Maliyet muhasebesi ders notları

MALİYET MUHASEBESİ

 • ___________ /___________________

DİMM gideri Yansıtma

D.İŞÇ.gideri Yansıtma

GÜG gideri Yansıtma

DİMM gideri                                        Gider ve yansıtma hesaplarının

D.işçilik gideri                                                   kapatılması

GÜG gideri

_____________ /______________________

 

 • ____________ / _________________________

Yarı mamul-üretim

DİMM gideri Yansıtma                                   Üretim maliyetlerinin üretime aktarılması

D.işçilik gideri Yansıtma                                                 devri, yüklenmesi.

GÜG Yansıtma

____________ / __________________________

 • dağıtım= Giderin tüm gider yerlerine dağıtılması

2.dağıtım=Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılmasıdır.

3.dağıtım=Esas gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere (ürünlere) dağıtılmasıdır.

 • Maliyet = Bir mamul veya hizmetin edinilmesi için o dönem içinde yapılan harcamalarla daha önceki dönemde yapılan harcamalarda o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakârlıkların parasal tutarıdır.
 • Harcama= Bir mamul fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanma.
 • Maliyet, herhangi bir malı veya hizmeti, kullanıldığı veya satıldığı yerde veya durumda elde edebilmek için doğrudan doğruya ve dolaylı olarak yapılan toplam harcamalardır.
 • Gider; işletmenin belirli bir dönemdeki mamul teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlardır.(bilânço yaklaşımı)
 • Gider; işletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar ( gelir elde etmesi ) sağlaması için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tükenmiş maliyetlerinin hâsılattan düşülen kısmı (gelir tab. yaklaşımı) 
 • Zarar; belli bir dönemde işletmenin özsermayesinde giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç, olağandışı faaliyetler veya arızi yapılan işlemler ve olaylar sonucu meydana gelen azalışlar.(bilânço yaklaşımı)
 • Zarar; belli bir dönemde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan veya tüketilen varlıkların hâsılattan düşülen, yararı tükenmiş maliyetler ( gelir tab. yaklaşımı) 
 • Değişken Maliyetler = Toplamda değişen, birim başı sabit.
 • Sabit Maliyetler = Toplamda sabit, birim başına değişen 
 • Yapısal Giderler -> İşletmenin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan, kısa dönemde alınacak kararlardan etkilenmeyen işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi için yapılması zorunlu olan (kira, amortisman, yönetici giderleri)
 • Programlanmış -> Reklâm, araştırma geliştirme giderleri. 

Maliyetin Kapsamına Göre;                         

 • TAM MALİYET SİSTEMİ = DİMM + D.İşç. + Değ. GÜG + sbt GÜG

DEĞİŞKEN MALİYET = DİMM + D.İşç + Değ. GÜG

NORMAL MALİYET = DİMM + D.İşç + Değ. GÜG + sbt GÜG  (kapasite Kul. oranı)

ASAL MALİYET = DİMM + D.İşç.

Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre;

 • Sipariş Maliyet = Belli partiler halinde üretim yapan ve her partide farklı tür ve nitelikte mamul üreten.

Safha (evre ) Maliyet = Birbirini izleyen aşamalarda sürekli ve seri olarak kitle halinde ürün üreten.

Maliyetlerin Saptanma Zamanına göre;

Fiili Maliyet = Faaliyet yapıldıktan sonra fiilen gerçekleşen tutarları esas alan maliyet sistemidir.

Tahmini Maliyet = Bilimsel olmayan, geçmiş deneyimlerden yararlanılarak önceden tahmin edilen maliyet sistemidir.

Standart Maliyet = Bilimsel yöntemlere göre gerçekleşmesi gereken maliyet sistemidir.

 • Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı= Maliyet muhasebesi ile genel muhasebenin birbirinden bağımsız olan işletmelerde genel muhasebe tarafından kullanılır.
 • Maliyet muhasebesi yansıtma hesabı= Maliyet muhasebesi ile genel muhasebenin birbirinden bağımsız olan işletmelerde maliyet muhasebesi tarafından kullanılır.
 • Maliyetler = Ürünlere yüklenmelerine göre ->Direkt, endirekt

Faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre -> Değişken, Sabit.

Çeşitlerine göre -> İlk madde ve malzeme, İşçi ücret gideri, Memur ücret gideri, Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, Çeşitli giderler, Vergi resim ve harçlar, Amortisman ve tükenme payları, Finansman giderleri.

Fonksiyonlarına Göre ->Tedarik (satın alma ) giderleri, üretim giderleri, Araştırma geliştirme giderleri, Pazarlama ve satış dağıtım giderleri, Genel yönetim giderleri, Finansman giderleri. 

 • Stok bulundurma maliyeti ile sipariş maliyeti toplamının en az olduğu nokta optimal sipariş miktarı

DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 • dağıtım= Giderin tüm gider yerlerine dağıtılması

2.dağıtım=Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılmasıdır.

3.dağıtım=Esas gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere (ürünlere) dağıtılmasıdır 

2.Dağıtım türleri : 

 • Basit Dağıtım -> Yardımcılar dikkate alınmaz. Birbirlerine pay vermez. Sadece esas üretim ile dönem gider yerlerine pay verir.

   Kademeli dağıtım -> Dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki yarar ve hizmet alışverişi belli bir sıra içinde tek yönlü olarak dikkate alınır.

 • Matematiksel -> Yardımcı gider yerlerinin birbirlerinden yararlanma yüzdeleri ve esas gider yerlerine verdikleri paylar hesaplanır. Yardımcılar kendilerinden pay almaz, birbirlerinden pay alırlar. 
 • Karşılıklı -> Hizmet alışverişi dikkate alınmakta giderler yardımcı üretim ve hizmet gider yerlerine karşılıklı dağıtılmakta.
 • Planlı dağıtım -> Tahmin yoluyla veya bütçeler aracılığı ile giderler belirlenerek saptanan dağıtım oranlarına göre dağıtılırlar. 
 • Yan ürünlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler
 • Brüt satış hasılatı
 • Net satış hasılatı
 • Satış fiyatından geriye doğru hesaplama
 • Tedarik değerinin esas alınması.

 

 • Birleşik giderlerin ortak ürünler arasında dağıtımında kullanılan yöntemler

-Üretim miktarı

-Katsayı

-Piyasa değeri

-Net satış hasılatı

-Standart verim

FARK FORMULLERİ

* DİMM Farkları

DİMM Miktar farkı = ( Fiili miktar – Standart Miktar ) * Standart Fiyat

DİMM Fiyat farkı    = ( Filli Fiyat- Standart Fiyat ) * Fiili Miktar

* D.İŞÇİLİK Farkları

D.İşçilik Süre Farkı = ( Fiili Süre – Standart Süre ) * Standart Ücret

D.İşçilik Ücret Farkı = ( Fiili Ücret – Standart Ücret ) * Fiili Süre

* GÜG Farkları  

GÜG Bütçe farkı = Fiili GÜG – Fiili çalışma hacmindeki bütçelenmiş GÜG

GÜG verimlilik farkı = ( Fiili çalışma hacmi – olması gereken çalışma hacmi) x Standart GÜG                                                                                                                            değişken oran

Kapasite farkı = ( Bütçe kapasitesi – Fiili kapasite ) x Standart sabit  GÜG yük. oranı 

Değişken GÜG ile ilgili ……… Verimlilik farkı

Sabit GÜG ile ilgili ……………  Kapasite farkı

* Enflasyonist ortamlarda maliyetin düşük, stok maliyeti ve karın yüksek olduğu yöntem : FIFO

 

 

                           SMMM TABLOSU              

DİMM Gideri                 Direkt işçilik gideri               Genel Üretim Giderleri

 

                             Toplam Üretim Maliyeti

                                 DBYM (+)

                                 DSYM (-)

                            Üretim mamul Maliyeti

                                 DB Mamul (+)

                                 DS Mamul Maliyeti

                            Satılan Mamul Maliyeti

 

                                                                                        

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.