Bilanço ve gelir tablosu hesapları ders notları

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU

MALİ TABLOLAR

Bir dönemde mali nitelikli bir sürü işlem meydana gelir. Bunların hepsi kaydedilir ve sınıflandırılır. Daha sonra bu çok sayıdaki bilgiler anlaşılabilir, kullanılabilir bilgiler olarak çeşitli amaçlara cevap vermek için değişik tablolar şeklinde özetlenir.Bu tablolara mali tablolar veya mali raporlar denir. Muhasebede en önemli tablolar Bilanço ve Gelir tablolarıdır.

Mali Tabloların Genel Olarak Amaçları

 1. Yöneticiler, kredi verenler, yatırımcılar ve diğer ilgililer için karar almada bilgiler sağlamak
 2. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkında bilgiler sağlamak
 3. Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak

BİLANÇO

Bir işletmenin belli bir tarihteki sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların kaynağı olan sermaye ve borçları gösteren bir mali tablodur.

 • Varlıklar = Sermaye Borçlar
 • Özsermaye = Varlıklar – Borçlar
 • Sonuç (Kar / Zarar) = Dönem sonu öz sermaye – Dönem başı öz sermaye

Bu eşitliğe Bilanço eşitliği denir.

MALİ NİTELİKLİ İŞLEMLER

İşletmeler mal ve hizmet üretmek için faaliyetlerde bulunurlarken bazı varlıklarda, yani borç ve sermayelerde değişiklikler ortaya çıkar. İşte değişiklik yaratan Mali işlemlere MNİ denir. İşletmenin varlıklarını, sermaye ve borçlarını değiştiren işlemdir.

Bilanço eşitliğinde değişme yaratan mali nitelikteki işlemlerin etkinlikleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır.

 1. Aktif ve pasif tarafların toplamları değişmeden aktiflerden birinin artması, dğerinin azalması
 2. Aktif ve pasif tarafların toplamları değişmeden pasiflerden birinin artması, dğerinin azalması
 3. Hem aktif, hem pasif artışı (Bilançoda her iki tarafın aynı büyüklükte artması)
 4. Hem aktif, hem pasif azalması (Bilançoda her iki tarafın aynı büyüklükte azalması)

1) Peşin mal satışı:

Varlıkların bir unsuru olan para ile satmak amacıyla mal alındığını düşünelim. Bu durumda varlıklardan parada azalma, malda da aynı büyüklükte bir artma olacaktır.Böylece varlıklar toplamında bir şey değişmeyecektir. Dolayısı ile de eşitlik bozulmamış olacaktır.

2) Maliyetine peşin satış:

Bir varlık unsuru olan malın, maliyet değeri üzerinden satıldığını düşünelim. Malda meydana gelen azalma ile para da olan aynı ölçüde artma ile varlıklar dengeye gelecektir. Bu durumda varlıkların birinde artma, diğerinde aynı büyüklükte bir azalma olacağından varlıklar toplamında bir değişme olmayacaktır.

3) Karlı peşin satış:

Bir varlık unsuru olan malın bu sefer karlı peşin satıldığını düşünelim. Bu durumda parada artış, maldaki azalmadan kar kadar fazla büyüklükte olacaktır. Kar işletme sahibinin hakkı olduğu için sermaye büyüyecektir. Dolayısı ile varlıklar toplamında kar kadar bir artış olurken, aynı zamanda aynı artış sermayede de meydana geldiğinden bilanço eşitliği bozulmayacaktır.

4) Zararına peşin satış:

Satışın zararlı yapılması durumunda ise; işletmeye çıkan maldan daha az para gireceğinden, varlıklar toplamında zarar kadar bir azalma olacaktır. Aynı zamanda işletme sahibinin varlılar üzerindeki haklarında da zarar kadar bir azalma olacağından sermayede de zarar kadar bir azalma meydana gelecektir. Sonuçta eşitlik yine bozulmamış olacaktır

5) Kredili mal alışı:

Kredili mal alışı malda bir çoğalma yaratırken borçlarda da aynı büyüklükte bir çoğalmaya neden olacaktır. Boylece varlıklardaki artış borçlardaki eşit büyüklükteki artışla dengeye gelecektir.

GELİR TABLOSU

İşletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net karın veya dönem zararının brüt satışlardan başlayarak nasıl oluştuğunu gösteren bir tablodur. Bir işletmenin bir dönemine ait faaliyetlerinin net sonucu ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren mali bir tablodur.

 • Kar : Gelir > Gider
 • Zarar : Gelir < Gider

Gelir:

Mal ve hizmet satışlarından, faizlerden, kiradan vb. elde edilen tutardır. Aktifteki artıştır.

Gider:

Gelir elde etmek için yapılan harcamalardır. Aktifteki azalıştır.

Brüt Satış Karı / Zararı:

Satış gelirleriyle satılan malların arasındaki fark

Faaliyet Karı / Zararı:

Brüt satış karından işletme faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılması gerekli olan faalliyet giderlerinin farkıdır. Pazarlama giderleri, araştırma-geliştirme giderleri, satış, dağıtım, genel yönetim(elektrik, telefon, su) vb.

Dönem Net Karı / Zararı:

Faaliyet karına işletmenin faaliyet sonucuna etkisi olan ama faliyet konusuyla ilgisi olmayan olağan dışı gelirlerin eklenmesi ve giderlerin çıkartılması sonucunda bulunur.

Brüt satışlar

(-) Satış indirimleri

= Net satışlar

(-) Satılan malın maaliyeti (hammadde maaliyeti)

=Brüt satış karı / zararı

(-) Faaliyet giderleri

= Faaliyet karı / zararı

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

(-) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

(-) Finasman giderleri

= Olağan kar / zarar

Olağandışı gelir ve karlar

(-) Olağandışı gider ve zararlar

= Dönem karı/ zararı

(-) Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları

= Dönem net karı / zararı

 

1- Bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

Borçlar Genel Giderler
Sermaye Duran Varlıklar
Dönen Varlıklar

Hata bildir

2- Gelir tablosunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

 

Kar Giderler
Gelirler Zarar
Sermaye

Hata bildir

3- İşletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?

 

Faaliyet kârı
Brüt satış kârı
Olağan kâr
Dönem kârı
Net satış kârı

Hata bildir

4- Bir işletmenin öz sermayesindeki artışlara ne ad verilir?

 

Sermaye Hasılat
Kâr Alacak
Gelir

Hata bildir

5- Aşağıda bilanço ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

Bilanço, bilanço eşitliğini ifade eden bir tablodur.
Bilanço eşitliğinin sağ tarafına aktif, sol tarafına pasif denir.
Sermaye ve borçlar bilançonun sağ tarafına yerleştirilir.
Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tablodur.
Bilanço, önce aktifler, sonra pasifler alt alta yazılarak düzenlenebilir.

Hata bildir

6- Aşağıdakilerden hangi işlem sonucunda bilançonun her iki tarafının toplamlarında artış olur?

 

Borç ödemesi
Kârlı peşin mal satışı
Maliyetine kredili mal satışı
Peşin mal alışı
Alacak tahsili

Hata bildir

7- Sayın Sinan ÖZTÜRK’ün sahip olduğu değerler şöyledir; nakit 100.000.000 lira, banka mevduatı, 5.000.000.000 lira, otomobil 15.000.000.000 lira, bina 20.000.000.000 lira, alacak 8.000.000.000 lira, borç 7.000.000.000 lira. Sinan ÖZTÜRK, bunlardan 2.000.000.000 lira mevduatını, otomobilini, tüm alacaklarını ve borçlarını devrederek ÖZTÜRK KONFEKSİYON İŞLETMESİ’ni kurmuştur.
Yeni kurutan bu işletmenin özsermayesi kaç liradır?

 

25.000.000.000
21.000.000.000
18.000.000.000
41.100.000.000
18.100.000.000

Hata bildir

8- Dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?

 

Aktif Borçlar
Kâr ya da zarar Pasif
Varlıklar

 

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.