kıymetli evrak;

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Kıymetli Evrak Kavramı TK. 55 Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemedi i gibi ba kalarına da devredilemez. Kıymetli evrak belli ba lı bazı unsurlardan olu ur: Kıymetli evrak bir senettir Kıymetli evrakta hak ve senet birbirlerine sıkıca ba lanmı tır. Kıymetli evrakta hakkın doğumu …