Kategori «KPSS Ders Notları»

Atatürk Döneminde Tiyatro Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE TİYATRO İlk resmi tiyatro Dolmabahçe Saray İlk kadın sahne oyuncusu Afife Jale’dir. Osmanlı Devleti döneminde tiyatroda önemli yer edinen isim Güllü Agop’tur. 1840-1902 yılları arasında yaşamış, 1861’de Şark Tiyatrosunu kurdu. Gedikpaşa Tiyatrosunu kiralayarak Tiyatroy-iOsmani’yi kurdu. Abdürrezzak Abdi Efendi ise İbiş tiplemesinin mimarıdır. Hendehane-i Osmani Topluluğunu kurdu. Tuluat tiyatrosunun en önemli temsilcisidir. Atatürk bu …

Atatürk Döneminde Müzik Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE GÜZEL SANATLAR ATATÜRK DÖNEMİNDE MÜZİK Ulusal müziğin şekillendirilmesinde atılan ilk adım Cumhuriyetin ilanından hemen sonra olmuştur. İlk iş olarak 1916’da açılan Darülehan 1923’te yeniden düzenlendi. İkinci adım olarak 1 Eylül 1924’te Musiki Muallim Mektebi açıldı. Cebeci’de Şakir Ağa tarafından otel olarak inşa edilen yerde öğretime geçildi. Üçüncü adım olarak İstanbul vilayet makamına bağlı …

Tüketici hakları nelerdir?

-Ayıplı Mal Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler …

İnsan Hakları Sınıflandırması nasıl yapılır?

 İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI İnsan hakları, tarihsel gelişim süreci açısından incelendiğinde gerek ulusal, gerekse uluslar arası literatürde pek çok ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımların başlıcaları şunlardır : Klasik insan hakları    –        İsteme hakları ayırımı Bireysel haklar    –        Kolektif haklar ayırımı İnsan hakları    –        Yurttaş hakları ayırımı Koruyucu haklar    –        İsteme hakları             …

İnsan Hakları Nedir?

İNSAN HAKLARI NEDİR? İnsan hakları, insanın, sadece insan olması nedeniyle elde ettiği, onun tüm yönleriyle kişiliğini ve değerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve kurallar bütünüdür. İnsan hakları, insan onurunu güvenceye alan haklardır. Hakka, insan hakkı niteliği kazandıran değer, insan onurudur. Bunu güvenceye alan tüm haklar, insan haklarıdır. İnsan hakları, en genel ifadeyle, kişinin …

Hak nedir?

HAK NEDİR?   Çok yönlü bir kavram olan “hak kavramı”nın üzerinde fikir birliğine varılmış kapsayıcı bir tanım bulunmamaktadır. “Hak”kı iradeyi temel alarak tanımlayanlar olmuştur. Buna göre hak, “Hukuk düzeni tarafından tanınan bir irade kudretidir” Yani “bir şahıs başka birine kendi iradesini kabul ettirebildiği, onu bu iradeye göre harekete zorlayabildiği takdirde hak sahibidir. Hak, “çıkar”, temeline …

Osmanlıda İlk kağıt para ne zaman basılmıştır?

Osmanlıda İlk kağıt para ne zaman basılmıştır? Kaime Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk banknotlar idari, sosyal ve yasal reformların gündeme geldiği tanzimat döneminde tedavüle çıkarılmıştır. Banknotlar bu dönemde esas olarak reformların finanse edilmesi amacıyla basılmıştır. İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında “ Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere ” adıyla, bugünkü dille “Para Yerine Geçen Kağıt”, bir anlamda para …

1961-1982 anayasalarının benzerlikleri nelerdir?

1961-1982 anayasalarının benzerlikleri nelerdir? Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri yoktu. Her iki Anayasada bir askeri bir sivil kanadın oluşturduğu kurallar aracılığıyla yapılmıştır. 1961 Anayasası Askeri kanat: Milli Birlik Komitesi, Sivil kanat: Temsilciler Kurulu. 1982 Anayasası Askeri kanat: …

1961-1982 anayasalarının farklılıkları nelerdir?

1961-1982 anayasalarının farklılıkları 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır. CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir. Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi. 1961 Anayasasında halk oylamasında …

Ensest nedir?

Ensest nedir? Aile bireyleri ya da yakın akrabalar arasında meydana gelen cinsel ilişkiye ensest ilişki denir. Bu bağlamda genelde kan bağı ile birbirlerine bağlı olan bireyler arasındaki ilişki var olsa da bazı durumlarda akrabalık, üvey ailelik, evlat edinme ya da evlilik yolu ile birbirlerine bağlı bireyler arasında meydana gelen ilişkiler de dahil edilir. Hatta bazı …