Kurum mülakat sınavları iktisat soruları

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-İKTİSAT-

SORU–1               dış ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?

CEVAP–1             Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal ithal ve ihracı yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık. örneğin 2011 yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış

SORU–2               swap nedir?

CEVAP-2               iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri işlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar

SORU-3                okun yasasını açıklayınız

CEVAP-3             her%2.25 in üzerindeki  %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %0,5 azaltacağı

SORU-4                Reel enflasyon nedir?

CEVAP-4              reel enflasyon = m3 para arzındaki büyüme – kısa vadeli faiz oranı

SORU-5                Kliring?

CEVAP-5              mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu

SORU-6                borç servis oranı?

CEVAP-                 6yıllık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir

SORU-7                Modern büyüme yöntemleri?

CEVAP-7              solow içsel büyüme Harrod domar

SORU-8                enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-8              Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enf. oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir. bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.

SORU-9                Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?

CEVAP-9              Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemler;döviz kuru dış ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi

SORU-10             Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?

CEVAP-10           doğrudan satış-ters repo-kanuni karşılık oranları yükseltilir.-reeskont oranları yükseltilir.kredi tavanı düşürülür.asgari ödeme oranı yükseltilir.

SORU-11             cobweb örümcek ağı teoremi?

CEVAP-11           Tarımsal ürünlerin arzı geçmiş donemin fiyatının fonks. Olduğunu için tarımsal ürünlerdeki arz fiyat değişmesini inceleyen teoremdir ve 3durum söz konusudur sürekli dalgalanmaya dengeye yönelen ve dengeden uzaklaşan durum.bir önceki yılın fiyatlarından yola çıkılarak,yeni sezon üretim kararının şekillenmesidir.

SORU-12             Senyoraj ile emisyon?

CEVAP-12           emisyon merkez bankasının dolaşıma çıkardığı para senyoraj ise emisyondan elde edilen gelir.senyoraj devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirdir.

SORU-13             Dünyada sabit kuru uygulayan ülkeler?Ve neden sabit kur?

CEVAP-13           petrol ihraç eden Arap ülkeleri ve ihracat hacmi yüksek olan ülkelerdir. sebebi ithalat yaptıkları ülkelere güvensiz istikrarsız görünmemektir.

SORU-14             değer paradoksu?

CEVAP-14           suyun toplam faydası yüksek ama elmasın toplam faydası düşüktür. buradaki paradoks da toplam faydası yüksek olan suyun DEĞİŞİM DEĞERİNİN toplam faydası düşük olan elmasın DEĞİŞİM DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASIDIR..

SORU-15             Soğuk hindi?

CEVAP-15            enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngörmektedir. ( cold turkey)

SORU-16             tasarruf paradoksu?

CEVAP-16           Keynes klasiklerin iddia ettiği gibi her tasarrufun yatırıma dönüşmeyeceğini yapılan tasarrufların gömülemeye gidebileceğini söyler , tasarrufların bireysel olması iyi , toplumsal bir hareket olması ise eko. yi olumsuz etkiler der.

SORU-17             Çapraz kur?

CEVAP-17           iki döviz arasındaki ve her birinin üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.

SORU-18             İthal ikameci politika?

CEVAP-18           ithalat yapmayıp ithal edilecek malı ülke içinde üretmek. bir nevi dışa kapalı eko.

SORU-19             Kelebek etkisi?

CEVAP-19           bir eko.krizin domino etkisi oluşturarak diğer ulkeleri de etkilemesi okyanus muhbeti

SORU-20             leontief paradoksu?

CEVAP-20           HECKSHER OHLİN TEORİSİNE GÖRE; HER ÜLKE ELİNDE EN FAZLA OLANI İHRAÇ ETMELİ EN AZ OLANI DA İTHAL ETMELİDİR.BU TEORİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÖZ ARDI EDER VE DER Kİ TİCARET YAPAN ÜLKELERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ ÜSTÜNLÜK NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR. ama leontief ABD yi baz ele alarak bu teoriye itirazda bulunuyor ve işte paradoks bu noktada doğuyor. leontief ABD nin sermaye yoğunluğuna sahip olmasına rağmen sermaye ürünleri ihraç etmediğini tam tersine emek yoğun ürünleri ihraç edip sermaye yoğun malları ithal ettiğini söylüyor.işte bu durum HECKSHER OHLİN teorisi ile çelişiyor. bu da demek oluyor ki ABD teknolojik gelişme ile eğitimli,nitelikli işçiler ile emek ihracatı yapabiliyor.

SORU-21             giffen paradoksu?

CEVAP-21           malların fiyatı arttıkça talebin artması. talep yasasına aykırı.irlanda da fakir işçilerin patatesin fiyatı arttıkça taleplerini artırmaları şeklinde örneklenmiş tarihte

SORU-22             Arbitraj?

CEVAP-22            mal veya menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılması

SORU-23             Singer prebish tezi?

CEVAP-23           uzun dönemde dış ticaretin tarım ürünü ihraç eden ülkelerin aleyhine sermaye malları ihraç edenlerin lehine olacağını öne süre görüş

SORU-24             Bedelsiz ithalat?

CEVAP-24           ülkeden döviz çıkışı olmadan yurtdışında elde edilen gelir ve kazançlarla yurtdışından alınan malların ülke içine sokulmasııdır.

SORU-25             köşe dengesi

CEVAP-25           iki maldan sadece biri kullanılarak faydanın maksimize edebileceği durumu yansıtır. yani farksızlık eğrisi eksenlerden birine değer

SORU-26             bolluk paradoksu= king kanunu?

CEVAP-26           Iyi urun kotu hasılat,yada tersi durum

SORU-27             diferansiyel rant ve kıtlık rantı?

CEVAP-27           diferansiyel rant veya farklılık rantı;D. Ricardoya göre;Artan nüfus ile az verimli topraklarında tarıma açılacağı fakat ellerinde verimli toprak olanların fazla maliyete katlanmadan diğer toprak sahiplerine göre daha çok gelir edeceğini söyler. kıtlık rantı da toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç..

SORU-28             swot analizi nedir

CEVAP-28           Bir işletmenin yada kurumun güçlü veya zayıf yönlerini,fırsatlarını ve tehditlerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye yarar.

SORU-29             reflasyon?

CEVAP-29            fiyatlar genel seviyesinin ykselmesine neden olmaksızın talep hacminin genişlemesine verilen addır.enflasyona neden olmadan deflasyon içindeki ekonomi dengeye getirilmeye çalısılıyor.

SORU-30             obsidional enflasyon nedir

CEVAP-30            savaş zamnında yaşanan enf.

SORU-31             merkez bankası bağımsızlığını açıkla

CEVAP-31           merkez bankasının bağımsızlığı araç bağımsızlığıdır amaç seçmede hükümete bağlıdır

SORU-32             çekim hipotezi?histerisiz etkisi

CEVAP-32           Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidR.

SORU-33             dilenci komşu politikası?

CEVAP-33           Esnek döviz kuru sisteminde genişletci para pol. uygulanması sonucu diğer ülkelerin ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemesi dünya talebinin yurtiçine kaymasıdr.yani ülke para arzını artırdıgında paranın dıs degeri düşer ve ihracatı artar. ancak bu durum diğer ülkelerinde dıs ticaret dengeleri aleyhinedr onların istihdam seviyelrini düşürür.

SORU-34             türev piyasaları?

CEVAP-34           Türev piyasaları; standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasaları; Forward, Swap, Futures ve Opsiyon işlemlerini içermektedir.

SORU-35             varlığa dayalı menkul kıymet

CEVAP-35           Kuruluşlarn kendi ticari işlemlernden doğmş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.

SORU-36             Enflasyon vergisi?

CEVAP-36           Bende şöyle biliyorum enflasyon dönemlerinde bireyin nominal gelirindeki artis sebebiyle daha fazla harcama yapmasi böylece aradaki farki devlete bi vergi gibi aktarmis olacak

SORU-37             enflasyon telafisi?

CEVAP-37           Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri,enflasyon beklentisi ve enflasyon risk primi toplamına eşit büyüklüktedir.

SORU-38             tüfe ve deflatör farkı?

CEVAP-38           TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir. tufe sabit bir mal sepetine dayanirken deflatör degisKendir

SORU-39             emisyon primi nedir?

CEVAP-39           Menkul kiymetin ihrac fiyati ile satis fiyati arasindaki olumlu fark

SORU-40             disponbilite oranı?

CEVAP-40           Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.

SORU-41             doviz kuru sistemleri nelerdir bilgi ver

CEVAP-41           sabit döviz kuru belli bi oran belirlemek.çin ve petrol ihraç eden ülkeler bunu uygular.esnek de ise döviz kuruna müdahale edilmez piyasaya göre belirlenir.türkiye ve avrupa ülkeleri bunu uygular.kontrollü dalgalanma ise belli bi aralık belirlenir ve orda serbest bırakılır fazla uygulanmaz

SORU-42             bebek endüstrileri tezi?

CEVAP-42           yeni gelişen endüstrilere gelişene kadar destek verip onların diğer endüstrilere karşı korunması olayı

SORU-43             cari açık nedir?cari açık bütçe dengesini nasıl etkiler?cari açığı kapatmak için ne gibi politikalar izlenmeli?

CEVAP-43           Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Ürettiğinizden fazla yaptığınız bu harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak karşılarsınız.Eğer ürettiğinizden fazla harcamayı kazançlı yatırımlar için yapıyorsanız, borçlarınızı ödersiniz. Yok eğer bu harcamayı ancak uzun sürede geri dönüşü olabilen kamu yatırımlarında ya da bütçe açığını kapatmada kullanıyorsanız, dışarıdan bunun için borçlanıyorsanız, işte o zaman cari açık mutlaka sorun olur. İç tasarruflar arttığı takdirde, dışarıdan yatırım için borçlanmaya gerek olmaz. Bu nedenle de tüketimi kısmak için faizlerin artırılması düşünülür. Oysa faizlerle tasarruflar arasındaki ilişki sanıldığı gibi kuvvetli değildir. Çünkü insanlar sürekli gelirlerine göre harcama yapar, ancak düzensiz gelirlerini tasarruf ederler.

SORU-44             Köşe dengesi?

CEVAP-44           diğer adı köşe çözümü bazı mallar söz konusu olur ki birlikte tüketilmektense tek başına tüketilmeleri daha fazla fayda sağlarlar bu şekilde farksıklık eğrisi orijine iç bükey olur ve bütçe doğrusuna köşe dengesinde teğet olurlar yani artan marjinal ikame oranı vardır örneğin çay ile dondurma

SORU-45             beylik hakkı?

CEVAP-45            senyoraj geliridir.Hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir.

SORU-46             Revalüasyon?

CEVAP-46            ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek

SORU-47             paranın dolaşım hızı?

CEVAP-47           Paranın bir eko.de belli bır donemde kac defa el değistirdgni gosteren katsayı

SORU-48             para politikası?

CEVAP-48            M.b fiyat istikrarını saglamak ıcin para pol eko.mudahale edrek eko.deki mal ve hizmet bilesimlerinin degismesine ndn olan politikalardır

SORU-49             plasman nedir

CEVAP-49           Plasman girişimcinin mevcut bir işletmeyi ya da işletmenin hisselerini satın olmasıdir bu kişi için bir yatırımken ekonomi için yatırım niteliği taşımaz buna plasman denir

SORU-50             Depresyon?

CEVAP-50           ekonomide iki çeyrek üst üste deflasyonun yaşanması ekonomik büyümenin negatif olması üretimin durması yada yavaşlaması stokların artması işsizliğin artması yani ülkede kuş bile uçmamas

SORU-51             sweezy dirsekli talep eğrisini açıkla

CEVAP-51            fiyat katılıklaruını açıklıyo bu eğri.. oligopol piyasda swezy modelinde firmalar fiyat arttırdığında rakip firmalar iyat artırmaz ama firma fiyat düşürdüğünde rakip firmalarda düşürür.. yani fiytalar yukarı doğru rijittir.. aşağı doğru esnektir.. bunun grafiksel gösterimnde ise diresekli bir eğiri oluşuo

SORU-52             anahtar para nedri

CEVAP-52           Altna bagli yabnci ulke parasna denir

SORU-53             üçlü açmaz nedir

CEVAP-53           sabit döviz kuru, tam sermaye hareketliliği ve bağımsız para pğolitikasının aynı anda izlenememe durumu

SORU-54             olgun ekonomiler kuramı nedir

CEVAP-54           gelişmiş ülkelerdeki yataırmların azalamsını inceler ..yatırımın azaamsını ise nüfüus artış hızın düşmesine yeni kaynakalrın bulunamamsı gibi nedenlere bağlayan kuram

SORU-55             başabaş noktası ve kapatma noktası nedir

CEVAP-55           TC=TR EŞİT BAŞABAŞ AVC=P KAPATMA NOKTASI. AVC ortalama değişken maliyet

SORU-56             swap?swap sözleşmesi

CEVAP-56           iki tarafın bir varlık ya da yukumluluğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdrrtarafların faiz ve döviz cinsini değiştirmeye yönelik yapmış oldukları takas sözleşmesidir

SORU-57             Future?

CEVAP-57           önceden belirlenmiş fiyattan önceden belirlenmiş tarihte telim edilmesidrr

SORU-58              Forfaiting?

CEVAP-58           uzun vadeli kredili ihracattan doğen alacak hakkının dönülemez biçimde iskonto yoluyla temlik edilmesidr

SORU-59             Mali kural?

CEVAP-59            bütçe disiplinin ve inandırırcılığnın artmas amacıyla bütçe rakamları üzerine konlan ınırlamalardırr.ekonominin yasal çercevelerle sınırları çizilmiş maliye politikası ile yönetilmesidir

SORU-60             swift?

CEVAP-60           dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir.

SORU-61             Dolarizasyon?

CEVAP-61           ülke parasının yerini doların almasıdır,devlet senyoraj gelirinden mahrum kalır,ayrıca bunu önlemek için bankalara merkez bankasınca zorunlu döviz devir oranı getirilir.

SORU-62             Fedakarlık oranı?

CEVAP-62           anti enflasyonist politikalar sonucu gsmh.de ortaya çıkan yüzde azalmanın enflasyondaki yüzde azalmaya oranıdır.

SORU-63             Dul küpü teorisi?

CEVAP-63           ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutuldugunda gelir içindeki kar payının yatırım hasılaya oranı ile belirlenmesidir.bu durum ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

SORU-64             Tarife ve koto arasındaki fark?

CEVAP-64           tarife ürün üzerinden uygulanır,kota ürünün tümü üzerinden uygulanır.Örnek verecek olursak A hammaddesinin ülkeye girişinde her A maddesi için b tarifesi uygulanır.A hammaddesinin ülkeye girişinde aylık …kğ/ton/desi vb. büyüklükler girebilir şeklinde.Türkiye’de gıda ürünleri ithalatında kotalara çok rastlanmaktadır.kotanın sınırlayıcı etkisi kesin iken, tarifede sınırlayıcı etki kotadaki gibi değildir

SORU-65             köşe çözümü nedir

CEVAP-65            farksızlık eğrisinde iki malllı sistemde birey tüketim miktarlarını ayarlayarak max olacağı yerde dengeye gelir ,tek mallı sistemde bireyin dengeye geldiği nokta bize köşe dengesini verir.

SORU-66             kliring nedir

CEVAP-66           takasın gelişmiş halidir döviz kullanılmadan ithalata olanak sağlar ve ihracatı güç olan malların ihraç edilmesine olanak sağlar takas bir defalık işlemleri kapsarken kliring imzalanan bir anlaşma ile belli bir dönemlik takas olanağı sağlıyor budönem sonunda karşılıklı alım satım hesapları denkleştiriliyor.

SORU-67             nash dengesi nedir

CEVAP-67            Oyun Teorisi…hiçbir oyuncu, diğerlerinin davranışı veri iken, kendi davranışını değiştirerek daha iyi bir konuma gelemez.

SORU-68             enflasyonun gelir dağilımı üzerindeki etkisi nedir

CEVAP-68           enflasyonist dönemlerde paranın satın alam gücü azaldığı için sabit gelirlilerin örneğin işçi memur bunalrın reel gelri azalır.. sermaye gelir elde edenler ise spekülatif hareketlerle daha çok gelir elde eder örenğin faiz gelir eld eder kambiyo geliri elde eder vesaire.. yani gelir dağılımı sabit gelirlilerden sermeye geliri elde edenelre kayar .. gelir dağılımndaki adalet bozulur

SORU-69             ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir

CEVAP-69           cari işlemler , sermaye , resmi rezervler ve istatiski farklar hesabı

SORU-70             cari açık nedir

CEVAP-70            Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

SORU-71             otomatik stabilizatörler?

CEVAP-71           daralma dönemlerinde genişletici genişleme dönemlerinde ise ekonomiyi daraltıcı etkide bulnarak ekonomiyi istikrar sokmasıdır herhangi bir iradeye ihtiyaç yoktur.artan oranlı vergi issizlik sigortası aile tasarrufları sübvansiyonlar

SORU-72              kaldıraç etkisi?

CEVAP-72           kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliğini telafi ederek ekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokmasına denir.

SORU-73             ikiz açık nedir

CEVAP-73           Cari açık ve bütçe açığının aynı anda meydana gelmesi durumuna ikiz açık denir.

SORU-74             farksızlık egrisi nedir özellikleri nelerdir?

CEVAP-74           Üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyini gösteren, orijine dış bükey olan, orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyleri artan ve birbirini kesmeyen eğrikere farksızlik yada kayıtsızlık eğrisi denir

SORU-75             lorenz eğrisi nedir

CEVAP-75           Gelir dağılımında adaleti göstermek amacıyla kullanılan bir eğridir, lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştıkça , gelir dağılımında ADALET , uzaklaştıkça işe gelir dağılımında ADALETSIZLIK artar.

SORU-76             THERIS YASASI-grasham yasası

CEVAP-76           theris:iyi paranın kötü parayı piyasadan kovması , yani kıymetli maden oranı yüksek olan paranın düşük olan parayı zamanla piyasadan temizlemesi.kötü paranın iyi parayı kovması grashem yasası

SORU-77             Tercih çarpıklığı nedir?

CEVAP-77            devlet müdahalesi olmadığı takdirde ortaya çıkan tercih çarpıklığı yani üretici erdemli malları yeteri derecede karlı görmez ve erdemsiz malları üretmeye yönelebilir

SORU-78             çapraz kur nedir

CEVAP-78            İki döviz arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.Yani bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranıdır

SORU-79             Verimlilik ve etkinlik nedir

CEVAP-79           verimlilik üretime koşulan girdi ile üretimi gerçekleştirilen çıktı arasındaki fiziksel ilişkiyi inceler.etkinlik ise mevcut kaynakların toplumun gereksinimini en iyi karsılayacak şekilde üretime konulmasıdır

SORU-80             Laffer eğrisi?

CEVAP-80           vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki ilşkıyı gösteren eğridir.vergi oranlarının artırılması belli bir noktadan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur.

SORU-81             Swap anlaşması?

CEVAP-81           İki ülke merkez bankalarının arasında imzalanan ve ulusal paraların değişimini öngören anlaşmalardır.Faiz ve doviz cinsini değiştirmek için tarafların yapmış olduğu takas sozlesmesi

SORU-82             Gini katsayısı?

CEVAP-82           gelir adaletsizliğini ölçmeye yarayan katsayıdır.0 a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken 1 e yaklaştıkça adletsizlik artar

SORU-83             Arrow çıkmazı?

CEVAP-83           toplumun tercihleri ile bireysel tercihler arasındaki uyumsuzluktur

SORU-84             Türev piyasaları?

CEVAP-84           takas,opsiyon vadeli işlemlere dayanan faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.vadeli piyasalar yani ilerde teslim edilecek emtianın bugünden alım-satımının yapılmasıdır.forward, futures, swap piyasaları buna dahil

SORU-85             Tröst?

CEVAP-85           birden fazla işletmenin iktisadi,mali ve teknik güçlerini bir araya getirerek tek bir işletme halinde birleşmeleri ile ortaya çıkan kuruluştur.

SORU-86             Stand by anlaşması?

CEVAP-86           imf.nin ihtiyaç içine düşen üye ülkelere destek vermek amacıyla yaptıgı düzenlemeleri içeren anlaşmalardır.

SORU-87             Singer prebish tezi?

CEVAP-87           dış ticaretin sermaye yoğun ülkelerin lehine, tarımsal ülkelerin alyhine olacağını öne süren görüş

SORU-88             Reel döviz kuru?

CEVAP-88           Nominal döviz kurunun enflasyonun etkisinden arındırılarak elde edilen döviz kurudur.

SORU-89             maastricht anlaşması?

CEVAP-89           Avrupa ülkelerinin ekonomik parasal birliğe geçme aşamaları belirlenmiş ve uygulamaya geçilen anlaşmadır.

SORU-90              Meltzer paradoksu?

CEVAP-90           Gümrük tarifelerinin ihraç mallarının fiyatını düşürmemesi yada ithalata rakip malların fiyatlarını yükseltemediği duruma denir.

SORU-91              libor?

CEVAP-91           Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen ve birinci sınıf bankalara uygulanan faiz oranıdır.

SORU-92             gsmh boşluğu hakkından bilgi verniz?

CEVAP-92           ekonomide gsmh boşluguun olması tm istihtm üretim düzeyinin altnda bir üretim olduğunu gösterir. bu durmda toplam talepteki değişmlere bğlı olarak reel üretim değişecektir.tam istihtam üretim düzeinin altında çalışan bir ekonomide topla talep artışları fiyattan çok üretim düzeyini arttıacak ve dolayısıyla da gelir artıracaktır. yukardaki denklik tm olarak bu izaha eşittir.

SORU-93             günümüze “iyi para kötü parayı kovdu” lafzını açıklayınız?

CEVAP-93           düşük dalgalı güven vermeyen yerli para yerine daha güvenilir yabancı para biriminin trcih edilmesidir.

SORU-94             “tam para ikmesi nedir”?

CEVAP-94           paraın üç işlevininde( değer brktrme,ödeme aracı olma,hesap brimi olma) başka bir para birimi cinsnden gerçkleştirilmesidir.yerli paranın tamamen terk edilmesi ve yabancı bir ülkenin parası resmi para brimi olarak kullanılmasıdır..

SORU-95             para politikası araçları?

CEVAP-95           reeskont polıtıkası, karsılık oranları, acık pıyasa ıslemlerı, döviz işlemler(strilizasyon) ve rezerv oranları…

SORU-96             iktisat bilimi açısından talep ve istek kavramarının farknı açıklayınız?

CEVAP-96           satınalma gücüyle desteklenen efektif istek bize gerçek talebi veriken, istek satn alma gücünden yoksun taleptir.

SORU-97             para teorisinde “temel günah” olarak adlandırıan kavram neyi ifade eder?

CEVAP-97           gelişmekte olan ülkerde dolarizasyonu körükleyen önemli faktörlerden biriside temel günah olarak adlandırılan ülkelerin uluslararası piyaslarda uslusal para cinsinden “uzun vadeli” olarak borçlanamaalarıdır.ülkenin uluslararası piyasada yerli parası ile borç bulamaması

SORU-98             Forward piyasa?

CEVAP-98           vadeli teslime dayanan döviz piyasalarıdır.

SORU-99              İmf.nin amaçları?

CEVAP-99           1.çok taraflı ödemeler sisteminin kullanılması 2.dış ticaretin genişletilmesi 3.parasal işbirliğinin sağlanması 4.daha liberal dış ticaret politikası uygulanması

SORU-100           Kıtlık sorunu için çözüm yolları?

CEVAP-100         kıtlık sorunu çözüm yolları,kaynak tahsisinde etkinlik,üretimde ve bölüşümde etkinlik,ekonomik istikrar,ekonomik büyüme ve kalkınma

SORU-101           Forfaiting?

CEVAP-101         dış satım işlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve bir banka tarafından görüntü edilmiş alacagın rücu edilmemek şartıyla satılmasıdır.

SORU-102           fob fiyat?

CEVAP-102   dış ticaretteki teslim şeklidiri.malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki fiyatıdır.

SORU-103           cif fiyat?

CEVAP-103         ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardıgı andaki fiyatıdır.maliyet sigortası ve navlunu kapsar.

SORU-104           j eğrisi?

CEVAP-104         Devalüasyon ve dış ticaret açıklarını bağlantılamış. Burada devalüasyon kararı sonrası açık daha çok artmakta iken daha sonra ithalat ve ihracat mal fiyatları sebebiyle değişmesi durumunda açığın azalarak kapanmasıdir

SORU-105           Dış ticaret politikasının araçları?

CEVAP-105         gümrük tarifesi,ihracatın özendirilmesi,bağlı ticaret ve tarife dışı araçlarıdr.tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlamaları,tarife benzeri faktörler,görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.

SORU-106           arbitraj?

CEVAP-106          Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.

SORU-107           Işsizlik türleri nelerdir. Aralarındaki farklar nelerdir

CEVAP-107         iradi,gayri iradi,yapısal,friksiyonel,mevsimlik,konjoktürel,tekonolojik,gizli işsizlik.yapısal işsizlik teknoloji değişiminden kaynaklanan işsizlik iken friksiyonel işsizlik işgücüne yeni katılanlar ile mevcut işini bırakıp yeni iş arayanların oluşturduğu işsizliktir

SORU-108           Iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklar nelerdir

CEVAP-108          İKTİSADİ BÜYÜME KAYNAK MİKTARINI ARTIRMAKKEN, KALKINMA İNSANLARIN YAŞAM DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRMEK EĞİTİM VE SAĞLIK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEKTİ HERHALDE TABİ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BUNLAR AĞLANMALI DİYE BİLİYORUM

SORU-109           Para politikasında selektıf kredi politikası nasıl kullanılır.

CEVAP-109         Kredi kaynaklarının ekonomik amaçların önceliğine göre dağıtılmasıdır. Krediler ilk aşamada gelişmesi gerekli sektörler için verilirler.

SORU-110           Para piyasası araçlarını sayın.

CEVAP-110         Para piyasasının araçları, çek, senet, poliçe, bono gibi ticari belgeler ile emtia karşılığı verilen kredilerdir.

SORU-111           Sermaye piyasası araçlarını sayın

CEVAP-111          Sermaye piyasasının araçları ise, uzun vade içeren hisse senedi, tahvil, katılma ve intifa senetleri, kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.

SORU-112           coase teoremi

CEVAP-112         ronald coase tarafından ortaya atılmış ve dışsal ekonomide mülkiyet hakları değişiminde işlem maliyeti sıfır olması koşulu sabitken, iki taraftan zararı olanın zararını diğer tarafın karşılaması halinde ekonomik etkinliğin maksimuma çıkacağını

SORU-113           Finansal derinleşme?

CEVAP-113         ekonomide finansal araçlarda ortaya çıkan yenilik sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların yaygınlaşmasıdır.

SORU-114           Hızlandıran?

CEVAP-114         tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye denir.

SORU-115           Hedging?

CEVAP-115         gelecekte olu$ması beklenen bir fiyatın bu günden saptanarak gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının şimdiden garanti altına alınmasıdır.

SORU-116           Zemberek etkisi?

CEVAP-116         fiyatlar artacak,nominal ücretler artacak,sonra fgd.de bi azalma olacak ama nominal ücretler azalmayacak ve ücretler eski seviyesine gelmeyecek.

SORU-117           Tunç kanunu?

CEVAP-117         ücretler artması nüfus artışını teşvik eder nüfus artışı ise emek arzını artırır emek arzının artması ücretleri tekrar düşürür.

SORU-118           Heterodoks istikrar politikası?

CEVAP-118         enflasyon dönemlerinde sıkı para ve maliye politikası uygulanması ve bu şekilde istikrara gelme politikasıdır.

SORU-119           Ricardocu denklik?

CEVAP-119         Bugünkü ve gelecekteki hükümet alımların sabit iken hükümetin vergilerde indirim yapması kişisel tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

SORU-120           kng kanunu bolluk paradoksu?

CEVAP-120         Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar.

SORU-121           Robertson gecikmesi?

CEVAP-121         Toplam gelirin toplam harcamaya dönüşürken oluşan gecıkme.Gelirin elde edilmesiyle harcanması arasında geçen süre

SORU-122           Sermaye piyasası?

CEVAP-122          ‎1 yıldan daha uzun süreli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür uzun vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır.

SORU-123           Fakirlik çemberi?

CEVAP-123         Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.

SORU-124           Tasarruf paradoksu?

CEVAP-124         bireylerin tek tek tasarruf yapması bireylerin gelirini artıırır fakat tüm bireylerin tasarruf yapması yatırımları azalttığı için milli geliri azaltır.

SORU-125           Senyoraj geliri?

CEVAP-125         devletin para basması sonucu elde ettiği gelirdir

SORU-126           Reel konjoktür teorisi?

CEVAP-126          parayı yansız kabul eden ve yalnızca reel, arz yanlı faktörlerin emek istihdamını ve reel çıkıntıyı etkileyeceğini ileri süren teori.

SORU-127            Paranın fonksiyonları?

CEVAP-127         hesap birimi,tasarruf aracı,mübadele aracı,iktisat politikası aracıdır.

SORU-128           para politikası kurulu?

CEVAP-128         fiyat istikrarını sağlamak amaçlı para politikası ilke ve stratejilerini,enf.hedeflemesi yapan ve kur rejimini belirleyen kurula denir.Bu sistemde para hedeflemesi stratejisi şeçildiğinde etkili olur.Amaç ulusal paranın yerine enflasyon oranı düşük başka bir ülke parasını ikame edip finansal istikrarı sağlmaktadır.Burada merkez bankasının yaptığı işlevi para kurulu yapar

SORU-129           Reeskont?

CEVAP-129         Bankaların iskonto ettikleri senetleri merkez bankasında 2.kez iskontoya tabi tutmasıdır.Merkez bankasının finansal işlemlerde son başvurma mercii olduğu politikadır.Buradaki amaç para arzındaki ve kredi hacmindeki değişikleri izlemektir.Reeskont faiz oranları yükselince finansal piysalar para arzının daralacağını beklerler düştüğünde ise para arzı ve kredi arzının aratacağını beklerler buna anons etkisi denir.

SORU-130           Devalüasyon?

CEVAP-130         yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin dşürülmesi.Dış açık veren ülkelerde hükümet kararıyla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.

SORU-131           Revalüasyon?

CEVAP-131         Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

SORU-132            Para piyasası?

CEVAP-132         kısa vadeli fon arz edenlerle talep edenlerin buluştuğu piyasa

SORU-133           Philips eğrisi?

CEVAP-133         işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen eğridir.işsizliği azaltmak için alınan talep artırıcı önlemler enf olustururken enflasyonu düşürücü önlmler ise işsizlik olusturur

SORU-134            Enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-134          merkez bankalarının genellikle hükümetle birlikte para politikası amacı olarak belli bir enf. hedeflemesi yapmasıdır.Temel hedef fiyat istikrarını sağlmaktır.Fiyat istikrarını sağlarken güçlü bir malı yapı enflayon ile doviz kuru ilişkisini minimize etmeye çalışır ve Merkez Bankasının bağımsızlığı amaçlarınır.

SORU-135            Okun yasası?

CEVAP-135         ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü ilişki kuran teori.Bu yasaya göre ekonomide %2,25 in üzerinde meydana gelen her %1 lik büyüme işsizlik oranını %0,5 azaltacaktır

SORU-136           Ödünç verilebilir fonlar teorisi?

CEVAP-136         wickhsell e ait teori iki tür faiz oranı vardır piyasa faiz oranı ve reel faiz oranı piyasa faiz oranı para piyasasındaki faiz oranıdır.tasarrufların yatırımlara eşit oldugu noktada ödünç verilebilir fonlar dengededir.

SORU-137           stagnasyon nedir

CEVAP-137         gsmh nın ortalamanın altında kalması ortalamadan daha yavaş artması

SORU-138           Enflasyon vergisi?

CEVAP-138         kamu açıklarının para basımı ile finanse edilmesi (senyoraj), paranın reel değerinin düşmesine ve enflasyona yol açarken; bunun yerli para cinsinden cari devlet borçlarını ve giderlerini azaltması ve bir tür gelir (vergi) niteliği taşıması durumudur.

SORU-139           Nominal efektif döviz kuru?

CEVAP-139         ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

SORU-140           Meltzer gecikmesi?

CEVAP-140         Üretim artışıyla gelir artışı arasındaki gecikmedir. Üretim artar daha sonra gelir artar işte bu iki artış arasındaki gecikme meltzer gecikmesi olarak bilinir.üretimde bulunulup satılması ve satışın gelir düzeyine etkisi arasında geçen zamandır

SORU-141           Olgun ekonomiler?

CEVAP-141         bir ekonomide büyüme hızı yavaşlamış nüfus artış hızı azalmış yeni kaynaklar azalmış ise olgun ekonomidir gelişmiş ülkelerin ekonomileri

SORU-142           Monopol?

CEVAP-142         monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek başka malın olmadığı piyasadır.elektrik,su ve doğalgazı pazarlayan firmalar monopol piyasaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

SORU-143           Marshall lerner koşulu?

CEVAP-143         cari açığın kapanması için devlet tarafından paranın değeri düşürüldüğünde istenilen sonuca ulasılması için ihreç edilen malların yurt dışı talep esneklikleri ile ithal edilen alların yurt içi talep esneklikleri bire eşit veye birden büyük olmalıdır görüşüdür

SORU-144           Mutsuzluk endeksi?

CEVAP-144         ekonomideki enflasyon oranı ile işsizlik oranı toplamı iktisadi hoşnutsuzluk oranıda denir

SORU-145            Lucas kritiği?

CEVAP-145         bir ekonomide hükümet yeni bir politika izlediğinde, iktisatçılar ve iktisat politikasını yönetenler bu politikanın etkilerini iktisadi değişkenler arasındaki mevcut ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) gelecekte de devam edeceğini varsayarak tahmin ederler. oysa hükümetin izlediği yeni bir politika, tüketicilerin, firmaların ve işçilerin bekleyişlerini etkilemek suretiyle, iktisadi değişkenler arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) değişmesine yol açar. bu yüzden de yeni bir iktisat politikasının etkilerini mevcut iktisadi yapının değişmeyeceği varsayımı altında tahmin etmek anlamsız bir yaklaşımdır.

SORU-146           Kredi tayınlaması?

CEVAP-146         Borç verenlerin bireylerin cari faiz oranından borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır.

SORU-147           Kelebek etkisi?

CEVAP-147         Ekonomik politikalarda ortaya çıkan küçücük bir dalgalanmanın bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.

SORU-148            Kaydi para?

CEVAP-148         Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.

SORU-149           İkinci en iyi teoremi?

CEVAP-149         Sosyal ve özel fiyat farkını sıfır yapan politikalar birinci en iyidir. Fakat, bunun gerçekleşmediği durumlarda, mevcut seçenekler arasında bu farkı en düşük yapanlarda ikinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.

SORU-150           Likidite tuzağı?

CEVAP-150         para arzını artırarak daha fazla faiz oranın düşürülemediği bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği maliye politikasının tam etkin olduğu durumdurpiyasa faiz oranlaının dip seviyede olduğunda yapılan para azı genişletici politikalarının etkisiz olduğu durum

SORU-151           Hysterisis Hipoztezi?

CEVAP-151         Ekonomi geçici bir şokla işsizlik oranını doğal işsizlik oranından yükseltmesi durumunda şok ortadan kalksa bile işsizlik oranının doğal işsizlik dengesine düşmemesidir.ekonomi dengedeyken meydana gelen geçici bir şokla dengeden uzaklaşması fakat şok geçmesine rağmen dengeye gelememesi

SORU-152           Scitovsky teoremi?

CEVAP-152         Politika değişikliğnn yol açtğı rfh artışndn söz edebilmek avantajlı duruma geçenlerin kazançları , kaybedenlerin zararlarındn büyk olmalı. Ayrıca kazançlı olanların kaybedenleri ikna edebilmeleri, zarar görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişim olmamsı için ikna edememleri gerekr.

SORU-153            Muhafaza fiyatı?

CEVAP-153         satıcının mali satmaya razı oldugu en düşük fiyat kısa dönemde satıcı kendi malına fiyat belirlemesidir

SORU-154           Bolluk paradoksu?

CEVAP-154         Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tarımsal ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.

SORU-155           Yoksullaştıran büyüme?

CEVAP-155         ticaret haddindeki bozolma nedeniyle ugranılan refah kayıpları üretim genişlemesinin sağladığı refah artısından daha yüksek olması durumu yani büyümeye karşı ülke yoksullaşmıstır.

SORU-156            Yapısal işsizlik?

CEVAP-156         ekonominin konjoktürel yapısı ve teknolojik değişmelerinden kaynaklanan işsizlik türü.

SORU-157           Friksiyonel işsizlik?

CEVAP-157          yeni mezunların veya işlerini bırakıp yeni iş arayanların işsiz olarak yer aldıgı işsizlik türü

SORU-158           Fisher etkisi?

CEVAP-158         beklenen enflasyonda meydana gelecek bir birimlik değişme aynı miktar ve yönde nominal faiz oranını değiştirecektir sebebi reel faiz = nominal faiz – beklenen enflasyon oranı

SORU-159            Borç servis oranı?

CEVAP-159         cari yılda ödenilecek dış borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamının ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın düşük olması gerekir

SORU-160           Dışlama etkisi?

CEVAP-160         kamu harcamaların faiz oranlarının yukselmesıne neden olmasıyla ozel kesım yatırım harcamalarının azalmasıı

SORU-161           Anons etkisi?

CEVAP-161         Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesi

SORU-162           leontief üretim fonksiyonu?

CEVAP-162         üretim faktöerleri arasında sabit bir noktada tercih yapılarak üretim yapılır ikame yoktur sermaye ve emek arasında ikamenin hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu

SORU-163           Oyun teorisi?

CEVAP-163         oligopolistik piyasalarda firmalarn karar alırken diğer firmanin nasıl davranacağını hesaba katarak karar alması

SORU-164           Lerner endeksi?

CEVAP-164         piyasada monopolcünün gücünü ya da tam rekabetin yaygınlığını ölçmek için kullanılan formüldür. mark-up oranı olarak da bilinir. 0 ile 1 arasında değer alır. sıfır tam rekabet, bir ise monopol’ün tam hakim olduğu anlamına gelir.

SORU-165            Pareto optimumu?

CEVAP-165         en az bir kişinin refahını azaltmadan diğer kişinin refahinda artış sağlanamadıgı durum

SORU-166           Züppe etkisi?

CEVAP-166         tüketimi artan mala olan talebin azalması

SORU-167           Negatif faiz?

CEVAP-167         enflasyonist ortamda faiz oranının enflasyon oranindan düşük olması. borcludan alacaklıya gelir transferi olması gerekirken tam tersi olur.

SORU-168           Monopol gücü?

CEVAP-168         firmanın fiyat yapıcı konumdaolmasıdır monopolcünün gücü lerner endeksi ile ölçülür

SORU-169            Kaldor kriteri?

CEVAP-169          yeni bir politika uygulanması sonucu kazanacak olanların kazançları ile kaybedenlerin zararlarını karşılaştırılır.eger kazançlar kaybedenlerin zararından fazlaysa toplumda sosyal refah artışı vardır.

SORU-170           Gösteriş etkisi?

CEVAP-170         bir malın tüketimi artıkça o mala olan talebin artması..

SORU-171           Farksızlık eğrisi?

CEVAP-171         tüketiciye aynı tatmini sagalyn farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri

SORU-172           İhtiyaç?

CEVAP-172         karşılandığında zaman mutluluk ve haz veren karşılanmadığı zamn ise tam tersi hissedilenn duyugular

SORU-173           Giffen paradoksu?

CEVAP-173         bir malın fiyatının arttığında talebinin de artması ile ortaya çıkan çelişik durumdur.

SORU-174           Dışsallık?

CEVAP-174         dissallik, bireylerin ve/veya kurumlarin karakteristik ozelliklerinin veya davranislarinin; baskalarinin ekonomik secimlerinin sonuclarini (cikarlarini, faydalarini) etkilemesiyle olusan durumlarda soz konusudur.

SORU-175           Eş ürün eğrisi?

CEVAP-175         Aynı miktar çıktı üreten alternatif girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.değişik girdi miktarları ile elde edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

SORU-176           Diferansiyel rant?

CEVAP-176         toprakların nitelik farklılığı sonucu meydana çıkan ranttır

SORU-177           Kıtlık Rantı?

CEVAP-177          toprak arzının veya herhangi bir mal veya hizmet arzının kısa sürede artırılamamasından dolayı elde edilen ranttır. Kıt olankaynakların mülkiyetne sahip olnların bu kaynaklara sahip olmaktan dolayı elde ettikleri ranttır. Örn, diğer topraklara kıyasla verimli olan bir toprak, sahibine rant sağlr.

SORU-178           Dirsekli talep eğrisi?

CEVAP-178         sweezy oligopol modelidir bu modele göre rekip firmalar fiyat düşüşlerini takip ederler fakat fiyat artışlarını takip etmezler

SORU-179           Engel eğrisi?

CEVAP-179         fiyatlar ve tercihler sabitken tükticinn geliri ile alabliceği mal bilşimini yansıtır

SORU-180           cobweb teoremi?

CEVAP-180         üreticilerin ürünlerini üretirken bir önceki yılın fiyatlarını dikkate almaları ve bu nedenle meydana gelen dalgalanmalara denir

SORU-181           değer paradoksu?

CEVAP-181         malın bir kullanım degeri birde degişim degeri vardır malın fiyatına belirleyen marjinal faydasıdır. elmas su örneginde su dogada cok fazladır elmasa göre ve bunun icin marjinal faydası düsüktür bu nedenle fiyatıda düsüktür elmasa göre

SORU-182           Coase teoremi?

CEVAP-182         dışsallıkların çözümü ile ilgili teoridıssallkların ortaya cıkardığı olumsuzlukları gidermek için devletn müdahalesine gerek yoktr . taraflar aralarında anlaşarak dıssalığın etkilerini gidereblir.

SORU-183           Stagflasyon? Resesyon? Stag deflasyon?

CEVAP-183         ekonomik büyüme oranında azalma stagnasyon iki yada dada fazla çeyrek dönem bu durum devam ederse resesyon bu durum uzarsa depresyon enflasyon artı durgunlug stagflasyon sebebi maliyet enflasyonudur.Stag deflasyon ise ekonominin hem küçülmesi hem de fgd.nin gerilemesidir.

SORU-184           Enflasyon? Dezenflasyon? Deflasyon? Reflasyon? kısa kısa bişiler söyleyebilir miyiz?

CEVAP-184         fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış enflasyon enflasyon oranında meydana gelen artıştadi azalma dezeflasyon fiyatlar genel seviyesi sürekli düşmesi deflasyon reflasyon ise enflasyona neden olmadan talep hacminin genişlemesi

SORU-185           mundel fleming modeli

CEVAP-185         hicks- hansen modeli olarakda bilimen ıs-lm modeli kapalı ekonomi için geçerli model, bu model ise dışa açık ekonomiler için geçerli diğer adı ıs-lm-bp modeli bp ödemeler dengesi anlamına geliyor bp yatay ise sermaye tam hareketli dikey ise tam hareketsi anlamına geliyor

SORU-186           Rassal Yürüyüş Teorisi?

CEVAP-186         Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin “seri olarak bağımsız” olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki fiyatın yönü için güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi rastlantısaldır ve önceden tahmini yapılamaz

SORU-187           fakirleştiren büyüme tezini açıklaynz

CEVAP-187         Bir ülke şiddetli bir dış ticaret politika uygulayarak mevcut dış ticaret haddini ve tatmin düzeyini terketmeyi tercih etmiş ve yeni oluşan dengede eski dengeye göre daha çok üretim yapabilmesine rağmen daha az düzeyde bir tatmin düzeyi yakalamıştır. Dolayısıyla dış ticaret haddindeki artış üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur.Örneğin bir dönem tarım ürünlerinin beklenenden fazla üretilmesi ve ortaya çıkan bolluk nedeniyle fiyatların düşmesi tarım kesimi üreticisinin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Sonuç olarak bu durumda fazla üretim düşük gelire neden olarak üreticiyi fakirleştirebilir…

SORU-188           Bilanço makyajı?

CEVAP-188         şirketin kötü giden durumunu tecrübesiz gözlerden gizlemek için muhasebe hesaplarıyla oynama cinliğ

SORU-189           duopol?

CEVAP-189         birbirine etki edecek kadar az sayıda satıcı cok sayıda alıcının oldugu piyasadr.

SORU-190           taban ve tavan fiyat uygulamaları?

CEVAP-190         taban fiyat hükümetin üreticiyi korumak amacıyla koyduğu minimum fiyat tavan fşyat ise tüketiciyi korumak amacıyla geitrilmiş maksimum fiyat

SORU-191           Doğal faiz?

CEVAP-191         mal ve hizmet piyasasında meydana gelen faiz oranı.Bir ekonomiyi enflasyona yol açmayacak seklde dengede tutabiln faiz oranı.

SORU-192           Wicksellin faiz teorisi?

CEVAP-192         dogal faız sermaye tarafından pıyasa faızı ıse tıcarı bankalar tarafından belırlenır bankalar dogal faızın farkında olmadıkları ıcın dogal faız artınca yatırımların arttıgını farketmeyecekler dogal ffaızın altındakı orandan kredı verecekler bu aradakı fark wıckselle gore enflasyon nedenıdır

SORU-193           kredi plafonu?

CEVAP-193         Merkez bankasının herbir ticari bankanın verebileceği kredi miktarına bir üst sınır yani tavan koymasıdır.

SORU-194           disponibilite oranı?

CEVAP-194         bankaların kolayca paraya çevrilebilir değerlerin tahahüd oranı

SORU-195           sarı sendikacılık?

CEVAP-195          Emeğini satarak geçinen işçilerin işverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bu­lunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faaliyettte bu­lunulan sendikacılık türü.

SORU-196           nominal çıpa?

CEVAP-196         kur, para arzı yada ücretlerden birinin sabit tutulmasıyla enflansyon oranının düşürülmeye çalışılması

SORU-197           selektif kredi kontrolü?

CEVAP-197         kredilerin hangi sektörlere yönlendirileceğine merkez bankasının önceden karar vermesi

SORU-198           getiri eğrisi?

CEVAP-198         menkul kıymetin getisi ile vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki ilşkinin grfiksel gösterimi

SORU-199           ‎2.en iyi teoremi?

CEVAP-199         pıyasanın devlet mudahalesıyle dengeye gelmesı

SORU-200           taylorizm?

CEVAP-200         Bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.* Belirli bir işten bir işçinin sorumlu tutulması* Bir işi düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.* Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.* Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması.* İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi.

SORU-201           bebek endüstriler tezi?

CEVAP-201         bebek endüstri tezi hangi endüstri alanının ihracat potansiyeli varsa o endüstrinin desteklenmesi demek.gelısmekte olan ulkelerın dısında tıcaretle rekabet edebılecek duruma gelınceye kadar ıthalata kota uygulanması ve ıhracatın desteklenmesı almanyannn 1.düya savasından önce henüz gelişmemiş end geliştirmek için dış ticarette kendii koruyucu gümrük pol izlemesini anlatan terim

SORU-202           önemsiz olmanın önemi?

CEVAP-202         Küçük bir ülke, büyük bir ülke ile dış ticaret ilişkisine giriştiğinde, büyük ülkenin iç maliyet oranından veya ona yakın bir fiyattan malını ihraç eder. İthalatını ise büyük ülkenin düşük fiyatlarından gerçekleştirir. Bu durumda dış ticaret kazançlarının büyük bölümü küçük ülkeye gider. Bu duruma küçük ülke avantajı veya “önemsiz olmanın önemi” adı verilir. …

SORU-203           Talep enflasyonu ile nasıl mücadele edilir?

CEVAP-203         kısa dönemde talep kısıcı politikalarla, uzun dönemde ise arz arttırıcı politikalar izlenerek mücadele edilir.

SORU-204           utılon?

CEVAP-204         fayda ölçü birimi kardinaller savnr

SORU-205           kelebek etkisi

CEVAP-205         girdideki küçük bir değişkenin beklenmedik sekildebüyük değişmelere neden olması demişti arkadas örnek 2008 yılında alaskada balıkçılık yapan adamın aldığı mortgage kredisini ödeyemesi sonucu küresel krize dönüşen süreç

SORU-206           opsiyon?

CEVAP-206         alıcı ve satıcı arasında yapılan anlasmalarda tanınan müddet.belli menkul kıymetin önceden belirlenen vade ve fiyattan alınıp satılması

SORU-207           Deflatör nedir?

CEVAP-207         belli bir yıl baz alındığında, reel gsmh ile nominal gsmh’nın birbirine yüzde olarak oranı. nominal değerlerin,reel değerlere çevrilmesi için kullanılan bir fiyat endeksidir. formül olarak (nominal / reel )x100 yada (cari fiyatlarla gsyih/ sabit fiyatlarla gsyih)x100

SORU-208           ilk keyneslerle çağdaş keynesyenler arasında hangi temel mesele üzernde görüş ayrılığı vardır?

CEVAP-208         ‎1-basit keynesyen model aktif para politikasının her şartta geçersi oldğunu savunurken, çğdaş keynesyen ekol, maliye politikası kadar olmasa da para politiksının uyguanabilir safhalarını kabul etmiştir.

SORU-209           fizyokratlar, klasikler ve moneteristlerin vergi çıkmazı oarak adlandırılan farklı tutumlarına açıklık getirinz?

CEVAP-209         2-fizyokratlar tarım ürünleri üzerinden vergi alınmasını savunurken klasik ekol,gelir dağılımını bozmayan emek merkezli dolaylı vergiyi savunmş,monateristler ise verginin gelir üzerinden(dolaysız) alınmasını savunarak benzer ekoller arasında vergi çıkmazına yol açmışlardır.

SORU-210           robert thoma malthusun kasik ekole ters düşen sapmalarından bahsedinz?

CEVAP-210         malthus, say yasasını ve tasarruf=yatırım özdeşliğini red ederek bir nevi klasik ekolün yıllardır süre geen eksikliklerini ekolün içinden eleştrmiş ve kabul etmemiştir.bu iki tutum keynesen ekol tarafından aynen kabul edilmiştir.

SORU-211           money illision” isimli kitabıyla parasal aldanma meselesne genişllik kazandran iktisatçı?

CEVAP-211         maney illision= irveng fisher

SORU-212           poitik iktisdın ve vergilendrmenin temelleri” başlıklı kitap hangi iktisatcıya aittir?

CEVAP-212         “politik iktisadın ve vergilendirmenn temelleri”= david ricardo(1772-1823)

SORU-213           tüfe ve deflatör farkı?

CEVAP-213         TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir.

SORU-214           Stagflasyon

CEVAP-214          Stagflasyon, ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı makroekonomik duruma verilen addır. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

SORU-215           ülkemizde uygulanmkta olan para politikası araçları nelerdir?

CEVAP-215         api,zorunlu karşılık oranı ve reeskont kredileri ayrıca para arzının ayarlanması

SORU-216           tüketici ve üretici rantı

CEVAP-216         tüketici rantı: bir tüketicinin satın alacağı malı almaya razı olduğu fiyat ile aldığı fiyat arasındaki farktır.üretici rantı : bir üreticinin bir malı satmaya razı olduğu fiyat ile sattığı fiyat arasındaki farktır…

SORU-217           cobweb

CEVAP-217         tarım piyasasındaki üreticilerin üretecekleri ürünleri belirlemede bir önceki yılın fiyatlarını ölçüt alırlar ,böylelikle bu piyasadaki fiyat dalgalanmaları ortaya çıkaran yaklaşımdır…

SORU-218           Future ve forwat farkı nedir?

CEVAP-218         Future birincil piyasalarda işlem görürken , forwat ikincil piyasalarda .

SORU-219           Parasal ölçek ekonomileri?

CEVAP-219         Firmanın işletme büyüklüğü arttıkça çok büyük miktarlarda girdi satın alınması sonucu düşük fiyat ödemesi sonucu ortaya çıkar.hammaddelerden sağlanan iskontolar,geniş ölçekli reklamda indirim,finansmanda düşük maliyet,düşük maaş ve ücretler parasal ölçek ekonmikeri kapsamında ele alınabilir.

SORU-220           Ikame esnekliği?

CEVAP-220         sermaye emek oranının marjinal teknik ikame haddine oranıdır

SORU-221           Genişleme yolu eğrisi ?

CEVAP-221         genişleme yolu eğrisi ,girdilerin fiyatı veri iken, farklı maliyet olanaklarına göre her alternatif cıktı düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.

SORU-222           Marjinal teknik ikame oranı?

CEVAP-222         aynı üretim düzeyinde kalmak kaydıyla eş ürün eğrisi üzerindeki bir noktadan diğerine geçilirken girdilerden birinin miktarı artırılırken diğerinden kaç birim azaltılması gerektiğini gösteren oran.

SORU-223           Eş ürün eğrisi tanımı ve özellikleri?

CEVAP-223         aynı çıktı birimi sağlamak için kullanılan değişken girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.negatif eğimlidirler birbirini kesmezler azalan marjinal ikame söz konusudur

SORU-224           Zarf eğrisi?

CEVAP-224         uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir uzun dönemde eğrinin aşağı kayan kısmı artan verimleri , min kısmi optimum noktayı , yukarı kayan kısmı ise azalan verimleri artan maliyetleri gösterir

SORU-225           Azalan verimler yasası tanımı ve temel varsayımları?

CEVAP-225         Diğer üretim faktörleri sacitlem üretimde kullanılan girdilerden yalnızca biri artırıldığında toplam üretimin nasıl değişeceğini açıklayan kanundur.kısa dönemde geçerlidir.-teknoloji sabittir ve teknolojik ilerleme söz konusu değildir.-üretim fonksiyonu sabittir.-üretimde kullanılan değişken girdinin tüm birimleri özdeştir.

SORU-226           Kapsam ekonomileri

CEVAP-226         birbiriyle bağlantılı birden fazla ürünün tek bir firma ya da fabrika tarafından üretilmesi sonucu maliyetlerin düşmesi durumunu ifade eder.örneğin piliç eti ve yumurtanın aynı firma tarafından üretilmesi.

SORU-227           Yığın ekonomiler

CEVAP-227         ekonomik faaliyetlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu maliyetlerin azalmasına verilen addır.

SORU-228           Ölçek ekonomiler

CEVAP-228         üretim kapasitesinde meydana gelen artış nedeniyle birim üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya çıkan istifadeler veya tasarruflardır.bir firma ya da fabrikanın ölçeğinin değişmesi ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.bu nedenle ölçek ekonomileri de ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.

SORU-229           Rawls’çı gelir dağılımı ?

CEVAP-229         bir toplumda en kötü durumda olan bireyler üzerinde odaklaşmakta ve en kötünün durumunu en izinin durumuna getirinceye kadar gelir dahiline adeletin sağlanamayacağını iddia etmektedir.bu nedenle de en kötünün refahını en iyinin konumuna getirinceye değin,en iyiden en kötüye doğru gelir aktarımında bulunulması gerektiğini savunur.

SORU-230           Benthamcı sosyal refah yaklaşımı (faydacı ahlak yaklaşımı) ?

CEVAP-230         sosyal refah,toplumdaki farklı bireysel faydaların toplamına eşittir o halde sosyal refahın maksimize edilmesi ancak bireysel faydaların toplamının maksimize edilmesi ile mümkün olacaktır.etkinlik-eşitlik değiş tokuşunda etkinlik mutlaka eşitliğe tercih edilmedilir.

SORU-231           Vergileme ekonomisi

CEVAP-231         vergilerin ekonomik ve sosyock etkilerini ele alır ve vergi sisteminin ekonmik büyüme ve kalkınma,makroekonomik istikrar,gelir dağılımı,tüketim,tasarruf,yatırımlar gibi değişkenleri nasıl etkilediğini inceler.

İlgili Kategoriler

Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.