11.Sınıflar Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….. ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR FELSEFE DERSİ  2. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI     B

 

S1–Aynı soruyu iki filozof birbirinden çok farklı ya da karşıt şekilde değerlendirebilir.”

Bu durum, felsefi bilginin özelliklerinden hangisine bir örnektir?

A)Birleştirilmiş olması

B)Öznel olması

C)Sorulara yer vermesi

D)Sistemli olması

E)Konularının tümel olması

S2-Neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğu hep insanın ihtiyaçlarına göre değerlendirilir.”

Yukarıdaki bu düşünce, aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnek olabilir?

A)Bireysel ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman insanda, huzursuzluk meydana getirir.

B)İnsanın tek başına karşılayamayacağı ihtiyaçlara, toplumsal ihtiyaçlar denir.

C)İhtiyaçların şiddeti, karşılandıkça azalır ve bir sonraki ihtiyaca geçiş yapılır.

D)Evrende her şeyin ölçüsü insan olup, her şey insana göre değişir.

E)İnsan ihtiyaçları toplumdan topluma değişiklik gösteri

S3-Her şey akar.” diyordu, Herakleitos. Her şey hareket etmektedir ve hiçbir şey kalıcı değildir. Bu yüzden “aynı dereye iki kez girmek mümkün değildir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi   Herakleitos’un düşüncesine ait olabilir?

A)Evrende değişmeyen bir gerçek yoktur.

B)Evrende her şey, bir şeye dayanır .

C)Evrende her şeyi denetleyen, bir şey vardır.

D)Evrende herkes için geçerli bir şey vardır .

E)Evrende bir şey, her şeyi açıklar.

S4-Thales, Mısır’da Nil kenarında değil de  lavların sürekli aktığı bir yanardağı bölgesinde gözlem yapmış olsaydı; her şeyin özünün su olduğunu değil, ateş olduğunu söylerdi.”

Bu görüşü savunan Ahmet Turan’a göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Filozoflar içinde bulundukları çağın egemen değerlerini yansıtırlar.

B) Her filozof, kendisinden öncekilerin düşüncesinden yararlanır.

C ) Filozofun içinde bulunduğu doğal ortam, felsefi düşüncesini etkiler.

D) Filozof olabilmek için, hayret etme yeteneğine sahip olmak gerekir.

E) Yaşanılan coğrafi çevre, alışkanlıkların oluşumunda etkilidir.

S5-Gören öznenin kendisi de görülebilirlik alanındadır.

Bu cümleden çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznenin de nesne olabileceği

B) Ancak nesnenin nesne olabileceği

C) Doğru bilginin olabileceği

D) Gerçeğe ulaşılabileceği

E) Nesneden uzaklaşılabileceği

S6- Birkaç yıl önceydi, bir duvara doğru yürüyordum . Baktım hırpani biri bana doğru geliyor. “Kim bu kılıksız ,tuhaf adam?” dedim kendi kendime

Sonra bir de baktım, duvar meğer aynaymış; kendime bakıyormuşum.O adam birden ince, zarif, üzerinden anlayışlılık akan biri olup çıkıverdi.

Bu parçada anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Bilgilerimizin dış dünyayı ayna gibi yansıttığına

B) Algıların duruma bağlı değerlendirmeler olduğuna

C) Aklın bilgilerimizin tek kaynağı olduğuna

D) Nesnel bilginin evrensel bilgi olduğuna

E) Var olmanın algılanmakla eşdeğer olduğuna

S7-– Locke’a göre insan zihninde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Her türlü bilgi, gözlem ve duyuların kullanımı sonucunda oluşur.
– Platon’a göre ise bilgi hatırlamaktır. Çünkü insanlar bilgileri deneyle elde etmezler, bilgiler insan zihninde doğuştan yer alır.

Yukarıda Locke ve Platon’un bilgi felsefesinin hangi temel sorusuna verdiği cevaplar yer almaktadır?
A) Bilimsel açıklama nasıl olmalıdır?

B) Doğru bilginin ölçütü nedir?

C) Bilginin sınırları nelerdir?

D) Bilginin kaynağı nedir?

E) Bilimsel bilginin değeri nedir

S8-Gerçeklik, düşünülen ya da zihinde tasarlanan değil, somut ve bilinçten bağımsız olarak var olandır.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi bir “gerçeklik” örneği değildir?
A) Bir kalp hastasının tedavisinde kullanılan ilaç

B) Haberleşmede kullanılan telgraf makinesi

C) Picasso’nun bir müzede sergilenen tabloları

D) Bir çemberin  (pi) sayısıpalanını hesaplamada kullanılan

E) Bir fabrikanın çevre kirliliğine yol açan atıkları

S9-Faydacı ahlak anlayışına göre, en çok sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem, ahlaki bakımdan doğru eylemdir. Dolayısıyla bir eylemi doğru veya yanlış olarak değerlendirmek için öncelikle o eylemin, ilgili kişilerin tümüne sağladığı hazlara ve getirdiği acılara bakmak gerekir.

Bu parçaya göre, faydacı ahlak anlayışı bir eylemin ahlaki bakımdan doğru olup olmadığını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini ölçüt alır?
A) Eylemin sonuçlarını

B) Eylemde bulunan kişilerin niteliklerini

C) Eylemin hangi koşullarda gerçekleştirildiğini

D) Toplumun eylemde bulunan kişiye karşı tutumunu

E) Eylemin hangi amaçla yapıldığını


S10. Vicdan, insanın kendi davranışlarının ahlâkça değerli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olan bir hakemdir. Bu yeti sayesinde insan, yapıp ettiklerinin toplumda var olan değerlere uygunluğu açısından yargıya varır.

Bu görüşe göre, vicdan aşağıdakilerden hangisi konusunda yargıya varılmasına yardımcı olur?
A) Doğal veya doğaüstü olay           B) Güzel veya çirkin nesne               C) Doğru veya yanlış bilgi
D) İyi veya kötü eylem                       E) Basit veya karmaşık görüş

S11-Kant, bilme sürecinde aklın ve deneyin katkılarını ortaya koyabilmek için aklı “mahkemeye çıkarır”. Amacı, aklın sınırlarını, neleri bileceğini ve bilemeyeceğini belirlemektir. Ancak, burada sorgulayan da sorgulanan da akıldır.

Bu parçada Kant’ın hangi düşüncesi söz konusu edilmektedir?

A) Anlama yetisinin sonsuzluğu                      B) Metafiziğin savaş alanı                 C) Aklın kendi kendini eleştirmesi
D) Fenomenlerin bilgisinin eleştirilmesi         E) Nesnelliğin yanıltıcılığı

S12-Kaf Dağı’nın ardında Zümrüdüanka kuşu var mı yok mu? Var dediğimizde de yok dediğimizde de fark etmiyorsa bunu bilmenin benim için önemi yoktur. Bununla birlikte,Kaf Dağı var, onun ardında da Zümrüdüanka kuşu var diyorsam ve bu bilgiler benim işime yarıyorsa bunlar doğrudur.

Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A) Kuşkuculuk

B) Pragmatizm

C) Empirizm

D) Sezgicilik

E) Fenomenolojizm

S13-İnsan her şeyin ölçüsüdür. Her şey, insana nasıl görünüyorsa öyledir. Rüzgâr üşüyen için soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir.Protagoras’ın bu görüşünün temelinde aşağıdaki düşüncelerden hangisi yer alır?
A) Her insan duyu bakımından farklı yaratılmıştır.
B) Deney yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunda şüphe edilemez.
C) Hiçbir şey var değildir; var olsaydı bile bilinemezdi.
D) Bir şeyin gerçek açıklamasına ulaşana kadar ondan şüphe edilmelidir.
E) Algıya dayanan bilgiler, algılayanın içinde bulunduğu duruma göre değişir.

S14 Rasyonalist ve Empirist bilgi anlayışlarının farklı olmalarında hangi temel faktör rol oynamıştır ?

A) Bilginin değeri

B) Doğru bilginin imkanı

C) Bilginin kaynağı

D) Bilginin önemi

E) Bilginin amacı

S15- Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilgi ile bilimsel bilginin ortak özellikleridir?

I. Birikimlilik II.  Eleştirellik      III. Tutarlılık      IV. Akılsallık       V.Varlığı ve evreni anlamak açıklamak

A)I. II. IV.                 B) II. III. V.              C ) I. III. V.         D) II. III. IV.              E) I. II. III. IV. V.

S16-. *Anarşizm, insan doğasının devlet ve toplumsal kurumlar tarafından bozulduğunu; insanların devlet düzeni olmadan da adil ve uyumlu bir biçimde yaşayabileceğini ileri sürer.
* Sofistler, insanın her yerde ve her zaman bağlanabileceği yasaların doğa tarafından konulmuş olduğunu; insan eliyle kurulmuş düzenlerin güçlüye ve egemen olana yaradığını, doğal durumda var olan güç dengesini bozduğunu savunmuşlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi anarşizm ve sofizm ortak özelliğidir?
A) İnsan doğası ile uyum içinde olan bir devlet biçimi önermeleri
B) Toplumsal kural ve düzenlerin insan özüne aykırı olduğu görüşünü benimsemeleri
C) Devletin görevinin bireylere hizmet etmek olduğunu öne sürmeleri
D) İnsanlar için her yerde ve her zaman geçerli olan toplumsal kuralları araştırmaları
E) İnsan uygarlığının her türlü ürününü değersiz bularak reddetmeleri

S17- Felsefenin insana ve topluma yaptığı katkıları göremeyen kişiler onun boş ve gereksiz bir uğraş olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa insan yaşamındaki rolü kolayca gözlenen telefon, bilgisayar veya televizyon gibi nesnelerin üretiminde felsefenin doğrudan katkısı olmasa da değer ve düşüncelerin üretimindeki katkısı yadsınamaz. Ancak değer ve düşüncelerin insan yaşamındaki yansımaları yalnızca dolaylı olarak gözlenebilir. Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Günlük yaşam üzerindeki etkisini görmek güçtür                                B) Ürettiği düşünceler arasında tutarsızlıklar bulunabilir.
C) Ortaya koyduğu idealler konusunda bireylerin uzlaşması zordur.       D) Her toplumu farklı biçimlerde etkiler.
E) Sorguladığı kavramlar zamanla değişir

S18-Bir toplumbilimci değerleri veya insanlar arası ilişkileri incelerken bireyleri belli bir biçimde davranmaya yöneltmez. Sadece, olanı olduğu gibi ele alır.   * Kepler yasaları, gezegenlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini değil, nasıl hareket ettiği belirtir.
Bu iki durum , bilimsel bilginin hangi özelliğine örnektir?
A) Evrensel olması                                             B) Var olan durumu betimlemesi                     C) Mantık ilkelerine dayanması
D) Birikimli orak ilerlemesi                                E) Olayların denetim altına alınmasına olanak sağlaması
S19-Ahlaki yaşamımızda, sezgisel anlayış en yüksek kavrayışlar için zorunludur. Sadece kurallara mekanik bir biçimde uyma ya da kalıplara öykünme bizi uzağa götürmez. Yaşama sanatı, eski rollerin bir provası değildir.
Bu görüşü benimseyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenir?
A) Etik yaşamın varlığını                    B) Sezgisel kavrayışların önemini                   C) Yaşama sanatının varlığını
D) Kuralların zamanla değiştiğini                    E) Evrensel ahlak yasasının varlığını
S20. En büyük bilgi, bildiklerimizden başka bilgilerin de olduğunu bilmektir.

Bu cümlede savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?
A) İnsan, aklıyla her şeyi bilebilir.                                                                   B) Bilgiler bizim bildiklerimizle sınırlı değildir
C) En doğru bilgi, işimize en çok yarayan bilgidir.                                       D) Doğru bilgiye yalnızca sezgilerle ulaşılamaz
E) Güvenilir bilgiler kendi deneyimlerimizden edindiklerimizdir.

                                                                                                                                                               

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir