Kategori «Makale»

Kat İrtifakının Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumu

         492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli 4 sayılı tarifenin 20/a fıkrasında, gayrimenkullerin ivaz karşılığında devir ve iktisabı harca konu işlem olarak belirlenmiştir.             Harçlar Kanunu’na ekli 4 sayılı tarifenin 20/a bendinde kurala bağlanan “gayrimenkul alım satım harcı” olarak da isimlendirebileceğimiz harcın mükellefi, gayrimenkulü devreden ve devralandır. Harcın oranı ise, devir eden ve …

Kamu Kurumlarının Gelir Vergi Stopajı Ve KDV Stopajı Karşısındaki Yasal Durumu

GVK’nun 94. Maddesinde tevkifat yapacak olanlar sayılmıştır. Bu maddede; ‘Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden …

Gayrimenkul Satışlarının Vergi Usul Kanunu ve Tapu Harcı Karşısındaki Durumu

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 57. Maddesinde “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” hükmüne yer verildikten sonra, aynı kanunun 58. Maddesinde kimlerin tapu harcı ödeyecekleri belirtilmiştir. Buna göre; “Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda …

Gayrimenkul Satışlarının Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Yasal Durumu  

   Bilindiği üzere; 193 sayılı G.V.K.’nun 37/1. maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Maddenin 2. fıkrasının 4. bendinde ise, gayrimenkullerin alımı, satımı ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde etmiş olduğu kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.    Ayrıca; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer …

Gayrimenkul Alanlar Ne Kadar Tapu Harcı ödeyecek?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2/c. maddesine göre; bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi) denilmektedir. Mezkur …

Kamu Yararına Çalışan Dernek Olma Şartları

    5253 sayılı Dernekler Kanunu’ nun 27. Maddesinin birinci fıkrasında; “ Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için,          1-Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması,          2-Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek …

Vergi kanunlarına göre kabul edilmeyen giderler

-Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olmayan harcamalar. GVK 40/1 -Fiilen ödenmemiş olan sigorta harcamaları. GVK 40/2 -İşle ilgili olmakla birlikte mukavelenameye, ilama, kanun emrine dayanmayan zarar, ziyan ve tazminatlar. GVK 40/3 -İşle ilgili olmayan veya işin genişliğiyle uygun olmayan seyahat ve konaklama giderleri. GVK 40/4 -İşletmeye dahil olmayan ve kiralama yoluyla da …

Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye!

Sahte belge düzenleme, sahte belge kullanma ve haksız katma değer vergisi iadesi (hayali ihracat) alma,  belgesiz alış ve satış, kayıt dışı hasılat gibi hususlarda Maliye Bakanlığına ihbarda bulunan mükelleflerin sayısında ciddi artış gözlemlenmektedir. Çünkü, bu durum insanlara bir gelir kapısı bile sağlamaya başladı. Yapılan ihbarlar genellikle kendini mağdur ve aldatılmış gören kişiler tarafından oluşmakta ise …

Konut kira gelirlerinin beyanı

Gelir Vergisi Kanunu 70. maddeye  göre, gayrimenkul sermaye iradı; aynı maddede bulunan mal ve hakların; sahipleri, mutasarrıfları, irtifak ve intifa hakkı sahipleri, kiracıları ve zilyetleri tarafından kiraya verilmesinden elde edilen hasılat (gayrisafi) olarak tanımlanmıştır. Gayrisafi hasılat ise (giderler düşülmeden önceki kısım) ilgili maddede yazan mal ve hakların kiraya verilmesinden, bir takvim yılı içinde o yıla …

Binek otomobillerle ilgili vergi sorunları

Binek otomobiller vergi mevzuatımızda her zaman özel bir öneme sahip olmuştur. Özellikle işletmelerin binek otomobil alırken ödedikleri Katma Değer Vergisinin ne şekilde giderleştirileceği konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi kanununa göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullanacakları otomobillere ait alımlar sırasında yüklenilen KDV hariç …