İngilizce muhasebe terimleri sözlüğü

muhasebe-ders-notlari

Accounting: Muhasebe
Accounting estimate: Muhasebe tahmini
Accounting model: Muhasebe modeli
Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi
Accounting policy: Muhasebe politikası
Accounting principle: Muhasebe ilkesi
Accounting profit: Muhasebe karı / Ticari Kar
Accounting record: Muhasebe kaydı
Accounts receivable: Alıcılar
Accrual basis: Tahakkuk esası
Accrued liabilities: Borç tahakkukları
Accumulated profit or loss: Geçmiş yıllar karları veya zararları
Acquiree: Edindiren
Acquirer: Edinen
Acquisition: Edinme
Active market: Aktif piyasa
Actuarial valuation: Aktuaryal değerleme
Actuarial valuation method: Aktuaryal değerleme yöntemi
Administrative expenses: Genel yönetim giderleri
Admission fees: Giriş aidatları
Advance: Avans
Adverse event: Olumsuz gelişme
After- tax amount: Vergi sonrası tutar
Agency: Acente
Aggregate: Toplam
Aggregation: Toplama
Agricultural activitiy: Tarımsal faaliyet
Agricultural produce: Tarımsal ürün (UMS 41)
Allocation: Dağıtım
Allowance: Tahsisat, ödenek, karşılık
Allowed alternative treatment: Kabul edilebilir alternatif yöntem
Amortisation: Amortisman
Amortisation method: Amortisman yöntemi (itfa yöntemi)
Amortisation period: Amortisman dönemi (itfa dönemi)
Amortised cost: İtfa edilmiş maliyet
Amortised cost of a financial asset or financial liability: Finansal varlık veya yükümlülüklerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değeri
Amount of inventories: Stokların tutarı (UMS 2)
Amount per share: Hisse başına tutar (UMS 33)
Analysis: Analiz etme
Annual leave: Yıllık izin
Annual periods: Yıllık dönemler (UMS 33)
Annuitant: Yıllık sigortalı
Annuitisation: Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı
Annuity: Yıllık düzenli gelir
Appendix: Ek
Arm’s length transaction: Piyasa şartlarında muvazaasız işlem
Asking price: Teklif fiyatı
Assess: Değer biçmek
Asset: Varlık (aktif)
Asset exchange transactions: Varlık takas/değişim işlemleri (UMS 16)
Assets acquired: Edinilen varlıklar (UFRS 1)
Assets held by a long- term employee benefit fund: Uzun vadeli emeklilik fonlarının sahip olduğu varlıklar
Associate: İştirak
Audit report: Denetim raporu (UFRS 1)

Balance sheet: Bilanço
Balance sheet date: Bilanço tarihi
Balance sheet liability method: Bilanço yükümlülük metodu
Bank: Banka
Bank overdraft: Borçlu cari hesap
Bankruptcy: İflas
Basic earnings per share: Adi hisse başına kar
Basis for Conclusions: Gerekçe (UFRS 1)
Benchmark treatment:  Temel Yöntem
Benefit: Fayda
Benefit (cont): Personel sosyal yardımları
Benefit obligation:  Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler (UFRS 1)
Benefit to users: Kullanıcılara sağlanan faydalar (UFRS 1)
Best estimate: En iyi tahmin
Bias: Peşin hüküm, taraflı, yanlı
Bid bonds: Teminat tahvilleri
Bid price: İhale (teklif) fiyatı
Binding sale agreement: Bağlayıcı satış anlaşması
Biological asset: Canlı varlık
Biological transformation: Biyolojik dönüşüm
Board of directors: Yönetim kurulu
Bonus issue: Bedelsiz hisse senedi verilmesi (UMS 33)
Bonus plan: İkramiye planı
Book of contracts: Poliçeler bütünü (ED 5)
Book value: Defter değeri
Borrowing costs: Borçlanma maliyetleri
Bottom-up test: Esastan başlayarak sonuca gidilen test
Business combination: İşletme birleşmeleri
Business segment: faaliyet alanı / iş dalı
Business unit: İşletme birimi
Buying segment: Satın alan bölüm / iş dalı
By-product: Yan (tali) ürün

Call options: Alım opsiyonu
Callable: İhbarlı (vadeden önce ödenebilir, değiştirilebilir, geri çağrılabilir)
Cap: Faiz tavanı ( tavan faiz oranı)
Capital: Sermaye
Capital appreciation: Sermaye kazancı (gayrimenkullerle ilgili) (UMS 4O)
Capital asset pricing model: Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital contribution: Sermaye artırımı
Capital expenditure: Yatırım harcaması
Capital gain: Sermaye kazancı
Capital maintenance: Sermayenin korunması
Capital maintenance adjustment: Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
Capitalisation: Aktifleştirme
Capitalisation of interest: Faizin aktifleştirilmesi
Carried at cost: Maliyet bedeliyle gösterme
Carry forward: Aktarma, taşıma (nakli yekun)
Carrying amount: Defter değeri / taşınan değer
Cash: Nakit
Cash (cont.): Kasa
Cash basis: Nakit esası
Cash equivalents: Nakit benzerleri (geçici yatırımlar)
Cash flow: Nakit akışı
Cash flow risk: Nakit akış riski
Cash flow statement= Statement of cash flows: Nakit akış tablosu
Cash generating unit: Nakit yaratan birim
Cash inflow: Nakit girişi
Cash on hand: Nakit mevcudu
Cash outflow: Nakit çıkışı
Cash payments: Nakit ödemeler
Cash price equivalent: Peşin fiyat eşdeğeri (UMS 16)
Cash proceeds: Nakit tahsilat
Cash surrender value: Nakit teslim değeri  (ED 5)
Catastrophe bond: Afet poliçesi
Catastrophe provisions: Afet poliçesi karşılıkları
Cedant: Sedan ( sigortalanan sigortacı) (ED 5)
Certificates of deposit: Mevduat sertifikaları
Cessation (of capitalisation): Aktifleştirilmenin durdurulması
Chief executive officer: İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Claim: Talep, hak, dava etme
Class A preference share: A tipi imtiyazlı hisse (UMS 33)
Class of assets: Varlıklar sınıfı
Class of property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar grubu (UMS 16)
Classification: Sınıflandırma
Classification of inventory: Stokların sınıflandırılması (UMS 2)
Closing market prices: Borsa kapanış fiyatları (UMS 33)
Closing rate: Kapanış kuru, fiyatı
Collateral: Teminat, güvence
Collectability: Tahsil edilebilirlik
Collection: Tahsilat
Commencement: Başlangıç
Commencement of the lease term: Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı (UMS 17)
Commercial substance: İşlemin ticari özü (UMS 18)
Commision: Komisyon
Commitment: Taahhüt
Commodity: Ticari mal
Comparability: Karşılaştırılabilirlik
Comparability over time: Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik (UFRS 1)
Comparable interim period: Karşılaştırılabilir ara dönem (UFRS 1)
Comparative balance sheet: Karşılaştırmalı bilanço (UFRS 1)
Comparative information: Karşılaştırmalı bilgi
Compensated absences :Ücretli izinler (UMS 19)
Completeness: Tamlık, bütünlük
Compliance with International Accounting Standards: Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk
Component: Kısım, bölüm, kalem, unsur, özellikli içerik
Compound financial instruments: Ortaklık ve alacaklılık hakkını sağlayan (bileşik) finansal araçlar  (UMS 32)
Compound instrument: Bileşik araç
Concentration of (credit etc) risk: Risk yoğunlaşması (kredi vb.) (IFRSI)
Configuration of the cash flows: Nakit akışlarının niteliği (UMS 16, 40)
Consequential amendment: En son düzenleme (UFRS 1)
Consideration: Ödenen, karşılık olarak verilen  (UMS 16)
Consolidated balance sheet: Konsolide bilanço (UFRS 1)
Consolidated financial statements: Konsolide finansal tablolar
Consolidated group: Konsolide edilmiş şirketler grubu
Consolidation: Konsolidasyon
Consolidation purposes: Konsolidasyon amaçları (UFRS 1)
Construction contract: İnşaat taahhüdü (sözleşmesi)
Constructive obligation: Zımni kabulden doğan yükümlülük
Contingency: Koşullu
Contingent asset: Koşullu varlık
Contingent liability: Koşullu  borç-yükümlülük
Contingent rent: Koşullu kira
Contingent share agreement: Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi
Contingently issuable shares: Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri (UMS 33)
Continuing operations: Sürdürülen faaliyetler (UMS 33)
Contract: Sözleşme
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash: Ödemesi hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler (UMS 33)
Contractual arrangement: Sözleşmeye bağlı düzenleme
Contractual obligation: Sözleşmeye bağlı yükümlülük (ED 5)
Contractual rights:  Sözleşmeden doğan haklar, sigorta sözleşmesine bağlı haklar
Contribution: Katkı
Control: Kontrol (UMS 27)
Control (of an asset): Varlıktan ekonomik yarar sağlama gücü
Control number: Kontrol sayısı
Convergence:Yakınlaşma/Yakınsama
Conversion option: Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili)
Convertible bonds: Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Convertible debt: Dönüştürülebilir borç (UMS 33)
Convertible instruments: Dönüştürülebilir araçlar (UMS 33)
Convertible preference share: Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi (UMS 33)
Copyright: Telif hakkı
Corporate assets: Şirket varlıkları
Cost: Maliyet
Cost formula: Maliyet hesaplama tekniği
Cost method: Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27)
Cost method: Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model: Maliyet modeli ( bilançodaki maddi duran varlıkların gösterimi) (UMS 16)
Cost of an acquisition: Elde etme maliyeti (ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri)
Cost of an investment: Yatırım maliyeti
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories: Stokların maliyeti
Cost of inventories of a Service Provider: Hizmet sağlayan İşletmelerinin stok maliyeti (UMS 2)
Cost of purchase: Alış maliyeti
Cost plus contract: Maliyet artı kar sözleşmesi (UMS 11)
Cost plus method: Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11)
Cost recovery approach: Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı
Cost- based measurement: Maliyete dayalı ölçüm (UFRS 1)
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti   (UMS 2)
Costs of disposal: Elden çıkarma maliyetleri
Country of incorporation or residence: Şirketin kuruluş yeri veya ikametgahı (UMS 27)
Credit derivative default product: Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün
Credit facilities: Kredilendirme araçları
Credit insurance contract: Kredi sigorta poliçesi (ED 5)
Credit risk: Kredi riski
Creditors: Kredi verenler
Creditworthiness: Kredi değerliliği (borçluların güvenilirlik göstergesi)
CTDs (Cumulative Translation Differences): Birikimli Çevirim Farkları (UFRS 1)
Cumulative preference dividends: İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri
Currency risk: Döviz riski
Currency translation: Farklı para birimine çevirme
Currency units: Para birimleri
Current asset: Dönen varlık
Current cost: Cari maliyet
Current cost approach: Cari maliyet yaklaşımı
Current investment:Kısa vadeli yatırım
Current liabilities: Kısa vadeli borçlar
Current service cost: Cari hizmet maliyeti
Current tax: Dönem vergisi
Curtailment: Azaltma (UMS 19)

Date of acquisiton: Edinme tarihi
Dealing securities: İşlem gören menkul kıymetler
Death benefit: Ölüm yardımı
Debt: Borç
Debt instrument: Borçlanma aracı (UMS 32)
Debt securities: Borçlanma senetleri (UMS 14)
Decision tree: Karar ağacı
Decision- useful information: Karar için yararlı bilgi (UFRS 1)
Deductible temporary difference: İndirilebilir geçici fark
Deemed cost:  Tahmini/Beklenen Maliyet (UFRS 1)
Defer: Erteleme
Deferral method: Erteleme yöntemi
Deferred acquisition costs: Aktifleştirilen (ertelenen) edinme maliyetleri (ED 5)
Deferred tax: Ertelenmiş vergi (UFRS 1)
Deferred tax assets: Ertelenmiş vergi varlıkları
Deferred tax liabilities: Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Defined benefit liability: Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi)
Defined benefit obligation: Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü
Defined benefit obligation (present value of): Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri
Defined benefit plans: Belirlenmiş fayda esaslı planlar (IAS 19)
Defined contribution plans: İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları
Demand deposits: Vadesiz mevduatlar
Demerger: Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma (UMS 35)
Demonstrably committed: Taahhüt edilen tazminat
Deposit accounting: Mevduata dayalı poliçeler (ED 5)
Deposit component: Yaşam sigortalarının mevduat birimi (ED 5)
Depreciable amount: Amortismana tabi tutar (UMS 16)
Depreciable assets: Amortismana tabi varlıklar
Depreciated replacement cost approach: İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı (UMS 16)
Depreciation: Amortisman
Depreciation methods: Amortisman yöntemleri (UFRS 1)
Derecognise (a financial instrument): Bir finansal varlık veya borcun bilanço dışında bırakılması
Derecognition: Bilanço dışı bırakma
Derivative: Türev
Derivative financial instruments: Türev finansal araçlar
Determination of cost: Maliyetin belirlenmesi (UMS 2)
Development: Geliştirme
Development cost: Geliştirme maliyetleri
Diluted earnings per share: Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına kazanç (UMS 33)
Dilution: Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına karın azalışı ya da hisse başına zararın artışı (UMS 33)
Dilutive effect: Hisse başına kar azalışı ya da hisse başına zarar artışı etkisi (UMS 33)
Dilutive potential ordinary shares: Sulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri Diminishing balance method: Azalan bakiyeler yöntemi (UMS 16)
Direct insurance contract: Reasürans sözleşmesi olmayan sigorta poliçesi (ED 5)
Direct labour: Direkt (dolaysız) işçilik
Direct method of reporting cash flows from operating activities: İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt (brüt) yöntem
Direct operating expenses: Direkt faaliyet (işletme) giderleri (UMS 40)
Directors: Yöneticiler (müdürler)
Disclose: Açıklamak
Disclosure: Açıklama
Disclosure (cont): Kamuoyunu Aydınlatma
Disclosure and Presentation: Açıklama ve sunma (UFRS 1)
Disclosure of government assistance: Devlet yardımlarının açıklanması (UMS 20)
Discontinued (operations): (Elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) Durdurulan/sona erdirilen (faaliyetler) (ED 4)
Discontinuing operations: Durdurulan/sona erdirilen faaliyetler (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait (ED 4)
Discount rate: İskonto oranı
Discounted basis: İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) (ED 5)
Discounting: İskonto etme
Discretionary participation feature: İsteğe bağlı katılım şekli
Disposal consideration: Elden çıkarma bedeli
Dividend yield:Temettü getirisi
Dividends: Temettüler
Doubtful debts: Şüpheli alacaklar (UMS 24)
Downstream transactions: İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler
Dual trigger contract: Çifte etki yaratan sigorta poliçesi  (ED 5)

Earlier application is encouraged: Erken uygulama teşvik edilir (UMS 33)
Earnings: Kazançlar, karlar
Earnings- diluted: Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde kazançlar  (UMS 33)
Earnings contingency: Koşula bağlı kazançlar (UMS 33)
Earnings per share: Hisse başına kar (UMS 33)
Economic benefits: Ekonomik yararlar (UFRS 1)
Economic life: Faydalı ekonomik ömür
Effect of assumed conversions: Varsayılan dönüştürme etkisi (UMS 33)
Effective date: Yürürlük tarihi
Effective interest method: Etkin faiz yöntemi (UMS 39)
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: Kur değişim etkileri (UFRS 1)
Elligible for capitalisation: Aktifleştirilebilir  (UMS 23)
Embedded derivative: Melez bir üründe gömülü/saklı türev ürünü, (UMS 32)
Employee benefits: Çalışanlara sağlanan faydalar  (UMS 19)
Employee share ownership plan: Personelin hisse alarak ortak olma planı (UMS 19)
Employee turnover rates: Personelin işten ayrılma hızı
Employer payroll taxes and insurance contributions: İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri  (UFRS 1)
Enactment: Yasalaştırma, kanunun kabulü (UMS 12)
Enhanced Disclosure: Geniş kapsamlı açıklamalar  (UFRS 1)
Enterprise: İşletme, teşebbüs
Enterprise (cont): Girişim
Enterprises whose shares are (not) publicly traded: Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler
Entity:  İşletme, ( Teşebbüs, işletme bölümü , tüzel kişi)
Entity- specific value: İşletmeye özgü değer (UMS 16)
Equalisation provisions: Denkleştirme karşılıkları (UMS 8) Sigortacılık riskleri genel karşılıkları
Equity: Özkaynak
Equity capital: Özkaynak (ortaklarca konulan sermaye)
Equity compensation benefits :Özkaynak (dahili) tazmin karşılıkları
Equity compensation plans (= Share(=Stock) compensation plans): Özkaynak (dahili) tazmin planları (UMS 27)
Equity component: Özkaynak kalemi (UFRS 1)
Equity index: Özkaynak endeksi (UMS 15)
Equity instrument:  Özkaynağa dayalı finansal araç (41) (ED 5)
Equity method: Özkaynak yöntemi (UMS 28)
Equity securities: Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler (UMS 14)
Equity (cont): Özkaynak
Estimated costs: Tahmini maliyetler (UMS 2)
Event- driven fair value measurement: Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü
Events occuring after the balance sheet date: Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Exchange difference: Kur farkı
Exchange of assets: Varlıkların takası, değişimi, trampası
Exchange rate: Takas/değişim oranı, döviz kuru
Exchange transaction: Değişim, takas işlemi (UMS 40)
Executory contract: Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler
Exemptions: Muafiyetler (UFRS 1)
Exercise date: Yürürlük tarihi
Exercise of rights: Hakların kullanımı  (UMS33)
Exercise price: Uygulanacak fiyat
Expected value: Beklenen (tahmini) değer
Expenditure: Harcama
Expenses: Giderler
Experience account: Aktuaryal varsayıma dayalı hesap
Experience adjustments: Aktuaryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri
Expiry date: Geçersiz olacağı tarih / Vade tarihi (UMS 12)
Explicit and unreserved statement of compliance: Açık ve koşulsuz uyum tablosu  (UFRS 1)
Exposure draft: Nihai taslak
Extraordinary items: Olağandışı kalemler

Face (of Financial Statements or Notes): İçerik (Finansal Tablolar veya Dipnotlar) (UMS 1)
Fair presentation: Gerçeğe uygun sunum
Fair value: Gerçeğe uygun değer
Fair value measurement: Gerçeğe uygun değer ölçümü (UFRS 1)
Fair value (cont):  Gerçeğe uygun değer
Faithful representation: Güvenilir olma (UFRS 1)
Fees: Aidatlar, ücretler
Fellow subsidiary: Aynı daldaki bağlı ortaklık (UMS 24)
Fidelity bonds: Suistimale karşı korumalı tahvil (ED 5)
FIFO (first- in, first- out): FİFO (ilk giren ilk çıkar)
FIFO Formula: Fifo formülü (UMS 2)
Finance lease: Finansal kiralama
Finance lease obligations: Finansal kiralama yükümlülükleri
Financial asset: Finansal varlık
Financial asset or liability held for trading: Ticari amaçla bulundurulan finansal varlık veya borç
Financial asset (cont.): Finansal varlık
Financial capital: Finansal sermaye
Financial guarantee: Finansal teminat
Financial institution: Finansal kuruluş
Financial instruments: Finansal araçlar
Financial liability: Finansal borç
Financial performance: Finansal performans (başarı) (UFRS 1)
Financial performance: Finansal performans
Financial position: Finansal durum
Financial reporting: Finansal raporlama
Financial review: Finansal inceleme
Financial risk: Finansal risk (ED 5)
Financial statements: Finansal tablolar
Financial statements (cont) : Finansal tablolar
Financial statements (cont) : Finansal tablolar
Financial year- to- date basis: Mali yıl esası
Financing activities: Finansman faaliyetleri
Financing device: Finansman aracı
Finished good: Mamul
Firm commitment: Tam bağlılık
Firm sales contract :Kesin satış sözleşmesi (UMS 2)
First IFRS financial statements: UFRS Standartlarına göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar (UFRS 1)
First- time adopter: İlk kez UFRS uyarlayıcısı (UFRS 1)
First- time adoption: İlk kez UFRS uyarlaması (UFRS 1)
First- time Application: İlk kez UFRS uygulaması (UFRS 1)
Fixed asset: Duran varlık
Fixed price contract: Sabit fiyatlı sözleşme
Fixed production overheads: Sabit genel üretim giderleri
Floating rate: Dalgalı kur
Floor: Taban oran
Forecast: Tahmin, öngörü
Forecast transaction: Taahhüt edilmemiş ama gerçekleşmesi muhtemel işlem (UMS 21)
Foreign currency: Yabancı para (döviz)
Foreign currency derivatives: Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları (UMS 21)
Foreign currency transaction: Yabancı para işlemi
Foreign currency translation: Yabancı para çevirimi
Foreign entity: Yabancı işletme, birim, kuruluş
Foreign exchange contract: Yabancı para alım/satım sözleşmeleri
Foreign Exchange Rates: Döviz kurları (UFRS 1)
Foreign operation: Dış ülkedeki bağlı işletme
Forgivable loans: Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler
Forward contract: Vadeli işlem sözleşmesi (Forward sözleşmesi)
Framework: Yapı, çerçeve, taslak
Franchise fee: İmtiyaz ücreti, bedeli
Function of expense: Giderlerin fonksiyonu
Functional currency: Geçerli para birimi (UMS 21)
Fundamental errors: Temel hatalar
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies: Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1)
Funding: Fonlama, kaynak yaratma
Future cash flow: Gelecekteki nakit akışı
Future economic benefit: Gelecekteki ekonomik yarar
Futures contract: Vadeli işlem sözleşmesi  (Futures sözleşmesi)

GAAP: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Gain on disposal: Elden çıkarma kazancı
Gains: Kazançlar
General purchasing power approach: Genel satınalma gücü yaklaşımı
General recognition principle: Genel kayda alma/muhasebeleştirme ilkesi (UMS 16)
Geographical segments: Coğrafik bölümler
Going concern: Süreklilik (işletmenin sürekliliği varsayımı)
Goodwill: Şerefiye, firma değeri
Government: Devlet
Government assistance: Devlet yardımı, desteği
Government grants: Devlet bağışları
Government guarantee: Devlet garantisi(UMS 2)
Grants related to assets: Yatırım malları ile ilgili devlet teşvikleri
Gross investment in the lease: Finansal kiralama brüt yatırımı
Gross margin: Brüt satış karı
Gross profit: Brüt kar
Group: Grup
Group administration (employee benefit) plans: Personel sosyal yardımlaşma grup yönetim planları
Group insurance contract: Grup sigorta sözleşmesi (ED 5)
Group of assets: Varlıklar (aktifler) grubu
Group of biological assets: Canlı varlıklar grubu
Grouping of assets: Varlıkların gruplandırılması
Guarantee: Garanti, güvence, teminat
Guarantee fund: Şirketler arası garanti fonu (ED 5)
Guaranteed residual value: Finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalıntı/hurda değeri

Harmonise: Uyumlaştırma
Harvest: Hasat
Hedge accounting: Finansal riskden korunma muhasebesi (UFRS 1) (UMS 39)
Hedge effectiveness: Finansal riskden korunma işleminin etkinliği(UMS 32)
Hedged item: Finansal riskden korunmaya konu kalem (UFRS 1, UMS 39)
Hedging: Finansal riskden korunma
Hedging instrument: Finansal riskden korunma aracı
Hedging relationship: Finansal riskden korunma ilişkisi (UFRS 1)
Hedging reserve: Finansal riskden korunma yedeği (UFRS 1)
Held for resale: Yeniden satım amacıyla elde tutulanlar
Held for trading: Ticaret amacıyla elde tutulanlar
Held- to- maturity investment: Vadeye kadar tutma amacıyla yapılan yatırım
Hire- purchase contract: Kiralama- satınalma sözleşmesi
Historical cost: Tarihi maliyet, fiili maliyet
Historical summaries: UFRS öncesi tarihi finansal tablo verileri
Holding company: Holding şirket
Host contract: Asal sözleşme
Host instrument: Asal finansal araç
Hyperinflation: Yüksek enflasyon
Hyperinflationary economies: Yüksek enflasyonlu ekonomiler

Identifiable asset: Tanımlanabilir varlık
Identifiable assets: Tanımlanabilir varlıklar (aktifler) (UFRS 1)
IFRS- compliant: UFRS uyumlu
Impairment: Değer düşüklüğü
Impairment loss: Değer düşüklüğü zararı
Impairment of Assets: Varlıklarda değer düşüklüğü (UMS 36)
Impairment test: Değer düşüklüğü testi (UFRS 1)
Implementation Guidance: Uygulama rehberi (UFRS 1)
Import duties: İthalat vergileri
Impracticability exemption: Uygulanamazlık istisnası (UMS 8)
Impracticable: Uygulanamaz (UMS 8)
Imputed rate of interest: Emsal/Referans faiz oranı
In the money: Karda olan
Inception of a lease: Finansal kiralama başlangıcı (UMS 17)
Inception of the lease: Finansal kiralama sözleşmesi başlangıcı (UMS 17)
Incidental income: Gözardı edilebilir seviyede kar
Incidental operations: Sınırlı/gözardı edilebilir faaliyetler (UMS 16)
Income: Gelir
Income approach: Gelir (kar) yaklaşımı
Income statement= Statement of income: Gelir tablosu
Income tax: Gelir vergisi (UMS 12)
Increasing Rate Preference Shares: Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri
Incremental share: Ek hisse
Indicator [of impairment]: Gösterge (değer düşüklüğü ile ilgili)
Indirect method of reporting cash flows from operating activities: İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem
Individual financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 40)
Induced conversion: Özendirici dönüştürme (UMS 33)
Industry segments: Sanayi bölümleri/iş dalları (UFRS 1)
Inflation: Enflasyon
Initial Direct Costs: Başlangıç direkt maliyetleri (UMS 17)
Initial disclosure event (for a discontinuing operation): Durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak kamuya yapılan ilk açıklama
Initial measurement: Başlangıç ölçümü
Initial public offering: Hisse senetlerinin halka ilk kez arzı (UFRS 1)
Initial recognition: İlk kayda alım/muhasebeleştirme
Insurable interest: Sigorta edilebilir menfaat (çıkar) (ED5)
Insurance agency commisions: Sigorta acentesi komisyonları
Insurance assets: Sigorta varlıkları (ED 5)
Insurance company: Sigorta şirketi
Insurance contract: Sigorta poliçesi
Insurance enterprise: Sigorta kuruluşu
Insurance liability: Sigorta borcu
Insurance obligations: Sigorta yükümlülükleri
Insurance risk: Sigorta riski
Insurance swaps: Vadeli sigorta riskleri takasları
Insured event: Sigortalanmış olay (ED 5)
Insurer: Sigortacı
Intangible asset: Maddi olmayan duran varlık
Integral foreign operation: Yabancı ülkedeki bütünleşik/entegre faaliyetler
Interest: Faiz
Interest cost (for an employee benefit plan): Faiz maliyeti (personel sosyal yardım planı için) (UMS 19)
Interest rate implict in a lease: Finansal kiralamada saklı (zımni) faiz oranı (UMS 17)
Interest rate implict in the lease: Finansal kiralama sözleşmesinde saklı (zımni) faiz oranı
Interest rate risk: Faiz oranı riski
Interest rate swap: Vadeli faiz oranı takası/değişimi
Interest (cont): Faiz
Interim financial report: Ara dönem finansal raporu
Interim period: Ara dönem
Internal risk transfer: İşletme içi risk transferi (ED 5)
Internally generated: İşletme içi yaratılan (UFRS 1)
Internally generated goodwill: İşletme içi yaratılan şerefiye (UFRS 1)
International Accounting Standards (IAS): Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)
International Accounting Standards Committee (IASC): Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK)
International Federation of Accountants (IFAC): Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (UMF)
International Financial Reporting Standards: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS)
Intragroup: Grup içi (UMS 24)
Inventories: Stoklar
Investee: Yatırım yapılan kurum/müessese (UMS 28)
Investing activities: Yatırım faaliyetleri
Investment: Yatırım
Investment contract: Yatırım sözleşmesi (ED 5)
Investment enterprise: Yatırım kuruluşu
Investment performance: Yatırım başarısı (performansı)
Investment property: Yatırım amaçlı gayrimenkul
Investment securities: Yatırım amaçlı menkul kıymetler
Investment tax credits: Yatırım indirimi
Investment- linked insurance funds: Yatırım amaçlı sigorta fonları (UMS 28)
Investor: Yatırımcı
Investor in a joint venture: Ortak Yatırım ortağı
Involuntary liquidation: Zorunlu tasfiye
Irrevocable commitments: Vazgeçilemeyen taahhütler (UMS 24)
Issued capital: Çıkarılmış sermaye
Item: Kalem, madde
Item by item basis: Kalem bazında
Item of inventory: Stok kalemi

Joint control: Ortaklaşa kontrol / Birleşik kontrol
Joint venture: İş ortaklığı
Joint Working Group: Ortak/Birleşik Çalışma Grubu
Jointly controlled entity: Birlikte kontrol edilen işletme
Key management personnel: Kilit yönetici personel

Lease: Kiralama
Lease term: Kiralama dönemi
Leaseback: Satıp geri kiralama(UMS 16)
Leased assets: Finansal kiralama konusu varlıklar
Leasehold interest: Kira hissesi/payı (UMS 40)
Legal entity: Tüzel kişilik
Legal merger: Yasal şirket birleşmesi
Legal obligation: Yasal yükümlülük
Legally enforcable right: Yasal hak
Legislative requirement: Yasal gerek, mevzuat koşulu
Lender: Borç veren
Lessee: Kiracı (finansal kiralamada kiracı)
Lessee’s incremental borrowing rate of interest: Kiracının alternatif borçlanma faiz oranı (UMS 17)
Lessor: Kiraya veren (UMS 17) Finansal kiralamada kiraya veren.
Letters of credit: Akreditifler
Liabilities assumed: Üstlenilen borçlar (UFRS 1)
Liability: Borç , yabancı kaynak
Liability component: Borç kalemi, yabancı kaynak kalemi (UFRS 1)
Licence fee: Lisans ücreti
Licensing agreement: Lisans sözleşmesi
Life- contingent annuity: Yaşam koşullu yıllık sigorta (ED 5)
LİFO (last-in, first-out): LİFO (son giren, ilk çıkar)
Line item: İlgili kalem
Line of business: İş alanı
Liquid assets: Hazır değerler/Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Liquidity: Likidite
Liquidity risk: Likidite riski
Litigation settlements: Yasal uzlaşmalar
Loan: Kredi, borç
Loans and advances: Verilen krediler ve avanslar
Loans and receivables originated by the enterprise: İşletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar
Long- term employee benefits: Uzun vadeli personel sosyal hakları (UMS 19)
Long- term investment: Uzun vadeli yatırım
Loss per share: Hisse başına zarar (UMS 33)
Loss recognition test: Zarar saptama testi (sigorta şirketlerince) (ED 5)
Losses: Zararlar

Majority interest: Çoğunluk payı
Management: Yönetim
Margin: Brüt kar
Market price: Piyasa fiyatı (UMS 33)
Market rate of interest: Piyasa faiz oranı (UMS 17)
Market risk: Piyasa riski
Market value: Piyasa değeri
Marketable: Pazarlanabilir
Master netting arrangement: Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren anlaşma
Matching of cost with revenues: Gelirlerin maliyetlerle eşleştirilmesi
Material adjustment: Önemli düzeltmeler
Material errors: Önemli hatalar(UMS8)
Material ommissions: Önemli ihmaller (UMS 8)
Materiality: Önemlilik
Matrix approach: Matris yaklaşım
Matrix presentation: Matris sunumu
Maturity: Vade
Maturity value: Vade sonu değeri (ED 5)
Measurement: Ölçüm
Measurement bases: Ölçüm esasları
Measuring interim income tax expense: Ara dönem gelir vergisi giderinin hesaplanması
Membership fees: Üyelik aidatları
Merchandise: Ticari mal (UMS 2)
Merger: Şirket birleşmesi
Minerals and mineral products: Madenler ve madeni ürünler (UMS 2)
Minimum lease payments: Asgari finansal kiralama ödemeleri
Minority interest: Azınlık payı
Mismatch: Yanlış Eşleştirme/Uyumsuzluk
Misstatement: Yanlış ifade (UMS 8)
Monetary asset: Parasal varlık/aktif
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments): Parasal kalemler (parasal varlıklar/aktifler; parasal finansal varlıklar/aktifler ve finansal borçlar; parasal finansal araçlar)
Monitor compliance: Uyum kontrolü/takibi (UFRS 1)
Mortality risk: Ölüm riski (ED 5)
Multi- employer (benefit) plans: Çok sayıda işverenin dahil olduğu sosyal yardım planları
Mutual fund: Yatırım fonu (UMS 27), yatırım ortaklığı (ED5)

National requirements: Ulusal gerekler (muhasebe uygulaması hakkında) (UFRS 1)
Nature of expense method: Giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi (UMS 1)
Negative goodwill: Negatif şerefiye
Negotiable paper: Ciro edilebilir kıymetli evrak (UMS 30)
Net basis: Net esasına göre
Net disposal proceeds: Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar (UMS 16)
Net exchange differences: Net kur (kambiyo) farkları (UMS 16)
Net identifiable assets: Tanımlanabilir net varlıklar (UMS 28)
Net income: Net  gelir
Net investment in a foreign entity: Yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım
Net investment in a foreign operation: Yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırım (UMS 21)
Net investment in a lease: Finansal kiralamadaki net alacaklar (anapara)
Net loss: Net zarar
Net monetary position: Net parasal pozisyon
Net profit: Net kar
Net profit or loss [for the period]: Net kar veya zarar (döneme ait)
Net realisable value: Net gerçekleşebilir değer
Net realisable value: Net gerçekleşebilir değer
Net selling price: Net satış fiyatı
Net settlement= Settle net: Net ödeme= Net mahsuplaşma
Neutrality: Tarafsızlık
Next most senior parent: İkincil ana kuruluş (UMS 24)
Non- adjusting event [after the balance sheet date]: Düzeltme gerektirmeyen olay (bilanço tarihinden sonra)
Non- cancellable lease: İptal edilemeyen finansal kiralama işlemi
Non- cash transactions: Nakit dışı işlemler / Gayrinakdi işlemler
Non- coterminous year- ends: Uyuşmayan/Farklı yıl sonları (UMS 28)
Non- derivative contract: Türev ürün niteliği taşımayan sözleşme (ED 5)
Non- discretionary employee profit- sharing plan: Zorunlu personel kar paylaşım planı (UMS 33)
Non- discretionary payments: Zorunlu ödemeler (ED 5)
Non- financial assets: Finansal olmayan varlıklar (UMS 40)
Non-linearities:Sapmalar(duyarlılık analizi ile ilgili)
Non- marketable securities: Piyasası olmayan menkul kıymetler
Non- monetary asset: Parasal olmayan varlık/aktif
Non- monetary government grants: Parasal olmayan devlet yardımları/teşvikleri/bağışları
Non- refundable purchase taxes: İade edilmeyen satın alma vergileri (UMS 16)
Normal capacity of production facilities: Üretim tesislerinin normal kapasitesi
Notional amount:  Türev ürün tutarı

Objective: Tarafsız, nesnel; amaç
Obligating event: Tazmini gereken olay
Obligation: Yükümlülük
Obligation (cont): Tazminat, taahhüt
Obsolescence: Demode olma, değer yitirme
Offer price: Teklif fiyatı
Offset: Mahsup, netleştirme
Offseting: Mahsup etmek
Onerous contract: Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme (UMS 22)
Opening balance: Açılış tutarı (kalanı, bakiyesi)
Opening IFRS balance sheet: UFRS açılış bilançosu (UFRS 1)
Operating activities: İşletme faaliyetleri
Operating cycle: Faaliyet döngüsü
Operating lease: Faaliyet kiralaması
Option: Opsiyon
Ordinary activities: Olağan faaliyetler
Ordinary course of business: Olağan iş süreci, alanı (UMS 2)
Ordinary share: Adi hisse senedi
Original cost: Orijinal maliyet; fiili maliyet (UFRS 1)
Originated loans and receivables: Sağlanan krediler ve alacaklar
Origination costs: Oluşum maliyetleri (ED 5)
Other long- term employee benefits: Diğer uzun vadeli personel sosyal hakları
Outright sale: Kesin satış (doğrudan tek seferde)
Overheads: Genel giderler
Over- the- counter market: Tezgah üstü piyasa (UMS 28)
Owner- occupied property: Sahibince kullanılan mülk
Owner’s equity: Özkaynak

Paid in capital: Ödenmiş sermaye
Parent: Ana şirket, Ana ortaklık
Partially- owned subsidiary: Kısmen sahip olunan bağlı ortaklık (UMS 27)
Participants [in a pension plan]: Katılımcılar (emeklilik planında)
Participating equity instruments: Kara katılımlı özkaynak araçları (UMS 33)
Past business combination: Geçmiş işletme birleşmesi (UFRS 1)
Past service cost: Geçmiş hizmet maliyeti
Payables: Borçlar
Pension: Emeklilik (sosyal güvenlik)
Pension liability: Emeklilik borcu (UFRS 1)
Pension scheme: Emeklilik planı (UMS 19)
Percentage of completion method: Tamamlama yüzdesi yöntemi (UMS 11)
Performance (=Financial performance): Başarı/Performans (=Finansal başarı/performans)
Period of service: Hizmet dönemi
Period- certain annuity: Dönemi belli sigorta poliçesi
Period- specific effects: Döneme özgü etkiler (muhasebe tahminleri ile ilgili)
Perpetual debt instruments: Sürekli/Daimi (uzun vadeli) borçlanma araçları
Persistency bonus: Poliçe sonu ikramiyesi (ED 5)
Personnel: Personel (UMS 2)
Physical capital: Fiziki sermaye
Plan assets (of an employee benefit plan): Emeklilik fon yatırımları
Policyholder: Poliçe sahibi (ED 5)
Pooling of interest method: Yararların (çıkarların) birleştirilmesi (toplanması) yöntemi
Portfolio: Portföy
Portfolio transfer: Portföy aktarımı (transferi) (ED 5)
Post- employment benefit plans: İşten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar
Post- employment benefits: İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar
Potential ordinary share: Potansiyel adi hisse senedi
Potential voting rights: Potansiyel oy hakları (UMS 27)
Preference dividend: İmtiyazlı temettü (UMS 33)
Preference share: İmtiyazlı hisse senedi (UMS 33)
Preferred shares: Çıkarılmış / Arzedilmiş hisse senetleri
Premium: Prim
Preparation and Presentation of Financial Statements: Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu (UFRS 1)
Preparers: Finansal tablo düzenleyicileri (UMSYO)
Prepayments: Peşin ödemeler
Present obligation: Mevcut yükümlülük
Present value: Bugünkü değer
Present value of a defined benefit obligation: Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
Presentation: Sunum
Presentation currency: Finansal tabloda kullanılan para birimi (UMS 21)
Previous GAAP: Önceki GKGMİ (UFRS’ ye geçmeden önceki) (UFRS 1)
Price earnings ratios: Fiyat kazanç oranları (UMS 22)
Price index: Fiyat endeksi
Price risk: Fiyat riski
Primary Basis of Accounting: Muhasebenin temel esasları (UFRS 1)
Primary economic environment:Temel ekonomik çevre(UMS 39)
Primary financial instruments: Temel finansal araçlar
Primary objective: Temel hedef, amaç (UFRS 1)
Primary reporting format: Temel raporlama formatı
Principles- based approach: İlkelere dayalı yaklaşım (UFRS 1)
Prior period error: Önceki dönem hatası (UMS 8)
Privatisation: Özelleştirme (UFRS 1)
Pro forma: Proforma/Taslak
Pro rata basis: Oransal esasa göre
Probable maximum loss: Olası zarar tavanı (ED 5)
Production overheads: Genel üretim maliyetleri
Production process: Üretim süreci
Profit: Kar
Profit after tax: Vergi sonrası kar
Profit allowance: Kar indirimi (karşılığı)
Profit before tax: Vergi öncesi kar
Profit sharing: Kar paylaşımı
Profit (cont.): Kar
Progress billing: Hakediş
Progress payment: Hakediş ödemesi
Projected unit credit method: Öngörülen yükümlülük yöntemi
Promissory notes: Senetler (bonolar, çekler) (UMS 24)
Property interest: Mülke ilişkin hak (UMS 40)
Property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar (UMS 16)
Proportionate consolidation: Oransal konsolidasyon
Proposed improvements: Önerilen iyileştirmeler (UFRS 1)
Prospective application: Olası (beklenen) uygulama
Prospective application: Olası (beklenen) uygulama (UFRS 1)
Provision: Karşılık
Provision for loss: Zarar karşılığı
Prudence: İhtiyatlılık
Public securities markets: Halka açık menkul kıymetler piyasaları (UMS 33)
Purchase consideration: Satın alma bedeli, satın alma tutarı
Purchase method: Satın alma yöntemi
Purchase price: Satın alma fiyatı (UMS 2)
Purchased options:  Satın alınmış opsiyon
Put option: Satım opsiyonu
Puttable: Satılabilir

Qualify for recognition/ derecognition: Kayda alınması/Muhasebeleştirilmesi uygun görülen /görülmeyen (UFRS 1)
Qualifying asset: Özellikli varlık
Qualifying insurance policy: Özellikli sigorta poliçesi
Qualitative characteristic: Niteliksel özellikler
Quoted market price: Kayıtlı (kote edilmiş) piyasa fiyatı

Realisable value: Gerçekleşebilir değer
Reasonable estimate: Gerçeğe uygun (makul) tahmin (UFRS 1)
Rebates: İndirimler (UMS 2)
Rebuttable presumption: Aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü
Receivables: Alacaklar
Recognition: Kayda alma / Muhasebeleştirme
Recognition as an expense: Giderleştirme (UMS 2)
Recognition criteria: Kayda alma / Muhasebeleştirme kriteri (UFRS 1)
Reconciliation: Mutabakat yapma / Teyitleşme
Recoverability: Geri kazanılabilirlik
Recoverable: Geri kazanılabilir (UMS 2)
Recoverable amount: Geri kazanılabilir tutar
Redemption: İtfa
Refinancing: Borcun çevrilmesi yenilenmesi (borcun temdidi, yeniden finanse etme)
Reformatted (IAS): Yeniden düzenlenmiş (UMS)
Regulator: Düzenleyici
Reimbursement: Tazminat (tazmin etme)
Reinsurance contract: Reasürans poliçesi (ED 5)
Reinsurer: Reasürör (sigortacıyı sigortalayan) (ED 5)
Reinvestment of dividends: Hisse senedine dönüşümlü temettü (UMS 33)
Related parties: İlişkili taraflar
Related Party Disclosures: İlişkili Taraf Açıklamaları (UMS 24)
Related party transaction: İlişkili tarafla işlem
Relevance: Geçerlilik (ilgililik)
Reliability: Güvenilirlik
Reliability exception: Güvenilirlik istisnası (UMS 4O)
Reliable measurement test: Güvenilir ölçüm testi (UMS 16)
Remeasurement: Yeniden ölçüm
Rendering of Services: Hizmetlerin sunumu
Renewal rights: Yenileme hakları (ED 5)
Reorganisations: Yeniden örgütlenmeler (düzenlemeler, yapılandırmalar)
Repairs and maintenance: Bakım ve onarımlar (UMS 40)
Repayment: Geri ödeme
Replacement cost of an asset: Bir varlığın yerine koyma maliyeti
Reportable segment: Raporlanabilir bölüm/iş dalı/faaliyet alanı
Reporting currency: Raporlama para birimi
Reporting date: Raporlama tarihi
Reporting enterprise: Raporlayan kuruluş
Reporting entity: Raporlayan işletme (işletme bölümü)
Reporting package: Raporlama paketi (UFRS 1)
Reporting period: Raporlama dönemi
Repurchase agreement: Geri alım sözleşmesi
Research: Araştırma
Reserve: Yedek, ihtiyat
Residual value: Kalıntı değer
Restatement: Yeniden belirleme ifade etme
Restructing: Yeniden yapılandırma
Restructing provision: Yeniden yapılandırma karşılığı (UFRS 1)
Result: Sonuç
Result (cont.): Sonuç
Retail method: Perakende yöntemi
Retail store chain: Perakende mağaza zinciri
Retained earnings: Dağıtılmamış karlar
Retirement benefit plans: Emeklilik sosyal yardım planları
Retrospective application: Geriye dönük (Makable şamil) uygulama
Retrospective application: Geriye dönük(makable şamil) uygulama (UFRS 1)
Return on investment: Yatırım karlılığı
Return on plan assets (of an employee benefit plan): Sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
Revaluation: Yeniden değerleme
Revaluation reserve: Yeniden değerleme yedeği (UFRS 1)
Revaluation surplus: Yeniden değerleme fazlası (UFRS 1)
Revalued amount of an asset: Bir varlığın yeniden değerlenmiş tutarı
Revenue: Hasılat, gelir
Reversal: Ters kayıt, iptal
Reverse acquisition: Ters edinim  (UMS 22)
Reverse share split: Nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme
Revised (IAS): Gözden geçirilmiş (Yeniden düzenlenmiş)
Rewards associated with a leased asset: Finansal kiralamadan doğan kazanımlar
Right of set- off: Mahsup etme hakkı (UMS 12)
Rights issue: Yeni haklar içeren ihraç
Risk: Risk
Risk exposure: Risk tutarı
Risks associated with a leased asset: Finansal kiralama konusu varlıkla ilgili riskler
Roll back: Tutarı geriye çekme (UFRS 1)
Roll forward: Tutarı ileriye taşıma  (UFRS 1)
Royalty: İsim hakkı

Sale: Satış
Sale and leaseback transaction: Satış ve geri kiralama işlemi
Scope: Faaliyet alanı, içerik, kapsam
Secondary segment information: İkincil bölüm bilgisi
Securities: Menkul kıymetler
Securitisation: Aktiflere dayalı menkul kıymet ihracı
Segment: Bölüm, kısım, iş dalı, faaliyet alanı
Segment assets: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı varlıkları
Segment expense: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı gideri
Segment result: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı performansı
Segment revenue: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı hasılatı
Self- constructed asset: İşletmece imal (inşa) edilen varlık (UMS 16)
Self- insurance: Dahili sigorta işlemi (ED 5)
Selling price: Satış fiyatı (UMS 2)
Sensitivity analysis: Duyarlılık analizi (ED 5)
Separable assets: Ayrılabilir maddi duran varlıklar (122) (UMS 16)
Separate financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 33)
Separate financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 27)
Separately identifiable: Ayrı olarak tanımlanabilir (UMS 2)
Service cost: Hizmet maliyeti (UFRS 1)
Servicing liabilites: Hizmet sunma yükümlülükleri (UFRS 1)
Servicing rights: Hizmet sunma hakları
Set of financial statements: Finansal tablolar seti (takımı) (UFRS 1)
Set- off, legal right of: Mahsup, yasal hak olarak
Settle net= Net settlement: Karşılıklı netleştirme (takas veya ödemeyle ilgili netleştirme) (UMS 32)
Settlement: Mahsup etme, ödeme
Settlement (of employee benefit obligations): Sosyal güvenlik yükümlülüklerini ödeme
Settlement date: Ödeme (mahsup) tarihi
Settlement value: Ödeme (mahsup) değeri
Severally liable: Müşterek ve müteselsil borçlu / sorumlu (UMS 28)
Share: Hisse, pay, hisse senedi
Share call options: Hisse alım opsiyonu (UMS 27)
Share capital: Sermaye
Share consolidation: Hisselerin birleştirilmesi (UMS 33)
Share option plan: Hisse edinme hakkına ilişkin plan (UMS 19)
Share premium: Hisse senedi ihraç primi
Share split: Hisse senedi bölünmesi
Share warrant: Hisse senedi ilmuhaberi
Shareholder: Hissedar
Shareholder’s equity: Özkaynaklar
Shortseller: Açığa satış yapan
Short- term employee benefits: Kısa vadeli personel sosyal hakları (UMS 19)
Significant influence: Önemli etki
Significant influence: Önemli etkileme gücü (UMS 24)
Single product enterprise: Tek ürünlü teşebbüs
Sinking fund: İtfa fonu
Social security: Sosyal güvenlik
Social security contribution: Sosyal güvenlik yardımı
Solvency: Borç ödeme gücü
Special purpose entities (SPEs): Özel amaçlı işletmeler (ÖAİ’ ler) (UFRS 1)
Special purpose entity (SPE): Özel amaçlı işletme (ÖAİ)
Specific identification of cost:  Projeye özgü maliyetlerin tesbiti  (UMS 2)
Spin- off: Kısmi yeniden yapılandırma
Spot exchange rate: Geçerli (spot) kur (UMS 21)
Stand- alone basis: Solo bazda (UMS 24)
Stand- alone entity: Solo bazda raporlayan işletme (UMS 21)
Standart cost method: Standart maliyet yöntemi
Standby letters of credit: Sınırlı süreli teminat akredifi
Standing Interpretation Committee (SIC): Standartları Yorumlama Komitesi (SYK)
Start- up costs: Kuruluş/Başlama maliyetleri (UMS 40)
State- controlled entities: Kamu iktisadi teşebbüsleri(UMS 24)
Statement of cash flows= Cash flow statement: Nakit akış tablosu
Statement of changes in equity: Özkaynaklar değişim tablosu
Statement of compliance with IFRSs: UFRS’ye uyum tablosu (UFRS 1)
Statement of income= Income statement: Gelir tablosu
Stewardship of management: Yönetimin sorumluluğu (UFRS 1)
Stop- loss: Zararı durdurma satışı (ED 5)
Straight- line method: Doğrusal amortisman yöntemi  (UMS 16)
Straight- line method: Doğrusal yöntem (UMS 16)
Subsidiary: Bağlı ortaklık
Subsidies: Devlet yardımları (Sübvansiyon)
Substance over form: Özün önceliği
Substantively enacted: Yürürlüğe girmek üzere olan (Henüz yasalaşmamış ancak yasalaşacağı kesine yakın olan )
Superannuation scheme: Süper emeklilik planı
Superseded versions: Yenilenen kısımlar (UFRS 1)
Supervisory non- management directors: İcrada görev almayan Yönetim Kurulu Üyeleri
Surety bonds: Kefalet senetleri (ED 5)
Surrender option: Sigorta tazminat seçeneği (ED 5)
Surrender values: Sigorta tazminat tutarı (129) (ED 5)
Swap contract: Vadeli takas/değişim sözleşmesi
Syndication: Konsorsiyum (sendikasyon)
Synthetic instrument: Sentetik türev ürün

Tainting: (UFRS 1) Cezai kural ihlali
Tangible asset: Maddi duran varlık
Targeted exemptions: Hedeflenen muafiyetler (UFRS 1)
Tax: Vergi
Tax base: Vergiye esas değer / Vergi matrahı
Tax base of an asset or liability: Bir varlık veya borcun vergiye esas değeri/matrahı
Tax effects: Vergi etkileri (UMS 12)
Tax expense (tax income): Vergi gideri (vergi geliri)
Tax liability: Vergi borcu (UFRS 1)
Tax purposes: Vergi amaçları (UFRS 1)
Tax rate: Vergi oranı (UFRS 1)
Taxable profit (tax loss): Vergilendirilebilir mali kar/mali zarar
Taxable temporary difference: Vergilendirilebilir geçici fark
Temporary difference: Geçici fark
Tender offer: İhale (UMS 33)
Termination benefits: İşten çıkarma tazminatları
Tests goodwill for impairment: Şerefiye değer kaybı (düşüklüğü) analizleri
Theoretical ex- rights value per share: Hisse senedi hakları kullanıldıktan sonraki hisse başına teorik değer
Time- weighting factor: Zaman ağırlık faktörü (UMS 33)
To ‘manufacture’ gains: Duran varlık takas/değişim karları
Top- down test: Yukarıdan aşağıya hesaplama
Total return swap: Toplam getirilerin takası
Trade date: Ticari işlem tarihi
Trade receivable: Ticari alacak
Trading- financial asset or liability held for trading: Ticari (Alım satım amacıyla) amaçla elde tutulan finansal varlık veya borçlar
Transaction: İşlem
Transaction costs (financial instruments): İşlem maliyetleri (finansal araçlar)
Transfer: Transfer, devir, aktarma
Transferee: Transfer edilen (devir edilen veya alan)
Transferor: Transfer eden (devir eden veya veren)
Transitional liability (defined benefit plans): Geçici yükümlülük (tanımlanmış sosyal güvenlik planları)
Translation difference: Kur farkı (UFRS 1)
Translation method: Yabancı para çevrim yöntemi (UFRS 21)
Translation of foreign currency: Yabancı paranın (döviz) çevrilmesi
Translation of the financial statements: Finansal tabloların bir başka para biriminden ifade edilmesi (UMS 21)
Translation of the presentation currency: Raporlamada kullanılan para birimi cinsinden ifade etme (UMS 21)
Transparency: Şeffaflık
Treasury shares: İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri
Triggering event: Tetikleyici olay (ED 5)
Trust activities: Özel amaçlı vakıf faaliyetleri
Trustee: Mütevelli
Two- class ordinary shares: Farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri (UMS 33)

Ultimate controlling party: Nihai kontrol gücüne sahip taraf (UMS 24)
Unallocated surplus: Dağıtılmamış olumlu fark (ED 5)
Unamortised: İtfa edilmemiş
Unbundle: Unsurların tek tek gösterilmesi (ED 5)
Uncertain event: Belirsiz (kesin olmayan) olay (ED 5)
Uncollectability: Tahsili şüpheli duruma gelme
Understandability: Anlaşılabilirlik
Underwriting year: Poliçe süresi (ED 5)
Undistributed earnings: Dağıtılmamış kazançlar (karlar) (UMS 33)
Undue cost or effort: Kesinleşmemiş maliyet veya harcamalar (UFRS 1)
Unearned finance income: Kazanılmamış finansman geliri
Unearned premiums: Kazanılmamış primler (ED 5)
Unguaranteed residual value: Garanti edilmemiş kalıntı değer
Uniform accounting policies: Tekdüzen muhasebe politikaları (UMS 28)
Unit of production: Üretim birimi (UMS 2)
Unit trust: Tröst Birliği (UMS 27)
Unit value: Birim değer (ED 5)
Uniting of interests: Çıkarların birleştirilmesi
Unquoted: Borsa kaydında olmayan
Upstream transactions: Ortaklarla işlemler
Useful life: Faydalı ömür, hizmet süresi
User (of financial statements): Kullanıcı (Finansal tabloları kullanan)
Users: Kullanıcılar (UMS 40)
Users of financial statements: Finansal tabloların kullanıcıları (UFRS 1)

Valid expectation: Geçerli beklenti
Value added statement: Katma değer tablosu
Value in use: Kullanım değeri
Variable production overheads: Değişken genel üretim giderleri
Venturer: Ortak girişimci, risk sermayedarı
Vested employee benefits: Giydirilmiş personel sosyal hakları

Warrant: Hisse alma hakkı veren finansal araç (UMS 33)
Warranty: Garanti
Wear and tear: Aşınma ve yıpranma (UMS 16)
Weather derivatives: İklime dayalı türev ürünleri
Weighted Average: Ağırlıklı ortalama (UMS 33)
Weighted average cost formula: Ağırlıklı ortalama maliyet formülü (UMS 2)
Wholly- owned subsidiary: Tamamına sahip olunan bağlı ortaklık (UMS 27)
Work in progress: Yarı mamul (UMS 2)
Working capital: İşletme sermayesi
Write- down: Defter değerini düşürme/azaltma (UMS 2)
Written option: Yazılı opsiyon (UFRS 1)
Year- to- date: Yılbaşından bugüne kadar(UMS 33)

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler