250 adet Mülakat kavramı

kurum-sinavlari-mulakat-kavramlari
 • Kredi Tayınlaması (Kısıtlaması)
 • Future Piyasası
 • Merkez Bankası (Yüksek Güçlü Para)
 • Paraşüt Teorisi
 • Fedakârlık Haddi
 • Optimal Üretim Tesis Ölçeği
 • Crn (N Firma Yoğunlaşma Endeksi)
 • Türevsel Talep (Bağlı-Dolaylı Talep)
 • Öğrenme Eğrisi (Tecrübe Eğrisi)
 • Utilon
 • Enflasyon Hedeflemesi,
 • Game
 • Giffen Paradoksu,
 • Verginin Biçimsel Yansıması-Efektif Yansıması Nedir?
 • “Uluslararası Kamu Hizmetleri” Kavramını Açıklayınız.
 • Parafiskalite
 • B Cetveli
 • Jestiyon
 • Özel Bütçe
 • Performans Bütçe
 • Singer-Prebisch Tezi Nedir? Açıklayınız.
 • Gini Katsayısı Yöntemini Şekil Yardımıyla Açıklayınız.
 • Konvertibilite
 • Sermaye Hasıla Oranı
 • Uluslararası Portfolyo Yatırımı
 • Factoring
 • Stand-By
 • Vergi İstisnası
 • Vergi Sorumlusu
 • Zeamet
 • Çifte Vergi
 • Kesin Hesap
 • Döviz Arbitrajı
 • Hızlandıran-Çarpan
 • İltizam
 • Diferansiyel Rant
 • Chamberlin Modeli
 • Kıyı Ötesi Bankacılığı Nedir
 • Arrow’un İmkânsızlık Teorisi:
 • Otomatik Stabilizatörler Nelerdir.
 • Laffer Eğrisi
 • Güçlü Para Ne Demektir
 • Giffen Paradoksunu Şekli Yardımıyla Açıklayınız.
 • Getiri Eğrisi Nedir?
 • Uluslararası İktisattaki Satın alma Gücü Paritesi
 • Para Yansızlığı
 • Negatif Dışsallık
 • Üç Açık
 • Çift Monopol
 • Ters Para İkamesi
 • Mali Baskınlı Olarak Anılan “Kamu Borcu Baskınlığı”
 • (Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar Üzerindeki Baskısı)
 • Mali Baskınlığı Ölçen Araçlar Nedir?
 • Konsolidasyon
 • Program Kredisi
 • Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri
 • Enflasyon Vergisi
 • Otomatik Dengeleyiciler
 • Üçlü Açmaz Nedir Açıklayınız
 • Tobin Vergisi
 • Para Kurulu
 • Pareto Optimumu
 • Vergi Gayreti
 • Yatırım İçsel Olması borç Yükünü Açıklayınız
 • Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisini Anlatınız
 • Para Arzının İçselliği Ve Dışsallığını Anlatınız
 • Currency Board (Para Kurulu) Ve Free Floating (Serbest Fiyatlandırma) ‘İ Açıklayınız
 • Kara Para
 • Bütçe Açığı
 • Temel Bütçe Açığı
 • Tam İstihdam
 • Devresel Bütçe Açığı Kavramlarını Açıklayınız Ve Bütçe Açıklarıyla İlgili İyimser Ricardocu Yaklaşımı Anlatınız
 • Nominal Çıpa (Çapa/ Anchor) Ne Demektir?
 • Nominal Döviz Kuru, Reel Döviz Kuru
 • Hızlandıran
 • Senyoraj Karı, Enflasyon Vergisi
 • Emeğin Bölünmezliği
 • Marshall Lerner Teorisi
 • Mastrich Sonrası Süreci Anlatınız.
 • Forfaiting
 • Arbitraj Kavramlarını Tanımlayın
 • Kaydi Para Nedir
 • Ricardo’nun Bölüşüm Teorisini Anlatınız
 • Okun Yasası
 • Beklentilere Gore Genişletilmiş Phillips Eğrisi
 • Cari Oran Nedir? Bir Standardı Var Mıdır. Neyi Ölçmede Kullanılır.
 • Dolarizasyon
 • Laffer Eğrisi
 • Karşılanmış Faiz Paritesi (5 Puan)
 • Revalüasyon
 • Talep Fonksiyonu
 • King Kanunu
 • “Piyasa Aksaklığı” Ve Hükümet Aksaklığı” Nedir?
 • İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi
 • Faiz Arbitrajı
 • Verginin Reddi
 • Verginin İkame Etkisi
 • Verginin Amortismanı
 • Konsolide Bütçe
 • Bütçe Esnekliği Nedir?
 • Tahkim
 • Vergi Harcaması
 • Ayırma Kuramı
 • Vergilenebilir Kapasite Nedir, Nelerden Etkilenir
 • Marshall Lerner Koşulu
 • Gayri Safi Kalkınma
 • Muhafaza Fiyatı
 • Euro Dolar Piyasası
 • Karşılaştırmalı Ve Mutlak Üstünlükler
 • Vergi Kalkanı
 • Maksimand İlkesi
 • Sedüler Gelir Vergisi
 • Dar Ve Geniş Anlamda Kamu Açığı
 • Fisher Etkisi
 • Maliyet Esnekliği
 • Ahlaki Tehlike (Moral Hazard)
 • Mahkûmların Açmazı (Prisoner’s Dilemma)
 • Yeni Klasik Reel Konjonktür Teorisi’ni
 • Taylor Kuralı
 • Histerisis Etkisi Nedir?
 • Gizli Artan Oranlı Vergi,
 • Mali Anestezi,
 • Asimetrik Enformasyon,
 • Oylama Paradoksu
 • Çifte Vergileme Nedir?
 • Çapraz Çifte Vergileme Nedir?
 • Dikey Çifte Vergileme Nedir
 • Yatay Çifte Vergileme Nedir?
 • J Eğrisi Nedir?
 • Ricardocu Denklik Nedir?
 • Gelir-Harcama Gecikmesi(Robertson Gecikmesi)
 • Vergi Denetmenliği Mülakat Soruları
 • -Wicksell İn Faiz Teorisi?
 • -Doğal Faiz Ve Nominal Faiz Nedir?
 • -Kıymetli Evrak Tanımla?
 • -Bütçe Tanımla? Bütçeleme Sürecini Anlat?
 • -Bütçe Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilmezse Ne Olur?
 • -Borç. Huk’na Göre Takası Tanımla
 • -Marjinal Tüketim Eğilimi Nedir?
 • -Para Tanımları
 • -Vergi Maliyeti Nedir?
 • -Bütçede Gösterilir Mi?
 • -Deflâtör Nedir?
 • -Ceza Davasını Ve İsnat Edilebilirliği Engelleyen Ve Düşüren Nedenler
 • -Haksız Tahrik
 • -Envanter Ve Bilanço?
 • -Verginin Kesinleşmesi
 • -Şikâyet
 • -Yüce Divan
 • -Meclisin Araştırma Yöntemleri
 • -Gensoru
 • -Kaydi Para
 • -Plastik Para
 • -Vergilendirme Süreci
 • -Engel Eğrisi?
 • -Aktif Düzenleyici Hesaplar?
 • Cezayı Ortadan Kaldıran Nedenler?
 • Kamu Harcamalarının Artışı Kanunu,
 • Sıçrama Tezi,
 • Temel Hak Ve Hürriyetler,
 • KHK
 • IS-LM
 • Muhasebenin Temel Kavramları,
 • Amortisman Ayırma Yöntemleri,
 • Stok Değerleme Yöntemleri,
 • Gizli İşsizlik,
 • Şerefiyeler,
 • Muvazaa
 • Vergi Gelir İkame Etkileri
 • Vergi Oranları Nasıl Belirlenir
 • Arbitraj,
 • Tacir Kimdir Tacir Yardımcıları
 • Dirsekli Talep Eğrisi,
 • Anayasada Geçen Sosyal Hak Ve Ödevleri Say?
 • Türkiye Krizden Çıktı Mı?
 • -Leontief Paradoksu
 • -Küresel Ekonomi Nedir
 • -Kast-Taksir?
 • -İptal Davası, İtiraz
 • -Özel Maliyetler Hesabı?
 • -Yüce Divan
 • -Friksiyonel İşsizlik?
 • Gabin
 • Muvazaa
 • Özel Maliyetler
 • Ecrimisil
 • Büyüme Modelleri
 • Schumpeter?
 • Arizi İssizlik İle Büyüme Modellerinin Bağlantısı Yapan Model?
 • Borcu Sona Erdiren Haller
 • Leontief Paradoksu
 • Amortisman Nedir? Çeşitleri Nelerdir?
 • Fevkalade Amortismanın Açıkla?
 • Sedüler Gelir Vergisi Nedir?
 • Türev Piyasalardan Bahset…
 • Gini Katsayısı Ne İfade Eder?
 • Kamulaştırma-Devletleştirme Farkı nedir?
 • Gib Dsi Nin Taşınmazını Kamulaştırır Mı?
 • Ne Olacak Uyuşmazlık Halinde
 • Libor
 • İyi Niyet—Objektif İyi Niyet
 • Para Politikası Araçları
 • Selektif Kredi Politikası
 • Türkiye’de Kişi Başına Düşen GSMH
 • Gini Katsayısı
 • Gelir Vergisi İle İlgili Kuramları Sordular(Kaynak Kuramı, Safi Artış Kuramı),
 • Gabin, Ceza Da Kast La Taksir
 • Bütçe Açığı Nedir? Faiz Dışı Fazla Ve Faiz Dışı Açık Ne Demektir?
 • Mali Tevzin Mali Anestezi Nedir?
 • Singer-Plebich Tezi? Horrad Domar Modeli
 • Hapis Hakkı Nedir? Şartları Nelerdir? Gayrimenkuller Üzerinde Kurulabilir mi?
 • Milletvekilliğinin Düşmesi Halleri Nelerdir? Yasama Dokunulmazlığı?
 • Meclisin Bilgi Edinme Yolları Nelerdir?
 • Bütçe Nedir Mali Yılbaşında Bütçe Uygulamaya Girmez İse Ne olur?
 • Serbest Bölge
 • Gini Katsayısı-Lorenz Eğrisi Türkiye Bağlamında Değerlendiriniz.
 • Dirsekli Talep
 • Senyoraj Buna Bağlı Enflasyon Vergisi
 • Amortisman Nedir Yöntemleri
 • Gabin
 • Muvazaa
 • Sweezy
 • Derdestlik
 • Faiz Dışı Bütçe Fazlası
 • Denk Bütçe
 • Paranın Fonksiyonları
 • Otomatik Stabilizatörler
 • Negatif Arz Eğrisi
 • Finansal Derinleşme
 • Reeskont
 • Amortisman
 • Özel Maliyetler
 • Sivas-Erzurum Kongresi
 • Yüce Divan
 • Etkin Pişmanlık
 • Pey Akçesi
 • Enflasyon Vergisi
 • Serbest Bölge Ve Türkiye’de Kaç Serbest Bölge Var
 • Paranın Zaman Değeri
 • Borçlanmanın Maliyeti
 • Büyüme Modeller
 • Vadeli İşlemler, Türev Piyasalar,
 • Türkiye’de Vadeli İşlem Piyasası Var mı?
 • Future İşlemle Swap Aynı Şey Mi?
 • Muhasebedeki Grupları Açıkla
 • 800lü Hesap Var mı Bir İşletme İsterse 800lü Hesap Kullanabilir mi?
 • Nazım Hesaplar Bilançoda Nasıl Görünür
 • Sendikasyon Kredisi
 • Milli Hasıla – Sosyal Hasıla
 • Faiz Dışı Fazla

 

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler