Biyoloji Ders Notu


ÜNİTE I ÜREME
I.EŞEYSİZ ÜREME
Eşeysiz üreme: Bölünme olgunluğuna erişen bir canlının eşey hücresi oluşturmadan kendine benzer yavrular meydana getirmesine denir.
Eşeysiz üremenin özellikleri: 
• Yavru hücre ile ata hücrenin genetik yapısının aynı olması.
• Dişi ve Erkek gametler olmadan bireyin tek başına üremeyi gerçekleştirmesi
A.BÖLÜNME
Bölünme: Öglena eşeysiz üreme şekillerinde görülür.
Öglena: Boyuna bölünerek çoğalır.
B.TOMURCUKLANMA
Tomurcuklanma: Bölünme olgunluğuna erişmiş ata hücrede oluşan çıkıntının bölünerek gelişmesi, bazen de ayrılarak gelişmesi şeklinde gerçekleşen üreme.
Tomurcukların üreme özellikleri
• Oluşan hücre, atasının özelliklerini taşır.
• Canlı, başka canlıya gerek duymadan üremesi gerçekleşir
• Yeni hücre, ata hücreden bir çıkıntı şeklinde oluşur.
• Yavru canlının genetik yapısı atası ile aynıdır.
• Bira mayası ve hidralarda görünür
• Oluşan hücre ana canlıya bağlı kalabileceği gibi bağımsızda yaşayabilir.
• Yavru canlılar ana canlı ile koloni oluşturabilir
Bira mayası: Tomurcuklanma ile çoğalır.
Hidra: Tomurcuklanma ile çoğalır.
C.SPORLAMA
Mantar: Sporlanarak üreme görülür
Eğrelti otu: Sporlanma ile çoğalabilir.
D.VEJETATİF ÜREME
Vejetatif üreme: Ana bitkinin gövde, dal yaprak gibi organlarının döllenme olmaksızın gelişerek yeni bitki oluşturmasına denir.
Vejetatif üreme: Tohum üretme yeteneğini kaybetmiş yüksek yapılı bitkilerde gözlenen eşeysiz üreme şekline denir.
Söğüt ağacı: Vejetatif üreme görülür.
II.EŞEYLİ ÜREME
Eşeyli üremenin eşeysiz üremeye göre üstünlüğünün sebebi; İki ataya ait özelliklerin birleşmesidir.
Eşeyli üreme: Mayoz bölünme, döllenme, gamet oluşumunda görülür
Gametler
• Üreme organlarında oluşur.
• Vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom taşır.
• Mayoz bölünme sonucu oluşurlar.
Eşeyli üremenin özellikleri
• Mayoz bölünmenin görülmesi
• Mayoz bölünme sonucunda yumurta ve sperm adı verdiğimiz iki gametin oluşması
• Gametler oluşurken Krossing-over adı verdiğimiz parça değişiminin gerçekleşmesi ile canlılarda yeni gen kombinasyonlarının görülme olasılığının artması
• Yumurta ve spermin birleşmesi sonucu döllenmenin gerçekleşmesi
Döllenme:
Döllenme, haploit yapıda olan bir yumurta ve bir spermin birlenmesine denir.
Dişi ve erkek gametlerin birleşmesine denir
Döllenme
• Eşeyli üreyen canlılarda dişi canlı, sahip olduğu genleri yumurtası ile erkek canlı ise spermi ile bir sonraki kuşağa aktarabilir.
• Döllenme sonucu meydana gelen yavru hem anne hem de babaya ait genleri taşır.
• Çevreye daha uyumlu ve dayanıklı bireyler oluşur
• Bu olay eşeyli üremeyi eşeysiz üremeden üstün kılar
Döllenmiş yumurtanın etrafında döllenme zarının oluşmasının amacı: Başka spermlerin yumurtaya girmesini engellemek
Mayoz bölünme, Döllenme Krossing-over : eşeyli üreme görülür.
Krossing – over görünmesinde etkiler
• Tür içinde genetik çeşitliliğin artmasında
• Çevre koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşturulmasında
• Bireyin yaşadığı çevreye uyumunun kolaylaşmasında
• Canlının yaşama ve üreme şansının artmasında
İzogami
• Şekil ve büyüklükleri aynı olan gametlerin birleşmesi sonucu görülen üreme şeklidir.
• ulotrix, chlamydomonas, spirogyra gibi (yeşil alglerde) görülür.
Heterogami: Şekil, büyüklük ve yapı yönünden farklı gametlerin birleşmesi sonucu görülen üreme şeklidir.
Heterogami şekilleri: Anizogami, Oogami
Anizogami: Kara yosunu ve eğrelti otu gibi canlılarda görülen, dişi ve erkek gametlerin şekil ve yapı yönünden az farklılık gösterdiği üreme şekline denir.
Oogami: İnsan gametlerine bakıldığında heterogami şekli görülür
Oogami: Anizogaminin ileri hali olup, gametlerde farklılığın oldukça fazla olduğu üreme şekli
Konjugasyon:
• Bakterilerde görülen eşeyli üreme şekline denir.
• Yeni gen kombinasyonları oluşturur
• Antibiyotiklere karşı bakterilere direnç kazandırır
Konjugasyon: Bakterilerin atibiyotiklere karşı direnç kazanılmasında gösterdiği üreme şekline denir.
Hermafroditizm: Basit yapılı bazı hayvanlarla, bitkilerin çoğunda görülen ve aynı bireyde, hem dişi hem de erkek üreme hücreleri üretilerek canlının kendi kendini döllemesi şeklinde üremeye denir.
Hermafroditizm
Hayvanlar aleminde basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir organizasyon sürecinde gittikçe azalır.
Ayrı eşeyliliğe göre ilkel sayılır.
Bu üreme şeklinde birey kendi kendini dölleyebilr.
Kraliçe arı, İşçi arı: Diploid (2n) yapıdadır
Erkek arı: Haploit (n) kromozoma sahiptirler.
Erkek arı: Kraliçe arıda bulunan haploit kromozomlu yumurta hücresi mitoz bölünme ile gelişerek oluşur.
Meteganez: Plazmodyum insan kanında eşeysiz, anofel cinsi sivri sineğin dişisinin tükürük bezinde eşeyli ürer bu üreme şekline metagenez denir.
Metagenez (Döl degişimi) : Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini takip etmesine denir.
III. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
Bir çiçekte hem dişi hem erkek organ bulunuyorsa tam çiçek ( erselik ), dişi veya erkek organdan sadece biri bulunuyorsa eksik çiçek adını alır.
Erselik canlılar: Dişi ve erkek üreme hücrelerini üretebilen canlılar
Çift çenekli bitkilerin özellikleri
• Yaprak damarlarının ağsı yapıda olması
• Kambiyum bulunması
Tek evcikli bitki: Bir ağacın farklı dallarında hem dişi hem erkek organ bulunuyorsa tek evcikli bitki adını alır.
Tek evcikli bitkiler: Çam, fındık, ceviz
İki evcikli bitki: Dişi ve erkek organlar farklı ağaçlarda bulunuyorsa iki evcikli bitki adını alır.
İki evcikli bitkiler: Söğüt, kavak
Kavak: İki evcikli bitkilerdendir.
Kavak: Dişi ve erkek organları farklı ağaçta bulunur.
Stamen: Çiçekli bitkilerde üreme organıdır.
Çiçekli bitkilerde stamenin kısımları: Anter, flament, Pistil
Çiçekte sırayla polen oluşumu.
• Stamende iki tane çiçek tozu kesesinin bir araya gelerek anteri oluşturması
• Polen ana hücrenin mayoz bölünme geçirerek dört tane mikrosporu oluşturması
• Mikrosporların mitoz bölünme geçirerek dört tane poleni oluşturması
Anter: Polen ana hücreleri çiçeğin bu kısmında oluşur.
TOZLAŞMA VE DÖLLENME
Tozlaşma: Çiçekli bitkilerin erkek organında bulunan polenlerin herhangi bir yolla dişicik tepesine konmasına denir.
Çiçekte sırasıyla tozlaşma ve döllenme
• Polen tüpünün oluşması
• Vegatif çekirdeğin kaybolması
• Generatif çekirdekten sperm oluşması
• Zigot oluşması
Tozlaşma öncesi tohum taslağında bulunanlar: Antipot çekirdek, Sinerjit çekirdek, Polar çekirdek
Tohum taslağının oluşumu: Çiçekli bitkilerde üreme olayında, tozlaşmadan önce gerçekleşir.
Tohum kabuğu: Embriyoyu olumsuz koşullardan korur.
Endosperm: Çimlenme gerçekleşene kadar embriyoyu besler.
Embriyo: Zigotun mitoz bölünme sonucu oluşur.
Meyve: Tohum ve dişi organın gelişmesiyle meydana gelen yapıya denir.
Gerçek meyve: Dişi organdan (ovaryum) gelişen meyveye denir.
Basit gerçek meyve: Tek bir dişi organdan gelişen meyve
Basit gerçek meyveye Örnek: Kiraz, Erik Zeytin
Kiraz: Tek bir dişi organ (ovaryum) gelişen meyvedir.
Erik: Sadece dişi organda gelişen meyve.
Bileşik gerçek meyve: Birden fazla dişi organda gelişen meyvedir.
Bileşik gerçek meyveye örnek: Ahududu, Böğürtlen
Böğürtlen: Bileşik gerçek meyveye örnektir.
Böğürtlen: Birden fazla dişi organdan (ovaryum) gelişen meyvedir.
Yalancı meyve: Dişi organ (ovaryum) ve çiçek tablasının diğer kısımlarından gelişen meyveye denir.
Basit yalancı meyve: Tek bir dişi organ ve çiçek tablasından meydana gelen meyveye denir.
Basit yalancı meyveye örnek: Elma, Armut
Elma: Tek bir dişi organ ve çiçek tablasından gelişen meyvedir
Bileşik yalancı meyve: Birden fazla dişi organ ve çiçek tablasından gelişen meyveye denir.
Bileşik yalancı meyveye örnek: Çilek
Çilek: Bileşik yalancı meyveye örnektir.
Rüzgar,Hava,Su: Bitkilerde erkek organa ait polenlerin dişi organ tepeciğine ulaşmasının yollarındandır.
IV.HAYVANLARDA DÖLLENME
Hayvanlar aleminde genellikle eşeyli üreme görülür
Gonat: Dişi üreme organı olan ovaryum ile erkek üreme organı olan testise denir.
Hayvanlarda Dış döllenme ve iç döllenme olmak üzere iki şekilde döllenme görülür
DIŞ DÖLLENME
Dış döllenme: Dış üreme sisteminin dışında gelişen döllenmeye denir.
İç döllenmede görülen özellikleri
• Döllenmenin dişi üreme sisteminde gerçekleşmesi
• Gametlerin olumsuz çevre şartlarından korunması
• Gametlerin az sayıda olması
• Döllenmenin gerçekleşmesi yardımcı eşey organlarının gelişmesi
İç döllenmeyi dış döllenmeden ayıran özellikler
Gametlerin dış ortam şartlarından korunmesı
Gametlerin az sayıda olması.
İç ve dış döllenmenin ortak özelliği: Yumurta ve sperm hücrelerin üretilmesi
Alabalık: Dış döllenme görülür.
Alabalık
• Döllenme şansı fazladır.
• Gametleri az sayıdadır.
• Döllenme dişi üreme sisteminde gerçekleşir.
Alabalıklarda döllenme şansını artırmak için geliştirilen yöntemler
• Çok sayıda gamet oluşturulması
• Çok sayıda yumurta oluşturulması
• Döllenmenin özel üreme bölgelerinde gerçekleştirilmesi
Köpek Balığı: İç döllenme görülür.
V.İNSANLARDA ÜREME
İnsanda dişi üreme sistemleri: Rahim, Yumurtalık, Döllenme borusu
Yumurtalık: Falikül kesesi dişi üreme sisteminin bu organında bulunur.
İnsan üreme sisteminde yumurtalığın görevi: Olgunlaşan yumurtayı, fallop borularına atmak.
Rahim:
Dişi üreme kısımlarından dölütü beslemek ve korumakla görevlidir.
Gebelik sırasında dölütü besler ve korur
Yumurtalıkların görevi
• Falükül keselerinde yumurta üretmek
• Yumurtayı fallop borusuna atmak
• Hormon üretmek
Folikül: İnsanlarda menstural döngünün ilk devresidir.
Folikül devresi
• Hipotalamustan RF salgılanması
• Hipofizden FSH salgılanması
• Östrojen hormonunun rahimi etkilemesi
• Rahimde mitoz bölünme sonucu dokunun kalınlaşması
Korpus leteum devresi: Falikül hücrelerinin çatlayarak sarı renkli lutein hicrelerine dönüşmesi, mestrual döngünün bu evresinde gerçekleşir.
Mestruasyon: İnsanların dişilerinde mestrual döngünün en son evresidir.
LTH: İnsanların dişilerinde, doğumdan sonra süt bezlerinin gelişimini sağlayarak, süt sağlısını başlatan hipofiz hormonudur.
Kambiyum: Çift çenekli bitkilerde kök ve gövdenin enine büyümesini sağlayan yapıya denir.
İkincil bölünebilir doku (Kambiyum)
• Kök ve gövdenin enine büyümesini sağlama
• Kök ve gövdenin iç yapısında bulunma
• Sadece çift çenekli bitkilerde bulunma
Yerçekimi, Sıcaklık, Su ve Nemlilik: Bitkilerin gelişiminde rol oynayan çevresel etmenlerdendir.
Endosperm: Bitki büyümesinde etki eden hormonlardır.
Endosperm: 3n kromozom bitkinin bu yapısında bulunur.
Endospermin görevi: Çiçekli bitkilerde çimlenene kadar embriyoyu beslemek
Mezoderm: Hayvanlarda görülen embriyonik tabakalardandır.
Embriyonal gelişim sırasıyla: Bölünme, Gastrulasyon, Farklılaşma ve organogenez
Embriyonik indüksiyon: Hayvanlarda embriyonal gelişmenin gastrulasyon evresinde, embriyonik tabakaların birbirini etkilemesi ile görülen doku farklılaşmasına denir.
Embriyonik indüksiyona örnek: Sinir ekoderminin, baş ekodermini uyarması ile göz oluşumu
Epidermis (üst deri): İnsanlardaki embriyonik tabakalardan biri olan ektodermden oluşur.
Plâsenta: Memelilerde embriyonun korunması , beslenmesi, solunum ve boşaltımını sağlayan özel yapıya denir.
Başkalaşım (metamorfoz) : Yumurtadan çıkan bir canlının eğrin oluncaya kadar geçirmiş olduğu değişim evreleridir.
Hamam böceği: Başkalaşım ( metamorfoz ) görülür.
Kertenkele: Başkalaşım görülmez
Yılan: Başkalaşım görülmez
Yılan: Döllenmiş yumurtalarında kalın kabuk ve embriyonik örtüler vardır.
Deniz yıldızı: Başkalaşım görülmez.
Deniz yıldızı: Bu canlılarda yenilenme aynı zamanda bir üreme şeklidir.
Fare: Bu canlılarda başkalaşım gözülmez.
İnsanların hem dişi hem de erkeklerinde görülen hormonlar: LH, FSH, Testosteron, Östrojen
Erkek üreme sisteminde görevli hormonlar: LH, FSH, Testesteron
Testesteron: İnsanlarda sperm üretimini sağlayan hormondur.
FSH: Dişi yumurtalıklarından östrojen hormonunun salgılanmasında direkt etkili olan hormondur.
FSH: Erkeklerde tesislerindeki seminifer tüpleri içindeki sperm üretiminin başlamasında etkili hormondur.
LH: Erkeklik üreme sistemindeki tesisleri hormon üretmesi için uyarır.
LH: Dişilerde ovulasyon evresinde östrojen hormonunun seviyesinin düşmesine bağlı olarak hipofiz bezinden bu hormonun salgısı artar.
Eğer varsa tek yumurta ikizinden: Organ nakli gerektiğinde doku reddi söz konusu değildir.
Kan: İnsanlarda kan hücreleri yenilenebilir özelliğe sahiptir.
Bir bezelye tohumunun çimlenmesi sırasında ihtiyaç duydukları: Oksijen, Nem, Sıcaklık
Pikment hücreleri: İnsan embiryosunda ektoderm tabakadan oluşur.
Yer çekimi: Bitki gelişimine etkisi olan çevre etmenlerinden biridir.
Erkeklerdeki seminal sıvıyı oluşturan bezler: Prostat bezi, Seminal kese, Cowper bezi
Ovulasyon : İnsanların dişilerinde folikül kesesinde oluşan yumurtanın folikülün çatlamasıyla, yumurtalıktan fallop borusuna geçtiği devreye denir.
Ovulasyon devresi: Ovaryumdan atılan yumurtanın fallop borusuna geçmesi menstrual döngünün bu devresinde görülür.
Fallop borusu: Yumurtalıktan gelen yumurtayı rahime iletir.
Yumurta hücresi; İnsanlarda haploit kromozoma sahiptir.
Sperm – Yumurta: Haploid (n) yapıdadır.
Dış döllenme özellikleri: Gametlerin yok olma tehlikesi yüksektir.
Dış döllenmede üreme şansını arttıran faktörler
• Çok sayıda gamet oluşturma
• Özel üreme bölgelerine göç etme
Plasenta
• Bol miktarda kılcal damar içerir.
• Embiryoyu doğuma kadar korur.
• Embiryonun solunum ve boşaltımını sağlar.
Tek çenekli (monokotiledon) bitkilerinin özellikleri
• Gövdede iletim demetlerinin dağınık olması
• Genellikle otsu yapıda olma
• Yaprak damarlarının paralel olması
Tek çenekli bitkileri çift çekenli bitki (kotiledon) ayıran özellik: Gövdede iletim demetlerinin dağınık olması
Buğday: Tek çenekli monokotiledon bitkilerdendir.
Bölünerek üremenin özelliği: Atasıyla aynı özellikleri taşıyan bireyler oluşturur.
Fasülye
Yaprakları genellikle ağsı damarlıdır.
Odun ve soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.
Embriyolarında iki çenek yaprak bulunur.
Fasülye: İki çenekli ( Dikotiledon ) bitkilerdendir.
Badem: Odun ve soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.
Badem: iki çenekli (Diketiledon) bitkilerdendir.
Mısır: Çimlenme sırasında embriyonik gövde doğrudan toprak üzerine çıkarak gelişir.
Mısır: Monokotiledon bitkilerdendir.
Mısır: İleti demetleri gövdede dağınık olup kambiyum bulundurmaz
Erkek üreme sistemi ile ilgili hormonlar: Testis, FSH, LH
Testis: İnsanlarda erkek üreme sistemi ile ilgili bir organdır.
LH: İnsanda dişide ovulasyon evresinde hipofiz bezi tarafından salgılanarak, ovulasyonun gerçekleşmesini sağlayan hormondur.
LH: Mesnstrual döngünün ovulasyon evresinde salgılanarak yumurtadaki falikül keselerin çatlamasını sağlar.
Sürüngen – Kuş: Bu iki canlı grupların her ikisinde yumurta kalın ve kabuklu örtülüdür.
Kuş ve sürüngenlerde embriyo gelişimi ana vücudun dışında gelişir.
Memelilerde embriyo gelişimi ana vücudun içinde gelişir.
Sürüngenlerde görülen embiryonik örtünmeler: Amniyon kesesi, Allantoyisi, Koryon
Kuşlar: Döllenme gerçekleştikten sonra döllenmiş yumurtaların dişi tarafından dış ortama bırakılması ve embriyonal gelişimin yumurta içinde gerçekleşmesi bu canlılarda görünür.
Kuşlarda embriyonik örtülerden olan vitellüs kesesinin görevi: Beslenme için gerekli olan besi toplama
Vitellüs kesesi: Bu embriyonik örtüler hem kurbağaların hem de sürüngenlerin döllenmiş yumurtalarında bulunup embriyonun beslenmesini saglar.
Amniyon kesesi: 
• Embriyoyu olumsuz koşullara karşı korur
• Embriyoya hareket kolaylığı sağlar
• İçindeki sıvıyla birlikte embriyoryu olumsuz koşullara karşı korur
Amniyon kesesi: Kuşların döllenmiş yumurtalarındaki embriyonik örtülerden embriyoyu olumsuz koşullara karşı korur
Koryon: Sürüngenlerde bulunan embriyonik örtülerden embriyonun en dışında bulunan koruyucularındandır. (solunumda etkili olma)
Blastomer: Zigotta mitoz bölünmeler sonucu meydana gelen hücrelere denir.
Bölünme: Embriyo gelişiminde blomasterin moruyla dönüştürdüğü evredir.
Morula: Zigotta mitoz bölünmeler sonucu oluşan dut şeklindeki yapıya denir
Endoderm, Mezoderm, Ektoderm: Memelilerde, embriyonik tabakaların içten dışa doğru sıralanışıdır.
Çiçekteki dişi organın kısımları: tepecik, yumurtalık
Generatif çekirdek: Sperm çekirdeğini oluşturur.
Progesteron, östrojen; İnsanda bu hormonlar yumurtalıkta salgılanır.
Progesteron: Dişilerde menstruasyon evresinde korpus leteumun bozulması sonucu yumurtalıkta salgılanan bu hormonunun üretimi azalır.
Monokotiledon bitkilerin özellikleri
• Genellikle yaprak damarları paraleldir.
• Genellikle otsu yapıdadır.
• Gövdede iletim demetlerinin dağınık olması
Çimlenme sırasında enzimlerin aktif görev yapabilmesi için uygun olması gerekenler; Nemlenme, Sıcaklık, Oksijen
Sitokinin: Bu hormonlar tomurcuk gelişimi, tohum çimlenmesi ve yaprakların geç yaşlanmasında etkilidir.
Etilen; Meyvenin olgunlaşmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır.
Oksin: Bitkinin doğrudan ışık almayan uç kısmında hormonlardan üretilir.
Oksin: Bitkilerde boyuna büyüme ve gelişmeyi sağlayan en önemli hormondur.
Absisik asit: Bazı bitkilerde uyku halindeki tomurcuk gelişimini engelleyen hormondur.
Omurilik: İnsanın embriyosundaki ektoderm tabakasından oluşur.
Radyasyon, Uyuşturucu madde, kontrolsüz ilaç kullanımı; Özellikle embriyonal gelişimin ilk üç ayında karşılaşıldığında embriyoda embriyoda anormalliklere neden olur.
Hücrede kültürü yönteminin bilimsel çalışmalarının kullanıldığı yerler
• Kanserlerin aydınlatılmasında
• Bir çok hastalığın tedavisinde
• Canlıların genetik haritalarının aydınlatılmasında
• Mikroorganizmalara karşı aşı üretilmesinde
Genetik şifre bozukluğu; Kanser oluşumuna neden olan iç faktörlerdendir.
Kuş ve sürüngen yumurtaları kalın bir kabukla örtülüdür.
Allantoyis: Kuş ve sürüngen yumurtalarında bulunan embriyonik örtülerden azotlu boşaltım maddelerinin depo edilmesi ve solunumunda etkilidir.
Doğum sonrası sağlıda azalma olan hormonlar; Progesteron, Östrojen
İkincil bölünür dokular; Mantar kambiyum, Kambiyum
Paratiroit bezi: Endoderm tabakalardan oluşur
Tiroit bezi: Endoderm tabakadan oluşur.
Tek yumurta ikizlerinde aynı olanlar; Cinsiyet, Kan grubu, Protein yapısı
Jenerasyon görülen yapılar: Kan, Epitel
Jenerasyon yenilenme yeteneği; Kan hücresi, Epitel hücresi, Rahim mukoza hücresi
Epitel: Yenilenebilir hücrelerdir.
Doku nakli
• Nakledilecek organın zamanında alıcıya ulaştırılması
• Ölen kişinin sağlığında organ bağışı yapmış olması
• 18 yaşında altındaki kişilerin öldüğünde, ailesinin izin vermesi
Kornea: Doku nakli daha kolaydır.
Alyuvarlar: Sıtman hastalığı etkeni olan Plazmodyum, insanın alyuvar hücrelerinde çekirdek bölünmesi gerçekleştirerek çoğalır.
Endospermin içinde bulunan besin maddeleri: Yağ, protein, nişasta
Dikotiledon bitkilerin özelligi: Odun boruları ile soymuk boruları arasında kambiyum bulunur.
Tohumun çimlenmesi: Uygun nem, Uygun sıcaklık, Yeterli oksijen zorunludur.
Tohumun çimlenmesinde ilk önce gerçekleşen: Endospermin su alarak şişmesi
Giberellin: Bu hormonlar tohumun çimlenmesi için uygulanır.
Giberellin: Gövdenin uzamasını ve meyvenin büyümesini hızlandıran hormon.
Giberellinin bitki büyümesindeki etkisi: Meyve büyümesidir.
Böbrek: Bu organ mezodermden oluşur.
Alt deri: Mezoderm tabakadan oluşur.
Anemi: Gebeliğin 16. Haftasında yapılan amniyosentez ile bebekte oluşabilecek bu hastalık tespit edilemez.
Gebeliğin 16. Haftasında amniyon sıvısı alınarak dölütün kromozonları incelenir. Bu incelemede: Down sendromu, Spina bifida, Hemofili hastalıkların tespiti için yapılır.
Diploit kromozoma sahip: Yumurtalık hücresi, Zigot
Zigot
• Anne ve babaya ait genleri taşır.
• Yumurta ve spermin birleşmesi sonucu oluşur.
• Bir takım kromozom anneden, bir takım kromozom babadan gelir.
Zigot oluşumu: Çiçekli bitkilerde döllenmeden hemen sonra oluşan olay.
Ovaryum: Dişi üreme organını tanımlar
Oksijen: Uygun şartlar sağlandığında, endospermin içerisindeki besinin parçalanarak kullanılabilecek enerjiye dönüştürülmesi için gereklidir.
Anne ile embriyo arasında oluşan plasentayla, embriyonun karşılanan ihtiyaçları: Beslenmesi, Solunum, Boşaltım
Kanser hücreleri
• Dokularda foksuyonel bozukluğa yol açar
• Bulunduğu dokunun hücrelerinden beslenir.
• Düzensiz bir yapı oluşturma
• Hızla ürer
İç döllenmenin özelliği: Döllenme için yardımcı eşey organların gelişmesi
Dişilerdeki döllenme borusunun görevi: Yumurtayı rahime iletmek
Dişi üreme sisteminde döllenme gerçekleşmese: Korpus leteumun yapısının bozulması
Hayvanlarda embriyonal gelişim sırası: Segmentasyon, Blastula, Gastrulasyon, Nörilasyon, Organagenez
Segmentasyon: Gelişiminin erken evrelerinde zigotta görülen hızlı mitoz bölünmelere denir.
Blastula: Yüksek yapılı hayvanlarda embriyo gelişiminde hücrelerde farklılaşmanın olmadığı safhadır.
Gastrulasyon: Embriyonik tabakalar, embriyonal gelişimin bu evresinde oluşur.
Nörilasyon: Hayvanların embriyonik gelişiminde sinir dokusu ve sinir sisteminin gelişmesi bu evrede olur.
Organogenez: Hayvanlardaki embriyonal gelişimde görülen en son olaydır. (nörilasyon aşamasından sonra görülür)
Sinir sistemi: Nörilasyon sonucu insanda bu sistem oluşur.
Beyin: Embriyonal gelişimde nörilasyon safasında meydana gelir.
Hayvanlarda embriyonal gelişiminde, nörilasyon aşamasından sonra görülür.
Bebek ve anne arasındaki göbek bağı: Göbek bağı, plasentayı fetüse bağlar.
Doğumdan sonra prolaktin salgılanması: Süt bezlerin gelişip salgılanmasını saglar.
Paramesyum: Enine bölünerek çoğalır.
Diploit 2n kromozomlu hücreler: Sperm ana hücresi, Zigot, Karaciğer hücresi
Falikül: Menstrual döngünün ilk evresidir.
Korpus luteum: Dişi üreme sisteminde progesteron hormonunun salğılanmaya başlanması, menstrual döngünün bu evresinde gelişir.
Çiçek: Yüksek yapılı bitkilerde görünen üreme organıdır.
Sportif oluşumu: Çiçeksiz bitkilerde zigot oluşumundan hemen sonra meydana gelir.
Protein yapısı: Ayrı yumurta ikizlerinde aynı veya farklı olabiir.
Bu canlılarda jenerasyon aynı zamanda da bir çeşit üreme şeklidir.
Yumurtadan çıkan bir canlının ergin oluncaya kadar geçirmiş olduğu değişim evresine denir.
Birincil bölünür dokunun özelliği: Bitkini boyca uzamasını sağlama
• Embriyoda meydana gelen sindirilmeyen boşaltım maddeleri ve karbondioksit, göbek bağındaki iki atardamar ile uzaklaştırarak plasenta dan anne kanına verilir.
• Anne ve dölüt arasında madde geçişi difüzyon ve aktif taşıma ile olur.
• Bitkilerde, bölünür (meristem) dokular sayesinde bitkinin büyümesi süreklidir.
• Hayvanlarda, yaşamın ileri evrelerinde hücre bölünmesi, yıpranan doku ve organların onarılmasını sağlar.
İnsanlarda sinir sistemi: Ekoderm
İskelet sistemi: Mezoderm
Sindirim sistemi: Endoderm
Gametofit: Çiçeksiz bir bitkide sporların nemli toprağa düşüp çimlenmesiyle meydana gelir.

 

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir