
-Lozan Barış Antlaşması
185-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
-Lozan Barış Antlaşması
186-**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
-Montrö Boğazlar Sözleşmesi
187-**Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
-Saltanatın kaldırılması
188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
-M.Kemal Paşa
189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
-İsmet (İnönü)Paşa
190-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
-Fethi (Okyar) bey
191-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
-İsmet İnönü
192-*Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
-Halifeliğin Kaldırılması
193-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
-Cumhuriyet Halk Partisi
194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı
195*-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
-Serbest Cumhuriyet Fırkası
196-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
-Takrir-i Sükun Kanunu
197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
-İsviçre
198-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
-Türk Dil Kurumu
200****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
-Milliyetçilik İlkesi
201-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
-İzmir İktisat Kongresi
202-****Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
-Devletçilik
203-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
-Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)
204-**Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
-1934
205-**İtalya ve Almanyanın tehdine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugaoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Balkan Antantı
206-İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Sadabat Paktı
207-Atatürkün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
-Cumhuriyetçilik-Laiklik
ATATÜRK’ÜN ALTI İLKESİ
MİLLİYETÇİLİK: Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek onu yüceltmek anlamına gelir
HALKÇILIK: Millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi,halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılması demektir.
DEVLETÇİLİK: Bir ekonomi politikasıdır.Temel anlmıyla devletin ekonominin içine girmesi anlamına gelir.
**LAİKLİK Devlet yönetiminde hukuk kurallarının dine değil akla ve bilme dayandırılmasıdır.Kısaca din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir.
CUMHURİYETÇİLİK: Halkın kendini yönetecek kişileri kendinin seçmesi kısaca halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir
İNKILAPÇILIK: Toplumdaki kurumları yeniliklere açık tutmaktır. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki değişimleri yakından takip etmekti

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler