İktisat-Çalışma ekonomisi test soru cevaplar

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Toplam Hasılat Eğrisi
 2. Toplam Ortalama Değişken Maliyet Eğrisi
 3. Farksızlık Eğrisi
 4. Toplam Maliyet Eğrisi
 5. Eş Ürün Eğrisi

Aşağıdakilerden hangisi etkin ücret modelleri arasında yer almaktadır?

 1. Solow Modeli
 2. Dornbusch Modeli
 3. Ramsey Modeli
 4. Kaytarma Modeli 
 5. Reel Konjonktür Teorileri Modeli

Tam rekabet piyasasındaki dengeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. İstikrarsız denge vardır
 2. Kaotik denge vardır
 3. Denge yoktur
 4. Kararsız denge vardır
 5. Kararlı denge vardır

Kaynak dağılımının en etkin şekilde gerçekleştiği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Monopol Piyasası
 2. Tam rekabet piyasası 
 3. Oligopol  Piyasası
 4. Düopol Piyasası
 5. Monopson piyasası

Ücret oranı arttığında birey aşağıdaki etkilerden hangisine bağlı olarak boş zaman talebini azaltır ve daha fazla çalışmayı tercih eder?

 1. Ürün Etkisi
 2. Kar Etkisi
 3. İkame Etkisi
 4. Çıktı Etkisi
 5. Gelir Etkisi

Emek piyasaları ile ilgili genel kabul görmüş standart tanımları oluşturan kuruluşun kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. ILO
 2. NATO
 3. UN
 4. OECD
 5. UNESCO

Gelişmekte olan ülkelerde kendi hesabına ve informel ekonomik faaliyetlerde çalışanlar arasında yaygın olan eksik istihdam türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Aşırı çalışmaya dayalı eksik istihdam
 2. Normal çalışma süresinden az çalışmaya dayalı eksik istihdam
 3. Zamana dayalı eksik istihdam
 4. Niteliğe dayalı eksik istihdam
 5. Gelire dayalı eksik istihdam

 

Geriye kıvrımlı emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmında (A-B aralığı) ikame ve gelir etkisi nasıldır?

 1. İkame Etkisi > Gelir Etkisi
 2. İkame Etkisi = Gelir Etkisi
 3. İkame Etkisi ≥ Gelir Etkisi
 4. İkame Etkisi ≤ Gelir Etkisi
 5. İkame Etkisi < Gelir Etkisi

Piyasa emek arz eğrisine göre, çalışma süreleri ve ücret düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 1. Negatif
 2. Artarak azalan
 3. Azalarak azalan
 4. Azalan
 5. Pozitif

Üretim miktarı sabitken sermayenin emek yerine kullanılabileceği oran aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 1. Marjinal Teknik İkame Oranı
 2. Marjinal Hasılat Oranı
 3. Marjinal Dönüşüm Oranı
 4. Marjinal İkame Oranı
 5. Marjinal Maliyet Oranı

Verimlilikteki bir artış emek talep eğrisini nasıl etkiler?

 1. Emek talep eğrisinde herhangi bir değişime neden olmaz
 2. Emek talep eğrisi üzerinde aşağı doğru hareketlenmeye yol açar
 3. Sağa kaymasına neden olur
 4. Sola kaymasına neden olur
 5. Emek talep eğrisi üzerinde yukarıya doğru hareketlenmeye yol açar

Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamamasına ne ad verilir?

 1. Etkin ücret
 2. Denge ücreti
 3. Ücret katılığı
 4. Emek piyasası dengesi
 5. Tek ücret kanunu

Kaynak dağılımının en etkin şekilde gerçekleştiği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Düopol Piyasası
 2. Oligopol  Piyasası
 3. Tam rekabet piyasası 
 4. Monopol Piyasası
 5. Monopson piyasası

Çalışma çağındaki nüfus için ülkeler arasında yaygın olan yaş sınırları aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 18-64 yaş
 2. 15-64 yaş
 3. 15-60 yaş
 4. 15-65 yaş
 5. 18-60 yaş

Ücretlerin azalma yönünde rijit (katı) olması durumunda piyasanın yeniden dengeye gelmesini sağlayan unsurlar nelerdir?

 1. Kamu müdahalesi ve sendikalar
 2. Tek ücret kanunu
 3. Nispi ücretler ve faktör hareketliliği
 4. Ücret ve fiyat esnekliği
 5. Parasal ve reel ücretler

Ağustos 2011 itibariyle Türkiye’de işsizlik oranı yüzde kaçtır?

 1. 2
 2. 2
 3. 2
 4. 2
 5. 2

Bireyin zaman kullanımı tercihlerinden boş zaman ile çalışma arasındaki tercihini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Emek Talep Eğrisi
 2. Emek Arz Eğrisi
 3. Boş Zaman Talep Eğrisi
 4. Eş ürün Eğrisi
 5. Farksızlık Eğrisi

Aşağıdakilerden hangisi sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?

 1. Eş ürün eğrisi
 2. Marjinal teknik ikame oranı
 3. Marjinal ürün geliri
 4. Marjinal ürün değeri
 5. Kısa dönem emek talep eğrisi 

Firmanın kısa dönemde sermaye miktarı sabitken farklı düzeylerde işgücü istihdam ederek elde ettiği üretim miktarına aşağıdakilerden hangisi denir?

 1. Marjinal ürün (MP)
 2. Net ürün (NP)
 3. Gerçek ürün (GP)
 4. Maksimum ürün (MAP)
 5. Toplam ürün (TP)

Neoklasik teorinin kabul etmediği ücret artışlarının işgücü verimliliğini arttıracağını savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Marjinal Verim Teorisi
 2. Artık Değer Teorisi
 3. Kaytarma Modelleri
 4. Marjinal Verimlilik Teorisi
 5. Etkin Ücret Teorileri

Tekelci bir firmanın ürününe olan talep eğrisi aynı zamanda aşağıdaki eğrilerden hangisine eşittir?

 1. Piyasa talep eğrisi
 2. Marjinal ürün eğrisi
 3. Toplam gelir eğrisi
 4. Marjinal gelir eğrisi
 5. Emek talep eğrisi

2012 yılı şubat dönemi verilerine göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus yaklaşık olarak kaç milyon kişidir?

 1. 58
 2. 56
 3. 62
 4. 60
 5. 54

Çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Piyasa Emek Arz Eğrisi 
 2. Piyasa Arz Eğrisi
 3. Toplam Maliyet Eğrisi
 4. Piyasa Talep Eğrisi
 5. Toplam Hasılat Eğrisi

Üretim fonksiyonun da Q=f(K,L,T), T neyi temsil etmektedir?

 1. Emek
 2. Teknik Bilgi 
 3. Sermaye
 4. Hammadde
 5. Ara Malı

Hangi ücret düzeyinde işsizlik söz konusu değildir?

 1. Minimum ücret düzeyi
 2. Etkin ücret düzeyi
 3. Piyasayı temizleyen ücret düzeyi
 4. Maksimum ücret düzeyi
 5. Asgari ücret düzeyi

Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanlar aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamına girer?

 1. Eksik istihdam
 2. Aktif nüfus
 3. Birincil iş gücü
 4. Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
 5. İkincil iş gücü

Emek piyasasındaki standart tanımları oluşturan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 1. IMF
 2. FAO
 3. BM
 4. IBRD
 5. ILO

Aşağıdakilerden hangisi sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?

 1. Eş ürün eğrisi
 2. Marjinal ürün geliri
 3. Marjinal teknik ikame oranı
 4. Marjinal ürün değeri
 5. Kısa dönem emek talep eğrisi 

Hem emek hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda, ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi
 2. Kısa Dönem Emek Arz Eğrisi
 3. Kısa Dönem Toplam Maliyet Eğrisi
 4. Uzun Dönem Emek Talep Eğris
 5. Uzun Dönem Emek Arz Eğrisi

Piyasa emek talep eğrisine göre, ücret oranları ve istihdam düzeyi arasında nasıl bir ilişki vardır?

 1. Artarak azalan
 2. Pozitif
 3. Negatif
 4. Azalan
 5. Azalarak azalan

Kaynak dağılımının en etkin şekilde gerçekleştiği piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Monopson piyasası
 2. Tam rekabet piyasası 
 3. Monopol Piyasası
 4. Oligopol  Piyasası
 5. Düopol Piyasası

Tam rekabetçi emek piyasasında denge ücret hangi noktada oluşur?

 1. Marjinal maliyet ve marjinal hasılat eğrilerinin kesiştiği nokta
 2. Arz ve talep eğrilerinin kesiştiği nokta
 3. Toplam maliyet ve toplam hasılat eğrilerinin kesiştiği nokta
 4. Ortalama fiziki ürün ve toplam fiziki ürün eğrilerinin kesiştiği noktada
 5. Ortalama fiziki ürün ve marjinal fiziki ürün eğrilerinin kesiştiği nokta

Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Farksızlık Eğrisi
 2. Toplam Maliyet Eğrisi
 3. Toplam Ortalama Değişken Maliyet Eğrisi
 4. Eş Ürün Eğrisi
 5. Toplam Hasılat Eğrisi

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi bir emek piyasasının varsayımları arasında yer almaz?

 1. Piyasa şeffaftır
 2. İşçiler ve iş verenler ücretlerle ilgili tam bilgiyi sahiptir
 3. Firmalar karlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etmeye çalışırlar
 4. Emek piyasasında  çok sayıda sendika vardır
 5. Piyasa da homojenite vardır

Aşağıdakilerden hangisi içsel emek piyasalarının firma ve işçiye sağladığı yararlardan birisi değildir?

 1. Verimlilik ve kıdemle terfi imkânları arasında bağlantı oluşturması
 2. İşçiye verilen spesifik eğitimin firmaya getirisini arttırması
 3. Terfi mekanizmasının işvereni motive etmesi
 4. Firmaya her zaman piyasaya göre daha düşük ücretle personel çalıştırma imkânı vermesi
 5. Firma için belirsizliği en aza indirmesi

 

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.