Kategori «KPSS Ders Notları»

Ceza Hukuku Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

KUSURLULUK Kusur veya kusurluluk, işlenen fiille ilgili olarak failin sorumlu tutulup tutulmayacağı konusundaki değer yargıları şeklinde tanımlanmaktadır. Kusurluluğu etkileyen hallerin varlığı halinde kişi suç teşkil eden eylemden ya hiç sorumlu tutulmamakta ya da sorumluluğu azalmaktadır. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 1- Yaş küçüklüğü 2- Akıl hastalığı 3- Sağır ve dilsizlik 4- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde …

Ceza Hukuku Suçun Unsurları

Suç, kanunun cezalandırdığı eylemdir. Suç işleyen kimseye ceza verilir. Suç kavramının ne olduğu, onu meydana getiren genel unsurlarla incelenir. Bir eylemin suç vasfını alabilmesi için genel unsurların oluşması gerekir. Suç, isnat kabiliyetine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı tarife uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak bir …

Ceza Hukuku’nun Temel İlkeleri ve Uygulama Alanı

GİRİŞ Toplumu düzenleyen kurallardan en önemlisi hukuk kuralları olup, Ceza hukuku da bu kuralların içinde yer almaktadır. Suç işleyen kişiye ceza hukukuna özgü hürriyeti bağlayıcı ve güvenlik tedbirleri uygulamaya yönelik yaptırımların bulunması ceza hukukunu diğer hukuk kurallarından ayırmakta ve toplumda daha önemli ve etkin bir konuma getirmektedir. Ceza hukuku kurallarına aykırı hareket edilmesi haline suç, …

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamlı Ders Notu

VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ Mükellef, “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzelkişidir. Mükellefin kim olduğunu anlamak için yapılması gereken şey, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişileri tespit etmektir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi borcu mükellefin kişiliğinde oluşur, vergi borcunun ödenmesi ise …

İdari Yargı Hakimlik Sınavları Vergi ve Maliye Soruları

    İDARİ YARGI HAKİMLİK SINAVI VERGİ ve MALİYE SORULARI               Aşağıdakilerden hangisinin konut istisnasından yararlanma hakkı vardır? A) Beyan yoluyla vergilendirilen ticari kazanç sahipleri B) Beyan yoluyla vergilendirilen zirai kazanç sahipleri C) Beyan yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iradı sahipleri D) Beyan yoluyla vergilendirilen serbest meslek kazancı sahipleri E) …

Zabıt Katipliği Mülakat Notları

CUMHURBAŞKANLARI 1. M. Kemal Atatürk   ( 1881  – 1938 )  Görev süresi: 29.10.1923  –  10.11.1938  (4 dönem, CHP) 2. İsmet İnönü  ( 1884  – 1973 ) Görev süresi: 11.11.1938  –  22.05.1950  (4 dönem, CHP) 3. Celal Bayar   ( 1883  – 1986 ) Görev süresi: 22.05.1950  –  27.05.1960  (3 dönem, Demokrat Parti) 4. Cemal Gürsel   ( …