Mülakatlar ve klasik sınavlar için muhasebe kavramları/tanımları

                                         MUHASEBE SORULARI

1-Aktifi düzenleyici hesaplar nelerdir ?

-verilen çekler ve ödeme emirleri                 -iştiraklere sermaye taahhütleri

-birikmiş amortisman                                    -iştiraklere sermaye payları değer düş. karş.

-menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı   -bağlı ortaklara sermaye taahhütleri

-stok değer düşüklüğü karşılığı                    -bağlı orataklıklar sermaye payları değer düş. karş.

-alacak senetleri reeskontu

-şüpheli ticari alacaklar karşılığı

2-Alacak devir hızı nedir ?

Kredili satışlar toplamının ticari alacaklar toplamına bölünmesiyle bulunan orandır.Bu oran alacakların tahsil edilebilme gücünü gösterir

3-Amortisman ne demektir ?

Duran varlıklarda kullanma,eskime ve yıpranma gibi nedenlerden dolayı değer azalışlarına denir.Amortisman dönem sonlarında dönemsellik gereğince ayrılır.Ancak verilen avanslar,arazi arsalar ve yapılmakta olan yatırımlar hesaplarına amortisman ayrılamaz

4-Amortisman hesaplama yöntemleri nelerdir ?

-normal(eşit tutarlar) yöntemi ; duran varlığın ömrü boyunca her yıl aynı oranda değer kaybettiği varsayılarak,her yıl eşit amortisman ayrıldığı yöntemdir

-azalan bakiyeler yöntemi ; duran varlığa ilk yıllarda daha fazla amortisman ayrıldığı ve yıllar geçtikçe amortismanın azaldığı yöntemdir.Azalan bakiyeler yönteminde son yıl amortisman oranı uygulanmaz.Bu yöntemde amortisman oranı normal amortisman oranının 2 katı olarak heaplanır,ancak bu oran hiçbir şekilde %50 yi geçemez

-kıst amortisman yöntemi ; sadece binek otolara amortisman ayrılmak için kullanılan yöntemdir.Hesaplama yapılırken binek otonun kullanıldığı aylar dikkate alınır ve binek otonun alındığı ay da tam ay olarak kabul edilir

-fevkalade aamortisman yöntemi ; yangın,deprem,su basması gibi felaketler sonucunda değerinin tamamen yitiren duran varlıklar için kullanılan yöntemdir

5-Amortisman kayıt yöntemleri nelerdir ?

-direkt kayıt yöntemi ; hesaplanan amortisman tutarının doğrudan duran varlığın bedelinden düşülmesiyle yapılan kayıt yöntemidir ve kullanımı yasaklanmıştır

-endirekt kayıt yöntemi ; ilgili gider hesabının borçlandırıldığı ve birikmiş amortisman hesabının alacaklandırıldığı kayıt yöntemidir.Bu yöntem tam açıklama gereği,duran varlığın değeri ve amortismanın net değerinin gözükmesi açısından daha sağlıklı yöntemdir

6-Aylık mizan nedir ?

Her ayın sonunda düzenlenen mizanlardır.Aylık mizanlar düzenlendikleri ayın adını alırlar ve düzenlendiği ayın sonuna kadarki tüm işlemleri kapsar

7-Asit test(likidite) oranı nedir ?

Dönen varlıklardan stokların çıkarılmasıyla,kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi sonucu bulunan orandır

8-Bilanço tablosu ne demektir ?

İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren temel finansal tablodur.Bilançonun sol tarafı aktifi yani varlıkları gösterir,sağ tarafı ise pasifi yani kaynakları gösterir

9-Cari oran nedir ?

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları bölünmesiyle bulunan orandır.Cari oran işletmenin kısa vadeli borçları ödeyebilme gücünü gösterir

10-Dikey eşgüdümleme ne demektir ?

Bir örgütün hiyerarşisinin farklı kademeleri arasında yapılan uyumlaştırmaya denir.Bu uyumlaştırma yetki devri yoluyla sağlanabilir

11-Dönen varlık hesapları nelerdir ?

-hazır değerler

-menkul kıymetler

-ticari alacaklar

-diğer alacaklar

-stoklar

-yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

-gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

-diğer dönen varlıklar

12-Duran varlık hesapları nelerdir ?

-ticari alacaklar

-diğer alacaklar

-mali duran varlıklar

-maddi duran varlıklar

-maddi olmayan duran varlıklar

-özel tükenmeye tabi varlıklar

-gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları

-diğer duran varlıklar

13-Ek finansal tablolar nelerdir ?

-satışların maliyeti tablosu

-fon akım tablosu

-nakit akım tablosu

-kar dağıtım tablosu

-özkaynaklar değişim tablosu

14-Ekonomik rantabilite ne demektir ?

Vergiden önceki kar ile faiz giderlerinin toplanıp,pasife bölünmesiyle bulunur.Bu oran işletmenin kar durumunu gösterir

15-Envanter ne demektir ?

Saymak,kontrol etmek ve hesaplamak gibi işlemlerin yapılarak,belli bir tarihteki alacakların ve borçlarının miktarının belirlenmesi işlemine denir.Önce muhasebe dışı envanter yapılır,sonra muhasebe içi envanter yapılır.Muhasebe dışı envanter saymak ve hesaplamak işlemleridir,muhasebe içi envanter ise kar yada zararı tespit edip kaydetmek işlemleridir

16-Fifo yöntemini açıklayın ?

Üretime verilecek olan yada satılacak olan malların,stoklara ilk önce giren mallar olması yöntemidir.Bu yönteme göre üretime ilk giren üretimden ilk önce çıkar.Fifo yöntemi çabuk bozulan ve çabuk değer kaybeden mallar için kullanılır.Fifo yöntemi düşük karı yüksek gösterir

17-Finansal kaldıraç oranı nedir ?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamının aktife(varlıklara) bölünmesiyle bulunan orandır.Bu oran varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir

18-Finansman oranı nedir ?

Öz kaynakların,kısa vadeli yabancı kaynaklar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamına bölünmesiyle bulunan orandır.Bu oran işletmenin mali bağımsızlık derecesini gösterir

19-Finansal tablo analizleri nelerdir ?

-karşılaştırmalı(yatay) tablolar analizi ; bir işletmenin iki yada daha fazla dönemine ilişkin finansal tablolarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir

-yüzde(dikey) yöntemi analizi ; finansal tabloda yer alan her hesabın toplam gruba oranlanarak bulunmasıdır

-eğilim yüzdeleri(trend) analizi ; finansal tablolardaki kalemlerin dönemler arasında göstermiş olduğu artışların ve azalışların analiz edilmesidir

-oran(rasyo) yöntemi analizi ; gelir tablosu ve bilanço tablosu kalemlerinin birbiriyle olan ilişkilerinin oran olarak gösterilmesi analizidir

20-Gelir hesapları nedir ?

İşletmede gelir elde edildiğini gösteren hesaplardır.Gelir hesaplarında artışlar alacak tarafına,azalışlar da borç tarafına kaydedilir

21-Gelir tablusu ne demektir ?

Bir işletmenin bir faaliyet dönemi içinde elde ettiği gelirler ile yaptığı giderleri gösteren ve dönem sonunda bunları kar yada zarar olarak açıklayan temel finansal tablodur

22-Gelir tablosu hesapları(sonuç hesapları) nelerdir ?

-brüt satışlar                                                          -finansman giderleri

-satış indirimleri (-)                                              -olağandışı gelir ve karlar

-satışların maliyeti                                                -olağandışı gider ve zararlar

-faaliyet giderleri                                                  -dönem net karı/zararı

-diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

-diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar

23-Gelir tablosu ilkeleri nelerdir ?

-gerçekleşmiş hasılat ilkesi

-uygun karşılık ilkesi

-uygun amortisman ilkesi

-değerlemede tutarlılık ilkesi

-tüm gelir ve giderlerin gösterilmesi ilkesi

-olağandışı gelir ve giderlerin ayrı gösterilmesi ilkesi

24-Genel geçici mizan nedir ?

Aralık ayı sonunda envanter işlemleri yapılmadan önce düzenlenen mizana denir.Genel geçici mizan tüm ayları kapsa ancak geçici niteliktedir

25-Gider hesapları nedir ?

İşletmede gider meydana geldiğini gösteren hesaplardır.Gider hesaplarında artışlar borç tarafına,azalışlar da alacak tarafına kaydedilir

26-İz bedeli ne demektir ?

Ekonomik ömrü tamamlandığı halde hala kullanılan iktisadi değerler ile gerçek değeri tespit edilemeyen iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan  en düşük tutara denir

27-Kar yedekleri nedir ?

Yetkili organlar tarafından yada sözleşme gereği alınan kararlar gereğince dağıtılmamış olan ve işletme kalan karlardır.Yasal yedek,statü yedekleri,olağanüstü yedekler ve özel fonlar bu gruba ait hesaplardır

28-Kaynak hesapları nedir ?

Bilançonun pasifini gösteren,yani kısa vadeli yabancı kaynakları,uzun vadeli yabancı kaynakları ve özkaynakları gösteren hesaplardır.Kaynak hesaplarında ilk kayıt ve artışlar alacak tarafına,azalışlar da borç tarafına kaydedilir

29-Kesin mizan nedir ?

Dönem sonunda envanter işlemlerinin yapılması sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre düzenlenen mizana denir.Kesin mizan sonucu yevmiye defterine kaydedilen kayıtların defteri kebire doğru aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir

30-Kısa vadeli yabancı kaynak hesapları nelerdir ?

-mali borçlar

-ticari borçlar

-diğer borçlar

-alınan avanslar

-yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

-ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler

-borç ve gider karşılıkları

-gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

-diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

31-Lifo yöntemini açıklayın ?

Üretime verilecek olan yada satılacak olan malların,stoklara son giren mallar olması yöntemidir.Bu yönteme göre üretime son giren üretimden ilk önce çıkar.Lifo yöntemi daha çok enflasyonist dönemlerde,malları daha az vergi alarak korumak için kullanılır

32-Mahsup fişi ne demektir ?

İşletmenin kasasına para girişine neden olmayan ve işletmenin kasasından da para çıkışına neden olmayan işlemlerin kaydedildiği fişlerdir.Burada ne borçlu hesapta ne de alacaklı hesapta kasa hesabı kullanılmaz(kredili mal alınması…)

33-Mali rantabilite ne demektir ?

Net kaynağın özkaynağa bölünmesiyle bulunur.Bu oran sonucu işletme yöneticilerinin başarı derecesi bulunur

34-Maliyet hesaplarından 7/A da yer alan hesaplar nelerdir ?

-direkt ilk madde ve malzeme giderleri

-direkt işçilik giderleri

-genel üretim giderleri

-hizmet üretim giderleri

-araştırma geliştirme giderleri

-pazarlama,satış ve dağıtım giderleri

-genel yönetim giderleri

-finanasman giderleri

35-Maliyet hesaplarından 7/B de yer alan hesaplar nelerdir ?

-ilk madde ve malzeme giderleri

-işçi ücret ve giderleri

-memur ücret ve giderleri

-dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

-çeşitli giderler

-vergi,resim ve harçlar

-amortisman ve tükenme payları

-finanasman giderleri

-gider çeşitleri

-üretim maliyetleri

36-Maliyet muhasebesi kavramlarını açıklayınız ?

-gider ; işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için belli bir döneme ait olan tüketilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesidir

-harcama ; herhangi bir karşılığı ve amacı olmadan yapılan her türlü fedakarlıklardır

-maliyet ; bir varlığın elde edilebilmesi için yapılan harcamalrın tamamına denir

-zarar ; bilançoda azalışa neden olan,gelir ve giderler arasındaki olumsuz farka denir

37-Menkul kıymet değerleme çeşitleri nedir ?

-maliyet bedeli ; iktisadi kıymetin değerinin artırılması için yapılan giderlerin toplamıdır

-borsa rayici ; borsada kayıtlı olan iktisadi kıymetin değerlemeden önceki son işlem günündeki değeri

-tasarruf değeri ; iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği değer

-itibari değer ; senetlerin üzerindeki yazılı olan değer

-rayiç bedel ; iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal değeri

-emsal bedeli ; değeri belirlenemeyen iktisadi kıymetin,değerleme gününde satılması halinde haiz olduğu değerdir.

38-Muhasebe nedir ?

Mali nitelikteki olayları ve işlemleri kaydetme,sınıflandırma,raporlama ve yorumlama gibi temel fonksiyonları bulunan bilim dalıdır

39-Muhasebenin bölümleri nelerdir ?

-genel(finansal) muhasebe ; işletmenin sahip oldukları varlıkları ve bu varlıkları elde ettiği kaynakları göstermeye yardımcı olan muhasebe bölümüdür

-maliyet muhasebesi ; üretim işletmelerinin kullandıkları mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan muhasebe bölümüdür

-yönetim muhasebesi ; genel muhasebe ve maliyet muhasebesinden yararlanılarak yeni veriler üretecek olan işletme yöneticilerinin karar almada ihtiyaç duydukları sayısal bilgileri sağlayan muhasebe bölümüdür

-ihtisas muhasebesi ;herhangi bir sektörde uzmanlaşılmış olan muhasebe bölümüdür

40-Muhasebede kayıt araçları nelerdir ?

-yevmiye defteri

-defteri kebir

-envanter defteri

-işletme defteri

41-Muhasebe sürecini anlatınız ?

àdönem başı(açılış) bilançosu düzenlenir

àmuhasebe fişleri düzenlenir

àdefterlere kayıt yapılır(yevmiye-defteri kebir,yardımcı defter)

àgenel geçici mizan(aylık mizan) düzenlenir

àenvanter işlemleri yapılır(muhasebe dışı-muhasebe içi)

àkesin mizan düzenlenir

àdönem sonu(kapanış) bilançosu ve gelir tablosu düzenlenir

àkapanış kaydı yapılır

42-Muhasebenin temel kavramları nelerdir ?

-sosyal sorumluluk                   -tarafsızlık ve belgelendirme

-kişilik                                      -tutarlılık

-işletmenin süreklilliği             -tam açıklama

-dönemsellik                            -ihtiyatlılık

-parayla ölçülme                      -özün önceliği

-maliyet esası                           -önemlilik

43-Muhasebenin temel fonksiyonları nelerdir ?

-kaydetme

-sınıflandırma

-özetleyerek raporlama

-yorumlama

44-Nakit oranı nedir ?

Hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle,yada dönen varlıklardan stokların ve alacakların çıkarılmasıyla kısa vaddeli yabancı kaynakları bölünmesi sonucu bulunan orana denir.Bu oran stok satışının ve alacaklarının tahsilinin durması durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir

45-Nazım hesapları nedir ?

İşletmenin varlıklarını,kaynaklarını,gelirlerini ve giderlerini değiştirmeyen hesaplardır.Bu hesap yalnızca bilgi vermek amacıyla ve tam açıklama kavramı gereğince kullanılır

46-Özel maliyet nedir ?

Kiralanan bir taşınmazın genişletilmesi yada ekonomik değerinin artırılması amacıyla yapılan,sökülmesi halinde hiçbir şeye yaramayacak olan harcamaların izlendiği hesaptır(asma kat …)

47-Özkaynak hesapları nelerdir ?

-ödenmiş sermaye

-sermaye yedekleri

-kar yedekleri

-geçmiş yıllar karları

-geçmiş yıllar zararları

-dönem net karı/zararı

48-Pasifi düzenleyici hesaplar nelerdir ?

-borç senetleri reeskontu

-ödenmemiş sermaye

-menkul kıymet ihraç farkı

-dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

-dönem net zararı

-geçmiş yıl zararları

49-Reeskont ne demektir ?

Vadesi henüz gelmemiş olan alacak senetlerinin ve borç senetlerinin,üzerinde yazılı olan değerlerin gerçek değerlerine dönüştürülmesine denir

50-Safha(evre) maliyet sistemini açıklayın ?

Birbirine benzer yada tek tip mamülleri seri şekilde üreten işletmelerde kullanılan sistemdir

51-Sermaye yedekleri nedir ?

Sermaye hareketleri sonucu ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesaptır.Hisse senedi ihraç primleri,hisse seneti iptal karları,maddi duran varlığı yeniden değerleme değerleme artışları,iştirakleri yeniden değerleme ve maaliyet artış fonu bu gruba ait hesaplardır

52-Sipariş maliyet sistemini açıklayın ?

Belli partiler halinde üretim yapan ve her partide diğerlerinden farklı türde ve farklı nitelikte mamüller üreten işletmelerde kullanılan sistemdir

53-Stok bağımlılık oranı nedir ?

Kısa vadeli yabancı kaynaklardan hazır değerlerin çıkarılmasıyla stoklara bölünmesi sonucu bulunan orana denir

54-Stok değerleme yöntemleri nelerdir ?

-lifo (son giren ilk çıkar)

-fifo (ilk giren ilk çıkar)

-ortalama maliyet (basit-hareketli-tartılı)

-gerçek maliyet

55-Stok devir hızı nedir ?

Satılan ticari mallar maliyetinin ortalama stoğa [ (dönem başı stok + dönem sonu stok) / 2 ] bölünmesiyle bulunan orandır

56-Swot analizi nedir ?

Bir işletme yada kurumun güçlü yönlerini,zayıf yönlerini,fırsatlarını ve tehditlerini ayrıntılı şekilde incelemeye yarayan analizdir

57-Tahsil fişi ne demektir ?

İşletmenin kasasına para girişine neden olan işlemlerin kaydedildiği fişlerdir.Burada borçlu hesap herzaman kasa hesabıdır(peşin mal satılması…)

58-Tediye fişi ne demektir ?

İşletmenin kasasından para çıkışına neden olan işlemlerin kaydedildiği fişlerdir.Burada alacaklı hesap herzaman kasa hesabıdır(peşin mal alınması…)

59-Tek düzen hesap planındaki hesap grupları nelerdir ?

à 1-dönen varlıklar

à 2-duran varlıklar

à 3-kısa vadeli yabancı kaynaklar

à 4-uzun vadeli yabancı kaynaklar

à 5-özkaynaklar

à 6-gelir gider(sonuç) hesapları

à 7-maliyet hesapları

à 8-serbest hesaplar

à 9-nazım hesapları

60-Temel finansal tablolar hangileridir ?

-bilanço tablosu

-gelir tablosu

61-Uzun vadeli yabancı kaynak hesapları nelerdir ?

-mali borçlar

-ticari borçlar

-diğer borçlar

-alınan avanslar

-borç ve gider karşılıkları

-gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

-diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

62-Ücret tahakkuk kaydında yer alan hesaplar nelerdir ?

-personel avansları

-personelden alacaklar

-personel borçlar

-ödenecek vergi ve fonlar

-ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

63-Varlık hesapları nedir ?

Bilançonun aktifini gösteren,yani dönen varlıklarını ve duran varlıklarını gösteren hesaplardır.Varlık hesaplarında ilk kayıt ve artışlar borç tarafına,azalışlar da alacak tarafına kaydedilir

64-Yatay eşgüdümleme ne demektir ?

Bir örgüt hiyerarşisinin aynı düzeyde bulunan bölümler arasında yapılan uyumlaştırmaya denir.Bu uyumlaştırmada her yönetici kendi bölümünden sorumludur

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.