GUY Mülakatı derlenen soruları

1- MEMURLERINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI : uyarma, kınama, yönetim görevinden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma.

2-CARİ AÇIK : bir ülkeden çıkan döviz, gelen dövizden fazlaysa cari açık oluşur.

3-SEDÜLER VERGİ : gelir unsurlarının ayrı ayrı vergilendirilmesidir.

4-ÜNİTER VERGİ : gerçek kişilerin gelir kaynaklarından elde ettikleri gelirlerin safi toplamı esas alınır ödeme gücü göz önünde bulundurulur. Asgari geçim indirimi yapılır. Türkiye ‘de safi artış teorisi esas alınmıştır.

5-TOBİN VERGİSİ : kısa vadeli spekülatif amaçlı sermaye ve döviz akımlarının yıkıcı etkilerini azaltmak için alınan vergidir.

6-FORFATİNG : ithalat-ihracat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir.

7-DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ : dolaylı vergiler tüketimi esas alır, genel fiyat düzeyini değiştiren vergilerdir yansıtılabilirler (kdv,ötv…) . Dolaysız vergiler ise geliri esas alır mükellefin elde ettiği gelir ve kişisel durumuna göre alınır (gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi…)

8-OLİVERA TANZİ ETKİSİ : gelir vergisinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil debir sonraki yıl yapılması ve enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidir.

9-VERGİ SORUMLUSU : alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle yükümlü kişidir. Ödediği vergi borcunu asıl mükellefe rücu edebilir ama vergi cezalarını rücu edemez.

10-VERGİ MÜKELLEFİ : vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilerdir.

11-ETKİNLİK : bir işletmenin üretim sürecinde en az maliyetle en çok çıktıyı elde etmesi.

12-ETKİLİLİK : işletmenin önceden belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını gösterir.

13-KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER : bir ülke hangi malları diğerlerinden daha ucuza üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve onları ihraç ederek, pahalıya ürettiklerini yurtdışından ithal etmelidir. Ekonomideki kıt kaynakların en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

14-YOLDA PARA BULDUN SAHİBİ OLUR MUSUN : hayır zilyedi olurum.

15- TACİRİN ÖZELLİKLERİ : -faaliyette bulunulacak bir ticari işletmenin mevcut olması -ticari işletmenin tacir tarafından vaya tacir adına işletilmesi -tacirin ticari ehliyetinin olması -ticari ehliyette aranan şartlar: reşit olmak, kısıtlı olmamak, akli dengesinin veya sıhhatinin çalışmaya elverişli olması, kamu kuruluşlarında görevli memur olmamak

16-ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZ YOLU : Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya veya usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası andlaşmalara aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

17-MİLLETVEKİLİ, BAŞBAKAN, CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI :

-Milletvekili olabilmenin şartları şöyle;

1-25 yaşını doldurmuş olmak 2- En az ilkokul mezunu olmak, 3-Askerlik hizmetini yapmış olmak, 4-Kamu hizmetinden yasaklanmamış olmak, 5- Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazlahapis yatmamış olmak, 6- Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, 7-Devlet sırrını açığa vurmamış olmak, 8-İdeolojik ve anarjik suçlara katılmamak, 9-Kısıtlı olmamak

-başbakan olma şartı milletvekiliyle aynıdır.

-cumhurbaşkanı olma şartları;

1- Türk vatandaşı olmak 2- 40 yaşını doldurmuş olmak 3- Yüksek öğrenim görmüş olmak 4- Milletvekili olmak veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak 5- Daha önce cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak

18-GELİR HİPOTEZLERİ VE NİSPİ GELİR HİPOTEZİ -mutlak gelir hipotezi -nispi gelir hipotezi -sürekli gelir hipotezi -yaşam boyu gelir hipotezi

nispi gelir hipotezi: duesenberry tarafından geliştirilen hipoteze göre insanların gelirleri istikrarsız ancak tüketim harcamaları ise istikrarlıdır ve gelirleri arttıkça ortalama tüketim eğilimleri azalmamaktadır. hipotezini iki argümanla desteklemektedir.

öncelikle insanların gelirleri arttıkça tüketimleride bu artışı takip edecektir ancak geliri düşen bireyin harcamaları hemen intibak etmeyecektir.(mandal etkisi) ikinci husus ise sosyal çevre baskısı nedeniyle harcamalarını kısmaya direnmesidir. kişi bulunduğu sosyal çevreden kopmamak için bir süre daha tüketim harcamalarını azaltmayacaktır

19-AÇIK FİNANSMAN : devletin kasıtlı olarak harcamaları gelirlerden daha yüksek bir düzeyde tutma durumudur. Bütçe açığının yapılan borçlanmalarla kapatılması biçiminde ortaya çıkan bu yöntem,istihdamı artırmak ve ekonomik hayatı canlandırmak için uygulanır.

20-DÖVİZ VE EFEKTİF DÖVİZ ARASINDAKİ FARK : Döviz, Ülkelerin elinde bulunan madeni ve kâğıt para cinsinden bütün ülke paraları ve bu paralarla ödemeyi sağlayan her türlü hesap, belge ve vasıtaların tümüne denir.

Efektif döviz : Merkez Bankası’nca alım ve satımı yapılan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülkelere ait kağıt paradır.

21-HARCAMA VERGİLERİ : mal ve hizmetlerin tüketiminden alınan vergidir. Kdv, ötv…

22-MALİYE POLİTİKASI AMAÇLARI : -ekonomik istikrarın saglanması, -ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerceklestirilmesi -ekonomide kaynak dagılımında etkinliğin saglanması ve dengeli hale getirilmesidir.

23- MALİYE POLİTİKASININ FİNANSMAN KAYNAKLARI : vergi, resim, harç…

24-YASAMA DOKUNULMAZLIĞI : Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz,tutuklanamaz,sorguya çekilemez ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır. Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder. TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir. Sorumsuzluk mutlak dokunulmazlık nispidir. Sorumsuzluk devamlı dokunulmazlık geçicidir.

25- YASAMA SORUMSUZLUĞU : TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.

26-MAHALLİ İDARELER : Bir coğrafi alanda, belirli yetkilerle kamu hizmeti faaliyetinde bulunan, İl özel idaresi, Büyükşehir belediyesi, belediye, köy muhtarlığı ile bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelere verilen genel addır.

27- HISIMLIK TÜRLERİ : kan hısımlığı ve kan dışı hısımlık olarak ikiye ayrılır. Kan hısımlığı, kişinin ailesi, anne, babası gibi aynı kandan gelen kişilerden oluşur. Kan dışı hısımlık, evlenme ile oluşan kayın hısımlığı, evlat edinme yoluyla oluşan hısımlıktır.

28-NEDEN GUY : buna herkesin kendine göre bi cevabı vardır

29-TAHVİL İHRACINDAN BİLANÇODA NE GİBİ DEĞİŞİKLİK OLUR :

30-SAY KANUNU : Jean Baptiste Say (1767–1832) tarafından ortaya koyulmuş olup, “arz kendi talebini oluşturur” düşüncesi üzerine kuruludur. Özellikle takas yapılan ekonomilerde bir ürün ya hizmet arz etmek başka bir ürün ya da hizmet talep etmektir. Ayrıca bir ekonomide ürün ve hizmet arzı artırılırsa ekonomiler tam istihdama ulaşır demektir.

31-HİPOTEZLERDEN BAHSET :

32-RANT VE TÜRLERİ : doğal kaynaklardan elde edilen gelirdir. Örneğin, verimli toprak rantına diferansiyel rant, arazisi ürün pazarına yakın olanların bu yakınlıktan dolayı aldıkları ranta mevki rantı, toprağında maden olanların elde ettiği ranta maden rantı, şehirde arazisi olupda bundan elde edilen gelire şehir rantı denir.

33-ÜRETİMDEN BAHSET : sonsuz olan insan ihtiyaçlarını karşılamak için kıt mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeble üretim, imalar kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır.Ayrıca üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel faaliyetlerinden birisidir.

34-Z VE T İSTATİSTİĞİ, DİNAMİK ANALİZ, STATİK ANALİZ :

35-PARAFİSKAL GELİR TÜRLERİ : iktisadi, ekonomik, sosyal

36-VERGİNİN AMORTİSMANI : bir mal veya kıymetin üzerine vergi konulduğunda o mal veya kıymetin değerinin düşmesi.

37-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLARI : kesinleşmiş hükuümlere karşı kabul edilmiş kanun yoluna olağanüstü kanun yolu denir. Yargılamanın yenilenmesi usulüdür.

38-KANUN YARARINA BOZMA : mahkeme tarafından verilen ve temyiz edilmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen adalet bakanlığı, o karar veya hükmün yargıtayca bozulması ister. bunun için yargıtay cumhuriyet savcısına yazılı bir dilekçe sunar. yargıtay ceza dairesi, dilekçede ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.

39-TARH NEDİR : vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari işlemdir.

40-GELİR VERGİSİNİN UNSURLARI : 1.Ticari kazançlar, 2.Zirai kazançlar, 3.Ücretler, 4.Serbest meslek kazançları, 5.Gayrimenkul sermaye iratları, 6.Menkul sermaye iratları, 7.Diğer kazanç ve iratlar.

41-MUNDEL FLEMİNG MODELİ : ekonominin dengeye gelmesi için hangi politikaların kullanılması gerektiğini açıklar. 1962 yılında mundel tarafından geliştirilmiştir. Mundel e göre para politikası ile dış denge, maliye politikası ile iç denge sağlanır.

42-BORCU SONA ERDİREN NEDENLER :ifa(ödeme), ibra, tecdit, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas, zamanaşımı. 43-TECDİT : mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirerek sona erdirilmesidir (yenileme) tarafların anlaşmasıyla olur.

44-ÖNEMSİZ OLMANIN ÖNEMİ : “küçük ülke avantajı” olarak da bilinen bu konuya verilebilecek en guzel ornek luksemburgdur.. şöyle ki, kitap tanımıyla, ticaret yapan iki ülkeden birisi çok küçük diğeri ise çok büyükse bu durumda uluslararası ticaret büyük ülkenin iç maliyet oranından yada yakın bir fiyattan yapılabilir, böylece dış ticaret kazançlarının önemli bir payı ufak ülkeye gider..

45-GELİR VERGİSİ : gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir ise bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

46- VERGİ HARCAMASI : istisna, muafiyet ve belli imtiyazlar nedeniyle toplanamayan vergi geliridir.

47-VERGİ EREZYONU : vergi harcaması, vergi den kaçınma, vergi kaçakçılığı ve enflasyon gibi nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde meydana gelen azalmadır.

48-VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER : ödeme, zamanaşımı, terkin, takas, hata düzeltme, yargı kararları, uzlaşma…

49-HAK NEDİR: bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür.

50-AYNİ HAK : Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

 1. Fifo

Fifo Yöntemi (İlk Giren İlk Çıkar): Fifo değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara ilk önce giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır. Stoktaki malların kullanılma sırası ilk alınan mallardan başlanarak sırasyla devam eder. Yani stoklara giren malların yine giriş sırasıyla stoktan çıkarlar

 1. Gib ne zaman kuruldu, başkanı kimdir

2005 te . başkanı mehmet kilci

 1. Fakir komsu hipotezi

(ilerleyen sorularda mevcut)

 1. Vakıf dernek özellikleri farkları

Dernekler kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idari amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.Derneklerin farkı kazanç paylaşımı ve kar amacı gütmemesidir. Vakıfların kuruluş aşaması ise noterde düzenlenen senetle ve ya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır ancak vakfın kurulması için yekili asli hukuk mahkemesine başvurarak tescilinin sağlanması gerekmektedir Bir kişinin dernek kurabilmesi için kendini aynı hizmete adamış gerçek ya da tüzel 7 kişiyi bulması gerekmektedir. Vakıfta ise böyle bir şart aranmayıp bir kişinin vakfı kurması yeterlidir.

 1. Cobweb

özellikle tarım ürünleri gibi, üretimleri uzunca bir zaman aralığına (hububatın bir yıl, kauçuğun beş yıl istemesi gibi…) gereksinim gösteren malların arzını, piyasadaki talebe göre oluşacak bir yüksek fiyat karşısında yıl içinde arttırmak hemen hemen olanak dışıdır. Böyle bir yüksek fiyat karşısında çiftçilerin duyarlılığı genellikle gelecek yılın ürünü üzerinde kendini gösterecek ve çiftçiler bu yüksek fiyatın çekiciliği karşısında daha bol üretimde bulunmak yoluna gidebileceklerdir. Bu durumda, gelecek yılın arzı bu yılın fiyatına, bu yılın arzı da geçen yılın fiyatına bağlı kalacaktır. Daha açık bir deyişle bu üretim dönemine ait arz, geçen dönemin fiyatlarının fonksiyonudur. Talep için ise böyle bir özellik söz konusu değildir. Eğer, bu üretim döneminin yüksek fiyatına bakarak çiftçiler daha bol üretimde bulunmak yoluna giderlerse; gelecek yıl piyasaya sürülen ürün artacak, buna karşılık talep esnekliği düşük olan tarımsal ürünlerin fiyatında büyük olasılıkla bir düşme görülecektir. Sözünü ettiğimiz olay, ekonomistlerin gözünden kaçmamış ve 1938 yılında EZEKİEL “Cobweb Kuramı” adıyla yayınladığı makalesinde, üretim ve fiyat kuramına büyük bir katkıda bulunmuştur.

 1. Sürdürülebilir büyüme

“Sürdürülebilir Büyüme” verimlilik artışının sağlanması ve belli bir eşiğe ulaşması ile sağlanabilmektedir. Üretkenlik düzeyini, üretim faktörlerinin üretkenliklerinin toplamı olan “Toplam Faktör Verimliliği (TFV)” olarak ele almak mümkündür. Belli bir dönemde TFV artışının büyüme içindeki payı arttıkça, büyümenin sürdürülebilir olması mümkün olabilmekte ve büyüme; enflasyon, kamu açığı, cari işlemler açığı problemleri yaratmamakta ve değer yaratan sürdürülebilir bir yapı kazanmaktadır

 1. Çekte düzeltme hakkı

Çekte Düzeltme hakkı, Hesap sahibi, ihtar mektubunu aldığı veya Çak Yasası’nın 12. maddesine göre almış sayıldığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde çek tutarını veya karşılıksız kalan bölümünü yüzde 10 tazminatı ve gecikme faizi (TC Merkez Bankası’nca uygulanmakta olan kısa vadeli reeskont kredi faiz oranı üzerinden) ile birlikte hamil adına muhatap bankaya yatırdığı takdirde çek keşide etme hakkını yeniden kazanır.

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini takip eden bir yıl içinde ancak iki defa kullanılabilir. Ancak 1.düzeltme hakkının kullanılmaması durumunda çek yasağına girileceğinden 2. düzeltme hakkı söz konusu olmayacaktır.

 1. Performans bütçe

Kamu yönetimince, mali yıl için kendilerine ayrılan ödeneklerle amaçlarını gerçekleştirme derecelerini ortaya koyan; bu amaçla hizmet etkinliğini ve fayda-maliyet analizlerini esas alan bir bütçeleme sistemidir. Bu sayede eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısı elde edilmeye çalışılmaktadır.

Performans bütçe sisteminde, çeşitli kamu birimlerine ihtiyaç duydukları ödeneklerin tahsis edilmesinden çok; hedeflenen amaçların belirlenip bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını gösterme çabası vardır. Bu sistemin temel özelliği, giderlerin kategorik olarak değil; fonksiyon, program, iş veya proje şekliyle sınıflandırılmasıdır. Örneğin, fonksiyon: eğitim, programlar; ilk, orta ve yüksek öğretim; işler: öğretim, araştırma-inceleme ve yayın şeklinde düşünülür.

 1. Zilyetliği kazanma yolları
 2. Aslen Kazanma: Bir eşyanın zilyetliğinin bir başkasına naklen ve devren değil, doğrudan doğruya kazanan şahsın tek taraflı bir fiili ile elde edilmesi demektir. .
 3. Devren Kazanma: Bir eşya üzerinde mevcut bulunan zilyetliğin zilyedin isteği ile bir başkasına geçmesi, nakledilmesi demektir. Buna “Zilyetliğin devri” veya “zilyetliğin nakli” denir. İki türde olur. Biri teslimle kazanma, diğeri Teslimsiz Kazanmadır. Teslimle kazanma, eşyanın teslimi ile olur. Teslimsiz kazanma ise Kısa Elden Teslim, Hükmen Teslim, zilyetliğin Havalesi, Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Devri ve Miras yolu ile olabilir.
 4. Tüfe üfe tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir
 1. Agiolu pay

Agiolu (primli)pay : Paylar itibari değerlerinin üstünde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkarılabilirler(TTK.m286,f2.405)Mesela itibari değeri 1,000.-TL ödenmesi gerektiği esas sözleşmede veya GK/nın sermayeyi artırma kararında öngörülebilir.TTK.m286,f2) Farka ”agio” veya prim”, böyle paylara da ”agiolu paylar ” veya ”primli paylar”, bazan da ”başabaş değerin üstünde bedelli paylar” denilir.

 1. Guy ne iş yapar.
 1. Mali anestezi

Devletin vergi ve benzeri mali yükümlülükleri fiyat içerisine gizleyerek vergi yükümlüsüne hissettirmeden tahsil etmesi “mali anestezi” ya da “vergi uyuşturması” olarak adlandırılmaktadır.

 1. Cb sorumsuzluğu

Cumhurbaşkanının sorumluluk ve sorumsuzluk halleri anayasanın 105. maddesinde belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın resmen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

 1. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler hesabının işleyişini anlat.

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı: Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Kurumlar vergisi yükümlüsü işletmeler dönem karı üzerinden hesapladıkları vergi ve diğer yasal yükümlülükler için karşılık ayırarak dönem karını netleştirirler.

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının İşleyişi: Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı’nın alacağına kaydedilir. Bu hesap 590 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile birlikte kapatılarak 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı’na devredilir.

 1. Gsmh nedir, kaçtır, kişisel milli gelir

bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. “Vatandaşlık” ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH’den farklı olduğunu belirtmek içindir. GSYİH, o ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının ürettiği nihai mal ve hizmetleri de kapsar.

yukarıdaki tanımı nufusa bölersek kişi başı milli geliri buluruz.

trde gsmh 800 kusur milyar dolar .

 1. Türkiyenin nüfusu

74 milyon

 1. Batıya göçten iktisadi anlamda bahset

(yorumlarsınız artık 🙂

 1. Bütçe nedir? Birim esnek nedir?

bütçe : bir mali yıl için hazırlanan ve o mali yıla girmeden onaylanan,harcamaların yapılmasına gelirlerin toplanmasına izin ve yetki veren tahmini rakamlardan oluşan ve denk bir biçimde hazırlanan kanundur.

birim esnek :

Birim esnekliğe sahip talepte fiyattaki değişme oranı   kadar, miktarda değişim gözlenir.

 1. Tipik farksızlık eğrisi ve farksızlık eğrisi çeşitleri

tipik kayıtsızlık egrisi sadece coob dougles dır

atipikler dogrusal- leontief- iç bükey -pozitif egimli – köşe dengesi

 1. Vergide eşitliğin çeşitleri?

yatay eşitlik -dikey eşitlik

 1. Gini katsayısı, tr deki oranı

lorenz egrisinden yararlanılarak gelir dagılımında adaleti ölçmeye yarayan katsayıdır . 0 ile 1 arasında deger alır. 0 a yaklastıkca gelir dagılımında adalet artar 1 e yaklaştıkça adaletsizlik artar  tr de ki oranı 0.402 civarlarındadır

 1. Yalın yönetim nedi

Yalın Üretim’de çalışma tarzı, ürün odaklı ekiplerin değerin kesintisiz akışından sorumlu olmasıdır. Ekipteki her işçi hatasız ve belirlenen sürede üretmek, hatalı parçayı almamak-vermemek, makinelerin problemsiz çalışmasını sağlamak ve akışı kesintiye uğratabilecek anormallikleri fark edebilmekle yükümlüdür

 1. Vergide eşitliğin çeşitleri

/(bknz 71.soru )

 1. Farksizlik eğrileri çeşitleri

bknz 70.soru

 1. 600 Yis bilançonun pasifine mi aktifine mi kaydedilir?

600 yis bilancoda yer almaz . bir gelir tablosu hesabıdır

 1. Guy ne iş yapar?
 1. Borcu sona erdiren haller?

borcu sona erdiren normal sebep, borcun ifasıdır.  Borçlar Kanunumuz borcu sona erdiren sebepler olarak Üçüncü Bab’ta, tecdit (yenileme), alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas ve zamanaşımını düzenlemiştir. Buna, ibra’yı da eklemek gerekir.

 1. İdari işlemin unsurları?

İdarî işlemin “yetki”, “şekil”, “usûl”, “sebep”, “konu” ve “amaç” olmak üzere altı unsuru vardır

 1. Verginin amortismanı

herhangi bir dayanikli mal veya kiymetli evrakin sermaye degeri veya iradi uzerine konulan surekli nitelikteki vergiler, sermaye degerinin dusmesine yol acarlar. sermaye degeri uzerindeki bu azalisa verginin amortismani denir.

 1. VERGİNİN AMORTİSMANI

Bir mal veya hak üzerine konulan vergilerin malın sermaye değerini düşürmesine verginin amortismanı denir.

 1. ZAMANAŞIMI NEDİR?

Zamanaşımı bir hakkın kazanılması veya kaybı için belli bir sürenin geçmesini ifade eder.

 1. PARAFİSKAL GELİRİN TÜRLERİ

Mesleki parafiskal kurumlar (ticaret odaları, sanayi odaları, barolar)

Sosyal parafiskal kurumlar (sgk)

Ekonomik parafiskal kurumlar

 1. YOLSUZ TESCİL

Tapu kütüğünde yer alan kaydın gerçek hak durumunu yansıtmaması

 1. OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE MÜLKİYETİN KAZANILMASI

Olağan zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetini kazanmanın şartları:

 • Taşınmaz tapuya kayıtlı olmalıdır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların olağan zamanaşımı ile kazanılması mümkün değildir.
 • Tapu sicilinde yolsuz bir tescil bulunmalıdır.
 • Adına yolsuz tescil olan kişinin taşınmaz üzerindeki zilyetliğini malik sıfatıyla sürdürmesi gerekir.
 • Zilyetliğin iyiniyetli sürmesi gerekir.
 • Zilyetliğin davasız ve aralıksız sürmesi gerekir.
 • Zilyetliğin 10 yıl sürmesi gerekir.

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetini kazanma şartları:

 • Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ile tapuda kayıtlı olup da sicilden malikin kim olduğu anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kişi adına kayıtlı bir taşınmazın bulunması gerekir.
 • Vakıf malları, ormanlar ve kamu hizmetine tahsis edilen kamu malları zamanaşımı ile kazanılamaz
 • Zilyetliğin malik sıfatıyla sürmesi gerekir. Mevcut zilyetin kendini malik olarak addetmesi şarttır.
 • Zilyetliğin davasız ve aralıksız sürmesi gerekir.
 • Zilyetliğin 20 yıl sürmesi gerekir
 • İyiniyet aranmaz: olağanüstü zamanaşımı ile kazanmada , olağan zamanaşımından farklı olarak iyiniyet aranmaz.
 1. VAKIF VE DERNEK

Vakıf: gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Vakfın özellikleri: vakıf birden fazla amaç için kurulabilir. Vakfeden gerçek veya tüzel kişilik olabilir.

Vakfın unsurları: Bir malın bulunması. Bu malın usulüne göre belirli ve sürekli bir amaca tahsisi. Tüzel kişilik unsuru

Dernek: gerçek yada tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını birleştirmeleriyle oluşan kişi topluluklarıdır.

 1. TAM KAMUSAL MAL, YARI KAMUSAL MAL

Devlet tarafından üretilmesi gereken, faydası bölünemeyen, fiyatlandırılamayan ve pazarlanmayan mallara “kamusal mallar” denir. (savunma

Özellikleri:

 • Bölünmezlik
 • Birlikte tüketim
 • Fiyatlandırılamama
 • Tüketimde rekabetin olmaması
 • Dışsallık yaratması

Yarı kamusal mallar, faydası bölünebilen, pazarlanabilen aynı zamanda topluma önemli ölçüde dışsal fayda sağlayan mallardır. (eğitim, sağlık hizmetleri)

 1. KAMU GELİRLERİ NELERDİR, KAMU GELİRLERİ HANGİ CETVELDE YER ALIR?

Kamu gelirlerinin çeşitleri

 • Vergiler
 • Harçlar
 • Resimler
 • Şerefiyeler
 • Para cezaları ve vergi cezaları
 • Parafiskal gelirler
 • Fonlar
 • Mülk ve teşebbüs gelirleri
 • Borçlanma gelirleri
 • Para işlemlerinden (emisyon vb.) doğan gelirler
 • Mali tekeller
 • Diğer gelirler (bağışlar, ganimetler)

Kamu gelirleri B cetvelinde yer alır

 1. MASUMİYET KARİNESİ

Suçluluğu ispat edilene kadar herkes kanunlar karşısında masumdur.

 1. İRADE VE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUK HALLERİ

Tek tarafın isteği ile bilerek ve isteyerek yaratılan uyumsuzluk halleri:

 • Latife beyanı
 • Zihni kayıt

İki tarafın isteğiyle yaratılan uyumsuzluk hali:

 • Muvazaa

İrade ile beyan arasında bilmeden ve istemeden yaratılan uyumsuzluk hali (irade sakatlığı)

 • Yanılma (hata)
 • Aldatma (hile)
 • Korkutma (ikrah)
 1. KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR, GSYH

GSYH  867 Milyar Dolar

Kişi başı GSYH  11.277 Dolar

 1. MEŞHUT SUÇ

İşlenmekte olan, faili suç üstünde yakalanan suçlar olarak ifade edilmektedir.

 1. PORTFÖYÜNÜ YABANCI BİR ÜLKEDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORSUN NEYE GÖRE BU KARARI ALIRSIN
 2. VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN HALLER
 • ÖDEME
 • ZAMANAŞIMI
 • UZLAŞMA HATALARIN DÜZELTİLMESİ
 • TERKİN
 • TECİL
 • PİŞMANLIK VE ISLAH
 • YANILMA
 1. TAHAKKUK VE TAHSİL ZAMANAŞIMI

Tahakkuk zamanaşımı vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren kanunda belirtilen sürenin geçmesine rağmen, verginin tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmediği, yani tahakkuk ettirilmediği durumda meydana gelen zamanaşımıdır. Başlangıç tarihi, beyannamenin verilmesi gereken yılın başından itibaren. ( 5 yıl)

Tahsil zamanaşımı, kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren kanunda belirtilen sürenin geçmesine rağmen, kamu alacağının tahsil edilmediği durumda geçerli olan zamanaşımıdır. (5 yıl)

 1. ÖZSERMAYE

Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan karların toplamından oluşan sermayeden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar özsermaye olarak tanımlanmaktadır.

Özsermaye= toplam aktifler – toplam borçlar

 1. WORD VE EXCEL HAKKINDA BİRKAÇ KISAYOL

ALT+CTRL+F = Dipnot ekleme
CTRL+D = İki yana yasla (yazıyı)
CTRL+G = Sağ köşeden yazma
CTRL+R = Ortadan yazma
CTRL+H = Değiştir
CTRL+F = Bul
CTRL+C = Kopyala
CTRL+V = Yapıştır
CTRL+X = Kes
CTRL+N = Yeni (belge açma)
CTRL+T = İtalik yazma
CTRL+S = Kaydetme
CTRL+Shift+A = Yazının Altını Çiz (tek çizgi)
CTRL+Shift+F = Yazının Altını Çiz (çift çizgi)
CTRL+Enter = Sayfa sonu işareti
CTRL+Z = Geri al
CTRL+Y = Yinele (ileri al)
CTRL+A = Tümünü seçme
CTRL+P = Yazdır
CTRL+W = Tümünü kapat
CTRL+O = Aç (belgeleri)
CTRL+U = Yazı tipi menüsü
CTRL+K = Kalın (yazı)
CTRL+Alt+. = Üç nokta (…)
CTRL+J = Satırı kaydırma
CTRL+Shift+J = Satırı geriye doğru alma
CTRL+Shift+G = Sözcük sayımı istatistik
CTRL+Shift+B = Punto Büyüklüğü
CTRL+Home = Belgenin en başına git
CTRL+End = Belgenin en sonuna git
CTRL+Shift+Home = Belgenin başına kadar seç
CTRL+Shift+End = Belgenin sonuna kadar seç
CTRL+S.S.Yön.Tuş = Kelime kelime gitme
CTRL+Y.A.Yön.Tuş= Paragraf paragraf gitme­­
CTRL+BackSpace = Kelime kelime sil
CTRL+1 = Satır aralığı “Tek”
CTRL+2 (5) = Satır aralığı “1,5”
CTRL+F2 = Önizleme
SHIFT+F3 = Büyük Küçük Harf
SHIFT+F4 = Bul,Değiştir,Git
SHIFT+F7 = Eşanlamlılar sözlüğü
SHIFT+F10 = Mouse Sağ tuş
SHIFT+F12 = Kaydetme
ALT+F8 = Makrolar
ALT+F10 = Ekranı Kapla/küçült
CTRL+Alt+R = ®
CTRL+Alt+C = ©
CTRL+Alt+T = ™
CTRL+Shift+N = Görünüm (Normal)
CTRL+Alt+I = Önizleme
CTRL+Alt+D = (i) şeklinde dipnot ekleme
CTRL+Alt+F = Rakam Dipnot ekleme
CTRL+Alt+K = Köprü verme
CTRL+Alt+L = 1) şeklinde sıralama yap.
CTRL+Alt+İ = Şapkalı (î) Kısayolu

 1. LİFO, FİFO, ENFLASYONDA HANGİSİNİ KULLANIRSIN

LİFO: Bu yöntem satın alınan hammaddelerden tarihleri itibariyle en son satın alınlarının üretime öncelikle gönderileceği esasına dayanır.  Lifo yönteminin amacı, enflasyonist dönemlerde işletmelerin öz varlıklarını daha az vergi almak suretiyle korumaktır.

FİFO: Bu yöntem satın alınmış hammaddelerden üretime öncelikle satın alma tarihleri eski olanların gönderileceği esasına dayanır.

 1. İRADE FESATI HALLERİ NELERDİR?

Yanılma (hata), aldatman (hile), korkutma (ikrah)

 1. MUTLAK GELİR HİPOTEZİ, NİSPİ GELİR HİPOTEZİ, YAŞAM BOYU GELİR HİPOTEZİ, SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ

Mutlak Gelir Hipotezi (Keynes): kişilerin harcanabilir gelirler arttıkça tüketimleri artar. Yani gelir ile harcamalar arasında doğru yönlü bir ilişki vardır.

Nispi Gelir Hipotezi (Duesnberry): Dussenbery’e göre tüketim toplumunda insanlar birbirinden etkilenir. İnsanlar cari gelirlerinden daha fazla harcamada bulunabilirler. Bu davranışa gösteriş tüketimi adı verilir. İnsanlar hayat standartlarından ödün vermezler.

Yaşam Boyu Gelir Hipotezi (Modigliani): bireyler yaşam süreleri içinde tüketimlerini olası en iyi şekilde dağıtmak amacıyla tüketim ve tasarruf davranışlarını uzun dönem olarak planlarlar. Tasarruflar ileri yaşlardaki tüketimi sağlamak içindir.

Sürekli Gelir Hipotezi (Friedman): bu hipotez tüketimin cari gelire değil, gelirin daha uzun dönemli tahminine dayandığını ileri sürer.

 1. Hak nedir ? Anayasada soyut norm , meclis içtüzüğü soyut norm denetimine tabi mi ?

Hak, herhangi bir varlığın kanuni yada ahlaki gerekçeler ile sahip olması veya  yapabilmesi gereken şeydir. Hayvan hakları, insan hakları gibi..

Soyut norm denetimi, yasama organı tarafından çıkarılmış bir kanunun anayasa ya uygunluk denetiminin yapılması için anayasa mah. İptal davası açılmasıdır. Kanunların ve anayasa değişikliğinin şekil itibari ile denetimi resmi gazetede yayımlanmasından 10 içerisinde c.başkanı veya 110 milletvekili tarafından  istenebilir. Kanunların KHKların ve meclis iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından iptal davası ise c.başkanı 110 milletvekili iktidar ve ana muhalefet meclis grupları tarafından  resmi gazetede yayımlamasından itibaren 60 gün içerisinde açılır.

 1. Aksak rekabet, monopol , mc=mr eşitliği?

Tam rekabet dışında oluşan piyasalardır.  Oligopol monopol monopolcü rekabet piyasaları gibi. Tam rekabetin bir yada birkaç özelliğini taşımaya piyasalardır. Monopol piyasası, tek bir satıcının ve bu satıcının üretip sattığı malın yakın ikamesi olmayan, çok sayıda alıcının bulunduğu piyasalardır. Firmalar fiyat belirleyicidir. Mallar ikamesi olmayan mallardır. Fiyat mc den büyüktür. Piyasaya girişler engellenmiştir.Fiyat farklılaştırmaları ile firmalar tüketici rantının hepsini alır. MC=MR kar max.

 1. Kendini tanıt?
 2. 5018 sayılı kanunu anlat?

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar.(tamamı alıntıdır.)

 1. Bütçeleme sürecini anlat (biraz kısa anlat sadece başlıklarla)?

1-Eylül ayının ilk hafta sonuna kadar kalkınma bakanlığının hazırladığı Orta vadeli program Bakanlar kurulunda kabul edilir.

2-Eylül 15 e kadar maliye bakanlığının hazırladığı orta vadeli mali plan yüksek planlama kurulunda karara bağlanır.

3-Eylül  15 e kadar maliye bakanlığı tarafından bütçe çağrısı ve eki, kalkınma bakanlığı tarafından kalkınma yatırım genelgesi ve yatırım programı  resmi  gazetede  yayımlanır.

4-Eylül sonuna kadar kamu kuruluşları bütçe teklifini gerekçesi ile maliye bakanlığına ve yatırım tekliflerini kalkınma bakanlığına gönderir.

5-En geç Ekim ayının ilk hafta sonuna kadar makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri yüksek planlama kuruluşunda görüşülür.

6-En geç 15 Ekim de yani mali yılbaşından 75 gün önce Bütçe kanun tasarısı TBMM ye sunulur.

 1. Neden istanbul?
 2. Gelir tablosundan sordular su artarsa kar ne olur vs?

Gelir tablosu bir işletmenin belli bir tarifteki gelir ve giderlerinin gösterildiği tablolardır.Gelir tablosundaki gelir ve karlar alacak tarafında artar borç tarafında azalır. Gider ve zararlar ise tam tersi olur.

 1. Dışlama etkisi nedir?

Dışlama etkisi devletin kamu harcamalarını artırması ile mal piyasasındaki dengeyi gösteren  IS eğrisi sağa kayar bu da faiz oranlarını artırır. Faiz oranlarının artması yatırımların maliyetini artırır ve özel sektör yatırımlarının oransal olarak azalmasına sebep olur.

 1. Alacağın temliki?

Alacak hakkının bir başkasına devredilmesidir. Şekil şartı aranır. Borçlunun rızasını almak gerekmez.(bazı istisnalar var kanun sözleşme işin niteliğine göre rıza istenebilir.)

 1. Serbest meslek kazancı nedir?

Sermayesinden çok zihni, ilmi bilgi ve becerilerle kazanılan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Örneğin: avukat, noter, konser veren sanatçı gibi. Tabi bu işi sürekli olarak yapıyor olması gerekir. Aksi halde arızi kazanç olur. Aynı zamanda serbest meslekle uğraşan şahıs ortaklıklarından adi ve kolektif şirket ortakları ile adi komandit ortaklığın komandite ortaklarının kazançları da serbest meslek kazancıdır.

 1. Dolaylı dolaysız vergi nedir, hangisi adaletlidir?

Servet ve gelir üzerinden alınan  vergiler dolaysız vergilerdir. Gelir vergisi, veraset intikal vergisi, mtv gibi. Harcama üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergilerdir. Kdv,Ötv gibi. Dolaysız vergiler artan oranlı vergiler olduğu için daha adaletlidir. Dolaylı vergiler ise genellikle sabit oranlı vergilerdir gizli artan özelliği gösterirler bu nedenle adaletsizdirler.

 1. Mtv kredi kartıyla ödenir mi?

Ödenir hatta anlaşmalı kart işle taksit bile yapılır. Ocak ve temmuz olarak iki taksitte ödenen  servet üzerinden alınan bir dolaysız vergidir.

 1. İktisat nedir?

Dünyadaki kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarını nasıl karşılanabileceğini inceleyen bilim dalıdır. Yani kıtlık sorununun çözüm yollarını arar. Kaynak tahsisinde bölüşümünde ve üretiminde etkinliği sağlamaya çalışır.

 1. J eğrisi?

Eğri develüasyonun dış ticaret açığındaki etkisini gösterir. Develüasyonun yapıldığı ilk zamanlarda dış ticaret açığının arttığı gözlemlenir bunun nedeni  önceden yapılan sözleşme ve var olan anlaşmalardır. Belli bir sure sonra ise ihracattaki artış ile dış ticaret açığı kapanır ve fazla vermeye başlar. Tabi develüasyonun  olumlu sonuç  vermesi  için Marshall- lerner koşulunda gerçekleşmesi gerekir.

 1. Tam rekabet?

Çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu malların birbirleri ile yakın ikame olduğu yani homojen mal olduğu piyasalardır. Firmalar fiyatı belirlemez fiyat piyasa tarafından belirlenir ve firmalar tarafından veri olarak alınır. Piyasa ya giriş çıkışlar serbesttir. Talep eğrisi yatay eksene paralel ve mr ye eşittir.

 1. Verginin kanuniliği?

Vergiler kanunla konulur yada kaldırılır. Kanunda belirlenen şartlarla alınır. Kanun dışı kimse vergi koyamaz vergi alamaz. Ayrıca verginin konusu haricinde KHK larla bakanlar kurulu düzenlemeler yapabilir.

 1. Kdv oranları?

Kdv malın üretim ve ticaret zinciri aşamalarında eklenen değerler üzerinden alınan dolaylı bir harcama vergisidir. Oranları % 8-1-18 dir.

 1. Hoş olmayan monetarist aritmetik?

Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanı para basma ile finansmanından daha fazla enflasyonist etki yaratacağı düşünen monetaristlerin ortaya attığı bir görüştür. Milton friedman savunur.

 1. Gönüllü vazgeçme?

Bir suçun icra hareketinden ve sonuç doğurmasından  kişinin isteyerek vazgeçmesidir.örneğim: eve giren hırsızın vicdani duygularla hırsızlıktan vazgeçmesi gibi. Ceza verilmez.

 1. Etkin pişmanlık?

İcra hareketi gerçekleştirilen bir suçun sonuç doğurmasını engelleme çabasıdır. Öldürmek için vurduğu bir kişiyi pişman olup hastaneye yetiştirmeye çalışması kurtarmaya çalışması gibi. Ceza indirilerek uygulanır.

 1. Gelir tablosu hesapları?

600 ve 700 lü hesaplardır. Satılan mal maliyeti, iskonto, faaliyet gelir giderleri, olağan gelir giderler,olağanüstü gelir giderler, dönem karı zarar, dönem net karı yada zararı gibi hesaplar gelir tablosunu oluşturur.

 1. Marshall fiyat?

Talep fazlası durumunda yani talebin arzı aşması durumunda satıcıların fiyatı yükseltmesi tersi duruda ise satıcının fiyatı düşürerek fiyat belirlemesidir. Arz talep eşitliğinde ise piyasa fiyatı kıllanılır. Yani satıcının talep ve arza göre fiyat belirlemesidir .

 1. Dışsallığın tanımı?

Piyasa başarısızlıklarından biridir. Bir iktisadi birimin faaliyetlerinden dolayı diğer bir iktisadi birime fayda yada zarar vermedir. Dışsallıklar devlet müdahalesi ile sübvansiyon vergi tazminat gibi yok edilmeye çalışılır. Ayrıca Caose teoremine göre de devlet müdahalesi almadan taraflar anlaşarak dışsallıkları içselleştirebilir böylece soysa refahı artırır.

 1. Servet üzerinden alınan vergiler?

Dolaysız vergilerdir. Veraset ve intikal vergisi, MTV ve emlak vergisi.

 1. Kurumlar vergisi?

Kurum kazancı üzerinden alınan vergidir. Sermaye şirketlerinin belli bir dönemdeki kazancı üzerinden alınır. Oranı %20 dir. Kanuni ve iş merkezleri Türkiye de bulunan kurumlar kazançlarının tümünden , yurt dışında bulunanlar ise sadece Türkiyedeki kazanç ve iratlarından vergilendirilir.dolaysız bir gelir vergisidir.

 1. 257 hangi hesap oluyor?

Birikmiş amortismanlar hesabıdır. Aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Duran varlıkların birikmiş yıpranma eskime payları yer alır.

 1. Asit test oranı?

Bir likidite oranıdır. Dönen varlıklar-stok / kvyk ile bulunan bir orandır. Oranın 2 olması beklenir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını likit varlıkları ile ne derece karşılayıp karşılamadığını gösterir. Oranın yüksek çıkması olumlu düşük çıkması ise olumsuz bir durumdur.

 1. Cari oran?

Dönen varlık/kvyk ile hesaplanır.

 1. Faaliyet giderleri?

Gelir tablosu hesabıdır. Arge , pazarlama satış dağıtım ve genel yönetim giderlerinin bulunduğu hesaptır. Aynı zamanda 7a gider hesabıdır.

 1. Gelir tablosu hesapları

600 ve 700 lü hesaplardır. Satılan mal maliyeti, iskonto, faaliyet gelir giderleri, olağan gelir giderler,olağanüstü gelir giderler, dönem karı zarar, dönem net karı yada zararı gibi hesaplar gelir tablosunu oluşturur.

 1. Faaliyet giderleri brüt satış karını nasıl etkiler?

Faaliyet giderleri brüt satış karını etkilemez. Yurt içi satışlar –satış indirimi-satış iskontosu=Brüt satış karıdır. Brüt satış karından da  faaliyet giderlerini çıkarırsak faaliyet karını buluruz.

 1. Vergi nedir?

Devletin ödeme gücüne sahip olan vatandaşlarından cebri karşılıksız kanuni gerçek olarak aldığı gelirdir.

 1. Verginin sınıflandırılması?

Vergiler konularına, mükelleflerin şahsi durumlarına, tarife şekline ve yansıma durumuna göre sınıflandırılır. En yaygın olarak kullanılan sınıflandırma şekilleri şöyledir: dolaylı- dolaysız,spesifik-advalorem,şahsi-gayrişahsi ve gelir servet harcama üzerinden alınan vergiler.

 1. İstanbulda nasıl geçineceksin
 2. Muhasebede eşitlik denince aklına ne geliyor?

Bilonço ve gelir tablosu eşitliği, alacak borç toplamı eşitliği, aktif pasif toplamları eşitliği gibi.

 1. Gecikme faizi ve gecikme zammı nedir aralarındaki fark?

Gecikme faizi oranında gecikme zammı uygulanır. Bir borcun geç ifa edilmesi sonucunda kanunen yada sözleşme gereği gecikmeden doğan zararın yada doğması muhtemel zararın giderilmesi için alınır.

 1. Verimlilik?

Nicel bir kavramdır. Üretime giren girdi ile çıktı arasındaki fiziksel ilişkiyi gösterir. Kısa dönem üretim fonksiyonunda azalan verimler yasasının olması gibi. Yani bir birimlik emek artışı toplam üretim seviyesinde bir birimden daha az artış sağlaması durumu azalan verimleri, fazla sağlaması artan verimleri ve aynı artışı sağlaması sabit verimleri gösterir.

 1. Swot analizi?

Bir işletmenin ya da kurumun artı eksilerini, tehlike ve risklerini mali durumunu gerçek hatları ile gösteren analizdir.

 1. Anayasanın 63. Maddesini açıkla

Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler yer alır. Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.(daha açık açıklama yapılması rica olunur bilen arkadaşlardan)

 1. Uluslar arası anlaşma ile uluslar arası antlaşmanın farkı?

Anlaşma ülkelerin ortak bir karara varması sonucu belli konularda birlikte hareket edecekleri anlamına gelir.

Antlaşma ise devletlerin almış olduğu kararları kesinleştirme bir metne dökerek imzalamadır.antlaşmalar ülkelerin resmi kurumları tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.

Anlaşma belli bir konuda uzlaşma iken antlaşma uzlaşılan konunun kesin bir şekilde imza edilmesi gibi bir şey galiba..

 1. Hedging?

Spot piyasalarda yapılan yani teslimatın aynı anda gerçekleştiği işlemlerdir. Bir menkul değerin gelecekteki oluşacak fiyat üzerinden şimdiden alım satımının yapıldığı işlemdir. Vadesiz işlemlerdir.

 1. Hisse senedi ile tahvil farkı?

Tahvil bir borç senedi iken hisse senedi mülkiyet senedidir. Tahvilde vade vardır ve vade sonunda tahvil sahibi ile kurum ilişkisi sona erer, hisse senedinde vade yoktur ilişki ebedidir.tahvilleri şirketler devlet belediye gibi kamu kuruluşları çıkarabilirken, hisse senedini anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketler çıkarır.

 1. Döviz nedir?

Yabancı ülke parasına verilen addır. Dar anlamda ise yabancı parayı temsil eden belgedir.

 1. Hazine nedir?

Değerli şeylerin saklandığı yer. Bütçenin gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından ortaya çıkan ahenksizlikleri gideren devletin eline geçen paraları muhafaza ve idare ile gerekli ödemeleri yapan kuruluş

 1. Uluslar arası antlaşmalarla yönetmelikler karşılaştırıldığında hangisi üstün gelir?

Uluslar arası antlaşmalar üstün gelir. Anayasa-uluslar arası ant.-kanun-KHK-tüzük-yönetmelik.

 1. Uluslar arası antlaşmalar nasıl yürürlüğe girer?

Yasama organı tarafından onaylanmasının uygun bulunması ile yürürlüğe girer. TBMM onaylamaya uygunluk verir.

 1. 2011 de ABD de bulunduğunuz sürede mortgage krizi hala devam ediyor muydu
 2. Mortgage krizi neden kaynaklanmıştır?

Mortgage alan kişilerin finansal kuruluşlara ödeyememesi , kuruluşlarında bankalardan aldığı krediyi ödeyememesi sonucu oluşmuş krizin domino etkisi yaratarak küresel boyut kazanmasına neden olmuştur.

 1. Matrah nedir, yöntemleri?

Matrah vergi hesaplanması için vergi konusunun indirgendiği miktardır. Beyan, karine dış gösterge, götürü, idarece taktir usullerine göre belirlenir.verginin üzerinden alındığı teknik miktardır.

 1. İptal-tam yardı davası farkları?

İptal davası: idari işlemlere karşı menfaati ihlal edilenlerin açmış olduğu davalardır. Sonuçları itibari ile objektif davalardır, herkesi bağlar. İdare mah. Ve Danıştay’ da 60 gün, vergi mahkemesinde 30 günlük hak düşürücü süreye tabidir.

Tam yargı davası:idari işlem, eylem ve sözleşmelere karşı hakları ihlal edilenlerin açmış olduğu ve zararlarının tazmini için açtıkları davalardır. Sonuçları sadece tarafları bağlar. İdari işlem ve sözleşmede 1 yıl, idari eylemde 5 yıllık süreye tabidir.

151-Philips Eğrisi: işsizlik ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eğridir.Açıklaması “her ekonomi işsizliği azaltmak için biraz enflasyona, enflasyonu azaltmak için de biraz işsizliğe katlanmak zorundadır.” olan eğridir.

152-Gayrı Nakdi Para: gayrınakdi krediler; bir işin yapılması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin bankanın müşterinin yerine taahhütte bulunması ve/veya garanti vermesi, gayrınakdi kredi olarak adlandırılır. müşteriye ödünç olarak verilen para değildir, bankanın kredibilitesidir. krediyi kulananın borcunu ödememesi ya da taahhütte bulunduğu işlemi yerine getirmemesi halinde muhataba garanti edilen tutar kadar bankaca ödeme yapılır.

153-Asli Para: Bir ülkede, o ülkenin banknot emisyonunda yetkili bankası, genellikle merkez bankası tarafından çıkarılan kağıt paralar ile hazine tarafından çıkarılan bozukluk paraların toplamıdır.

154-Şerefiye: Kamu kuruluşları ve Belediyelerin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve imar faaliyertlerinden dolayı değerinin artmasına yol açtıkları gayrimenkullerin sahiplerinden aldıkları bir tür harçtır.

155-Dolarizasyon: bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur. Dolarizasyon terimi sadece ABD Doları için geçerli değildir. Genel olarak herhangi bir yabancı para birimine geçilmesi de dolarizasyon sayılır.

156-

157-Hukuki İşlem: bir veya birden çok kişinin hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar içinde gerektiğinde diğer unsurlarla birlikte hukuki sonuçlar doğurmaya yönelmiş irade açıklaması.

-tek taraflı hukuki işlemler – çok taraflı hukuki işlemler

-sağlararası hukuki işlemler – ölüme bağlı hukuki işlemler

-sebebe bağlı hukuki işlemler – soyut hukuki işlemler

158-Borcun Kaynakları: Hukuki işlem, Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme

159-Objektif İyi Niyet: Toplum içerisindeki normal bir insanın, haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken uyması gereken kurallara objektif iyi niyet kuralları denir.

       Dürüstlük kuralı:

– Sözleşmelerin yorumlanması

– Kanuna karşı hilenin önlenmesi

– Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulması

– Hakların ve borçların kapsamının belirlenmesi

– Sözleşmelerde  yan  yükümlülüklerin  yerine  getirilmesinde.

– Sözleşme öncesi ilişkilerde uygulanmaktadır.

160-Sedüler-Üniter Gelir Vergisi:

Sedüler Gelir Vergisi

Sedüler vergi sisteminin esasını, sedül adı verilen gelir unsurlarının her birinin diğerlerinden bağımsız (ayrı) olarak dü-şünülmesi ve bunların ayrı ayrı vergilendirilmesi oluşturur. Gerçekten de, çeşitli gelir kaynaklarından (ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret, gayrimenkul sermaye iradi, menkul sermaye iradı ve sair kazanç ve iratlar) elde edilen gelirlerden her biri, ayrı ayrı tarifeler üzerinden vergilendirilir. Kaynak teorisini esas almıştır.

Toplam (üniter) Gelir Vergisi

Toplam gelir vergilerinde, gerçek kişilerin, gelir kaynaklarından elde ettikleri gelirlerin safi toplamı esas alınmaktadır. Bu toplamda, mükellefin şahsi ve ailevi durumlarıyla ilgili indirimler yapılmakta ve ödeme gücüne ulaşmak için gerekli araçlar işleme konularak, kalan kısım, artan oranlı vergi tarifesiyle vergilendirilmektedir. Toplam gelir vergisinde, mükellefin gerçek ödeme gücünün göz önünde bulundurulduğu görülecektir. Türkiye’de safi artış teorisi esas alınmıştır.

161-Gizli İşsizlik: Ekonomide çalışıyor görünmesine rağmen, üretime hiçbir katkısı olmayan işçilerin yarattığı durumdur. Genellikle az gelişmiş ülkelerde görülür. Nedeni, sermaye ve organizasyon eksikliğidir. Bir işyerinde çalışıyor görünmesine rağmen, çalışmasıyla üretimde meydana gelen arışa hiçbir katkısı olmayan işçilerin meydana getirdiği duruma verilen addır.

162-Açık İşsizlik: Geçerli ücret düzeyinde, çalışma isteği ve gücünde olduğu halde kişinin kendi iradesi dışında işsiz kalması durumu.

163-İradi İşsizlik: cari ucret duzeyinde calışma olanaklarına sahip olmalarına karsı calısmak istemeyenlerin olusturdugu işsizliktir.

164-İşsizlik Türleri:

iradi işsizlik:cari(piyasadaki) ücret düzeyinde e mevcut çalışma koşullarında çalışmak istemeyenlerin meydana getirdiği işsizliktir.bir kimse bir haftalık çalışmayla daha uzun süre geçinebiliyorsa kalan günleri boş geçirecektir.ayrıca ailede birden çok ferdin çalışması geçinmeye yettiğinden kimi fertler çalışmamayı yeğleyecektir.

gayri iradi işsizlik:mevcut çalışma koşularında iş bulunmaması durumudur.keynes’e göre gayri iradi işsizlik talep yatersizliğinden ileri gelir.eğer ibir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin tamamının satılması mümkün olmuyorsa bu durum o piyasadaki toplam talebin üretim faktörlerinin tamamının istihdamına yetmediğini ortaya koymaktadır.

friksiyonel işsizlik:bu tür işsizlik daha iyi çalışma imkanları ve daha yüksek ücret elde etmek amacıyla işçilerin yer ve meslek değiştirmelerinden doğabilir.emek arz ve talebi arasındaki kısa süreli dengesizlikler, emek sahipleri ile müteşebbislerin emek piyasası hakkındaki bilgisizlikleri, işgücünün mobilite noksanlığı friksiyonel(arizi) işsizliğin temel nedenleri arasındadırlar.

konjonktürel işsizlik: ekonomide refah ve buhran dönemleri birbirini izler.işte bu dalgalanmalara konjonktür hareketleri denir.alçak konjonktür(depresyon) dönemlerinde iş gücü tam istihdam edilemez ve işsizlik ortaya çıkar.

mevsimlik işsizlik:turizm, tarım, inşaat gibi mevsime bağlı işlerde görülen dönemlik işsizliktir.

yapisal işsizlik:strüktürel işsizlik de denir. bir ülkenin ekonomik yapısında ve toplam talebin bünyesinde meydana gelen değişmelerden kaynaklanır.gözde iş kollarında istihdam artarken önemini yitiren alanlarda bu tür işsizlik görülür.

teknolojik işsizlik:üretimde emeğin yerine makina ikame edilmesiyle ortaya çıkan işsiliktir.uzun dönemde yeni iş kolları yaratan teknoloji kısa dönemde istihdam azaltıcı etki yapar.

gizli işsizlik:herhangi bir üretim dalında gereğinden fazla kişinin çalışması yani bir kısım çalışanın üretime katkıda bulunmaması halinde ortaya çıkar.

165-Batık Maliyet: Üretim yada tüketim sürecinde katlanılan ancak sürecin durdurulması halinde geri iadesi mümkün olmayan harcama. Örn. Kuruluş aşamasındaki bir işletmenin harç, noter ve haberleşme masrafları, bir filmin sadece bir kısmının izlenmesi durumunda bilet parasının bir kısmının geri iade edilmemesi.

166-Ters Repo:  REPO’yu yapan taraf geçici süreyle nakit para ödünç alan, menkul kıymeti temin eden, vade sonunda belli bir faiz vererek sattığı menkul kıymeti geri alan taraftır. Aynı işlemde Ters Repo yapan taraf ise tam tersi şekilde geçici bir süreyle nakit para temin eden, menkul kıymeti alan, vadesi dolan işlem sonunda ise belli bir faiz karşılığında satın aldığı menkul kıymeti geri iade eden taraftır.

167-Dışsallık: bir ekonomik birimin kendi faydasını arttırmak için aldığı kararın, aslında hiçbir organik bağı olmayan başka bir ekonomik birimin aldığı kararının sonuçlarını dolaylı ya da dolaysız etkilediği durumlarda ortaya çıkan bir kavramdır.

168-Vergi Amortismanı: menkul ya da gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak, ilerki dönemlerde bir vergi koyulması durumunda, yeni koyulacak bu verginin o menkul ya da gayri menkulün sermaye değerini düşürmesine denir.

169-Seçme ve Seçilme Hakkı: bireylerin yerel ve merkezi karar ve yönetim organlarına (yerel ve ulusal meclisler, belediye başkanlığı, şehir yöneticiliği, devlet başkanlığı vb) seçilecek kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme hakları.Seçme ve seçilme hakkı, vatandaşlık görevlerinden birisidir. Seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak demokrasinin en önemli özelliğidir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, ceza evlerinde tutuklu bulunanlar ve hükümlüler oy kullanamazlar. Milletvekilliği, muhtar, belediye başkanlığı seçimlerine 18 Yaşını dolduran her tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçme hakkına başka bir değişle oy verme hakkında sahiptir. Seçimlere katılmakta bireylerin hakkıdır.

170-Milletvekili Seçilme Şartları:

1- türk vatandaşı olmak. 2- 25 yaşını doldurmak

3- en az ilkokul mezunu olmak.  4- askerlik yapmış olmak.

5- taksirli suçlar hariç toplam 1 yıldan fazla ağır hapis cezası almamış olmak

6- yüz kızartıcı suç işlememiş olmak. 7- kamu görevlileri için görevlerinden istifa etmiş olmak.

171-Memur Olma Şartları:

-Türk vatandaşı olmak

-18 yaşını doldurmak (Mahkeme tarafından ergin kılınan 15 ile 18 yaş arası kişiler de reşit olabilir. Kaza-i Rüşt).

-En az ortaokul mezunu olmak.

-Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

-Hükümlü olmamak.

-Askerlikle ilişkisi olmamak (yapmış olmakla karıştırma, o m.vekilinde)

-Sağlık engeli bulunmaması

-Memurluğa ilk defa atananlar en az 1, en çok 2 yıl aday memurluk süresi geçirirler. Bu sürede     olumlu sicil alamayan memurlar 3 yıl devlet memurluğuna atanamazlar.

172-Kamu Görevi-Kamu Hizmeti: devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen faaliyetler kamu görevini oluştururken, devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılmasını gerektirmeyen faaliyetler ise kamu hizmeti olarak değerlendirilmektedir.Kamu hukuku usulüne göre hukuki tasarrufta bulunan veya işlem yapanlarla, bu işlemlerin yapılması sırasında kamu hukuku usulü çerçevesinde katkısı olan, bunların faaliyetlerine yardımda bulunan kimseler kamu görevi yaparlar ve maddi ceza hukuku uygulamasında memur sayılırlar. Kamu hukuku usulü dairesinde tasarrufta bulunmayan veya işlem yapmayan ve bu faaliyetlere kamu hukuku usulü dairesinde yardımda bulunmayan kimseler ise kamu hizmeti gören kimselerdir.

  Anayasaya göre ayrım da şu şekilde, ki bence sorulursa söylenmesi gereken budur: Kamu görevi; yasama ve yargı etkinliklerinin yanı sıra, devletin olmazsa olmaz birincil amaçlarının gerçekleşmesi için, öznel açıdan devlete özgü, devletçe yapılması zorunlu; egemen gücün, yetkinin ve kamu hukuku kurallarına göre oluşturulan iradenin kullanılıp örgütlenmesini yansıtan etkinlikler bütünüdür. Kamu hizmeti ise, devletin ikincil nitelikteki amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarına da bırakabileceği etkinliklerdir

173-Döner Sermaye Devlet Geliri Midir?: Devlet kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmeleri için döner sermaye tahsis edilmesiyle birlikte bir defaya mahsus olmak üzere bir ödenek ayrılmaktadır. Devletin genel bütçesinden tahsis edilen döner sermaye ödeneği, devlet kuruluşunun döner sermaye sistemine geçebilmesini sağlar. Döner sermaye sistemine dahil olan devlet işletmesi faaliyetlerini sürdürerek para akışı sağlamaya başladığında, kazanılan para döner sermayede gelir olarak kayıt altına alınır. Harcamaların döner sermayeden yapılması ile birlikte gelir gider döngüsü kurulur ve döner sermaye sistemi efektif bir biçimde işlemeye başlar. Kuruluşlar yürüttükleri faaliyetler sonucunda elde ettikleri parayı genel bütçeye değil, döner sermaye bütçesine gelir olarak kayıt etmekte ve böylece sermaye yeniden kullanılabilir hale gelmektedir.

174-Örümcek Ağı Teoremi: arzın, değişen talep miktarına belli bir süre içinde cevap vermesidir. tarımsal işletmelerin, topraklarının her yıl ne kadarını, hangi ürünlerin üretimine ayıracaklarına karar verirken, bir yıl önceki piyasa fiyatlarını göz önüne almaları sonucu, tarımsal ürün fiyatlarının yıllık dalgalanmalarını açıklamak mümkün olmaktadır. bu dalgalanmaları açıklayan şekiller örümcek ağına benzediği için, örümcek ağı teoremi adı verilir.

175-Kamu Hizmeti ve Özellikleri: ??????

176-Yumuşak Borç:  sıfır faizle borç/kredi alınması

177-Ters Repo: Bir kıymetin belli bir tarihte, belli bir orandan geri alım vaadi ile satımını ifade eder. Merkez bankası açısından reverse repo işlemi Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, piyasadan, işlem vadesi süresince, verilen kıymetler karşılığında geçici olarak para çekilmesini ifade eder.

178-Vergi ve Aşamaları: Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve amme hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek gayesiyle, ekonomik birimlerden (bunlar gerçek veya tüzel kişiler olabilir) kanunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla ve hukuki zorlama altında özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere aldıkları para tutarları. Aşamaları ise, TARH-TEBLİĞ-TAHAKKUK-TAHSİL.

179-Döviz-Efektif Döviz: Genel bir tanımlama ile yabancı ülke paralarına döviz denmektedir. Nakit şeklinde olan eldeki paraya “efektif”, nakde dönüştürülebilir herhangi bir araç şeklinde. olanlara (banka havalesi, ödeme emri, döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) da “döviz” adı verilmektedir.

180-Kıymetli Evrak:  üzerinde yazılı hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülemediği ve ayrı olarak başkasına devredilmeyen yazılı senetlerdir.Senet ibraz edilmeksizin , hiçbir hak ileri sürülemezve talep edilemez.Poliçe , bono ,çek dışında hisse senetleri , konşimento ,tahviller ,varant kıymetli evrak türleridir.

181-Kambiyo Senedi:  kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşır ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir.

182-Hisse Senedi Kıymetli Evrak Mıdır? : Evet.

183-Bağımlı-Bağımsız Tacir Yardımcıları:

 Tacire Bağlı Yardımcılar: Ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru

Bağımsız Olanlar: Acente, Komisyoncu, Tellal.

184-Acente:  Ticaret Kanununun 116. maddesine göre ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde devamlı bir şekilde ticari işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.

     Acentenin öğeleri şunlardır:

– Bir sözleşmenin varlığı    – Belli bir yer ya da bölgede aracılık yapma

– Faaliyette sürekli olma    – Meslek edinme

– İşletme sahibine tabi olmama

Komisyoncu: belli bir ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınır eşya alım satımını üstlenen kimsedir. Komisyoncu ile müvekkil arasındaki ilişki iş üzerindedir ve sürekli değildir. Kendisine verilen işi yapınca komisyoncu ücretini alır.

185-A.Ş – LTD Kaç Kişiyle Kurulur? Demiş ama tüm farkları yazim dedim:

ANONİM ŞİRKETLER

 1. Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.
 2. 50.000.- TL Esas sermaye, 100.000.- TL Kayıtlı sermaye ile kurulabilir.
 3. Tahvil çıkarılabilir.
 4. Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.
 5. Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil.
 6. Halka açılma imkanı vardır.
 7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.
 8. Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.
 9. Sermayesi 250.000.- TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.
 10. Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

LİMİTED ŞİRKETLER

 1. Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.
 2. 10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir.
 3. Tahvil çıkaramazlar
 4. Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir.
 5. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi.
 6. Halka açılma imkanı yoktur.
 7. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur.
 8. Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3 ünün kararıyla değiştirilebilir.
 9. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
 10. Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.
 11. Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır.(Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş. ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.)

186-İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, pazarlama ve finans. Ek olarak alt ve destekleyici fonksiyonları da yazim istedim. Onlar da personel, muhasebe, ar-ge ve halkla ilişkiler.

187-Reel Faiz Oranı bileşik (nominal) faizin, enflasyonun etkilerinin çıkarılması sonucu çıkan faiz oranıdır.

188-Nominal GSYİH: bir ülke sınırları içerisinde, belirli bir dönemde üretilen çıktının (mal ve hizmetlerin) aynı yılın piyasa fiyatları esas alınarak ölçülen değerini ifade eden kavramdır. örnek vermek gerekirse;

2005 yılında türkiye’de sadece peynir ve zeytin üretildiğini varsayalım.

peynirin üretim miktarı : 5.000 kg

peynirin piyasa fiyatı : 5 ytl

zeytinin üretim miktarı : 8.000 kg

zeytinin piyasa fiyatı : 3 ytl

verilenlere göre 2005 nominal gsyih’sı şu şekilde hesaplanır:

(peynirin üretim miktarı x peynirin piyasa fiyatı) + (zeytinin üretim miktarı x zeytinin piyasa fiyatı) = (5.000 x 5) + (8.000 x 3) = 25.000 + 24.000 = 49.000 ytl

189-Gaiplik: bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması ya da kendisinden uzun süre haber alınamaması sonucu, yargıç kararıyla kişiliğine son verilmesi. Bu kararı hakimden, hakları ölüme bağlı olanlar ister.

190-Tanzi Etkisi: enflasyonist dönemlerde verginin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması ile devletin kasasına giren paranın reel anlamda değerinin azalmasıdır.

191-Ödemeler Bilançosu: Bir ülkenin bir dönem içerisinde dış alemle yaptığı tüm ekonomik işlemlerin sistematik biçimde tutulan kayıtlarına ödemeler bilançosu adı verilir.Ödemeler bilançosunun başlıca hesap gruplan şunlardır: Cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve resmi rezervler hesabı. Bir de muhasebe kayıtlarında alacaklı ve borçlu kısımları denkleştirmek için kullanılan istatistik farklar( veya net hata ve unutmalar) hesabı vardır.

192-Düzenleyici Hesaplar:Düzenleyici hesaplar bulunduğu hesap grubunun işleyiş kurallarının tersi şeklinde işlemektedir. Aktifte yer alan bir düzenleyici hesap pasif hesapların işleyişleri gibi işler. Pasifte yer alan bir düzenleyici hesap aktif hesapların işleyişi gibi işlemektedir. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri heasabı düzenleyici bir hesaptır. Yani kendinden önceki hesabı düzenler. Onun için hesabın önünde (-)  işareti  yer alır. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı aktifte yer alır fakat hesabın önünde (-) olduğu için düzenleyici hesaptır ve ilk kayıt Alacak tarafına kaydedilir. Fakat normalde 1 ile başlayan hesapların ilk kayıtları Borç tarafına kaydedilir.

Aktifi düzenleyici hesaplar:

 1. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
 2. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 3. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
 4. Kazanılmamış Fianansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
 5. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
 7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
 8. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
 10. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
 11. Kazanılmamış Fianansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
 12. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
 13. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
 14. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
 15. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 16. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
 17. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 18. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
 19. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 20. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
 21. Birikmiş Amortismanlar(-)
 22. Birikmiş Amortismanlar(-)
 23. Birikmiş Tükenme Payları(-)
 24. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 25. Birikmiş Amortismanlar(-)

Pasif Düzenleyici Hesaplar:

 1. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
 2. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
 3. Borç Senetleri Reeskontu(-)
 4. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
 5. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
 6. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
 7. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
 8. Borç Senetleri Reeskontu(-)
 9. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
 10. Ödenmemiş Sermaye(-)
 11. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
 12. Dönem Net Zararı(-)

193-Zihni Kayıt: zihni kayıt hali kisinin,iradesi ile beyanı arasında isteyerek meydana getirdigi bir uyusmazlık halidir.kisi bir beyanda bulunmakta ama aslında herhangi bir sebepten dolayı o beyanın sonucunu istememektedir.

194-İcap:  bir sözleşmeyi meydana getirmek amacıyla kişinin teklifini barındıran ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır. bir teklifin icap olabilmesi için karşı tarafa yöneltilmiş olmalı, baglanma iradesi olmalı ve o sözleşmenin esaslı unsurlarını kapsamalıdır.

195-Latife Beyanı: kişinin gerçek iradesini yansıtmayan, söylediğinin karşısındaki kişi tarafından ciddiye alınmayacağını düşünerek, dış dünyaya açıkladığı beyan. beyanın ulaştığı kişi söz konusu beyanı ciddiye almakta haklı ise hukuken geçerli olabilecek beyandır. Örneğin; birine “şu sınavı geç sana porsche alacam lan” demek.

196-Amortisman da Düzenleyici Hesap mı?: 257 ve 268 nolur Brk.Amortismanlar hesabı aktifi düzenleyici hesaplardır.

197-En son okuduğun kitap?

198-Rusya-Nato Üyeliği: Rusya, Nato üyesi değildir gençler.

199-Anayasa Nedir?:Bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar dökümanıdır. Anayasa denilen bu belgeyle ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur. Türkiye cumhuriyeti anayasası’nın 137. maddesine göre türk hukukunda kurallar kademelenmesi aşağıdan yukarıya doğru, yönetmelik, tüzük, kanun ve anayasa şeklindedir.

200-Normlar Hiyerarşisi: Anayasa-Kanun(uls.antlasmalar)-KHK-Tüzük-Yönetmelik-Sirküler(genelge vs..)

201  – 7a 7b seçeneği

 • 7/a da giderler fonksiyon esasına göre tutulurken , 7/b de giderler çeşit esasına göre tutulur. 7a   yı  buyuk işletmeler tutarken 7b yi küçük işletmler tutmaktadırlar. 7a da her hesabın kendi yansıtma hesabı bulunurken 7b de sadece bir tane yansıtma hesabı bulunur . oda 798 gider çesitleri yansıtma hesabıdır .
 • soru 202 Crowding out
 • crowding out dıslama etkisi demektir. 2 biçimde dısalama vardır. birincisi reeel /dogrudan dıslama : bu dıslamada devlet daha önce özel sektör tarafından görülen bir işi artık tamamen kendisinin görecegini acıklar.
 • ikincisi ise finansal dışlamadır . finansal dışlama ise kamu kesimi tarafından uygulamaya konulan genişleyici maliye politikasının faiz oranının artması sonucu özel sektör yatırımlarını azaltmasıdır. ( tam kısmi aşırı ve sıfır dışlama seklinde karsımıza cıkar)

203-  Amortisman yöntemi, azalanı açıkla

 • amortisman hesaplama yöntemleri vuk da 5 başlık altında sayılır
 • 1- normal amortisman yöntemi
 • 2-azalan bakiyeler usulu
 • 3-arsa ve arazilerde amortisman
 • 4-fevkalade amortisman
 • 5-madenlerde amortisman
 • Vergi Usul Kanunu’na göre, mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfasında normal amortisman ya da azalan bakiyeler yönteminden birini seçebilirler. Bu iki yönteme ek olarak, sabit kıymetlerin olağandışı nedenlerle normalin üzerinde değer kaybına uğraması durumunda fevkalade amortisman yöntemi de uygulanabilir. Normal amortisman yönteminde iktisadi kıymetin değerine faydalı ömürlere göre belirlenen düz bir oran uygulanır. Azalan bakiyeler yönteminde, %50 oranı geçilmemek kaydıyla amortismana tabi iktisadi kıymetin net aktif değeri (amortismana tabi iktisadi kıymetin kayıtlı değerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan değer) üzerinden normal amortisman oranının iki katı oranda amortisman ayrılır.  Azalan bakiyeler yönteminde, amortisman süresi normal amortisman yöntemine göre hesaplanır ve aynıdır. Öte yandan fevkalade amortisman yöntemi, iktisadi kıymetler üzerinde çeşitli nedenlerle olağandışı değer kayıpları oluştuğunda uygulanmaktadır.

204-Yumuşak borç?

 • . Piyasa faiz oranın altında veya faizsiz ya da uzun vadeli olarak verilen kredi. krş. dış yardım 2. Takasbank veya diğer ticari kuruluşlar tarafından normal teminatlar istenmeden verilen kredi.

205- Dönem net karı nerde bulunur

 • dönem net karı bilançonun pasifinde 5 nolu özkaynaklar hesabının 59 nolu hesap grubunda yer alır.

206- Elinde 1 terazi 9 bilye var, 2 kere tartma hakkın var, bilyelerden biri hafif nasıl bulursun?

 • önce 3 er 3er ayırırız. daha sonra terazinin bi kefesine bi 3lüyü ikinci kefesine ise diger 3lüyü koyarız . eger agırlıklar denk ise elimizde kalan diger 3lü içindedir. eger terazi kefelerinden birisi daha hafifse onun içindedir hafif olan bilye. daha sonra aradıgımız 3 lüyü bulunca 1 er 1 er terazide tartarız agırlıklar eşitse dısarda kalan bilye hafiftir. eger terazinin bi kefesi hafifse aradıgımız bilye odur

207- Kendini tanıt

208- Daha önce girdiğin sınavlar

209- Harç nedir anlat

 • çimento veya sönmüş kirecin karıştırılması ve buna su ilavesiyle elde edilen karısım ( şaka şaka 🙂
 • harç : Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları hukuki işlemden ve sundukları hizmetten dolayı aldıkları paraya harç denir. Harç konusu olan hizmetleri sadece devlet yerine getirmektedir ve bunun karşılığını da yine devlet almaktadır. Harca konu olan
 • hizmetler noter, adliye, tapu hizmetleri vb. hizmetlerdir.

210-Menkul kıymetleri anlat , teker teker sayar mısın

 • Menkul Kıymetlerin Tanımı: Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri, ortaklık veya alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir.

211-Vergide hatayı anlat

 • Vergi Usul Kanunu’nun 116’ncı maddesinde ‘vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır’ şeklinde ifadesini bulmuştur.
 • Vergi Usul Kanunu’na göre vergi hatası olarak kabul edilip düzeltme konusu yapılacak hatalar iki grup altında toplanmış olup bunlar aşağıdaki gibidir.
 • Birinci grupta yer alan hatalar hesap hatalarıdır. Bu hatalar üç başlık altında incelenmektedir.
 • Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.
 • Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.
 • Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.
 • İkinci grupta yer alan hatalar vergilendirme hatasıdır.Bu hatalar dört başlık altında toplanmaktadır.
 • Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır;
 • Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır;
 • Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır.
 • Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

212- Mutlak rant

 • bir ülkede tüm toprakların üretime açılması, tarımsal ürün fiyatlarının, topraklarda çalışan üreticilerin de kar edebilecekleri bir düzeye çıkmaları sonucu oluşan ranttır.

213- Okun yasası

 • artur okuna göre ekonomideki 2,25 e ilave her yüzde 1 lik büyüme işsizligi 0,5 azaltır.
 • soru 213 Stagflasyon nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
 • stagflasyon durgunluk ve enflasyonun bir arada görüldügü ekomik istikrarsızlık halidir. 1970 petrol şokları

214- Regresyon

 • Deflasyon veya stagflasyon tehdidi altındaki bir ekonominin genişletici para ve maliye politikalarıyla tersine çevrilerek, özellikle para arzının enflasyona yol açmayacak şekilde ölçülü bir şekilde arttırılarak piyasaların yeniden dengeye getirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanmasıdır.

214- Z tablosu ( bu ekonometri soru geçiyom 😀 )

215- Tereke saklı pay oranları

 • saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:
 • Altsoy için yasal miras payının yarısı,
 • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 • (MÜLGA BENT RGT: 10.05.2007 RG NO: 26518 KANUN NO: 5650/2)
 • Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

216- Marjinal maliyet

 • üretim miktarı bir birim arttırıldığında toplam maliyette meydana gelen değişmedir.

217- Faiz nedir, vade arttıkça faiz artar mı, neden artar?

 • Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen getiri oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin getiri oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.
 • vade arttıkça faiz artar , çünkü borc verdigimiz paramızdan daha cok mahrum kalmaktayız.

217- Alternatif yatırım nedir

 • bir yatırım sonucunda vazgeçtigimiz en iyi yatırımdır ( cevabı internetten bulamadım , kendi yorumumdur)

218- Olivera tanzi, tr de bunu önlemek için hangi vergi alınıyor

 • tanzi etkisi : enflasyon dönemlerinde verginin tahakkuk ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle devlet gelirlerinin reel degerinin düşmesidir .
 • trde bunu engellemek için ; gecici vergi ve stopaj uygulanmaktadır

219- Yurt dışına mal sattın, muhasebe kaydını yap

 • yurt dısı direk satıslarda kdv hesabı uygulanmazmı. 100 kasa alacaklı , 601 yd satışlar borclu
 • soru 220 Yurt içi satışlar olsaydı hangi kdv hesabını kullanırdın
 • yurt içi satış için ek olarak 391 hesaplanan kdv hesabı kullanılır

221- Yetki genişliği

 • Yetki genişliği, merkezdeki toplanmış yetkilerin bir bölümünün, yine merkezin denetimi altında, merkezdeki ve taşradaki bazı yüksek görevlilere aktarılmasıdır. Anayasaya göre Türkiye`de illerin idaresi “yetki genişliği” esasına dayanır. Bu esasın örgütü `il genel yönetimi`nden sorumlu taşra idaresidir; valilik – kaymakamlık kurumudur. Anayasa, illerin yönetiminde “görevler ayrılığı” esasın benimsemez. Bu durum, 1961 Anayasası`ndan bu yana böyledir.

222- Fuzuli şagil

 • Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseleri; ifede eder,deniyor.

223- Ecrimisil

 • Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat

224- İdari işlem-idari eylem

 • İDARİ İŞLEMLER :
 • İdare Hukuku alanında, yönetimin tek yanlı irade açıklaması ile hukuksal sonuç yaratan, başka bir deyişle, hukuk düzeninde değişiklik yapan işlemlere ” idari işlemler” denir. İdari işlemler, tek yanlı ve idarenin kamu kudretini kullanarak tesis ettiği hukuksal işlemlerdir; bunlar, idarenin iradesini açıklaması ile hukuksal sonuçlarını idare hukuku alanında doğururlar; idari işleme muhatap olan karşı tarafın bu konuda iradesini açıklamasına gerek yoktur. İdari işlemler birel olabileceği gibi, genel nitelikte düzenleyici bir işlem de olabilirler. Bir idari işlemin içeriği kuralsaldır, önceden yasalarla, ya da idari kurallarla düzenlenmiştir. İşlemle ilgili kişiler, işlemin içeriği üzerinde oynama yetkisine sahip değildirler. Bir kimsenin memur olması, bir kimseye vergi salınması, bir memurun emekli olmasında olduğu gibi. Yapılan bu idari işlemlerin amacı bir kamu hizmetinin görülmesine yönelik olmalı ve bunların tesislerinde kamu yararı gözetilmelidir.
 • Görüldüğü üzere, idari işlemin, kanuni bir tanımı mevcut olmamakla birlikte, içtihatlar ve doktrin tarafından bir tanım verilmiş ve idari işlemin, tek yanlılık, kanunilik, icrailik, kamu hukuku esaslarına dayanılarak yapılma, hukuk aleminde değişiklik meydana getirme, bir kamu hizmeti yükümlülüğünün ifası için ve idare örgütü içinde yer alan bir makam tarafından yapılma, idare hukuku alanında sonuç doğurma gibi nitelikleri haiz olması gerekmektedir.
 • İDARİ EYLEMLER
 • İdarenin eylemleri, ya yönetsel bir işlemin uygulanması, ya da hiç bir hukuksal işleme dayanmadan, doğrudan doğruya yapılan eylemler biçiminde kendini gösterir. Yönetsel işlemler, yönetim adına irade açıklamaya yetkili olanlar tarafından yapılmasına karşın, idari eylemleri herhangi bir kamu görevlisi yapabilir. Böyle olmakla birlikte, bazı idari eylemeler yapılan idari faaliyetin niteliğine göre, ancak bazı meslek mensuplarınca yapılır; reçetenin ancak doktor tarafından yazılması gibi. İdari eylemlerden bir kısmı “haksız fiil” olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahip olduğundan, bunlardan doğan tazminat davalarına idari yargı yerlerinde değil, adli yargı yerlerinde bakılır. Örneğin, idarenin taşıtlarının verdiği zararlardan doğan tazminat davalarında görevli yargı yeri adli yargı mercileridir. Veya kamulaştırma olmaksızın yol yapımı sırasında bir bağın yola katılmasından doğan zarar “idari eylemden değil, haksız fiil olarak nitelendirilmesi zorunlu bir eylemden doğduğu” için zararın tazmini davası adli yargıda görülür.

225- 690 numaralı hesap

 • 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı: Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır.

226- Mali kar-ticari kar arasındaki fark nedir

 • Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.
 • Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.
 • Mali kâr ile ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından bazı kazanç ve iratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.
 • mali kar vukta ticari kar ttk da düzenlenmiştir

227- Bütçe sürecini anlat, cb veto ederse ne olur

 • bütçe süreci cok uzun. cb anayasa madde 89 geregi bütçe kanunu yeniden görüşülmek üzere tbmm ne iade edemez.

228- Cb her şeyi imzalamak zorunda mı

 • ??( bütçe hariç degilmiş galiba ) yönetmelikleri imzalamak zorunda deilmiş.

229- Giffen paradoksu

 • yy fakir irladalılar’ın başlıca gıdası olan patates giffen paradoksuna örnek gösterilmiştir. gelirleriyle anca patatesle beslenen halk patatesin fiyatının azalmasıyla patatese ayırdığı parayı kısarak başka mallara ayırmışlardır.

230- Kanuni hakim

 • kanuni hakim güvencesi demek istemiş galiba
 • anayasanın otuzyedinci maddesi der ki; hiçkimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önüne çıkarılamaz. bir kimseyi tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran, yargı yetkisine sahip olağanüstü merciiler kurulamaz.

231-Savcı ile c.savcısı arasındaki fark

232-Vergi harcaması

233-Vergi muafiyeti

234-Vergi istisnası

İlgili Kategoriler

Mülakat Kavramları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.