Uluslararası hukuk nedir?

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk, devletlerin birbirleriyle ve diğer devletler hukuku süjeleriyle olan ilişkileri­ni düzenleyen hukuk alanıdır. Uluslararası hu­kukun “hukuk” olma niteliği; milletlerarası üs­tün bir otoritenin mevcut olmaması, milletlera­rası düzeyde, millî düzeydekine benzer bir ya­sama veya yargı organının bulunmaması ve uy­gulamada bu hukuk alanında sistemli bir yaptı­rım düzeninin eksikliği gibi gerekçelerle geç­mişte sorgulanmıştır. Uluslararası hukukunun kaynakları arasında uluslararası antlaşmalar baş­ta gelir. Uluslararası antlaşmalar ikili veya çok taraflı olabilir. Uluslararası antlaşmaların iç hu­kuktaki etkisi çeşitli hukuk sistemlerinde farklı biçimde karşımıza çıkar. Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde, uluslararası antlaşmalar kural olarak yasa hükmündedir (Anayasa, m. 90). Bu­nunla birlikte, usulüne göre yürürlüğe konul­muş uluslararası antlaşmalar hakkında anayasa­ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. Uluslararası hukukun asli kay­nakları arasında ayrıca, uluslararası örf ve âdet ile iyiniyet ilkesi gibi genel hukuk ilkeleri ve iyi komşuluk ilişkileri gibi uluslararası hukuka öz­gü genel ilkeler yer alır. Yargısal kararlar (içti­hat) ve doktrin (öğreti) uluslararası hukukun yardımcı kaynaklarındandır. Devlet; ülke, insan topluluğu ve egemenlik unsurlarından oluşur. Uluslararası örgütler, esas olarak bir kurucu andlaşmaya dayanan ve hukuki kişiliğe sahip ör­gütlenmelerdir. Birleşmiş Milletler Örgütü ve benzeri uluslararası örgütlere ilişkin meseleler uluslararası hukuk alanında ağırlıklı bir yer tu­tar. Uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişki­ler ve bu çerçevede doğabilecek uluslararası uyuşmazlıkların çözümü de uluslararası hukuk alanının inceleme alanına girer. Deniz, göl, ka­nal ve akarsuların ve hava ve uzayın uluslarara­sı statüsü de uluslararası hukuk alanı içerisinde ayrıca incelenmektedir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.