Kategori «KPSS Ders Notları»

Enflasyon ve Deflasyon farkları nelerdir?

DEFLASYON  ( Y > AE ) * FGD’NİN SÜREKLİ OLARAK DÜŞMESİ ETKİLERİ: 1) REFAHI ENGELLER. ÜRETİM ARTTIRILAMAZ.   : ÜRETİMİN ARTMASI PARA MİKTARINA VE FİYATLARIN YÜKSELMESİNE BAĞLIDIR. 2) İŞSİZLİK YARATIR.   : ÇÜNKÜ PARA YETERSİZLİĞİNDEN VEYA DÜŞÜK KAR DÜZEYİNDEN DOLAYI ÜRETİM KISILIR; EMEK TALEBİ AZALIR. 3) ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜR.   : ÇÜNKÜ KARLAR AZALIR,  FİYATLAR DÜŞER. …

KPSS Eğitim bilimleri bilgi ve tüyolar

EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİ VE TÜYOLAR   -İstendik davranışlar eğitim programının hedeflerine karşılık gelir. -Kasıtlı kültürleme eğitim olarak kabul edilir. -Dönüt,eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasıdır. -Eğitimin formal olmasını sağlayan etken , eğitim programlarına ve planlarına uygun olarak yapılmasıdır. -Örgün eğitim kurumlarına devam edebilmek için bir önceki eğitim kademesini tamamlamış olmak gerekirken;yaygın eğitim kurumlarına devam etmek için …

Yargıya kapalı kanunlar nelerdir?

Yargıya Kapalı Kanunlar: Cumhurbaşkanı , Sayıştay , Anayasa Mahkemesi , YSK , HSK (meslekten çıkarma hariç) Olağanüstü hal ve sıkı yönetim halinde alınan KHK ler , bütçe , inkılap , Uluslararası antlaşma Askeri Şüra kararları. Ancak terfi ve kadrosuzluk nedeniyle ilişki kesme hariç. (12 Eylül 2010 Referandumu) Yüce Divan kararlarına bir kez itiraz edilebilir ancak …

Özel kanunlar nelerdir? Özel kanunlar nasıl yasalaşır?

Özel kanunlar: Bütçe kanunu , kesin hesap kanunu , Anayasa değişikliği kanunu , Genel ve özel af kanunu milletler arası antlaşma kanunu , para basma kanunu Bütçe kanunu; Yıllık hazırlanarak 75 gün içinde TBMM ye sunulur.40 kişilik komisyon tarafından incelenir , Cumhurbaşkanı onaylamak zorundadır. Bütçe tasarı taslağını ve raporlarını Maliye Bakanı hazırlar. Kesin hesap kanununu:Bakanlar …

Kanun nedir? Kanunlar nasıl yasalaşır?

Kanun: Bakanlar kurulunun kanun işlemlerine kanun tasarısı milletvekillerinin kanun işlemlerine kanun teklifi adı verilir. Tasarı ve teklifler TBMM başkanına sunulur ve genel kurulda görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı onayına sunulur , kabul edilirse 15 gün içinde resmi gazetede yayınlanır. Cumhurbaşkanının kanun tekliflerini geri çevirmesine veto hakkı adı verilir. Ancak tekrar geri gönderilirse ikinci kez veto edemez. Kanun …

Siyasi Partilerin özellikleri nelerdir?

Siyasi Partiler: Üyeler T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı. Meclise girebilmeleri için %10 barajını geçmelidirler. Devletten mali yardım almaları için % 7 oy almalıdırlar. Öğrenciler (Üniversite hariç) , yüksek yargı mensupları(Hakim , Savcı) , sayıştay mensupları memurlar , Askeri öğrenciler , TSK mensupları , terör mahkumu , enaz 5 yıl hapis yiyen kişiler siyasi …

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) nedir?

Devlet Denetleme Kurulu (DDK): ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır. Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer ve denetimini yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarını , dernek ve vakıfları , kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarını işçi ve işveren kuruluşlarını , kamuya yararlı tüm kurum ve kuruluşları denetler. TSK ve Yargı organlarını denetleyemez.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

Yüksek Seçim Kurulu(YSK): Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir. Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir. Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz. 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek) Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir. Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler …

Yasama Nedir? Yasamanın özellikleri nelerdir?

Yasama yetkisi sınırsız , asil ve devredilemezdir. TBMM anayasada düzenleme yapılabilir (yasama genelliği) meclis bir konuyu doğrudan düzenleyebilir. (yasama asilliği) İki seçim arasındaki zamana yasama dönemi adı verilir. TBMM 30 Eylülde kapanır 1 Ekimde açılır , bu aradaki zamana yasama yılı adı verilir. Yasama dokunulmazlığını TBMM kaldırabilir , ancak sorumsuzluğunu kaldıramaz. TBMM 600 Milletvekilinden oluşur. …

1982 Anayasasında 2001-2004 yılı değişiklikleri nelerdir?

2001-2004 Yılında Yapılan Değişiklikler: 1971 yılında temel hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kaldırıldı , sınırlamalar öze dokunamaz ve kısıtlamalar ancak kanunla olur.(2001) Kişilerin yasama hakkı ve manevi varlıklarına dokunulmaz. Kanuna uygun açılan basım evlerine müsadere ve zapt yapılamaz. TBMM Ölüm ve müsadere cezası veremez. Ölüm cezaları hakkında TBMM karar veremez. Mahkemenin verdiği ölüm cezası nedeniyle …