ekspresyonizm;

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) yüzyılın başlarında empresyonizme tepki olarak doğan bu akımda, insanın iç dünyasında meydana gelenleri, duyguları anlatmaya önem verilir. Ekspresyonizme göre şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına anlam kazandırmaktır. Değişen toplum yapısına karşı ruhun isyanını dile getirir. Objektiflik yerine sübjektiflik hakimdir. Şairler duygularını özgür biçimde anlatırlar. Dünya savaşından sonra ortaya çıkmış bir akımdır. Ekspresyonist yazarlar arasında …