Alacağın temlikinin hükümleri nelerdir?

Alacağın temlikinin hükümleri

-alacak temlik edilince alacaklının malvarlığından çıkıp , alacağı devralan kişinin malvarlığına geçer.Alacakla birlikte ona bağlı olan fer’i haklar da alacağı devralana (temellük eden) geçer.
Yapılan temlik (devir) ivazlı ise yani bir bedel karşılığında yapılmışsa temlik eden “ temlik zamanında alacağın mevcut olduğunu garanti eder” BK 169
Temlik(devir) zamanında temlik edenin bir alacağı mevcut değilse, temlik eden bundan sorumlu olur.
Yapılan temlik ivazsız ise yani alacak herhangi bir karşılık olmadan devredilmişse, temlik eden temlik zamanında alacağın mevcudiyetinden sorumlu olmaz.
Alacağın temliki le borçlu edimini alacağı devralan yeni alacaklıya ifa edecektir. Alacağın temlikinde borçlunun muvafakatine (oluruna) ihtiyaç yoktur. Ancak alacağın devredildiği borçluya bildirilmelidir.
Temlikten haberi olmayan borçlu borcunu eski alacaklıya ifa etmişse borcundan kurtulur.Bu durumda yeni alacaklı alacağı için borçluya değil eski alacaklıya başvurur.
Temlikten haberi olan borçlu borcunu eski alacaklıya ifa etmişse borcundan kurtulmuş olmaz.Bu durumda yeni alacaklıya ikinci efa ifada bulunmak zorunda kalır.
Alacağın kime ait olduğu hususunda bir ihtilaf (anlaşmazlık) var ise borçlu her iki alacaklıya karşı ifadan kaçınarak, borcunu mahkemeye yada hakimin tayin edeceği bir yere tevdi ederek (bırakarak)
Borcundan kurtulur.BK166

Alacağı devralan (temellük eden) borcun ifasını borçludan talep edebilir.Ancak bunun için alacağı devraldığını ispat etmesi gerekir Bunu da temlik senedini (temlikname) borçluya ibraz ederek yapar
Borçlu temliği öğrendiği andan itibaren eski alacaklıya karşı sahip olduğu itiraz ve defileri yeni alacaklıya karşı da ileri sürebilir.ancak bu itiraz ve defiler alacağa ilişkin olmalıdır kişinin şahsına ilişkin itiraz ve def’iler yeni alacaklıya karşı ileri sürülemez.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.