Etiket «anayasa nasıl değiştirilir»

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından(184 milletvekili) yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Genel kuruldaki ikinci görüşme birincisi yapıldıktan 48 saat geçmeden yapılamaz.Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkündür. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, …