YKS-TYT KPSS Paragraf sorularında sıkça kullanılan kelimelerin anlamları

PARAGRAF NEDİR

       Paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.Daha geniş bir ifadeyle paragraf “bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu,bir öneriyi,olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.Kelimeler cümleleri,cümleler paragrafları,paragraflar da yazıları oluşturur.Paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir.Bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer.Nasıl yazıda giriş,gelişme,sonuç bölümleri varsa paragrafta da aynı bölümler vardır.

      Her paragrafta bir düşünce savunulur.Paragrafın bir bütün oluşturabilmesi için cümlelerin de yapı ve anlam yönüyle bütünlük oluşturması gerekir. Paragraftaki düşünceler hem kendi aralarında birbirine bağlı hem de ana düşünceye bağlıdır.

     Paragraf kendi içinde bir bütünlük oluşturduğu gibi yazı içinde de yazıyla bir bütünlük oluşturur. ÖSS’de seçilen paragraflar böyle kendi içinde bütünlüğü olan ve dışına çıkılmayı gerektirmeyen paragraflardır.

PARAGRAFLARDA SIKÇA KULLANILAN BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI:

       Sevgili  öğrenciler, aşağıda  sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorularında sıkça karşınıza çıkan sözcükler ve bunların anlamları verilmiştir.Bu sözcüklerin anlamlarını bilmeniz şüphesiz ki söz konusu sorularla ilgili karşınıza çıkacak soruları daha çabuk ve daha kolay anlamanızı sağlayacaktır,bunun sonucunda ise bu soruları hem daha kolay anlayacaksınız hem de soruyu doğru cevaplama şansınız artacaktır.Umarım,birkaç saatinizi ayırıp bu sözcük-lerin anlamlarını öğrenirsiniz

Adaptasyon:Uyarlama

Adapte:Uyarlanmış

Ağdalı:Anlaşılması güç, karmaşık

Ahenk:Uyum, düzen

Akıcılık:Sürükleyici olma,okuyanı sıkmama

Aktüel:Güncel ,edimsel

Alaturka:Türk geleneklerine uygun

Alafranga:Batı tarzında,Türk geleneklerine uygun olmayan

Anlatı:Hikaye etme

Bağdaşmak:Uyuşmak

Banal:Bayağı, sıradan

Betik, bitik:Kitap, mektup…

Burjuva:İmtiyazlı,seçkin,soylu

Biçem:Üslup,tarz,anlatım biçimi

Çağrışım:Hatırlatma

Çeşni:Çeşit,tat, hoşa giden özellikler

Çağdaş:Aynı çağda yaşayan,uygar

Dejenere:Yozlaşmış, aslını koruyamamış

Devinim:Hareket,eylem

Diksiyon:Duru,kurallara uygun güzel konuşma

Duyarlılık:Hassasiyet

Dikte etmek:Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek

Dingin:Durgun,hareketsiz,sakin

Dinleti:Bir topluluğa bir şeyler anlatmak,konser

Diyalog:Karşılıklı konuşma

Doğaçlama:İrticalen,metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşma

Doğallık:Yapmacıksız, gösterişsiz

Dramatik: Acıklı

Edimsel:Hareketli,fiili

Ego:Ben

Eğreti:Geçici,sınırlı

Empoze:Zorla kabul ettirme

Erek:Amaç,maksat

Etik:Ahlaki,ahlakla ilgili

Fantezi:Sonsuz hayal

Fenomen:  Olay,olgu

Fonetik:Ses bilgisi

Görece:Kişiden kişiye değişebilme durumu

Güdüm:İrade,

İçerik:Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü,muhteva

İkilem:Çatışma,iki durumdan birini seçme

İlinti:İlgi, ilişki zorunluluğu

İma:Dolaylı, üstü kapalı anlatma

İmge:Hayal,hülya

İnan:İnanma işi

İndirgeme:Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme

İşlev:Görev, fonksiyon

İrdelemek:Detaylı olarak incelemek

İroni:Alaylı söyleyiş,acıklı ve komik

İvedi:Acele,

Jest:El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket

Kriter:Ölçüt,kıstas

Kitle:İnsan topluluğu

Kuram:Kanıtlanmamış,teori,soyut bilgi

Mistik:Aklın erişemediği  şey

Nicelik:Sayılabilen ölçülebilen,azlık,çokluk…

Nükte:İnce anlamlı, düşündürücü

Ödün:Taviz ve şakalı söz,espri

Özlülük:Az sözle çok anlam ifade etme

Özgün:Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan,farklı,orijinal

Özveri:Fedakarlık

Payanda:Dayanak

Polemik:Ağız kavgası,sert tartışma

Realite:Gerçeklik

Salt:Yalnız,tek

Sav:İddia, tez

Simge:Sembol

Süreğen:Sürüp giden

Tasarı:Proje, plan

Tem:Tema

Tinsel:Ruhi,manevi

Tutarlılık:Çelişen fikirlerin olmaması

Yadsımak:İnkar etmek, yabancı kalmak

Yaratı:Eser, yapıt

Yazın:Edebiyat

Yazınsal:Edebi

Yetke:Otorite

Yetkin:Olgun, mükemmel

Yoğunluk:Yazıda birçok anlamın bir arada olması

Yazınsal yaratı:Edebi eser

Salık vermek:Öğüt vermek, tavsiye etmek

Kanıksamak:Alışmak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar