Özel tüketim vergisi ders notları

VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ

ÖTVK Belirli mal gruplarının vergilendirildiği, tek aşamalı, az sayıda yükümlüsü olan yönetimi kolay kısmi harcama vergisidir. İmalat veya İthalat safhasında bir kez alınır.Verginin kapsamına giren mallar sınırlıdır.Hasılatı yüksektir. 

KONUSU ÖTV kapsamına giren ve ÖTVK’ na ekli (I) (II) (III) ve (IV) say. listelerde belirtilen malların teslimi, ilk iktisabı veya ithalidir. Verginin kapsamına dahil olan mallar bir defaya mahsus olarak ÖTV’ ye tabi tutulur, ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmaz

Ötv konusuna giren mallar  Ino. LİSTE: Petrol ve doğalgaz türevleri

IIno.LİSTE: İlk iktisaplarında taşıt alım vergisi ve ek taşıt alım vergisi uygulanan motorlu taşıtlar (traktör hariç) ile anılan vergilere tabi olmamakla birlikte Kanun yürürlüğe girmeden önce yükseltilmiş oranda KDV uygulanan taşıtlar

IIIno.LİSTE: Kolalı gazoz, alkollü içkiler, sigara, puro gibi tütün mamulleri ile , çiğnenen veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri

IVno.LİSTE: Havyar ,ıtriyat ve parfümeri ürünleri, kürkten giyim eşyası , kristal sofra ve mutfak eşyaları, değerli taşlar ve beyaz eşyalar, ses ve görüntü cihazları, telsiz-tel 

ÖTV DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Ino. liste Malların imalatçıları ve ithalatçıları tarafından teslimi (III) ve (IV) no.listedeki mallar ile (II) no. listedeki mallar; kayıt ve tescile tabi olmayanların ithali veya bunları imal edenler tarafından teslimidir. (I), (III), (IV)  ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında vergiyi doğuran olay malın  teslimidir. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olay, bu malların ilk iktisabıdır.

İlk iktisap TR’de kayıt ve tescil edilmemiş olan malların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesidir.

ÖTVNİN MÜKELLEFİ 1. Kayıt ve Tescile Tabi Araçların İlk İktisabında motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir. Kayıt ve tescile tabi araçların ithalinde, bu araçları kullanmak, aktife almak, kayıt ve tescil ettirmek üzere ithal edenlerdir.

  1. Diğer Mallarda; (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi olmayan araçlar ile (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallarda verginin mükellefi; bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede suretiyle satışını gerçekleştirenlerdir.

ÖTV’DE VERGİ SORUMLUSU  ÖTV mükelleflerinin TR’de ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde, verginin konusuna giren malları mükelleften teslim alanlar veya adına hareket edenler olup ÖTV’nin beyanı ve ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

ÖTVDE İSTİSNALAR: 1. İHRACAT İSTİSNASI 2. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ 3. DİPLOMATİK İSTİSNA

  1. DİĞER İSTİSNALAR i. (I) Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar; – Askeri Amaçlı İstisna; – Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna;
  2. (II) Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar – Malul ve Sakatlara Mahsus Taşıt Araçları İstisnası; – THK Alımlarında İstisna;

iii. (IV) Sayılı Listeye İlişkin İstisnalar – Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna; – Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerde İstisna;

ÖTVNİN MATRAHI Verginin matrahının; bu Kanuna ekli  sayılı listelerdeki malların ithalinde, ilk iktisabında veya tesliminde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, (III) sayılı listedeki mallardan tütün mamullerinde ise bu mamullerin nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.

ÖTV ORANLARI VE TUTARLARI ÖTV Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı; (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı belirtilmiştir.

BEYAN ESASI ÖTV mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların mükellefleri hariç olmak üzere ÖTV mükellefleri, vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi beyanname vermek zorundadırlar. 

ÖTVNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ Vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir.

Örneğin ; Satış fiyatı 1.000 TL. olan bir televizyonun satış faturası aşağıdaki gibi olacaktır.

SATIŞ BEDELİ 1.000,00 T.L.
ÖTV (% 6,7 ) 67,00 T.L.
TOPLAM 1.067,00 T.L.
KDV ( % 18 ) 192,06 T.L.
GENEL TOPLAM 1.259,06 T.L.

ÖTVNİN İNDİRİMİ Vergiye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle ÖTV’nin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüştür.

BANKER İkraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.