Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilme usulleri nelerdir?

KAMU HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME USULLERİ:

Emanet Usulü: Bir kamu hizmetinin devlet veya öteki kamu tüzel kişileri tarafından ( bizzat idarenin kendi personeliyle ) doğrudan doğruya görülmesidir. Örneğin; belediyenin kendi personeliyle yaptığı çöp toplama hizmeti.

Ruhsat Usulü: Kamu hizmetinin idarenin vereceği tek taraflı izin ile özel kişilere gördürülmesidir. Örneğin, belediyelerin toplu taşımacılık hizmetleri, özel hastane, özel okul gibi.

Ruhsat usulünde idare ile bir özel kişi arasında herhangi bir sözleşme yapılmaz. İdarenin tek yanlı olarak vereceği izin ile belli bir kamu hizmeti özel kişiye gördürülür.

Müşterek Emanet Usulü: Kamu hizmetinin masrafları, hasar ve zararı idareye ait olmak üzere, gelir üzerinden belli bir pay veya götürü bir ücret karşılığı özel bir kişiye gördürülmesidir. Örneğin; Büyük şehir belediyesi şehir tiyatrolarının işletilmesi, Osmanlı zamanında deniz fenerlerinin işletilmesi gibi. Müşterek emanet usulü bugün için terk edilmiştir.

İltizam Usulü: Mültezim adı verilen bir özel kişiye götürü veya orantılı bir kazanç ya da ücret karşılığında bir kamu hizmetinin gördürülmesidir. Özel kişi idareye belli bir ücret vererek hizmet görme hakkını elde eder. Örneğin; Osmanlı döneminde mültezimlerin aşar vergisini toplaması gibi. İltizam usulü, bugün terk edilmiştir.

İmtiyaz Usulü: İdarenin özel hukuk kişisi ile yaptığı uzun dönemli sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetinin masrafları, kar ve zararı özel kişiye ait olmak üzere özel bir kişice işletilmesi veya kurulması usulüdür.

Yap- İşlet Usulü: Üretim şirketlerine elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere

Yap- İşlet- Devret Usulü: İleri teknoloji ve maddi kaynak ihtiyacı gerektiren projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modelidir.

Yatırım bedelinin sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ve daha sonra bedelsiz olarak ilgili idareye devir ve teslimini sağlayan bir usuldür.

Köprü, tünel, baraj, fabrika ve benzeri tesisler, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yer üstü otoparkı, deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması konularında genellikle başvurulan bir yöntemdir.

İlgili Kategoriler

Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.