Muhtasar beyanname ödeme türü kodları

Muhtasar Beyanname Kodları
ÖDEME VE KAZANÇLARIN TÜRÜ
KODU
ÜCRET  Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)
011
Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)
012
Kıdem Tazminatı
013
Huzur Hakkı
014
İhbar Tazminatı
015
Yer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
016
4691 Sayılı Kanun Kapsamı
017
SERBEST MESLEK 18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)
021
Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)
022
YILLARA YAYGIN İNŞAAT Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)
031
Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)
032
KİRA  70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)
041
Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)
042
YATIRIM FONUVEYA  ORTAKLIKLARI KAZANÇLARI  Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
052
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)
053
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
054
Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
055
Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
056
KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KARPAYLARI Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
061
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)
062
Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)
065
YATIRIM İNDİRİMİ Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)
071
HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİ Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)
081
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
082
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 4749 Sayılı Kanuna Göre Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c)
083
ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLER Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)
091
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)
092
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)
093
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii)  (****)
094
Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i)
095
Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)
096
MEVDUAT FAİZLERİ TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)
101
Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
102
FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE ÖDENEN KAR PAYLARI Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
111
REPO Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
121
BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTAŞİRKETLERİ TARAFINDANYAPILAN ÖDEMELER GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-a)
131
GVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-b)
132
GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-a)
133
GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-b)
134
GVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-c)
135
DİĞER ÖDEMELER Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)
141
Başbayiler Hariç Olmak Üzere 14/03/2007 Tarihli ve 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve benzerlerini Satanlara, Düzenlenen Her Türlü Bahis ve Şans Oyunlarının Oynatılmasına Aracılık Edenlere, Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerden (GVK Md. 94/10-a) (KVK Md. 15/1-g)
142
4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)
143
PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)
144
Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)
145
Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)
146
Diğerleri
151
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNE GÖRE YAPILAN   ÖDEMELER Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)
221
Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
231
Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
232
Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
241
Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
242
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
251
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi. Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK  Md. 30/1-ç)
252
Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)
253
Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
254
GVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)
256
Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
257
Diğer Menkul Sermaye İratları
258
Her Nevi Alacak Faizleri (KVK Md. 30/1-ç)
262
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri
263
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre Ödenecek Vade Farkları Muhtasar
264
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri
265
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’ nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)
271
Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)
272
Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)
281
Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)
282
Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)
283
Diğerleri
284
DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELERLE İLGİLİ KAĞITLAR Resmi Daireler Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemeler (Avans Olarak Yapılanlar Dahil) Nedeniyle, Kişiler Tarafından Resmi Dairelere Verilen ve Belli Parayı İhtiva Eden Makbuz ve İbra Senetleri ile Bu Ödemelerin Resmi Daireler Nam ve Hesabına, Kişiler Adına Açılmış veya Açılacak Hesaplara Nakledilmesini veya Emir ve Havalelerine Tediyesini Temin Eden Kağıtlar
301
Maaş, Ücret, Gündelik, Huzur Hakkı, Aidat, İhtisas Zammı, İkramiye, Yemek ve Mesken Bedeli, Harcırah, Tazminat ve Benzeri Her Ne Adla Olursa Olsun Hizmet Karşılığı Alınan Paralar (Avans Olarak Ödenenler Dahil) İçin Verilen Makbuzlar İle Bu Paraların Nakden Ödenmeyerek Kişiler Adına Açılmış veya Açılacak Cari Hesaplara Nakledildiği veya Emir ve Havalelerine Tediye Olunduğu Takdirde Nakli veya Tediyeyi Temin Eden Kağıtlar
302
Ödünç Alınan Paralar İçin Verilen Makbuzlar veya Bu Mahiyetteki Senetler
303

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar