Kategori «Makale»

SMMM ve YMM’lerin Vergisel Sorumlulukları

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227’nci maddesinde; “Beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar” …

Serbest Bölgelerin Vergi Avantajları

 1 – Serbest Bölge Nedir?  Serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. Serbest bölgeler; Ülkeye …

Pos Cihazları İle POS-TEFECİLİK Faaliyetinin Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumu

06.10.1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de tefecilik ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra;  27.06.1994 tarih 21973 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 545 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesinde Tefecilik Sayılan İşlemler …

Forex İşlemlerinin Vergilendirilmesi

  A- Forex İşlemlerine ve Forex Piyasasının Gözetim ve Denetimine İlişkin Genel Bilgi    FOREX- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri – Nedir? Forex (Foreks), ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değerinin belirlendiği, alınıp satıldığı bir piyasadır. İngilizce ‘Foreign Exchange’ (Yabancı Para Değiştirme) sözcüklerinden oluşturulan bir kısaltmadır. FX , Forex (Foreks)’in daha da kısaltılmış halidir. Dünyanın işlem hacmi …

Engellilerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.  Engellilik indirimi uygulamasından; engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan …

Vakıfların Menkul Sermaye İradı Elde Etmesinin Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumu

1998 yılında 4369 sayılı kanun ile yapılan düzenlemede 193 sayılı GVK’nın 25/3 maddesinde iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlardan birincisi, 10 yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından yapılan söz konusu bentlerde belirtilen nitelikteki ödemelerin de istisna kapsamına alınmasıdır. İkinci değişiklik, vergiden …

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumu

29/04/1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olan hükümleri 01/01/1999 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” başlıklı 26 ncı maddesi aşağıdaki gibidir. “1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri veya …

Tefecilik Faaliyetinin Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumu

06.10.1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de tefecilik ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra;  27.06.1994 tarih 21973 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 545 sayılı  Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesinde Tefecilik Sayılan İşlemler …

Soyut İddialara Dayanan İhbarların Dikkate Alınmaması Nedenleri

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesi, 1993/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 2000/1 Sayılı Bakanlığımız İç Genelgesi uyarınca; -Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, -Kişi, kurum veya olaylarla doğrudan bağlantı kurulmaksızın genel nitelikli ifadeler taşıyan, -Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan, -Aynı kanunun 4. maddesine göre, düzenleyenlerle bağlantı kurulmasına yarayacak adı, soyadı, imzası, …

Mükelleflerin Bilerek Veya Bilmeden Sahte Fatura Kullanmalarının Türk Vergi Sistemi Ve Türk Ceza Kanunu Karşısındaki Durumu

 1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki Düzenleme: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde; sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtan belge olarak …