250 adet Mülakat kavramı

 • Kredi Tayınlaması (Kısıtlaması)
 • Future Piyasası
 • Merkez Bankası (Yüksek Güçlü Para)
 • Paraşüt Teorisi
 • Fedakârlık Haddi
 • Optimal Üretim Tesis Ölçeği
 • Crn (N Firma Yoğunlaşma Endeksi)
 • Türevsel Talep (Bağlı-Dolaylı Talep)
 • Öğrenme Eğrisi (Tecrübe Eğrisi)
 • Utilon
 • Enflasyon Hedeflemesi,
 • Game
 • Giffen Paradoksu,
 • Verginin Biçimsel Yansıması-Efektif Yansıması Nedir?
 • “Uluslararası Kamu Hizmetleri” Kavramını Açıklayınız.
 • Parafiskalite
 • B Cetveli
 • Jestiyon
 • Özel Bütçe
 • Performans Bütçe
 • Singer-Prebisch Tezi Nedir? Açıklayınız.
 • Gini Katsayısı Yöntemini Şekil Yardımıyla Açıklayınız.
 • Konvertibilite
 • Sermaye Hasıla Oranı
 • Uluslararası Portfolyo Yatırımı
 • Factoring
 • Stand-By
 • Vergi İstisnası
 • Vergi Sorumlusu
 • Zeamet
 • Çifte Vergi
 • Kesin Hesap
 • Döviz Arbitrajı
 • Hızlandıran-Çarpan
 • İltizam
 • Diferansiyel Rant
 • Chamberlin Modeli
 • Kıyı Ötesi Bankacılığı Nedir
 • Arrow’un İmkânsızlık Teorisi:
 • Otomatik Stabilizatörler Nelerdir.
 • Laffer Eğrisi
 • Güçlü Para Ne Demektir
 • Giffen Paradoksunu Şekli Yardımıyla Açıklayınız.
 • Getiri Eğrisi Nedir?
 • Uluslararası İktisattaki Satın alma Gücü Paritesi
 • Para Yansızlığı
 • Negatif Dışsallık
 • Üç Açık
 • Çift Monopol
 • Ters Para İkamesi
 • Mali Baskınlı Olarak Anılan “Kamu Borcu Baskınlığı”
 • (Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar Üzerindeki Baskısı)
 • Mali Baskınlığı Ölçen Araçlar Nedir?
 • Konsolidasyon
 • Program Kredisi
 • Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri
 • Enflasyon Vergisi
 • Otomatik Dengeleyiciler
 • Üçlü Açmaz Nedir Açıklayınız
 • Tobin Vergisi
 • Para Kurulu
 • Pareto Optimumu
 • Vergi Gayreti
 • Yatırım İçsel Olması borç Yükünü Açıklayınız
 • Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisini Anlatınız
 • Para Arzının İçselliği Ve Dışsallığını Anlatınız
 • Currency Board (Para Kurulu) Ve Free Floating (Serbest Fiyatlandırma) ‘İ Açıklayınız
 • Kara Para
 • Bütçe Açığı
 • Temel Bütçe Açığı
 • Tam İstihdam
 • Devresel Bütçe Açığı Kavramlarını Açıklayınız Ve Bütçe Açıklarıyla İlgili İyimser Ricardocu Yaklaşımı Anlatınız
 • Nominal Çıpa (Çapa/ Anchor) Ne Demektir?
 • Nominal Döviz Kuru, Reel Döviz Kuru
 • Hızlandıran
 • Senyoraj Karı, Enflasyon Vergisi
 • Emeğin Bölünmezliği
 • Marshall Lerner Teorisi
 • Mastrich Sonrası Süreci Anlatınız.
 • Forfaiting
 • Arbitraj Kavramlarını Tanımlayın
 • Kaydi Para Nedir
 • Ricardo’nun Bölüşüm Teorisini Anlatınız
 • Okun Yasası
 • Beklentilere Gore Genişletilmiş Phillips Eğrisi
 • Cari Oran Nedir? Bir Standardı Var Mıdır. Neyi Ölçmede Kullanılır.
 • Dolarizasyon
 • Laffer Eğrisi
 • Karşılanmış Faiz Paritesi (5 Puan)
 • Revalüasyon
 • Talep Fonksiyonu
 • King Kanunu
 • “Piyasa Aksaklığı” Ve Hükümet Aksaklığı” Nedir?
 • İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi
 • Faiz Arbitrajı
 • Verginin Reddi
 • Verginin İkame Etkisi
 • Verginin Amortismanı
 • Konsolide Bütçe
 • Bütçe Esnekliği Nedir?
 • Tahkim
 • Vergi Harcaması
 • Ayırma Kuramı
 • Vergilenebilir Kapasite Nedir, Nelerden Etkilenir
 • Marshall Lerner Koşulu
 • Gayri Safi Kalkınma
 • Muhafaza Fiyatı
 • Euro Dolar Piyasası
 • Karşılaştırmalı Ve Mutlak Üstünlükler
 • Vergi Kalkanı
 • Maksimand İlkesi
 • Sedüler Gelir Vergisi
 • Dar Ve Geniş Anlamda Kamu Açığı
 • Fisher Etkisi
 • Maliyet Esnekliği
 • Ahlaki Tehlike (Moral Hazard)
 • Mahkûmların Açmazı (Prisoner’s Dilemma)
 • Yeni Klasik Reel Konjonktür Teorisi’ni
 • Taylor Kuralı
 • Histerisis Etkisi Nedir?
 • Gizli Artan Oranlı Vergi,
 • Mali Anestezi,
 • Asimetrik Enformasyon,
 • Oylama Paradoksu
 • Çifte Vergileme Nedir?
 • Çapraz Çifte Vergileme Nedir?
 • Dikey Çifte Vergileme Nedir
 • Yatay Çifte Vergileme Nedir?
 • J Eğrisi Nedir?
 • Ricardocu Denklik Nedir?
 • Gelir-Harcama Gecikmesi(Robertson Gecikmesi)
 • Vergi Denetmenliği Mülakat Soruları
 • -Wicksell İn Faiz Teorisi?
 • -Doğal Faiz Ve Nominal Faiz Nedir?
 • -Kıymetli Evrak Tanımla?
 • -Bütçe Tanımla? Bütçeleme Sürecini Anlat?
 • -Bütçe Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilmezse Ne Olur?
 • -Borç. Huk’na Göre Takası Tanımla
 • -Marjinal Tüketim Eğilimi Nedir?
 • -Para Tanımları
 • -Vergi Maliyeti Nedir?
 • -Bütçede Gösterilir Mi?
 • -Deflâtör Nedir?
 • -Ceza Davasını Ve İsnat Edilebilirliği Engelleyen Ve Düşüren Nedenler
 • -Haksız Tahrik
 • -Envanter Ve Bilanço?
 • -Verginin Kesinleşmesi
 • -Şikâyet
 • -Yüce Divan
 • -Meclisin Araştırma Yöntemleri
 • -Gensoru
 • -Kaydi Para
 • -Plastik Para
 • -Vergilendirme Süreci
 • -Engel Eğrisi?
 • -Aktif Düzenleyici Hesaplar?
 • Cezayı Ortadan Kaldıran Nedenler?
 • Kamu Harcamalarının Artışı Kanunu,
 • Sıçrama Tezi,
 • Temel Hak Ve Hürriyetler,
 • KHK
 • IS-LM
 • Muhasebenin Temel Kavramları,
 • Amortisman Ayırma Yöntemleri,
 • Stok Değerleme Yöntemleri,
 • Gizli İşsizlik,
 • Şerefiyeler,
 • Muvazaa
 • Vergi Gelir İkame Etkileri
 • Vergi Oranları Nasıl Belirlenir
 • Arbitraj,
 • Tacir Kimdir Tacir Yardımcıları
 • Dirsekli Talep Eğrisi,
 • Anayasada Geçen Sosyal Hak Ve Ödevleri Say?
 • Türkiye Krizden Çıktı Mı?
 • -Leontief Paradoksu
 • -Küresel Ekonomi Nedir
 • -Kast-Taksir?
 • -İptal Davası, İtiraz
 • -Özel Maliyetler Hesabı?
 • -Yüce Divan
 • -Friksiyonel İşsizlik?
 • Gabin
 • Muvazaa
 • Özel Maliyetler
 • Ecrimisil
 • Büyüme Modelleri
 • Schumpeter?
 • Arizi İssizlik İle Büyüme Modellerinin Bağlantısı Yapan Model?
 • Borcu Sona Erdiren Haller
 • Leontief Paradoksu
 • Amortisman Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
 • Fevkalade Amortismanın Açıkla?
 • Sedüler Gelir Vergisi Nedir?
 • Türev Piyasalardan Bahset…
 • Gini Katsayısı Ne İfade Eder?
 • Kamulaştırma-Devletleştirme Farkı nedir?
 • Gib Dsi Nin Taşınmazını Kamulaştırır Mı?
 • Ne Olacak Uyuşmazlık Halinde
 • Libor
 • İyi Niyet—Objektif İyi Niyet
 • Para Politikası Araçları
 • Selektif Kredi Politikası
 • Türkiye’de Kişi Başına Düşen GSMH
 • Gini Katsayısı
 • Gelir Vergisi İle İlgili Kuramları Sordular(Kaynak Kuramı, Safi Artış Kuramı),
 • Gabin, Ceza Da Kast La Taksir
 • Bütçe Açığı Nedir? Faiz Dışı Fazla Ve Faiz Dışı Açık Ne Demektir?
 • Mali Tevzin Mali Anestezi Nedir?
 • Singer-Plebich Tezi? Horrad Domar Modeli
 • Hapis Hakkı Nedir? Şartları Nelerdir? Gayrimenkuller Üzerinde Kurulabilir mi?
 • Milletvekilliğinin Düşmesi Halleri Nelerdir? Yasama Dokunulmazlığı?
 • Meclisin Bilgi Edinme Yolları Nelerdir?
 • Bütçe Nedir Mali Yılbaşında Bütçe Uygulamaya Girmez İse Ne olur?
 • Serbest Bölge
 • Gini Katsayısı-Lorenz Eğrisi Türkiye Bağlamında Değerlendiriniz.
 • Dirsekli Talep
 • Senyoraj Buna Bağlı Enflasyon Vergisi
 • Amortisman Nedir Yöntemleri
 • Gabin
 • Muvazaa
 • Sweezy
 • Derdestlik
 • Faiz Dışı Bütçe Fazlası
 • Denk Bütçe
 • Paranın Fonksiyonları
 • Otomatik Stabilizatörler
 • Negatif Arz Eğrisi
 • Finansal Derinleşme
 • Reeskont
 • Amortisman
 • Özel Maliyetler
 • Sivas-Erzurum Kongresi
 • Yüce Divan
 • Etkin Pişmanlık
 • Pey Akçesi
 • Enflasyon Vergisi
 • Serbest Bölge Ve Türkiye’de Kaç Serbest Bölge Var
 • Paranın Zaman Değeri
 • Borçlanmanın Maliyeti
 • Büyüme Modeller
 • Vadeli İşlemler, Türev Piyasalar,
 • Türkiye’de Vadeli İşlem Piyasası Var mı?
 • Future İşlemle Swap Aynı Şey Mi?
 • Muhasebedeki Grupları Açıkla
 • 800lü Hesap Var mı Bir İşletme İsterse 800lü Hesap Kullanabilir mi?
 • Nazım Hesaplar Bilançoda Nasıl Görünür
 • Sendikasyon Kredisi
 • Milli Hasıla – Sosyal Hasıla
 • Faiz Dışı Fazla

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar