inkilap tarihi ders notları soru-cevap

Tanzimat reformlarını hayata geçiren iki Osmanlı padişahı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap :III. Selim – II. Mahmut

1606-1609 yıllarında Anadolu’daki Celali isyanlarını bastıran sadrazam hangisidir?
Lütfen birini seçin:
Cevap: Kuyucu Murat Paşa

Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan devletler hangileridir?
Cevap:İngiltere – Fransa

Büyük Bulgaristan’ı kuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Ayastefanos

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biridir?
Cevap: İlk Türk matbaasının kurulması

Darülaceze hangi padişah döneminde kurulmuştur?
Cevap: II. Abdülhamit

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın hedeflediği yenilikler arasında sayılamaz?
Cevap: Gayrimüslimlere parlamentoda temsil hakkı verilmesi

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya bağlı orduların İstanbul’a doğru ilerlemesi üzerine çaresiz kalan II. Mahmut, hangi devletin askerlerinin başkenti savunma maksadıyla İstanbul’un Anadolu yakasına çıkmalarına izin vermek zorunda kalmıştır?
Cevap: Rusya

İlk Türkçe Osmanlı gazetesi hangi isimle ve hangi yıl yayınlanmaya başlamıştır?
Cevap: Takvim-i Vekayi – 1831

Baltalimanı Antlaşması” ve sonuçlarına dair aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: İngiltere’ye kapitülasyonların çok üzerinde ticari ayrıcalıklar verilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya ile galip devletler arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Versailles Antlaşması

Hicaz Demiryolu hangi padişah döneminde kullanıma açılmıştır?

Cevap: II. Abdülhamit

1827 tarihi hangi gelişme ile örtüşmektedir?
Cevap: Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması

“Sopalı Seçimler” olarak adlandırılan seçimler hangi yıl gerçekleşmiştir?
Cevap: 1912

Fransız İhtilali hangi yıl gerçekleşmiştir?

Cevap:1789
Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti hangi ülkeyle karşı karşıya gelmiştir?

Cevap: İtalya
Van’daki Ermeni isyanı neticesinde çıkarılmış olan “Sevk ve İskân Kanunu” hangi yıla ait bir gelişmedir?
Cevap: 1915

“Yeniçeri Ocağı” hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?
Cevap: II. Mahmut
İttihat ve terakki karşıtlarını çatısı altında toplayan ve 21 kasım 1911 de kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hangi devlet Balkan İttifakı’na dâhil olmamış ve I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmamıştır?

Cevap: Romanya

Hangisi 1. dünya savaşı cepheleri arasında değildir.

Cevap: trablusgarp

Birinci Dünya Savaşı sırasında General Towshend kumandasındaki İngiliz tümeni Türk birlikleri tarafından nerede esir edilmiştir?

Cevap:Irak-Kut’ül Ammare

31 Mart isyanının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni iktidardan uzaklaştırmak

Hürriyet ve itilaf fırkası ne zaman kuruldu?

Cevap: 1911

Mısırı işgal eden hangisi?

Cevap: ingilizler

Süveyş kanalı ne zaman faaliyete açılmış?

Cevap: 1869

Maarifi umumiye hangi padişah döneminde kuruldu?

Cevap: abdülaziz

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi tarihte aldı?

Cevap: 1854

  1. Mahmut döneminde kurumsal batılılaşmaya hız verilmesine neden olan esas faktör hangisidir?

Cevap: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

Osmanlıcılık düşüncesinin ana hedefi nedir?

Cevap: Tüm Osmanlı tebaasının eşit olarak bir arada yaşamasını sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat reformlarının hedeflerinden biri değildir?

Cevap: Azınlıkların Osmanlı’dan ayrılış sürecini hızlandırmak

Aşağıdakilerden hangisi 1853-1856 Kırım Savaşı’nın esas nedenidir?

Cevap: Rusya’nın kutsal yerler meselesi yüzünden Osmanlı Devleti ile yaşadığı problemler

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilk daimi elçiliği hangi tarihte ve nerede açıldı?

Cevap: 1793 yılında Londra’da.

Aşağıdakilerden hangisinin Yeni Osmanlılar Hareketinin ileri gelenlerinden biridir?

Cevap: Ziya Paşa

Aşağıdakilerden hangisi 28 Ekim 1876 tarihinde onaylanan geçici talimatnameye göre mebus seçilebilmek için gerekli kriterlerden biri değildir?

Cevap: Okur-yazar olmak

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-ı Esasi’nin temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap:  Heyet-i Vükela üzerinde padişahın yetkisi yoktu. Vekiller padişaha değil meclise karşı sorumluydu.

2 Haziran 1889 tarihinde İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükutî, Çerkez Mehmet Reşid tarafından Mekteb-i Tıbbiye’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İttihad-ı Osmani Cemiyeti

Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet’e taraftar olan, şahsi teşebbüsün geliştirilmesi sayesinde yeni bir sınıfın oluşturulacağını ve böylece Osmanlı Devleti’nde ekonomik ve siyasi bir alt yapı hazırlanacağını ileri süren Osmanlı aydını aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Prens Sabahattin

Aşağıdakilerden hangisi 1909 Kanun-ı Esasi değişikliklerinden biri değildir?

Cevap: Padişahın milletlerarası antlaşma “akdetme” yetkisi, Meclis-i Vükela’ya devredildi.

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde kurulan fırka veya cemiyetlerden değildir?

Cevap: Islahiye Fırkası

  1. Abdülhamit hangi hadise sonrası tahttan indirilmiştir?

Cevap: 31 Mart Vakası

  1. I. Balkan Savaşı’nı sonlandıran antlaşma hangisidir?

Cevap: 30 Mayıs 1913, Londra Antlaşması

Birinci Dünya Savaşı sırasında Mısır’da yeniden egemenlik kurmak ve İngiltere’nin bölgeye yerleşmesini engellemek isteyen Osmanlı Ordusu hangi bölgeye taarruz cephesi açmıştır?

Cevap: Süveyş Kanalı

Hangisi Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarından değildir?

Cevap: Rus devrimi gecikmiştir.

İngiltere ve Fransa’nın savaş sırasında kendi aralarında imzaladıkları ve Ortadoğu bölgesinde çatışmalarına sebep olan gizli antlaşma hangisidir?

Cevap: 16 Mayıs 1916, Sykes-Picot Antlaşması

1916 tarihli orta doğu ve çevresiyle ilgili gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: sykes-picot antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi hükümlerinden biridir?

Cevap: Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktı.

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’na son veren mütarekelerden biri değildir?

Cevap: Mudanya

Hangisi 3. selim dönemine ait bir gelişmedir?

Cevap: İlk türk matbaasının kurulması

Kırım Savaşı’nda İngiltere’nin Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alma sebebi nedir?

Cevap:Rusya’nın Osmanlı üzerindeki nüfuzunu arttıracağı endişesi

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın maddeleri ve/veya hükümleri arasında gösterilemez?

Cevap: Kapitülasyonların daimî hâle getirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülaziz Dönemi yenilikleri arasında sayılmaz?

Cevap: ilk defa daimi elçiliklerin açılması

Prens Sebahattin olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Sosyoloji

Osmanlıda reformlara (ıslahatlara) ilk olarak hangi alanda girişilmiştir?

Cevap: Askerî

Aşağıdakilerden hangisinde II. Meşrutiyet Dönemi ifade edilmektedir?

Cevap :Partilerin siyasi hayatımıza girdiği dönemdir.

Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik hareketlerinin önlenememesi aşağıdaki fikir akımlarından hangisini geçersiz kılmıştır?

Cevap: Osmanlıcılık

Kırım Savaşı’nda İngiltere’nin Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alma sebebi nedir?

Cevap: Rusya’nın Osmanlı üzerindeki nüfuzunu arttıracağı endişesi

Aşağıdakilerden hangisi ıslahat Fermanı’nın maddeleri ve/veya hükümleri arasında gösterilemez?

Cevap:İlk nüfus sayımının yapılması

1930-2005 yılları arasında yürürlükte kalan ve Türkiye’deki belediyelerin sosyal politika alanındaki rolünü belirleyen yasa aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: 1580 sayılı Belediye Kanunu

Aşağıdakilerden hangisinde I. Dünya Savaşı’nda çatışan güçler yanlış verilmiştir?

Cevap: Almanya-Avusturya

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan kurumlar arasında sayılamaz?

Cevap: Mühendishane-i Berri-i Hümayun

Osmanlı Devleti’ni Ouchy (Uşi) Antlaşması’yla Trablusgab’ı İtalya’ya bırakmaya zorlayan başlıca sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:Trablusgarp Savaşı sürerken Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmeleri

Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’nın (1878) maddeleri ve/veya hükümleri arasında gösterilemez?

Cevap: Yunanistan resmen bağımsız olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularının Sina-Filistin cephesinde yaşadığı yenilginin sebeplerinden sayılamaz?

Cevap:  İngilizlere destek amacıyla bölgeye Amerikan askeri sevk edilmesi

1881 Muharrem Kararnamesi hangi konuyla ilgilidir?

Cevap: maliye

Devlet işlerinin nezaretler (bakanlıklar) arasında paylaştırılması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap: II. Mahmut

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın maddeleri ve/veya hükümleri arasında gösterilemez?

Cevap: Gayrimüslimlere eskiden verilen ayrıcalıkların sürdürülmesi ve kimsenin dinine karışılmaması

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilanının amaçları arasında sayılamaz?

Cevap: Kapitülasyonların kaldırılması

Osmanlı sınırları içinde ilk misyonerlik faaliyetleri kimler tarafından başlatılmıştır?

Cevap: Fransız Katolikler

İtalya nın on iki ada üzerindeki egemenğini kabul ederek italya ya antalya ili ile bitişik akdeniz havzasından pay veren gizli antlaşma hangisidir ?

Cevap: londra

1 meşrutiyet …….. başlamıştır.

Cevap: ıslahat Fermanı nın ilanıyla

Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması sonuçlarından biri değildir?

Cevap: Girit Adası Yunanistan a bırakılmıştır.

Ermenilerin 1905 yılında hangi padişaha suikast girişimleri olmuştur?

Cevap: 2.  abdülhamit

İlgili Kategoriler

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.