Haçlı seferlerinin nedenleri ve sonuçları

Haçlı Seferlerinin neden ve sonuçları:

Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerek Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya İskenderiye gibi yerleri almak amacıyla düzenledikleri seferlere“Haçlı Seferleri” denir. 1096 – 1270 yılları arasında sekiz kez sefer düzenlemiştir. Bunlardan ilk dördü Anadolu üzerinden diğerleri ise deniz yolu ile gerçekleştirilmiş, ancak başarılı olamamışlardır.

HAÇLI SEFERLERİ’NİN NEDENLERİ:

DİNİ NEDENLER

 1. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya ve İznik’in Müslümanlardan geri alınmak istenmesi.
 2. Papa tarafından kurulan Kluni Tarikatı’nın ça­lışmaları.
 3. Papanın, sefere katılanlara cennet vaat etmesi.
 4. İslâmiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hıristiyanlığı tekrar doğuya yayma düşüncesi

SİYASİ NEDENLER

 1. Türklerin(Selçukluların) Bizans’ı tehdit etmesi ve Bizans’ın Papadan yardım istemesi.
 2. Papanın,sözünün geçtiği toprakları genişlet­mek istemesi.
 3. Şövalyelerin ve asillerin macera arayışları.
 4. Kralların ve senyörlerin topraklarını genişlet­me düşüncesi.
 5. Orta Doğu’da Hıristiyan devletler kurma düşün­cesi.

EKONOMİK NEDENLER

 1. Avrupa’nın fakirliği karşısında İslâm dünyası­nın zenginliği.
 2. Şövalyelerinve asillerin zenginliklerini artırma düşüncesi.
 3. Fakir Hıristiyan halkın bu seferlerle zengin ol­ma düşüncesi.
 4. Müslümanların kontrolündeki İpek ve Baharat yollarının kontrolünü ele geçirme düşüncesi.

Haçlı Seferi (1096 –1099): Haçlılar Bizans’ın yardımıyla Anadolu’ya geçti. İznik’i aldılar.Türkiye (Anadolu)  Selçuklu Sultanı I. kılıç Arslan Konya‘yakadar çekilerek burayı başkent yaptı. I. Kılıçarslan Danişmentliler ve Saltukluların da yardımıyla Haçlı ordusuna ağır kayıplar verdirdi. HaçlılarAnadolu’da ağır kayıplar vermelerine rağmen Kudüs, Antakya, Urfa ve Suriye’ninbüyük bir kısmını ele geçirdiler.

Haçlı Seferi sonunda;

 • İznik ve Batı Anadolu, Bizans’ın eline geçti.
 • Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süre için durduruldu.
 • Bizans’ın ömrü uzadı. Bizans Anadolu’yu yeniden alma ümidine kapıldı.
 • Haçlıların ele geçirdikleri Kudüs, Antakya ve Suriye’de Avrupa’da olduğu gibi kontluk, düklük ve derebeylik kurdular.

Haçlı Seferi (1147 –1149):Musul Atabeyi İmadedin Zengi’nin Urfa’yı geri alması üzerine II.seferi başladı. II. Haçlı ordusunu Konya önlerinde II. Kılıç Arslan yenilgiye uğrattı. Haçlıların bir kısmı deniz yoluyla Kudüs’e ulaştıysa da önemli birbaşarı elde edemediler.

III. Haçlı Seferi(1189-1192): Bu sefer, Eyyubi Devleti hükümdarı Selâhaddin Eyyubi’ninHıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri alması üzerine başladı. Haçlılar Kudüs’ü alamadan geri döndüler.

Haçlı Seferi(1202-1204): Tahttan indirilen Bizans imparatorunun yardım istemesi üzerine İstanbul’a yapılan bir seferdir. Haçlılar İstanbul’u alarak burada bir Latin Devleti kurdular. İstanbul’dan kaçan Bizanslılar ise İznik ve Trabzon’da birer devlet kurdular.

‘İznik İmparatorluğu‘ Dördüncü Haçlı Seferine çıkmak üzere Latinlerin 1204 yılında Konstantinopolise gelip; şehri kuşatıp; talan edip; kendi Katolik Hristiyanlar idaresinde Latin İmparatorluğunu kurduktan sonra, Bizans İmparatorluğu asilleri tarafından kurulan bir seri Bizans devletlerinden en büyüğüdür ve 1204 ile 1261 arasında hüküm sürmüştür. TRABZON RUM İMPARATORLUĞU Bizanslıların Trabzon ve çevresinde kurduğu devlettir (1204-1461). Dördüncü Haçlı Seferi sonunda Latinlerin İstanbul’u ele geçirmesi üzerine, imparator ailesiyle birlikte Bizans’ın tanınmış ailelerinden bir bölümü İstanbul’dan kaçıp başka yerlere gittiler. Bunlardan Komnenos ailesi Trabzon’a yerleşerek Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdu (1204). İmparatorluğun kurucusu ve ilk kralı Aleksios Komnenos döneminde (1204-1222) Karadeniz Ereğlisi’nden Batum’a kadar kıyı bölümü ele geçirildi. Ancak kısa bir süre sonra İznik’te kurulmuş olan İznik Rum İmparatorluğu ile Trabzon Rum İmparatorluğu arasında mücadele başladı; bu mücadele, İznik kralının Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Keyhüsrev ile birleşmesi üzerine, Trabzon Rum İmparatorluğu’nun yenilgisi ve Selçuklular tarafından vergiye bağlanmasıyla sonuçlandı. Bu bağlılık, Anadolu’nun Moğollar tarafından istila edilmesine kadar (1243) sürdü; ancak bu kez de Moğollar a vergi vermeğe banladılar ve Moğol egemenliğinin Anadolu’da sona ermesinden sonra da Türkmenlerin saldırılarına uğradılar.

Trabzon Rum İmparatorluğunun kralları, Türkmenlerle iyi ilişkiler kurarak (evlilik yoluyla akrabalık vb.) bu saldırıları önlemeğe çalıştılar. Daha sonra Osmanlıların sürekli saldırılarına uğrayan ve onlar tarafından vergiye bağlanan Trabzon Rum İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmed tarafından ortadan kaldırıldı (1461).

Haçlı Seferleri’ninSonuçları

Dinî sonuçları:

 • Kiliseve din adamlarına olan güven ilk defa sarsıldı.
 • Kiliseve papalık ilk defa güç kaybetmeye baş­ladı.
 • Kilisedüşüncesi ilk defa zayıflamaya başladı.

Siyasî sonuçları

 • Bu seferlerde pek çok derebeyin ölmesi üzeri­ne derebeylik rejimi ilk kez gücünü kaybetme­ye, buna karşılık merkezî krallıklar ilk kez güç­lenmeye başladı.
 • Anadolu’daki Türk ilerleyişi bir süre durdu.
 • İslâm dünyası Anadolu Selçukluları ve Eyyubiler etrafında toplandı.
 • Bizans’ın ömrü uzadı.

Ekonomik ve teknik sonuçları

 • Doğu-Batı arasındaki ticaret gelişti.
 • Cenova, Marsilya gibi Akdeniz kıyılarındaki li­manların önemleri arttı.
 • Anadolu, Suriye ve Filistin toprakları zarar gördü.
 • Avrupalılar İslâm medeniyetini yakından tanı­dılar.
 • Barut, pusula, kâğıt, matbaa gibi teknik buluş­lar Avrupa’ya taşındı. Bunlar Avrupa medeni­yetinin gelişmesini sağladı.
 • Ticaret sonucunda Avrupa’da hayat standart­ları yükseldi. Ticaretle uğraşan ve burjuva olarak adlandırılan toplum kesimi güçlendi.

İlgili Kategoriler

YKS-TYT-AYT Notları YKS-TYT-AYT Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.