KPSS Coğrafya tarama testi soruları ve cevapları

                 KPSS TARAMA

 1. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi’nin payı yaklaşık %80′den fazladır
  A) İncir
  B) Elma
  C) Pamuk
  D) Turungil
  E) Mısır
 2. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır.
  İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Ulaşım olanaklarının yeterli olması
  B) Eski bir yerleşim merkezi olması
  C) Tarım alanlarının geniş olması
  D) Balıkçılığın gelişmiş olması
  E) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması
 3. Türkiye’de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
  A) Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi
  B) Tarihi eserlerin korunması
  C) Turizm eğitimine önem verilmesi
  D) Yöresel özelliklerin tanıtılması
  E) Bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması
 4. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?
  A) Şeker
  B) Demir-çelik
  C) Pamuklu dokuma
  D) Çimento
  E) Bitkisel yağ
 5. Aşağıdaki grafikte, 1997 genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun coğrafi bölgelere dağılışı gösterilmiştir.
  Grafikte l numara ile gösterilen coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ege
  B) Marmara
  C) Karadeniz
  D) İç Anadolu
  E) Akdeniz
 6. l. Jeotermal santral
  II. Petrokimya
  III. Termik santral
  Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınma kurulması zorunludur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 7. Türkiye’de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?
  A) Sulama olanaklarının yeterli olması
  B) Yağış miktarının fazla olması
  C) Isıtma giderinin düşük olması
  D) Toprak türlerinin çeşitli olması
  E) Düzlüklerin çok yer tutması
 8. Türkiye’de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akarsuların taşıdığı madde miktarının artması
  B) Kar erimeleri ile yağışların birleşmesi
  C) Barajlardaki fazla suların boşaltılması
  D) Taban suyu seviyelerinin yükselmesi
  E) Buharlaşmanın azalması
 9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payı diğerlerinden daha azdır?
  A) Tarım ürünleri
  B) Hayvansal ürünler
  C) Petrol üretimi
  D) El sanatları
  E) Enerji üretimi
 10. Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Sebze tarımının yaygın olmasıyla
  B) Tarıma elverişli alanların az olmasıyla
  C) Endüstrinin belirli yerlerde toplanmış olmasıyla
  D) Genç nüfusun fazla olmasıyla
  E) Bölge dışında göçün fazla olmasıyla
 11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop’ta gündüz ve gece süreleri Antalya’dakinden daha uzundur?
  Gündüz süresi – Gece süresi
  A) 21 Haziran 21 Aralık
  B) 21 Mart 23 Eylül
  C) 23 Eylül 21 Haziran
  D) 21 Ocak 23 Eylül
  E) 21 Aralık 21 Mart
 12. Samsun’da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize’dekinden daha az olmasında etkilidir?
  A) Balıkçılıkla uğraşanların sayısının daha az olması
  B) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
  C) Engebeliğin daha az olması
  D) Yıllık yağış ortalamasının daha az olması
  E) Tarım ürünlerinin daha çeşitli olması
 13. Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir. Buna göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en yaygın olması beklenir?
  A) Kümes hayvancılığı
  B) İpek böcekçiliği
  C) Büyükbaş hayvancılık
  D) Küçükbaş hayvancılık
  E) Arıcılık
 14. Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova’nın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Akarsu rejimlerinin farklı olmasıyla
  B) Yükseltilerinin farklı olmasıyla
  C) Yıllık yağış miktarının farklı olmasıyla
  D) Bitki örtüsünün farklı olmasıyla
  E) Boylam derecelerinin farklı olmasıyla
 15. Türkiye’de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumunda doğrudan etkisi yoktur?
  A) Körfezlerin giderek dolmasında
  B) Meraların azalmasında
  C) Tarımsal verimin düşmesinde
  D) Kırsal yörelerden şehirlere göçün artmasında
  E) Bitki türünün azalmasında
 16. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?
  A) Yükseltinin çok olduğu yerlerde alpin denilen dağ çayırları görülür
  B) Yükseltinin az olduğu yerler geniş yapraklı ormanlarla kaplıdır
  C) Yağış fala olduğundan bölgede turunçgiller yetişmez
  D) Kıyıdan itibaren yükselti artar
  E) Denize bakan yamaçlar gür bitki örtüsüyle kaplıdır
 17. Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisi yer şekillerinin daha sade olması nedeniyle, tarıma daha
  elverişlidir?
  A) Doğu Karadeniz
  B) Doğu Akdeniz
  C) Batı Akdeniz
  D) Kuzey Trakya Bölümü
  E) Batı Karadeniz
 18. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi, Marmara bölgesinde en azdır?
  A) Fındık
  B) Mısır
  C) Zeytin
  D) Ayçiçeği
  E) Pirinç
 19. Ülkemizde şekerpancarının en fazla üretildiği bölge hangisidir?
  A) Ege Bölgesi
  B) Marmara Bölgesi
  C) İç Anadolu Bölgesi
  D) Akdeniz Bölgesi
  E) Doğu Anadolu Bölgesi
 20. Türkiye’deki madenler ve madencilikle ilgili olarak aşağıda sıralanan yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Bazı maden rezervleri bakımından Türkiye dünyada ilk sıralarda yer alır
  B) Maden yatakları bakımından Türkiye zengin bir ülkedir
  C) Türkiye’de ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te kurulmuştur
  D) Madencilik ihracata en büyük paya sahiptir
  E) Türkiye’de otomobil endüstrisi gelişmektedir
 21. Aşağıdaki ürünlerden hanisinin üretiminin sınırlı olması, sadece iklime bağlı değildir?
  A) İncir
  B) Haşhaş
  C) Zeytin
  D) Fındık
  E) Çay
 22. Aşağıdaki illerimizin hangisinde, konfeksiyon endüstrisi en fazla gelişmiştir?
  A) Bursa
  B) İzmir
  C) Denizli
  D) İstanbul
  E) Kayseri
 23. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’deki tarımın bir özelliği sayılamaz?
  A) Tarıma dayalı üretim giderek artırmaktadır
  B) Tarımla uğraşan nüfus giderek azalmaktadır
  C) Ticarette tarım ürünlerinin de ö-nemli bir yeri vardır
  D) Tarımla uğraşan nüfusta giderek artış gözlenmektedir
  E) Türkiye’de endüstri alanında kullanılan tarım ürünleri de üretilmektedir
 24. l. Araş
  II. Susurlu
  III. Kızılırmak
  IV. Menderes
  V. Sakarya

Yukarıda verilen nehirlerimizin hangisinde, aktığı bölgelerin yerleşim ve sanayileşme durumu dikkate alındığında kirlenme oranı en azdır?
A) l B) III C) V D) II E) IV

 1. l. Kocaeli
  !l. Bozüyük
  III. İzmir
  IV. Çan
  Yukarı verilen merkezlerde gelişen endüstri kolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kağıt
  B) Dokuma
  C) Seramik
  D) İlaç
  E) Gemicilik ve vagon
 2. Ülkemizde nüfus yoğunluğu, kıyı bölgelerimizde iç bölgelere oranla daha fazladır. Bu kurala uymayan yöremiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İzmit yöresi
  B) Samsun yöresi
  C) Zonguldak yöresi
  D) Taşeli platosu
  E) Menderes havzası
 3. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye’de et veriminin artırılmasına bir katkı sağlamaz?
  A) Kaliteli yem üretimine önem verilmesi
  B) Hayvan ıslahına önem verilmesi
  C) Hayvan sayısının arttırılması
  D) Hayvancılık eğitimine önem verilmesi
  E) Besiciliğe önem verilmesi
 4. Aşağıdaki etmenlerden hangisi, ülkemizdeki nüfus dağılışını en az etkilemektedir?
  A) Doğal göllerin varlığı
  B) Turizm olanakları
  C) Ulaşım kolaylığı
  D) İş olanakları
  E) İklim koşulları
 5. Ülkemizdeki Ürgüp-Göreme yöresi turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır?
  A) Yörede Hıristiyanlığa ait kiliselerin bulunması
  B) Peribacalarının varlığı
  C) El sanatlarının gelişmiş olması
  D) Tanıtımının çok iyi yapılması
  E) Yer altı şehirlerinin olması
 6. Türkiye’de Karadeniz ile iç bölgeler arasında demiryolu bağlantısının sağlandığı iller hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Samsun-Zonguldak
  B) Trabzon – Zonguldak
  C) Samsun – Trabzon
  D) Sinop-Ordu
  E) Sinop-Zonguldak
 7. İzmir ve İstanbul limanlarının, diğerlerine oranla daha fala gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır?
  A) Dış pazarlara açık olması
  B) Art ülkesinin geniş olması
  C) Sanayinin gelişmiş olması
  D) Stratejik ve jeopolitik konumları
  E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
 8. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi sanayi ve nüfus bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alır?
  A) Ege
  B) Karadeniz
  C) İç Anadolu
  D) Akdeniz
  E) Marmara
 9. Aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde, ekili dikili alanların bölge toprakları içindeki payı en fazladır?
  A) Marmara
  B) İç Anadolu
  C) Doğu Anadolu
  D) Karadeniz
  E) Akdeniz
 10. Aşağıdaki yerlerin hangisinde;
  i. Keten, kenevir
  ii. Sarımsak
  iii. Pirinç
  Ürünleri yoğun olarak yetiştirilmektedir?
  A) Çatalca- Kocaeli
  B) Batı Karadeniz
  C) Antalya
  D) Kıyı Ege
  E) Konya
 11. Türkiye’de ipek böcekçiliğinin en fazla geliştiği merkezler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adana- Kütahya
  B) Bursa- Adapazarı
  C) Edirne- Çan
  D) İstanbul- İznik
  E) Kastamonu- Bolu
 12. Türkiye’de seramik endüstrisinin en çok geliştiği merkez aşağıdakiler-den hangisidir?A) Bursa – Balıkesir
  B) Aksaray – Konya
  C) İznik- Kütahya
  D) Adana- Mersin
  E) Ankara- Kırıkkale
 13. Bir yerden endüstrinin kurulması ve gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri de ham maddeye yakınlıktır. Bu genellemeye aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinde uyulmamıştır?
  A) Kırıkkale – Petrokimya
  B) Samsun – Sigara fabrikası
  C) Çaycuma – Kağıt fabrikası
  D) İzmir- Zeytinyağı
  E) Batman- Petro Kimya
 14. İstanbul – İzmit arasında, İzmir ve Manisa çevresinde, Adana – Mersin arasında aşağıdakilerin hangisi en çok gelişmiştir?
  A) Sanayi
  B) Ormancılık
  C) Besi hayvancılığı
  D) Kümes hayvancılığı
  E) Tarım
 15. Şeker fabrikaları şeker pancarı üretim alanlarına yakın kurulur. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinde şeker fabrikası kurulmamıştır?
  A) İç Anadolu Bölgesi
  B) Ege Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi
  D) Ege Bölgesi
  E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 16. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde ticari faaliyetler daha fazla gelişmiştir?
  A) Kars
  B) Ağrı
  C) Kastamonu
  D) Afyon
  E) İzmir
 17. Aşağıdaki limanlardan hangisi iç kesimlerle bağlantısı az ve arka bölgesi dağlık olduğu için gelişememiştir?
  A) Mersin
  B) İzmir
  C) Sinop
  D) İstanbul
  E) Samsun
 18. Ege kıyılarında bulunan Efes şehri eski dönemlerde liman şehri iken şu an denizde uzakta kalmıştır.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Heyelan
  B) Erezyon
  C) Deprem
  D) Sel baskınları
  E) Orman yangınları
 19. I. Karadeniz Bölgesi
  II. Ege Bölgesi
  III. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  IV. Doğu Anadolu Bölgesi
  V. Akdeniz Bölgesi
  Türkiye’nin yukarıda verilen coğrafi bölgeleri, sosyoekonomik yönden gelişmişlik oranlarına göre değerlendirildiğinde en alt sırada hangisi yer alır.
  A) l
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 20. Türkiye’de görülen gecekondulaşma olayıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?
  A) Gecekondulaşma yalnızca büyük kentlerde ve bunların da belli bir bölgesinde yer aldığı için
  hizmetlerde kolaylık sağlanmaktadır.
  B) Büyük kentlerdeki konut yetersizliği sorununa çözüm getirmektedir.
  C) Altyapı hizmetleri kolay ve sağlıklı verilmektedir.
  D) Genellik şehirlerin dışında olduklarından çevre düzenlemesine engel olmamaktadırlar.
  E) Özellikle büyük kentlerde yeterli denetimin olmaması nedeniyle ö-nemli bir kazanç kaynağı (rant) olmuştur.
 21. I. Dünyada çocuk ölümleri en fazla 7-10 yaş arasında olmaktadır.
  II. Çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu yerler arasında Avrupa ve K. Amerika ülkeleri yer almaktadır.
  III. Çocuk ölümlerinin en baş nedenleri arasında düzensiz beslenme alışkanlıkları gelmektedir.
  IV. Çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri çocuk felcine karşı ve diğer hastalıklara karşı aşı yapılmamasıdır.
  V. Türkiye’de çocuk ölümleri Avrupa ve K. Amerika ülkelerine oranla daha düşüktür.
  Dünyadaki çocuk ölümleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) l
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 22. I. Eğitim, sağlık, trafik hizmetlerinin yetersizliği
  II. Çevre kirliliği
  III. Alışveriş merkezlerinin azlığı
  Yukarıdakilerden hangileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin önemli sorunları arasında bulunmaktadır?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız lll
  D) l ve II
  E) l ve III
 23. Türkiye’de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan malzemeler konutların bulunduğu yerin iklim, bitki örtüsü ve jeolojik yapısına bağlı olarak değişir. Buna göre, Ürgüp, Avanos ve Nevşehir çevresindeki konutlarda yapı malzemesi olarak aşağıdakilerin hangisinin kullanılması beklenir?
  A) Ahşap
  B) Kil taşı
  C) Volkan tüfü
  D) Marn
  E) Granit
 24. Aşağıdaki verilen yerlerin hangisinde yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkı daha fazladır?
  A) Orta Karadeniz
  B) Kıyı Ege
  C) Antalya Bölümü
  D) Güney Marmara
  E) Konya
 25. Türkiye’nin en Doğu’su ile batısı arasında 19 meridyen farkının olması aşağıdakilerin hangisine doğrudan etki eder?
  A) Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının olması
  B) Yüzey şekillerinin engebeli olmasına
  C) Başlangıç meridyeninin doğusunda olmasına
  D) Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olmasına
  E) Kuzeyi ile güneyi arasında 6 paralel farkının olmasına
 26. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Ege Bölgesi’ndeki delta ovalarının ortak özelliğidir?
  I. Nüfus yoğunluğunun fazla olması
  II. Endüstri bitkilerinin daha fazla yetiştirilmesi
  III. Kıyılarında büyük göllerin bulunması
  A) Yalnız ll
  B) Yalnız II
  C) Yalnız
  D) l ve II
  E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1. A 11. A 21. B 31. E 41. C
2. E 12. C 22. A 32. E 42. B
3. E 13. C 23. D 33. A 43. D
4. B 14. B 24. A 34. B 44. E
5. B 15. D 25. C 35. B 45. D
6. A 16. C 26. D 36. C 46. E
7. A 17. D 27. C 37. A 47. C
8. B 18. A 28. A 38. A 48. E
9. B 19. C 29. C 39. E 49. D
10. B 20. D 30. A 40. E 50. D

İlgili Kategoriler

KPSS Testleri Çöz


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.