12.Sınıf Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları


12.SINIF KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 1. YARIYIL 1. ORTAK SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI

1. Karşılaştırmalı dinler tarihinin tanımını yapınız.
Karşılaştırmalı dinler tarihi, tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini tarafsız biçimde karşılaştırmalı olarak ele alan bir bilim dalıdır.

2. Diğer dinleri öğrenmenin önemi nedir?
Diğer dinler hakkında bilgi sahibi olduğumuz zaman kendi dinimizin farkını daha iyi görür ve değerini takdir ederiz.
Kur’an-ı Kerim’de diğer din mensuplarının eleştirilen davranışlarının bizde de bulunup bulunmadığını anlayabiliriz. Diğer dinleri öğrenmenin İslam açısından başka bir faydası da İslam literatüründe “İsrailiyat” olarak bilinen konuların tanınmasıdır. Dinler hakkında bilgi sahibi olmanın diğer bir yararı da misyonerlik (Hristiyanlar, Mormonlar, Yahova Şahitleri, Bahailer vs.) faaliyetleri ile ilgilidir. Misyonerlerin propagandalarına cevap verebilmek için önceden o dinleri tanımak gerekir. Diğer dinleri bilmek din hizmetleri açısından da önem taşır. Din hizmeti veren kişiler, bir noktada toplumun önder ve münevverleridir. Bundan dolayı insanlar, ister diğer dinlerle ister merak ettikleri çeşitli konularla ilgili olsun din hizmeti veren kişilere sorular sorabilir.

3. Dinin kaynağı hakkındaki görüşleri yazınız.
Evrimci Görüş: Evrim, birbirini takip ederek yavaş yavaş meydana gelen değişme ve gelişmeye denir. Dinlerin zaman içinde çeşitli sebeplere bağlı olarak (vahiy kaynaklı değil) ortaya çıkıp geliştiğini iddia eden görüşe de evrimci görüş adı verilir. Natürizm, (Max Müller, 1823-1900), Animizm, (Edward Tylor, 1832-1917), Atalar Kültü, (Herbert Spencer, 1820-1903), Totemizm, (Emile Durkheim, 1881-1917) evrimci görüşü savunur.
Vahiy Temelli Görüş: Dinin kaynağı ile ilgili vahiy temelli görüşe göre din, Allah tarafından vahiy yoluyla insanlar arasından seçtiği peygamberlere gönderilen ilahî kurallar bütünüdür. İslam bilginlerine göre dinin kaynağı mutlak surette vahiydir. Monoteist, (Wilhelm Schmidt, 1868-1954) tek tanrıyı savunur.

4. Yahudi, İbrani ve İsrail kavramlarını açıklayınız.
Yahudi: Bu isim, İsrailoğulları Babil Sürgünü’nde iken ortaya çıkmıştır. Babil’in yerli halkı, İsrailoğullarına, geldikleri Yahuda bölgesinin adından dolayı, “Yahudalı” anlamında “Yahudi” demiştir. İsrailoğulları, Yahudi ismini kendileri de benimsemişler ve genellikle bu ismi kullanmışlardır.
İbrani: MÖ 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır. İbrani, “öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir.13 Bununla da Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir. Yahudilere bu ad, Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından verilmiştir.
İsrail: Bu isim Hz. Yakup’un lakabıdır. Tevrat’ta anlatıldığına göre Hz. Yakup, bir gece kırda bir adamla karşılaşmış ve onunla sabaha kadar güreşmiştir. Sabah olunca adam, Hz. Yakup’u kutsamış ve ona “Tanrı’yla uğraşan” anlamına gelen “İsrail” adını vermiştir. Hz. Yakup’un bu unvanından sonra İbraniler, İsrailoğulları adını almıştır. Bu kelime Hz. Süleyman’dan sonra kuzeyde kurulmuş olan devletin adı olmuştur. 1948 yılında Filistin’de kurulan devlete de bu ad verilmiştir.

5.Tevrata göre ilk Yahudi peygamber Hz.İbrahim dir.Yahudileri Mısır esaretinden kurtaran Peygamber Hz. Musa’dır.

6. Monoteizm :Tek tanrıcılık
Evrim:Birbirini takip ederek yavaş yavaş meydana gelen gelişme
Misyonerlik:Hristiyanlığı yayma faaliyeti
7.a)Dünyevi ve uhrevi sorumluluk duygusu kazandırır.
b)Ölüm korkusunun insan Psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.
c)Dünyaya tahammül gucunu ve yaşama sevincini arttırır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir