Gayrimenkul sermaye iradına yönelik kısa notlar

Medeni kanuna göre: Tapu siciline kayıt olunan, arazi, bina, haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı, bağımsız bölümler GAYRİMENKUL olarak sayılmıştır. Gayrimenkul Sermaye İradı kira getirisini ifade eder.

Gelir Vergisi Kanunu ise Gayrimenkul kavramını, yerinde sabit olan taşınmaz iktisadi kıymetleri, demirbaşları, her türlü motoru araçları, makine, tesisat, telif ve işletme haklarını, gemi ve gemi paylarını gayrimenkul olarak kabul etmiş ve bunların kira getirisi de Gayrimenkul Sermaye İradı sayılır.

Sahip(Malik) : Mülkiyet hakkına sahip olan kimsedir.

Zilyet: Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimsedir.

Mutasarrıf: Gayrimenkullere sahibi dışında tasarruf eden kişilerdir.

İrtifak Hakkı: Sadece sahibine kullanma ve yararlanma hakkı veren haktır.

İntifa Hakkı: Gayrimenkul ve menkul kıymetler üzerine kurulabilen sadece o şeyin kullanma ve yararlanma hakkı veren haktır.

İhtira Beratı: Keşif ve icatlardan yararlanmak için tanınmış bir haktır.

Sükna Hakkı: Sahibine bir binada veya binanın bir kısmında oturma hakkıdır.

Alameti Farika: Üretilen ürünlerin üzerine koyulan marka, damga, işaret

Yarıcılık : üründen pay alma Gayrimenkul Sermaye iradıdır.

Telif haklarını sahiplerinin ve kanuni mirasçılarının dışında 3. kişiler tarafından kiraya verilmesi Serbest meslek kazancı sayılır.

Bina ve arazilerde emsal kira; yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir olunur. Böyle bir merci yok ise Vergi değerinin %5’i dir.

Bina ve araziler dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli Maliyet Bedelinin, maliyet bedeli bilinmiyorsa VUK’na göre, servet değerinin %10’ udur.

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün %5’i 5 yıl süre ile gider olarak indirilir.

Gayrimenkul sermaye iradının gerçek usulde vergilendirilmesi formül è safi kazanç = GSH-Giderler

Gayrimenkul Sermaye iradında Götürü usulde elde edilen hâsılatın %25’i gider, %75’i ise gelir olarak kabul edilmiştir.

Götürü gider indirimini seçen mükellefler 2 yıl geçmediği sürece bu usulden dönemezler

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2009 yılı için 2.600 TL’si vergiden istisnadır

Menkul sermaye iradı: Sahibinin ticari, zirai, serbest meslek faaliyetleri dışında sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan her türlü kar payı, faiz, kira vb. gelirlerdir.

Menkul kıymetlerin kuponlu veya kuponsuz satılması Menkul sermaye iradı sayılmaz

Herhangi bir unsurda gelir yabancı para ile tahsil edilirse o günkü borsa rayici üzerinden, borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığının belirlediği kur üzerinden değerlendirir…

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF Maliye Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.