Osmanlı Tarihi konusunda çıkmış tüm sorular ve cevapları

1.Osman, tarihinde II. Osman ve III. Selim devlet düzeninde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıkları için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yapılmak istenen değişikliklere karşı oldukları için tahttan indirilmişlerdir.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, II. Abdülhamit dönemine kadar geçen süre içinde nasıl bir değişme olduğu söylenebilir?

A) Yenilik taraflarının güçlendiği

B) Padişahların devleti iyi yönetemedikleri

C) Halkın, düzeni korumaya çalıştığı

D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan etkilenmediği

E) Padişahların anayasal düzeni benimsedikleri

(1981-ÖSS)

2.I. Fransa’da XVI. Lui zamanında ve daha sonra ortaya çıkan hareketlerde ya kral tahttan indirilerek Cumhuriyet kurulmuş ya da Cumhuriyete son verilerek krallık veya imparatorluğa geçilmiştir.

II. Osmanlı Devleti’nde, zaman zaman iç isyanlar çıkmış ve bazı padişahlar tahttan indirilmiş olmasına karşın Osmanlı saltanatı devam etmiştir.

Bu iki durum karşılaştırıldığında, Osmanlı Saltanatının uzun süre devam etmiş olması nasıl açıklanabilir?

A.) Fransa’daki yönetim güçsüz, Osmanlılardaki yönetimin güçlü olmasıyla

B.) Fransa’daki hareketlerin devlet düzenini, Osmanlılardakinin ise kişileri değiştirmeye yönelmiş olmasıyla

C.) Fransa’daki soyluların, Osmanlılardaki yeniçerilerden daha etkin olmasıyla

D.) Fransa’da dış güçlerin de etkili, Osmanlılarda ise dış güçlerin etkisiz olmasıyla

E.) Padişahlığın, krallıktan daha kutsal sayılmasıyla (1982-ÖSS)

3. ‘’1709’da Ruslar’a yenilen İsveç Kralı XII. Şarl, 1768’de Ruslar’a yenilen Lehliler, 1848’de de Ruslar’a yenilen Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.

Bu olaylara bakılarak,

I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir.

II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını desteklemektedir.

III. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halindedir.

IV. Ruslarla Osmanlılar sürekli o|arak savaş halindedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I velI

B) I ve III

C) II ve III

D.) II ve IV

E) III ve IV

(1983-ÖSS)

4. Osmanlı İmparatorluğu’nda,

I. 1512- 1520 yıllarına Yavuz,

II. 1520-1566 yıllarına Kanuni,

III. 1564 -1579 yıllarına Sokullu,

IV. 1656 – 1691 yıllarına Köprülüler dönemi denmiştir.

Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir yol izlendiği söylenebilir?

(1984-ÖSS)

5. XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatortuğu’nda,

I. Padişahların çoğu başansiz ofnıuştur.

II. Devlet dairelerinde rüşvet ye haksızlık yaygınlaşmıştır.

III. Uzun sûren VE başarısızlıkla sonuçlanan savaşlara girişilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunların XVII. yüzyılda ortaya çıkan bir sonucu olarak kabul edilebilir?

A) Islahat hareketlerin in hızlanması

B) Anayasal yönetime geçilmesi

C) İç ayaklanmaların artması

D) Yeni ekonomik önlemler alınması

E) Batı ile diplomatik ilişkiler kurulması

(1985-ÖSS)

6. Osmanlı Devleti, balı eğitim sisteminden etkilenerek XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mühendishane-i Berri-i Hümayun. Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar açmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin hangi alanda batılılaşmaya öncelik verdiğini göstermektedir?

A) Medrese eğitiminde

B) Yönetim şeklinde

C) Askeri alanda

D) Ekonomik alanda

E) Hukuk alanında

(1987-ÖSS)

7. I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.

Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet otoritesinin yok olması

B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması

C) Valide sultanların saltanata egemen olması

D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması

E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi

(1987-ÖSS)

8. Yeniçeri Ocağında, duraklama dönemine kadar “Ocak devlet İçindir.” anlayışı egemenken, bu dönemden sonra “Devlet ocak içindir.” anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağındaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?

A) Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi

B) Yeniçeri Ocağının saygınlığının artması

C) Gerilemenin hız kazanması

D) Savaşlarda yenilginin artması

E) İsyanların artması

(1987-ÖSS)

9. Yakınçağ başlarında, Osmanlı imparatorluğu Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir.

Bu güç aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Avusturya

D) Rusya

E) Almanya

(1988-ÖSS)

10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?

A) Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması

B) Yeni ticaret yollarının keşfi

C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi

D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara, birlikte karşı koyması

E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

(1988-ÖSS)

11. Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı’na alınmasıyla devletin maaş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca, tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu iki durumunda önemli bir rolü vardır?

A) Ülke ekonomisinin bozulması

B) Eğitime önem verilmesi

C) Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması

D) Toprağın, elde edilen gelire göre gruplara ayrılması

E) El sanatlarında gelişme olması

(1992-ÖSS)

12. Osmanlı Devleti küçük Kaynarca Antlaşması’yla. Kırım’ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir.

Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakiler-den hangisini korumaya çalışmıştır?

A) Kırım’ın Karadeniz ticaretindeki yerini

B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini

C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını

D) Ortodoks Kilisesi’nin saygınlığını

E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

(1993-ÖSS)

13. XVI. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin Mehmet, hükümetten aldığı izinle Tophane’de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane zamanın şeyhülislamın isteği üzerine yıktırılmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakiler-den hangisinin bir göstergesidir?

A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının

B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun

C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının

D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin

E) Bilime önem verildiği halde sanata önem verilmediğinin

(1993-ÖSS)

14. Osmanlı Devleti’nde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür. Bu durum, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakiler-den hangisinin bir göstergesidir?

A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadığının

B) Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin

C) Egemenlik hakkının hanedanın kız çocuklarına tanınmadığının

D) Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili olduğunun

E) Merkezi otoritenin zayıf olduğunun

(1994-ÖSS)

15. Osmanlı İmparatorluğu’nda

– İstanbul’un Fethi ile Kuruluş

– II. Viyana Kuşatması ile Duraklama ı

– Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.

Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A) Diğer devletlerle ilişkilerin

B) Ünlü kişilerin

C) Önemli olayların

D) Yapılan yeniliklerin

E) Kentlerin el değiştirmesinin

(1997-ÖSS)

16. Toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerin evrenselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap vermesine bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek değildir?

A) Osmanlı Devleti’nde veraset sisteminde değişiklik yapılmasıyla, Osmanoğulları içinde yaşça en büyük olanın padişah olması

B) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik ilkesinin imparatorlukların dağılmasına neden olması

C) Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmesi

D) 1848 İhtilalleriyle anayasal rejimlerin yaygınlaşması

E) Endüstri Devrimiyle dünyada yaşam düzeyinin değişmesi

(1997-ÖSS)

17. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:

I.Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması

II.XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi

III.Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması

IV.XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi

Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız IV

D) I ve III

E) II ve IV

(1998-ÖSS)

18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.

Bu dönemde görülen, duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?

A) Güzel sanatlar

B) Dış ülkelerdeki saygınlık

C) İmparatorluk sınırları içindeki topraklar

D) Hazine gelirleri (maliye)

E) Ordunun savaş gücü

(1999-ÖSS)

19. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?

A)İşlenmeyen toprakların geri alınması

B)Gelirinin fazla olması

C) Mülkiyetinin devlete ait olması

D)Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması

E)Rütbe ve derecelere göre verilmesi

(2000-ÖSS)

20. XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A)Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu

B)Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceği

C)Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı

D)Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü

E)Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya’ya iletme imkanına kavuştuğu (2000-ÖSS)

21.VXIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ayanlar, halk tarafından seçilmiş; kendilerine devlet tarafından, vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Âyanlığın resmiyet kazandığının

B) Ayanların halkı temsil ettiğinin

C) Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun

D) Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun

E) Bazı konularda denetim sağlamak için devletin ayanlarla işbirliği yaptığının

(2000-ÖSS)

22. Osmanlı Devleti’nde,

I. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi

II.Padişah IV. Mehmet’in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi

III.Avusturya ve İran savaşlarının uzaması

gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C)Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

(2002-ÖSS)

23. Osmanlı Devleti’nde kuruluşundan XVII. Yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnızca elli beş sadrazam işbaşına geçtiği halde, XVII. yüzyılda altmış bir kişi sadrazam olmuştur.

XVII. yüzyıldaki bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

A) İç huzursuzluğun yaygınlaşması

B) Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Enderun’un önemini koruması

C) Taht değişikliklerinin daha sık olması

D) Sadrazamların yetersiz görülmesi

E) Devlet işlerinde, padişah annelerinin de padişah kadar etkili olması

(2002-ÖSS)

24. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, aşağıdakileri n hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?

I II

A) Padişahlığın Osmanlı hanedanına ait olması– Meşrutiyet’in ilan edilmesi

B) Merkezi otoritenin zayıflaması— Toprak yönetiminin bozulması

C) Milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması —Sınırların daralması

D) Savaşların uzun sürmesi—- Maliyenin bozulması

E) Ayarı bozuk akçeyle maaş ödenmesi —–Yeniçerilerin ayaklanması

(2002-ÖSS)

25.Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?

A) Padişah Abdülaziz’in Avrupa’ya gezi amacıyla gitmesi

B) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

C) Avrupa’da, devamlı elçiliklerin kurulması

D) Avrupa’dan askerî ve teknik alanlarda uzman getirilmesi

E) Türk matbaasının açılması

(2002-ÖSS)

26. Osmanlı Devleti’nde,

I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar oiması

II. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

III. Avrupa’da elçilikler açılması gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve 111

(2003-ÖSS)

27. XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda,

I. Şehirlerde işsizliğin artması

II. Köylerde yaşamanın güçleşmesi

III. Köylerden şehirlere göçün hızlanması durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A) I, II ve III

B) I, III ve II

C) ll, I ve III

D) II, III ve I

E) III, II ve I

(2004-ÖSS)

28. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Celâli Ayaklanmalarının bastırılması için asi şeflerinin bazıları öldürülmüş, bazılarına yüksek rütbeler verilerek onların devlete bağlılıkları sağlanmaya çalışılmıştır.

Böyle bir tutumun,

I. Benzer ayaklanmaların çıkması

II. Köklü ıslahata gereksinimin artması

III. Ülkeyi yönetmenin kolaylaşması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

(2005-ÖSS)

29. Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisinin Batı kültürleriyle etkileşimi artırdığı savunulamaz?

A) Arap alfabesinin kullanılması

B) Avrupa’da devamlı elçiliklerin açılması

C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

D) Osmanlı padişahının Avrupa’ya gitmesi

E) Medreselerin yanında modern okulların da açılması

(2005-ÖSS)

30. Osmanlı İmparatorluğu’nda,

I. Sınırların genişlemesi

II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi

III. Padişah değişikliklerinin olması durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C)Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

(2005-ÖSS)

31. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Dev-ri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir.

Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.

B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.

C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.

D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.

E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.

(2006-ÖSS Sos-1)

32. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?

A)Sırpların ayaklanması

B)Romanya’nın bağımsız olması

C)Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi

D)Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması

E)Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi (2006-ÖSS Sos-2

33. I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan Yahudiler

II. İsveç Kralı XII. Şarl

III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı-Rus Savaşı’na neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

(2007-ÖSS Sos-2)

ÖYS SORULARI

34. Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devri’ndeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz?

A) Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi

B) Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi

C) Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendirmesi

D) Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması

E) Yenilgilerin, iç hesaplaşmalara yol açması

(1981-ÖYS)

35. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilirken saraydan şunları istemiştir:

I. Saray, devlet işlerine karışmayacaktır.

II. Devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunulan her şey kabul edilecektir.

III. Devlet memurluklarına kendi istediği kişileri atayacaktır.

IV. Kendisi hakkında bir şikayet olduğunda, savunması alındıktan sonra karar verilecektir.

Reform amacıyla sadrazamlığa getirilen köprülü Mehmet Paşa’nın bu isteklerinden onun nasıl bir amaç güttüğü anlaşılmaktadır?

A) Yeni bir bağımsız devlet kurmak

B) Halk iradesine dayanan bir hükümet kurmak

C) İstediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamak

D) Yakınlarına devlet kapısında iş sağlamak

E) Saltanatı eline geçirmek

(1982-ÖYS)

36. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıda verilen hükümlerinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir?

A) Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması

B) Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisinin verilmesi

C) Rusların gerekli gördükleri yerlere konsolosluk açabilmeleri

D) Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri

E) Eflak, Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi

(1982-ÖYS)

37. Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hanginde değişmeye başlamıştır?

A) Lale Devri

B) lll. Selim Devri

C) II. Mahmut Devri

D)Tanzimat Devri

E) Meşrutiyet Devri

(1984-ÖYS)

38. Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprülülerin yaptıkları yeniliklerin özelliği değil-djr?

A) Kuvvete şiddete başvurma

B) Orduyu disiplin altına alma

C) Eyaletlerde güvenliği sağlama

D) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma

E) Yönetime canlılık getirme

(1985-ÖYS)

39. Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. Yüzyılda Osmanlı ülkesinde idare, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?

A) Ülkede iç isyanların çıkması

B) Gelir kaynaklarının giderek azalması

C) Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması

D) Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi

E) Yönetimde, dinsel etkinin ağırlığını artırması

(1986-ÖYS)

40. Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?

A) Sırbistan – Lehistan – Portekiz

B) Fransa – İtalya – Lehistan

C) Hollanda – İtalya – Lehistan

D) Rusya – Venedik – Avusturya

E) Fransa – İngiltere – Sırbistan

(1986-ÖYS)

41.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur?

A)Azınlık hakları

B)Askeri alanda yenilikler

C)Kapitülasyonlar

D)Ulusçuluk akımları

E)Yabancı okullar (1986-ÖYS)

42. Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır:

I. Zitvatorok Antlaşması

II.Pasarofça Antlaşması

III.Belgrat Antlaşması

Bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır?

A) İran

B) Rusya

C) Avusturya

D) İngiltere

E) Fransa

(1987-ÖYS)

43. Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

A) Rusya

B) İngiltere

C) Venedik

D) Avusturya

E) İran

(1987-ÖYS)

44. Osmanlı ülkesinde bozulan düzeni kuvvete dayanarak tekrar kurmaya çalışmış olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Selim

B) II. Mahmut

C) Abdülmecit

D) Genç Osman

E) IV. Murat

(1987-ÖYS)

45. Fransa ile yapılan Kapitülasyonlarla ilgili anlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?

A) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı

B) Osmanlı ülkesinde Fransızların inançlarında serbest olacağı

C) Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı

D) Türkiye’de ölen Fransızların mallarının varislerine verileceği

E) Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olacağı

(1988-ÖYS)

46. XVII. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın, devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maliyeyi düzeltmeye çalışma

B) Kanun ve nizamları değiştirme

C) İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma

D) Yeniçeri Ocağını kaldırmayı deneme

E) Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme

(1988-ÖYS)

47. Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı Devleti’ne yardım eden devletlerden biridir?

A) İspanya

B) Prusya

C) Hollanda

D) Avusturya

E) İngiltere

(1988-ÖYS)

48. XVII. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Saray masraflarını kısmıştır.

B) Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır.

C) Ulufeleri kısmıştır.

D) Lüks inşaatları durdurmuştur.

E) Dışarıdan borç para almıştır.

(1988-ÖYS)

49. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde “dirlik” sistemiyle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?

A) Askeri masrafları karşılama

B) Devlet gelirlerini artırma

C) Askeri savaşa hazırlama

D) Topraktan daha iyi yararlanma

E) Özel mülkiyeti özendirme

(1989-ÖYS)

50. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Mısır’ı almasının sonuçlarından biri değildir?

A) Baharat Yolunun Osmanlıların eline geçmesi

B) Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi

C) Devlet gelirlerinin artması

D) Dulkadiroğlu Beyliğinin Osmanlı ülkesine katılması

E) Memlûk Devleti’nin sona ermesi

(1989-ÖYS)

51. Türk Lonca Teşkilatlarının giderek önemini yitirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) El tezgahlarının fabrikalarla rekabet edemeyecek duruma gelmesi

B) Esnaf odalarının kurulması

C) Sanatın babadan oğla geçmesi

D) Osmanlı Devleti’nin devamlı savaşlara girmesi

E) El sanatı türlerinin sayılı olması

(1990-ÖYS)

52. Osmanlı İmparatorluğunda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Fransız İhtilalinden daha öncedir?

A) Padişahın egemenlik haklarının sınırlandırılması

B) Yargı güvencesinin sağlanması

C) Aydınların Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmesi

D) Ulusçuluk hareketlerinin başlaması

E) Müslüman olmayanlara inanç serbestliğinin tanınması (1991-ÖYS)

53.Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kuruluş değildir?

A) Sekban-ı Cedit

B) Nizam-ı Cedit

C) Müsellem

D) İrad-ı Cedit

E) Eşkinci

(1991-ÖYS)

54.Osmanlı devleti’nin, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni vergiler alması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı’nın başlaması

B) Celali İsyanlarının genişlemesi

C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması

D) 31 Mart Olayı’nın başlaması

E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

(1991-ÖYS)

55.Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir?

A) Fas

B) Cezayir

C) Tunus

D) Malta

E) Mısır

(1991-ÖYS)

56.Baharat ve ipeği Uzak Doğu’dan Avrupa’ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Osmanlı Devleti

B) İhşitoğulları Devleti

C) Büyük Selçuklu Devleti

D) Altınordu Devleti

E) Tulunoğulları Devleti

(1993-ÖYS)

57. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması

B) Teokratik yönetime geçilmesi

C) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

D) Haçlı zihniyetinin canlanması

E) Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi

(1994-ÖYS)

58. Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ancak alamamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması

B) Podolya’nın elden çıkması

C) Celali isyanlarının başlaması

D) Kutsal İttifakın kurulması

E) Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması

(1994-ÖYS)

59. Aşağıdakilerin hangisi III. Selim dönemiyle ilgilidir?

A) Islahat Fermanı

B) Nizam-ı Cedit

C) Sekban-ı Cedit

D)Sened-i İttifak

E) Vaka-i Hayriye

(1994-ÖYS)

60.Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?

A) Kapitülasyonların genişletilmesi

B) Dışarıdan borç para alınması

C) Düyun-u Umum iye’nin kurulması

D) Tımar sisteminin bozulması

E) Nüfusun artması

(1995-ÖYS)

61. Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır?

A) XV.

B)XVI.

C)XVII.

D) XVIII.

E) XIX.

(1995-ÖYS)

62. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda kadı ve sancak beylerinin halktan kanuna aykırı bir şekilde para almaya başlamasının sonuçlarından biri değildir?

A) Ülkede ayaklanmaların artması

B) Yönetime bağlılığın azalması

C) Salyan eli eyaletlerin kurulması

D) Reayanın huzursuz olması

E) Ekonomik durumun bozulması

(1996-ÖYS)

63. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Dönemine girmesinin nedenlerinden biridir?

A) Ülkede tek söz sahibinin padişah olması

B) Tımar sisteminin bozulması

C) İltizam sisteminin kaldırılması

D) Divan üyelerinin sayısının artırılması

E) Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi

(1997-ÖYS)

64. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A.) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması

B.) İmparatorluğun parçalanması ve çökmenin önlenmeye çalışılması

C.) Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması

D.) Halk hareketlerinin bir sonucu olması

E.) Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması

(1998-ÖSS)

ÜSS SORULARI

65. Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pasarofça

B) Prut

C) Karlofça

D) Vestfalya

E) Hünkâr İskelesi

(1967-ÜSS)

66. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel alanda çağdaş Avrupa devletleri düzeyine erişememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elde yeterli sermayenin bulunmaması

B) Ulaşım koşullarının yetersiz olması

C) Kişilere mülkiyet hakkının tanınmamış olması

D) Bilim ve teknoloji alanlarında gelişmemiş olması

E) Yabancılara ekonomik ayrıcalıların verilmiş olması

(1977-ÜSS)

67. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal devletlerin sayısını artırmak

B) Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak

C) Osmanlıları yenilik yapmaya zorlamak

D) Doğu Akdeniz’de yeni çıkarlar elde etmek

E) Rusya’nın dostluğunu kazanmak

(1979-ÜSS)

67. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Rumlar ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya çalışmakla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal devletlerin sayısını artırmak

B) Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak

C) Osmanlıları yenilik yapmaya zorlamak

D) Doğu Akdeniz’de yeni çıkarlar elde etmek

E) Rusya’nın dostluğunu kazanmak

(1979-ÜSS)

CEVAPLAR

1.A 2. B 3. B 4. B 5. C 6. C

7. D 8. B 9. D 10. A 11.A 12. C

13. D  14. C 15. C 16. A 17. C 18. A

19. E 20. C 21. D 22. E 23. B 24. A

25. C 26. E 27. D 28. D 29. A 30. A

31. C 32. C 33. B 34. C 35. C 36. B

37. A 38. D 39. E 40. D 41. B 42. C

43. B 44. E 45. E 46. C 47. E 48. A

49. E 50. D 51. A 52. E 53. C 54. B

55. E 56. A 57. B 58. C 59. B 60. D

61. D 62. C 63. B 64. D 65. C 66. D

67. D

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir