Karşılaştırmalı siyasal bilimler ders notları

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL BİLİMLER

OYDAŞMACI KURUMSALLAŞMIŞ REJİM : İSVİÇRE
• İsviçre , eski adıyla İsviçre Konfederasyonudur.Tohumları 13 Y.Y da atılmıştır. Uri-Schywyz- Unterwald , kantonları arasındaki uyuşmazlıkları giderilmesi için 1 ağustos 1291 tarihinde aralarında Grütli Parkını imzalanmışlardır.
• Kantoların ortak organı , üye kantonların temsil edildiği Diet adı verilen meclistir.
• İsviçre, 30 yıl savaşları olarak savaş sonunda imzalanan 1648 yılında İmzalanan Vestfalya Anlaşması ile resmen bir devlet olmuştur.
• 1848 yılında Halkoylaması sonucu kabul edilen anayasa ile Federal Devlet kurulur, ardından Federal Mahkeme bu anayasa ile kurulmuştur.
• Meclis Hükümeti sistemi vardır.
• İsviçre Siyasal sisteminin en temel özellikleri, Halkoylaması, Halkın kanun teklifi mekanizmalarıdır.
• Arend Lijphart İsviçre Demokrasisini oydaşmacı bir demokrasi olarak tanımlamaktadır. Bu demokrasi de alınan kararlar Oy birliği ile alınır.
• Konfederasyonun Dış politikasının temeli tarafsızlık ilkesi üzerine kuruludur.
İSVİÇRE MODELİ FEDARİLİZM
• İsviçre Konfedarasyonu İsviçre halkı ve Kantonlardan oluşan fedaral bir devlettir.
• Federalizm İsviçre siyasal sisteminin en temel ilkesi olarak kabul edilir.
• İsviçre Konf.nu yirmi altı tam ve yarım kantonların hukuki durumlarını kesin bir şekilde korumuştur
• Bu anayasa, Kantonlar ve Federal Devlet arasındaki yetki paylaşımını düzenler .
Yasama Organı :
• Fedaral Meclistir. Ulusal konsey ve devletler Konseyi ( kantonlar konseyi ) olarak iki bölümden oluşur.
Yürütme ve Yargı Organı :
• Yürütme organı Federal Konseydir. Yargı Organı ise Yüksek Federal Mahkemeleridir.
Yetki Paylaşımı ( Münhasıran Yetkiler )
Konfederasyonun Yetkileri : Milli savunma, Gümrük, Ulaşım, Telekomünikasyon, Para Politikaları, Sosyal Güvenlik
Kantonların Yetkileri : Sağlık Hizmetleri , Eğitim ve Öğretim, Kolluk, Mahalli idareler
SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL KURUMLARIN İŞLEYİŞİ
Yasama ( Federal Meclis ) İki kanatlıdır.
• Ulusal Konsey 100 Milletvekilinden oluşur. Seçimler 4 yılda bir yapılır. M.V yeniden seçilebilir. Nisbi Temsil sistemine göre seçilirler.
• Kantonlar ( devletler konseyi ) ise 46 M.V den oluşur. Seçimler 4 yılda bir yapılır.
• Ayrı ayrı toplanırlar. Milletvekilleri maaş almazlar, tazminat ödenir.
• Bu iki konsey birlikte Federal Konsey üyelerini ve Federal Hakimleri seçer. Kurumlar arasındaki uyuşmazlıkları çözer ve af yetkisini kullanır
Yürütme (Federal Konsey )
• 7 üyeden oluşur. 4 yılda bir yapılan Ulusal Konsey seçimlerinin ardından milletvekilleri arasından her iki kanadın katılımıyla, Federal Meclis tarafından mutlak çoğunluk ile seçilirler.
• Yeniden seçilebilirler.
• Federal Konsey üyeleri seçilmeleriyle beraber Milletvekili sıfatlarını kaybederler. Oturumlarda oy kullanamazlar.
• Meclis , Konsey üyelerini, Konsey Başkanını ve Başkan Yrd.larını ayrı ayrı seçer. Başkan 1 yıl için seçilir. Bu başkan ne bir başbakan ne de bir devlet başkanıdır.
• Federal Konsey Üyelerini seçemez ve hükümet politikalarını belirleyemez,, Kararlarını heyet halinde alır
Yargı ( Federal Mahkeme )
• Yargı yetkisini, kanton mahkemeleri tarafından kullanılır.
• Federal kanunların uygulanması, denetlemek yetkisi, İsviçre anayasası tarafından, yüksek Yargı Organı Federal Mahkeme dedir.
• Son inceleme merciidir. İdare Mahkemelerinin bazı kararlarına karşı Federal Mahkemeye temyiz başvurusu yapılabilir.
• İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yapılan başvurularını inceler.
• Yargıçların hukukçu olması şartı yoktur. Seçme ve seçilme hakkına sahip bütün vatandaşlar yargıç olabilir.
• Federal Meclis, Yüksek Federal Mahkeme üstünde denetim yetkisine sahiptir.
• Y.F.Mahk.tam bir anayasa mahkemesi değildir. Federal Kanunların anayasa ya uygunluğunu denetleyemez.
• Kanton kanunlarının, tüzük ve yönetmeliklerinin Federal Anayasaya uygunluğunu denetler
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi :
• Hükümet ve Meclisin görevlerin iç içe olduğu için yasama ve yürütme arasında belirgin ayrılık yoktur.
• Kuvvetler ayrılığı İsviçre anayasasından düzenlenmemiştir.
• Federal Meclis Konfederasyonunun en yüce makamıdır.
• İsviçre siyasal sisteminde yasama ile yargı erki arasındaki ilişkilerde güvenoyu isteği, gensoru ve siyasi sorumluluk gibi kurumlar yoktur.
• Fed.Meclis Federal Mahkeme tarafından verilen kararları hiçbir şekilde denetleyemez. Yargı erki, yasamadan ve yürütmeden tamamen bağımsızdır.
SİYASİ KÜLTÜR VE SİYASAL KATILMA
Seçim Sistemi :
• Makam sahiplerin atanması yerine seçilmesi sistemi vardır. Meclis, Hükümet , Mahalli İdareler, Hakimler seçimle belirlenir.
• Sandık başında, mektup ve elektronik posta şeklinde oy kullanılır. D’hont sistemi uygulanır
• İsviçre dışında yaşayan İsviçre halkının ve Hükümlülerin oy kullanma hakkı bulunur.
• İsviçre kural olarak Yarı Doğrudan Demokrasi kuralını benimsenmiştir.
• Konfederasyon seçimlerinde Genel Oy, Doğrudan Seçimle Nisbi Temsil esasına göre yapılır.
• 18 yaşını dolduran herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kadınlar bu hakkı 1971 de aldı.
• Kantonlarda iki turlu seçimler yapılır.
Siyasi Partiler : Çok partili sistemdir.
Doğrudan Demokrasi : Doğrudan demokrasi araçları Halk oylaması ve Halkın Kanun teklifi dir.
Halkın Kanun Teklifi :
• Halkın Kanun teklifi, Anayasanın tümünü ya da bir kısmını değiştirmeye yönelik olarak 500,000 bin vatandaşlar tarafından imzalanarak verilen öneridir.
KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMU VE BELİRLENMESİ
• Kamu Politikalarının oluşumunda Hükümetin çıkarlarını savunan dernekler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikaları, işveren örgütleridir.
• Tarım ve Ulaştırma sektörleri dışında devlet desteği verilmez.
• Vergi oranlarının belirlenmesi Kantonların yetkisindedir.

ÜNİTE – 6
OTORİTER REJİMLER
Otoriter Rejim Kavramı :
• Küçük bir zümrenin devlet yönetimini topluma karşı anayasal bir sorumluluğu olmadan elinde tuttuğu siyasal sistemlere denir.
• Otoriter Rejimleri, Totoliter Rejimden ayıran Özellik
o Otoriter rejimlerde Siyasal Katılma sınırlıdır
o Halkı siyasal olarak seferber ( mobilize ) edecek ve sistemi bir arada tutacak ideolojik yapı yoktur.
o Yönetimdeki kişi veya grupların erkinin görece olarak sınırlı ve tahmin edilebilir olması söz konusudur.
Dekolonizasyon : Bir sömürge devletin bağımsızlığını kazanma sürecine verilen isimdir.
Otoriter Rejim Türleri
1- Askeri Cunta Yönetimi :
• Kimin iktidar olacağına veya kimin ne politika güdeceğine ordu veya ordu içinde bir grup subayın karar verdiği rejim türüdür.
2- Tek Partili Yönetim :
• Otoriter Rejimler arasında en istikrarlı ve yapısal açıdan en esnek olanıdır.
• Yasama- Yürütme- Yargı organlarının tek bir siyasi parti tarafından mutlak biçimde denetlenmesi ve işletilmesi, başka bir ifadeyle partinin devletle eşzamanlı hale gelmesidir
Türleri
• Komünist Rejimler : üretim araçlarına devletin sahip olduğu, ekonomik sosyal kültürel yatırımların devlet tarafından planlandığı ve yapıldığı bir sistemdir.
• Diğer Tek Parti Rejimleri : Baskıcı yönetimlerini, ülkelerinin modernleşme ve kalkınma öncelikleri ile meşru kılan yönetimler
3- Dikta Yönetimi :
• Baştaki tek adamın, her konuda mutlak hakimiyeti söz konusudur.
Patronaj :
• Bir siyasi liderin politik destek karşılığı kişi ve zümrelere devletin kaynaklarını kullanarak maddi çıkar sağlamasına denir.
Neopatrimonyal Rejimler :
• Liderin bir taraftan devletin kaynaklarının kullanımı üzerinde sınırsız yetkisi bulunduğu, diğer taraftan bu gücü yakınlarını kayırmak için kullandığı rejimlere denir.
Melez Rejimler :
• Farklı rejimlerin kurumsal özelliklerini bir arada barındıran rejimlere denir. Yukarıda sayılan 3 temel rejim tiplerinin karışımını ifade eder.
OTORİTER REJİMLERDE DEVLET-BİREY İLİŞKİLERİ
Denetim :
• Yönetilen halk üzerinde geniş bir kontrol sağlamak için başvurulan yollar. 3 tane
• Baskı Kurma – Sisteme Bağlama – Devletin İletişim kanallarıyla Lider Kültü oluşturma
1- Baskı Kurma
• Rejim karşıtlarına karşı cebir kullanılmasıdır. Bu durumlarda paramiliter güçler kullanılır. Yani paramiliter güçler , devlet tarafından organize edilmiş ve silahlandırılmış, ancak devletle resmi bir bağı olmayan, rejim karşıtlarını korkutan askeri nitelikte örgütlerdir.
2- Sisteme Bağlama : Bazı kesimleri sisteme bağlayarak paydaş haline getirmektir.
3- Lider Kültü :
• Devletin iletişim kanallarını , lidere karizmatik bir güç katarak insanın sahip olabileceği niteliklerden çok ötesi güç ve nitelerin sahip olduğunu topluma empoze eder.
Genel Bilgiler :
• Otoriter Rejimlerde Güçler ayrılığı ilkesi görülmez
• Otoriter rejimler arasında en istikrarlı ve yapısal açıdan en esnek olan Tek Parti Sistemidir
• Sivil bir liderin parlamentoyu fesh edip bir diktatör olarak siyasi sisteminin başına geçmesine Autogolpe adı verilir
• Otoriter rejimlerde bireyi sisteme bağlamak için başvurduğu yollar arasında Darbe yoktur
• Neopatrimontal liderleri diğer liderlerden ayıran ana özellik Devletin organlarını zayıf tutması.
• Otoriter ve Totaliter rejimlerden ayrıştıran özelliklerden biri Siyasi Çoğulcuğa izin verebilmesidir.

TOTALİTER REJİMLER
• Merkeziyetçi bir devlet yapısı ve radikal bir ideoloji üzerine kurulan, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapının bütün üyelerini ve kurumlarını dönüştürmeyi hedefleyen, bireysel özgürlükleri ortadan kaldıran siyasal sistemlere denir.
Totaliter Rejim Kavramı :
• Devlet şiddetinin temelinde hiç bitmeyen bir düşman arama vardır
• Totaliter rejimlerin ayırt edici özellikleri şiddetin bu rejimlerin temel unsuru olmasıdır.
• Totaliter rejimleri kuran hükümetler seçim yoluyla iktidara gelebilir, ancak rejimin kurumsallaşması zor kullanarak, ve zor kullanma tehdidine başvurarak insanların sindirilmesine dayanır.
• Totaliter rejimlerin diğer bir ayırt edici özelliği iletişim kanallarının devletin elinde olması.
• Devlet eliyle şiddet yeterli değildir, rejimler kitlelerin harekete geçirilmesine veya seferber edilmesine ( mass mobilization ) hedeflenmektedir.
TOTALİTER REJİMLER
İtalya – Faşizm :
• Mussolini tarafında siyasi literatüre kazandırılan bir terimdir. Faşizm ve Totaliterlik bazen eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
• Temel ideoloji liberalizm ve Marksizm dir.
• Mussolini tarafından I dünya savaşı öncesi italya nın savaşa girmesini savunana Mussolini nin savaş yanlısı tutumu nedeniyle Sosyalist Partiden uzaklaştırılması ile güç kazanmıştır. Bu harekete Savaş Demetleri ismi verilir.
• 1922 de Kara Gömlekliler olarak da anılmaya başlayan grupların Romaya doğru harekete geçmesi üzerine dönemin hükümeti istifa etmiş, yeni hükümeti kuracak bir isim bulunmayınca siyasal kargaşanın büyümesinden korkan kral hükümet kurma görevinin Mussolini ye vermiştir.Böylelikle Faşist Parti iktidara gelmiştir. ( Bu genel Kültür olsun diye yazdım )
• II Dünya Savaşı ile bitti.
Almanya – Nazizm :
• Totaliter rejimin en kurumsallaşmış örneğidir. Nazizm , Rejimin temel amacına hizmet eden en başarılı girişim dir Rejimin kurucusu Adolf Hitler dir.
• 1923 te yapılan darbenin başarısız olması nedeniyle A.Hitler hapse atılır , hapiste Nazi İdeolojisinin ve rejminin temelini oluşturan Kavgam isimli kitap yazar.Bu kitapta
• Almanların üyesi olduğu ırkın yüceltilmesine ve Almanların kendi topraklarında rahat yaşaması için başta Yahudiler olmak üzere Aryan ırktan olmayanların imhasının planlanması yer alır.
• Temel ideoloji liberalizm ve Marksizm dir.
• Parti propagandasında Alman ırkının yaşaması için diğer ırkların ölmesi istenmektedir , o yüzden yayılmacıdır
• Nazizm , II Dünya savaşına ABD nin dahil olması ve Müttefiklerin Almanya yı yenmesiyle son buldu
Sovyetler Birliği – Stalinizm
• Faşist ve Nazizmi ortak bir kavramla açıklamayla ortaya çıkmıştır.
• Mussolini ve Hitler Sağ Totaliter, Stalin ise Sol Totaliter dir.
• Stalinizm in temel ideolojisi Marksizm ve Leninizm dir.
• Ülke içinde çıkan karışıklıkların giderilememesi nedeniyle Bolşeviklerin yaptığı Ekim devrimi adını verdikleri bir devrimle Lenin liderliğinde iktidara geldiler.
• Lenin ölümünden sonra Partinin başına Gen.Sekrt.liğine seçilen Stalin devlet totaliter özellik kazanmıştır.
• Lenin yolundan giden Stalin Marksist ve Leninist i daha da ileri götürdü.
• Ütopya : Aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamı taşır.
Çin – Maoizm :
• Sovyetler Birliğini örnek alması, Marksist ve Leninist ideolojiye göre hareket etmesi ve topyeküncü bir takım politikaları nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti Totaliter rejim olarak adlandırılmaktadır.
• Mao önderliğinde yapılan bir devrimle işçi ve Köylülerin iktidarının kurulması hedeflenmiştir. Ve Hedefe ulaşılmıştır.
• Mao nun ilk hedefi toprak reformudur. Büyük toprak sahiplerinin mülklerine el koyulup yoksul köylülere dağıtması ile ortak tarım hayata geçirilmiştir. Bu politikalar ileriye dönük Sıçrayış olarak adlandırılmıştır.
• Mao nun ikinci hedefi Kültür devrimi dir.
TOTALİTER REJİMLERDE SİYASAL KÜLTÜR VE TOPLUMSALLAŞMA
• Ekonomik kriz çıkmasında bu rejim etkilidir.
• Bu rejim Modern toplumlarda ortaya çıkmıştır.
• Doğası gereği ekonomiden aileye toplumun bütün unsurlarının egemenliği altına almaktır.
• Buna bağlı olarak yerel yönetimlerin yetkili azalır,
• Kendi partisi dışındaki partileri ve siyasal hareketleri yasa dışı ilan eder
• Temel hak ve özgürlükleri askıya alır veya ortadan kaldırır.
• Basını sindirir, İşçi hareketlerini gerekirse güç kullanarak bastırır.
• Hukukun üstünlüğü geçerli değildir
TOTALİTER REJİMLERİN EKONOMİ POLİTİĞİ VE KOPRARATİZM
• Ülke ekonomisi ve kurumları bu rejimler tarafından denetim altına alınır.
• Özel mülkiyetin kaldırılmış olması, sebebiyle toprağın sadece kullanım hakkı bireyin elindedir.
• Miras yoluyla aktarılması söz konusu değildir, Sadece tüketim mallarının bir kısmı için özel mülkiyet hakkı tanınmıştır.
Korporatizm :
• Liberalizm ve Marksizm e karşı, hem serbest piyasadan hem de merkezi planlamadan uzak durmayı hedefleyen 3.bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkmıştır.
• Başlıca sanayilerin gelişimini denetleme görevinin üstlenir.
• En güçlü dönemi Mussolini nin kurduğu Korporasyonlar Bakanlığını kurduğu dönemdir.
Genel Bilgiler
• Alternatif İletişim Kanalları Totaliter rejimlerde yer almaz
• Totaliterlik kavramı ilk kez İtalya da kullanılmıştır.
• Seçim yoluyla iktidara gelen Adolf Hitler dir.
• Bağımsız Yargı Totaliter rejimlerde kesinlikle bulunmaz .
• Kitlelerin Seferberlik edilmesi Totaliter rejimleri diğer rejimlerden ayırt eden özelliktir
ÜNİTE-8
BİR KONFEDERALİZM ÖRNEĞİ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ
• AB, 27 ülkeden oluşan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir
• AB, 1993 yılında Maastricht Anlaşması nın imzalanması sonucu varolan Avrupa Ekonomik Topluluğuna yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur.
• AB, devletlerarası ve çokuluslu bir oluşumdur.
AB FİKRİ NASIL OLUŞTU
• Dante, Comenius , Immaneule Kant, Comeniu , Monnet , gibi bir çok düşünür, sanatkar ve devlet adamı tarafından benimsenmiş ve geliştirmeye çalışılmıştır.
• En ciddi adımlar II Dünya Savaşından sonra atılmıştır, Batı avrupayı birleştirmeye iten sebeplerden biri de ABD nin Marshall Planı ismini verdiği yardım proğramıdır.

Dante :
• De Monarchia isimli eserinde Roma imparatorluğu benzeri bir örgütlenme ile uluslar arası barışın sağlanabileceğini ileri sürdü
Immanuel Kant :
• Ebedi Barış isimli eserinde, barışı sağlayacak bir federasyon önermiş, diğerlerinden bir adım daha ileri giderek, bu federasyonu ancak iç yönetimleri halk iradesine dayanan devletler üye olabilir demiştir.

Avrupa Topluluklarının Gelişimi :
• 1950 yılında Fransa ve Almanya arasındaki kömür ve çelik kaynaklarının birleştirilmesi, savaş sanayinin maddeleri olan üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğuna bakılması önerisiyle 6 ülke arasında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kurulmuştur. ( AKÇT)
• 1957 yılında Batı Avrupa devletleri arasında imzalana Roma Anlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu bugün Avrupa Birliğinin temelleri atıldı. ( AB )
• Hukuken ve fiilen uluslarüstü bir kuruluş olma niteliğini kazanan AET nin nihai hedefi Avrupanın siyasi bütünlüğe ulaşmasıdır.
• İkinci topluluk olan, EUROATOM ise Roma Anlaşması ile olmuştur. Amacı Atom Enerjisinin barışçı amaçlarla kullanımını geliştirmektir.
• Bu üç organ 1965 yılında Brüksel de imzalanan bir anlaşma ile 3 topluluğun Yürütme Organları birleştirilerek Avrupa Topluluğu ( AT ) adıyla tek çatı altında toplandı.
• 1993 yılında Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği ( AB ) adını almıştır.
Avrupa Birliğinin Sütunları -3 tane
• Birinci Sütun da , Avrupa Topluluğu Yönergeleri : AB nin yürüttüğü etkinliklerin çoğu bu kısımda yer alır.
• İkinci Sütun da, Ortak dışişleri ve güvenlik politikası : devletler arasındaki işlemleri kapsar
• Üçüncü Sütun da, Güvenlik ve Adalet işbirliği : devletler arasındaki işlemleri kapsar
1998 Amsterdam Anlaşması :
• Avrupa Vatandaşlığı, özgürlük , demokrasi, insan haklarına saygı başlıkları bu anlaşma ile ortak politika haline gelmiştir.
2009 Lizbon Anlaşması :
• Avrupa Birliği kurucu anlaşmalarında değişiklik getiren anlaşmadır.
AVRUPA TOPLULUKLARININ GENİŞLEMESİ
• Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşmasıyla başladı.
• AB ülkeleri Türkiye nin katılma müzakerelerine 2005 tarihinde başlamasına karar verdiler.
• AB ye aday ülkeler arasında Türkiye, Hırvatistan ,Macaristan, Makedonya dır. Hırvatistan ın üyelik görüşmeleri 2005 yılında başladı.
• AB para birimi EURO dur. Ekonomi ve Para politikasının oluşturulması ve uygulanmasından sorumlu Avrupa Merkez Bankası ( AMB ) dır.
AVRUPA BİRLİĞİNİN YAPISI VE KURUMLARI
Avrupa Birliğinin Kurumları ( Temel Yapısını )
• Konsey, Komisyon, Parlemento , Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ( atad ) , AB nin temel yapısını oluşturur.
** AB Konseyi :
• Merkezi Karar verme yetkisi ve Yasama yetkisini elinde bulundurur.
• Üye ülkelerin Bakanları tarafından temsil edilir. Yılda en az 2 defa toplanır.
• Konsey Başkanlığı Üye ülkeler arasında dönüşümlü ve 6 aylık dönemler olarak görev yapar.
Konsey Başkanın Görevleri :
1. Konseyi toplantıya çağırmak- Gündemin belirlenmesi – Yönetmeliklerin yürürlüğe sokulması – Kararların ve tavsiyelerin , yönergelerin ilgililere bildirilmesi dir.
• 2010 I dönem Konsey Başkanı : İspanya II Dönem Konsey Başkanı : Belçika
• 2011 I Dönem Macaristan II Dönem ise Polanya üstlenmiştir.
• Dış Politika, Güvenlik Politikası, Göç ve Mülteci Politikaları ve Vergilendirme gibi konularda kararlar oy birliği ile alınır .
• 27 üyeli AB de 14 üyenin oylarıyla Salt Çoğunluk Kararı alınabilir .
Konseyin Görevleri :
• Yasa tasarılarını ele alır ve yasalaşmasını sağlar.
• Üye devletlerin ekonomik politikalarını ele alır
• AB nin ortak güvenlik politikalarını belirler
• AB adına anlaşma yapar
• Suçların önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapar
• Avrupa Parlementosu ile birlikte AB nin bütçesinden sorumludur
** Avrupa Komisyonu :
• Yasama yetkisini elinde bulundurur. Başkan ve üyeler ( komiserler ) üye devletler tarafından 5 yıl için seçilir.
• 2010-2014 yılları Avrupa Komisyon Başkanı Portekizden Jose Manuel Barrosa dır
• Komisyon üyeleri Adalet divanı önünde yemin ederek göreve başlarlar .
• Kararlar ortaklaşa alınır. Parlamento , komisyonu toplu olarak görevden alma yetkisine sahiptir.
Avrupa Komisyonun Görevleri
• Yapılan anlaşmaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığına bakar.
• Yürütme organıdır. Birlik adına uluslararası anlaşmaları müzakere eder
• Bütçe taslağını konseye sunulmak üzere hazırlar.
**Avrupa Parlamentosu
• Demokratik denetim organıdır. Yasama ( Konsey ) ile yürütme ( komisyon ) yetkilerinin kullanılmasını denetlemek amacıyla kurulmuştur.
• Parlamento doğrudan seçimle belirlenen TEK kurumsal mekanizmadır.
• 736 üye her 5 yılda 27 ülkede yapılan yaklaşık 500 milyon kişi tarafından seçilir.
• En çok üyeye sahip ülke ALMANYA dır
• Parlamento da aksi bir karar yoksa oylamalar genellikle salt çoğunlukla alınır.
Komisyonunun Görevleri :
• Yasama sürecine Katılım Yetkisi : Yeni üyenin kabulüne uygunu görüş verir.
• Bütçeye ilişkin yetkiler : Parlamento onayladıktan sonra bütçe yürürlüğe girer.
• Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi : Komisyonun atanması için parlamentonun güvenoyu vermesi gerekir .
** Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ( ATAD
• Yargı organıdır. Hukukun uygulanmasından sorumludur. 27 yargıç ve 8 umumi vekilden oluşur.
• Anlaşmaların yorumu ve uygulanmasında, Hukuka uygunluğu güvence altına alır.
• Kararlarına temyiz başvurusu yoktur. O yüzden kararları kesindir.
Görevleri ( yetki alanları )
• Üye ülkelerin diğer ülkeler açtığı davalar.
• Komisyonun üye ülkelere açtığı davalar
• Topluluk kurumları aleyhine açılan davalar ve iptal davaları
** Sayıştaş :
• AB bütçesinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar. Gerektiğinde denetleme yapar.
**Ekonomik ve Sosyal Komite :
• İşverenler, sendikalar, çiftçiler, tüketiciler, ve diğer çıkar grupların olmak üzere sivil toplum örgütleri temsil eden ve çıkarların koruyan bir danışma organıdır.
** Bölgeler Komitesi :
• AB karar alırken bölgelerin ve yörelerin görüşlerin dikkate almasını sağlar.
AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESABATI
• Birinci Mevzuat : ( Kurucu anlaşmaları ve ekleri )
• İkinci Mevzuat : ( Tüzükler, yönetmelikler , Direktifler, Kararlar, Tavsiye ve Görüşler, Diğer politika Geliştirme Metodları )
• Uluslar arası Anlaşmalar: Üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar
• İçtihadlar :
• Üye Devletler Arasındaki Sözleşmeler :
Genel Değerlendirmeler
• 2010 yılı itibariyle AB de 27 üye ülke bulunmaktadır.
• AB de karar alma organı Avrupa Birliği Konseyidir
• AB nin tüm gelir ve giderini, bütçe kural ve yönetmeliklerine ve amaçlarına uygunluğunu Sayıştay denetler
• AB de kurucu anlaşmalara önemli reformlar getiren LİZBON anlaşmasıdır
• Uluslar arası anlaşmalar İkinci Mevzuat kapsamındadır.
• Avrupa da kömür çelik kaynaklarının birleştirilmesini, bu maddelerin üretim ve kullanımını uluslar arası bir kurumunun sorumluluğuna bırakılması fikrini SHCUMAN hayata geçirmiştir.
• AB ye en son katılan ülkeler , Çek- Malta – Hırvatistan – Arnavutluk tur.
• ATAD 27 yargıçtan oluşur.
• Türkiye AB ye aday ülkeler arasında bulunur.
• AB nin sosyal politikaların uyumlaştırılmasına yönelik politikaların dışında kalmayı tercih eden ülke İNGİLTERE dir.

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.