AÖF Uluslararası örgütler çıkmış sorular

Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle ulus devletlerin egemenlikleri kabul edilmiştir?

 1. 1856 Paris Antlaşması
 2. 1949 Washington Antlaşması
 3. 1951 Paris Antlaşması
 4. 1648 Westphalia Antlaşması
 5. 1878 Berlin Antlaşması

Avrupa bütünleşmesinin ilk somut adımı olan Schuman Deklerasyonu hangi tarihte açıklanmıştır?

 1. 1951
 2. 1865
 3. 1844
 4. 1950
 5. 1957

2012 itibariyle BM Güvenlik Konseyi’nin kaç üyesi vardır? 

 1. 15
 2. 12
 3. 11
 4. 14
 5. 13

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in resmi dillerinden birisi değildir?

 1. İspanyolca
 2. İtalyanca
 3. Çince
 4. Rusça
 5. Arapça

Federal Almanya NATO’ya hangi tarihte katılmıştır?

 1. 1989
 2. 1955
 3. 1999
 4. 1950
 5. 1991

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1999 yılında NATO ittifakına dahil olmuştur?

 1. Litvanya
 2. Bulgaristan
 3. Slovakya
 4. Slovenya
 5. Çek Cumhuriyeti

1944 yılında kararlaştırılan ve II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uygulanan uluslararası ekonomik ve finansal sistem aşağıdaki hangi adla anılmaktadır?

 1. New York
 2. Vesailles
 3. Bretton Woods
 4. New Hampshire
 5. Camp David

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası’nda (IBRD) oy gücü en yüksekdevlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. İngiltere
 2. Japonya
 3. Almanya
 4. Çin
 5. Amerika Birleşik Devletleri

Türkiye NATO’ya hangi tarihte katılmıştır?

 1. 1952
 2. 1948
 3. 1949
 4. 1961
 5. 1950

Uluslararası örgütler disiplininde uluslararası rejim ne anlama gelmektedir?

 1. Devletlerin yönetim şekli
 2. Meşruiyet
 3. Uluslararası örgütlerin yönetim şekli
 4. Kurallar bütünü 
 5. Uluslararası sistemdeki büyük devlet sayısı

Güvenlik Toplumu teorisini geliştiren düşünürlerin ilham aldığı uluslararası örgüt hangisidir?

 1. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
 2. Birleşmiş Milletler
 3. Milletler Cemiyeti
 4. Avrupa Konseyi
 5. Avrupa Birliği

Uluslararası Rejim Teorisi’ne ilişkin aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 1. Uluslararası ilişkiler disiplini içinde realizm geleneği içinde ortaya çıkan bir teoridir
 2. Uluslararası Rejim Teorisi’ne göre uluslararası rejim bir kurallar bütünüdür.
 3. Uluslararası Rejim Teorisi’ne göre belirli alanlarda genel kabul gören “kurallar, ilkeler, karar alma süreçleri” olarak rejimler devletlerin ve hükümetlerin algıları, davranışları ve eylemleri üzerinde etkili olmaktadır
 4. David Mitrany’nin fonksiyonel işbirliği ve örgütlenme konusundaki tespitlerinden faydalanmıştır
 5. Devletler arası ilişkilerde ortaya çıkan bu rejimler zaman içinde özerklik kazanmaktadırlar

Aşağıdakilerden hangisi kolektif güvenlik örgütüdür? 

 1. NATO
 2. AGİT
 3. Avrupa Konseyi
 4. Uluslararası Af Örgütü
 5. İslam İşbirliği Örgütü

Aşağıdakilerden hangisi BM Antlaşması’nın 2. Maddesiyle kabul edilen temel ilkelerden biri değildir?  

 1. Üyeler uluslararası uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözeceklerdir
 2. Üye olmayan devletler de dünya barışı için BM ilkelerine uygun hareket edeceklerdir
 3. Savaş yasaklandığı için üye devletler ilişkilerinde savaşa başvurmayacaklardır
 4. Üyeler Antlaşma’dan doğan yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getireceklerdir
 5. Aleyhine yaptırım kararı alınan devlete yardım etmekten üyeler kaçınacaklardır

Aşağıdakilerden hangisi BM’nin temel organlarından biri değildir?

 1. Sekreterlik
 2. İnsan Hakları Mahkemesi 
 3. Vesayet Konseyi
 4. Ekonomik ve Sosyal Konsey
 5. Genel Kurul

NATO’nun uyguladığı Barış İçin Ortaklık (BİO) projesinin genel amacı nedir?

 1. Avrupa’da demokrasiyi güçlendirmek
 2. Rusya’nın gücünü dengelemek
 3. Avrupa’da barışı sağlamak
 4. Avrupa’da güç boşluğunu doldurmak
 5. Alman sorununa çözüm bulmak

Doğu Bloku ülkeleri ile Batı İttifakı (NATO) arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri sürece ne ad verilir?

 1. Karşılıklı Bağımlılık
 2. Barış İçin Ortaklık Süreci
 3. Soğuk Savaş
 4. Akdeniz Diyaloğu
 5. Westphalia Düzeni

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. IMF, BM’nin uzmanlık kuruluşlarından birisidir
 2. Her üye ülkenin sabit oyunun yanında, Fon sermayesine katkısı ölçüsünde (kotası) değişken oyu bulunmaktadır
 3. Bir ülkenin kotası ne kadar fazla ise karar alma sürecinde ağırlığı da o ölçüde fazla olmaktadır
 4. IMF, BM’den idari ve mali açıdan bağımsız bir örgüt değildir
 5. IMF ağırlıklı oy yöntemini kullanır

Türkiye Uluslararası Para Fonu’na (IMF) hangi tarihte katılmıştır?

 1. 1947
 2. 1954
 3. 1999
 4. 1949
 5. 1987

Aşağıdaki devletlerden hangisi 1948 yılında oluşturulan Brüksel Paktı’nın kurucularındandeğildir? 

 1. Federal Almanya
 2. Fransa
 3. İngiltere
 4. Lüksemburg
 5. Hollanda

Truman Doktrini hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 1. Hem Yunanistan hem de Türkiye bu kapsamda yardım almıştır
 2. 1947 yılında ilan edilmiştir
 3. Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış bir plandır
 4. ABD Dışişleri Bakanı Harry Truman tarafından ilan edilmiştir 
 5. Tehdit altındaki devletlere mali ve askeri yardım sözü verilmiştir

Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına liderlik eden ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Thomas Woodrow Wilson
 2. James Monroe
 3. John Adams
 4. Herbert Clark Hoover
 5. Thomas Jefferson

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 1. Divan uluslararası antlaşmaların yorumlanması konusunda yetkilidir
 2. Divan üyeleri kendi devletlerini temsilen Divan’da yer almazlar
 3. UAD yetkili BM organlarına gerekli durumlarda danışma görüşü verebilir
 4. Divan önündeki bir davaya taraf olan devletler için Divan kararı bağlayıcıdır
 5. BM’ye üye olmakla devletler UAD’nin zorunlu yargı yetkisini kabul ederler 

Milletler Cemiyeti’nin de eski merkezi olan aşağıdaki şehirlerden hangisi,  Birleşmiş Milletler’in ikinci bir genel merkezi olarak çalışır?

 1. Cenevre
 2. Pekin
 3. Amsterdam
 4. Roma
 5. Viyana

Amerika Birleşik Devletleri’nin kolektif bir güvenlik örgütünde yer almasının yolunu açan gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

 1. Brüksel Paktı’nın kurulması
 2. Vandenberg Kararı 
 3. Marshall Planı
 4. Truman Doktrini
 5. Batı Avrupa Birliği’nin kurulması

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin NATO üyeliğini desteklemeye başlamasının temel nedenlerinden biri değildir? 

 1. Türk askeri birliğinin Kore Savaşı’nda gösterdiği üstün performans
 2. Sovyet topraklarına yakın yerlerde hava üslerine sahip olmak
 3. Azgelişmiş Batılı ülkeleri ekonomik açıdan desteklemek
 4. Sovyet etkisinin Orta Doğu’da artmasını engellemek
 5. İttifakın Balkanlar üzerindeki etkisini artırmak

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) yerine 1995 yılında aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi kurulmuştur?

 1. Uluslararası Para Fonu
 2. Dünya Ekonomik Forumu
 3. Dünya Ticaret Örgütü 
 4. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
 5. Dünya Bankası

 

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1931 yılında, ABD ve Rusya’ya karşı önemli bir hamle yapıp Mançurya’yı işgal ederek bölgenin doğal kaynakları ve tarım arazileri sayesinde 1929 krizini atlatmaya çalışmıştır?

 1. Fransa
 2. İngiltere
 3. Japonya
 4. İtalya
 5. Çin Halk Cumhuriyeti

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Konseyi’nde gözlemci statüsüne sahip ülkelerden birisi değildir?

 1. Vatikan
 2. Japonya
 3. Türkiye
 4. Kanada
 5. Amerika Birleşik Devletleri

Aşağıdaki hangi gelişmeyle Avrupa Toplulukları’ndan Avrupa Birliği’ne geçiş sağlanmıştır?

 1. Avrupa Tek Senedi Antlaşması
 2. Roma Antlaşmaları
 3. Maastricht Antlaşması
 4. Schuman Deklarasyonu
 5. Lizbon Antlaşması

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu Kuran Antlaşma hangi tarihte imzalanmıştır?

 1. 1963
 2. 1951
 3. 1945
 4. 1957
 5. 1919

 

Milletler Cemiyeti’nin temelinde yer alan felsefi/siyasi akım aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Realizm
 2. İnşacılık
 3. Neorealizm
 4. İdealizm
 5. Feminizm

Aşağıdaki hangi kıtadan bugüne kadar BM Genel Sekreteri seçilmemiştir?

 1. Asya
 2. Avrupa
 3. Afrika
 4. Kuzey Amerika
 5. Güney Amerika

Birleşmiş Milletler’in genel merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

 1. Moskova
 2. New York
 3. Londra
 4. Tokyo
 5. Paris

Soğuk Savaş hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 1. Uluslararası siyasi ve askeri bir gerginliktir
 2. Silahlı bir çatışmadır 
 3. 1947-1991 yılları arasında sürmüştür
 4. İdeolojik bir savaştır
 5. Doğu Bloku ile Batı İttifakı arasında gerçekleşmiştir

Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun karar alma mekanizması çerçevesindeki usul ve mekanizmalardan biri değildir? 

 1. Oyçokluğu 
 2. Sessizlik süreci
 3. Danışma
 4. Veto

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin “komşuyu zarara sokmak” (beggar thy neighbor) politikasının unsurlarından biri değildir? 

 1. Devalüasyon uygulamasına gitmek
 2. Kendi istihdam seviyesini artırmak
 3. Dünya ticaret hacmini artırmak 
 4. Kendi üretim seviyesini korumak
 5. Toplam talebi ithal mallardan yurtiçi mallara kaydırmak

Uluslararası Kalkınma Birliği aşağıdakilerin hangisinin bünyesinde faaliyete geçmiştir?

 1. Uluslararası Para Fonu
 2. Afrika Birliği
 3. Avrupa Birliği
 4. Birleşmiş Milletler
 5. Dünya Bankası

Aşağıdakilerden hangisi Birlemiş Milletler’in ana komitelerinden birisi değildir?

 1. Toplumsal, İnsancıl ve Kültürel İşler Komitesi
 2. Siyasi İşler ve Güvenlik Komitesi
 3. Hukuk İşleri Komitesi
 4. Bölgeler Komitesi
 5. Ekonomik ve Mali İşler Komitesi

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin nihai karar alma organıdır?

 1. Guvernörler Konseyi 
 2. Davos Ekonomik Forumu
 3. IMF Başkanı
 4. İcra Direktörleri Kurulu
 5. Dünya Bankası Genel Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer almaz?

 1. Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi
 2. Bebek doğum oranlarının azaltılması
 3. Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi
 4. Anne sağlığının iyileştirilmesi
 5. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in ana organlarından birisi değildir?

 1. Genel Kurul
 2. Ekonomik ve Sosyal Konsey
 3. Ombudsman
 4. Vesayet Konseyi
 5. Güvenlik Konseyi

BM Güvenlik Konseyi’ne üyelik ve oy kullanımı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

 1. Konsey’in bir konuda karar verebilmesi için sürekli üyelerin olumsuz oy kullanmaması gerekir
 2. Sürekli olmayan üyelerin veto hakkı bulunmamaktadır
 3. Konsey’in bir konuda karar verebilmesi için 9 devletin olumlu oyu gerekir
 4. Sürekli üyelerden birinin Konsey’de oylamaya katılmaması veto olarak değerlendirilir 
 5. Konsey’in toplam 15 üyesi vardır

Uluslararası Rejim Teorisi’ne ilişkin aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 1. Devletler arası ilişkilerde ortaya çıkan bu rejimler zaman içinde özerklik kazanmaktadırlar
 2. Uluslararası ilişkiler disiplini içinde realizm geleneği içinde ortaya çıkan bir teoridir
 3. Uluslararası Rejim Teorisi’ne göre belirli alanlarda genel kabul gören “kurallar, ilkeler, karar alma süreçleri” olarak rejimler devletlerin ve hükümetlerin algıları, davranışları ve eylemleri üzerinde etkili olmaktadır
 4. Uluslararası Rejim Teorisi’ne göre uluslararası rejim bir kurallar bütünüdür.
 5. David Mitrany’nin fonksiyonel işbirliği ve örgütlenme konusundaki tespitlerinden faydalanmıştır

Aşağıdaki isimlerden hangisi savaşın imkânsız hale geldiği bir uluslararası toplum modeli “güvenlik toplumu” modelini ileri sürmüştür?

 1. Hans Morgenthau
 2. Aristide Briand
 3. Karl Deutsch
 4. Jean Monnet
 5. Kenneth Waltz

Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM Güvenlik Konseyi’nin beş sürekli üyesinden biri değildir? 

 1. Almanya
 2. İngiltere
 3. Rusya Fedarasyonu
 4. ABD
 5. Çin

Aşağıdakilerden hangisi BM Antlaşması’nın 1. Maddesi’nde de sözü edilen örgütün temel ilkelerinden biri değildir? 

 1. Dünya barışı
 2. Uluslar arasında dostça ilişkiler
 3. Üyeler arasında hak eşitliği
 4. Üyeler arasında politik eşitlik 
 5. Ulusların self determinasyon hakkı

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO üyesi olma çabasının temel nedenlerinden birideğildir?  

 1. Yunanistan’ın genişlemeci politikalarına engel olunacağı düşüncesi 
 2. Ulusal güvenliğin ittifak üyeliğiyle sağlanacağı inancı
 3. Dış ekonomik ve askeri yardımların ittifak üyeliğiyle artacağı inancı
 4. Sovyetler Birliği’nden tehdit algılanması
 5. İttifak üyeliğinin benimsenen Batıcı dış politikanın doğal sonucu olarak görülmesi

NATO Parlamenter Asamblesi’ne kaç Türk Parlamenter katılmaktadır?

 1. 15
 2. 8
 3. 22
 4. 9
 5. 5

 

İlk kurulan ve çağdaş uluslararası örgütlerin öncülü olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Alman Siyasal Birliği
 2. Viyana Kongresi
 3. Ren Nehri Komisyonu
 4. Avrupa Uyumu
 5. Zollverein

Milletler Cemiyeti’nin de eski merkezi olan aşağıdaki şehirlerden hangisi,  Birleşmiş Milletler’in ikinci bir genel merkezi olarak çalışır?

 1. Pekin
 2. Roma
 3. Amsterdam
 4. Cenevre
 5. Viyana

Aşağıdaki devletlerden hangisi NATO’nun kurucu üyelerinden biridir?

 1. Federal Almanya
 2. İspanya
 3. Slovenya
 4. İzlanda
 5. Yunanistan

NATO’nun en yetkili karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Konsey
 2. Savunma Planlama Komitesi
 3. Sayıştay
 4. Askeri Komite ve Komutanlıklar
 5. Genel Sekreter

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası Grubu’nu oluşturan beş uzman örgütten birideğildir? 

 1. Çok Taraflı yatırım Garanti Ajansı (MIGA)
 2. Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
 3. Uluslararası Para Fonu (IMF)
 4. Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD)
 5. Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

Dünya Ticaret Örgütü hangi tarihte kurulmuştur?

 1. 1999
 2. 1995
 3. 1989
 4. 1991
 5. 2001

Uluslarüstü örgütlerin diğer örgütlerden temel farkı nedir?

 1. Devlet dışındaki aktörlerin üye olabilmesi
 2. Devletlerin sınırlarını aşan faaliyetlerde bulunması
 3. Devletlerin egemenlik alanlarında daraltma yaratması 
 4. Sivil toplum örgütlerinin girişimiyle kurulması
 5. Devletlerin ulusal çıkarlarını değil bireylerin çıkarlarını savunması

“Önce Rusya” (Russia first) hangi devletin işlemiş olduğu bir politikadır?

 1. Türkiye
 2. Rusya Federasyonu
 3. İran
 4. ABD 
 5. Çin Halk Cumhuriyeti

İşlevselcilik teorisine göre, uluslararası örgütlerin yerine getireceği işlevleri belirleyen temelfaktör nedir?

 1. Toplumlar arası ilişkiler
 2. İhtiyaçlar 
 3. Ekonomik kaygılar
 4. Teknolojik gelişme

Milletler Cemiyeti’nin mirasını devralan Birleşmiş Milletler (BM) örgütü, temel merkezini 1946 yılında hangi şehre taşımıştır?

 1. Londra
 2. Paris
 3. New York
 4. Berlin
 5. Cenevre

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1999 yılında NATO ittifakına dahil olmuştur?

 1. Litvanya
 2. Bulgaristan
 3. Slovenya
 4. Çek Cumhuriyeti
 5. Slovakya
 6. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden yapılandırılması için Marshall Planı çerçevesinde aşağıdaki hangi örgüt kurulmuştur?
 7. Varşova Paktı
 8. Şangay İşbirliği Örgütü
 9. Batı Avrupa Birliği
 10. Milletler Cemiyeti
 11. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

Uluslararası aktörler arasında ortaya çıkan karşılıklı bağımlılık hangi benzetme ile açıklanmaktadır?

 1. Örümcek ağı
 2. Küresel ölçek
 3. Bilardo topu
 4. Satranç tahtası
 5. Kara kutu

Alman devletleri arasında gümrük birliği (Zollverein) hangi tarihte kurulmuştur?

 1. 1818
 2. 1856
 3. 1881
 4. 1901
 5. 1815

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1948 yılında Brüksel Paktı olarak bilinen ittifak antlaşmasında imzası bulunmamaktadır?

 1. Belçika
 2. Amerika Birleşik Devletleri
 3. Fransa
 4. İngiltere
 5. Lüksemburg

Ülkelerin kendi üretim ve istihdam seviyesini korumak veya artırmak için ithalatı kısıtlayıcı önlemler ve devalüasyon uygulamalarıyla bir yandan toplam talebi ithal mallardan yurt içi üretime doğru kaydırması diğer yandan ihracatı artırması sonucu ticaret ortaklarında dış ticaret açığına ve işsizliğe yol açan politikaya ne ad verilir?

 1. Geçiş ekonomileri
 2. En çok kayrılan ülke kuralı
 3. Washington konsensüsü
 4. Komşuyu zarara sok politikası
 5. Destekleme düzenlemesi

Birleşmiş Milletler Antlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

 1. 1954
 2. 1945
 3. 1933
 4. 1932
 5. 1941

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar