Avukatlık mesleğine kabul için aranan şartlar

AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Avukatlığa giriş için (avukatlık mesleğine kabul için) konan kurallardan bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz kurallar olarak sınışandırılabilir:

1-Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Olumlu şartlar
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Avukatlık mesleğine girmenin önkoşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.

• Türk Hukuk Fakültelerinin Birinden Mezun Olmak veya Yabancı Memleket Hukuk Fakültesinden Mezun Olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri Programlarına Göre Noksan Kalan Derslerden Başarılı Sınav Vermek:

• Staj Bitim Belgesi Almış Olmak: Alınan hukuk eğitiminin avukatlık mesleğinde en az 5 yıl faaliyet göstermiş bir meslek büyüğünün yanında yapılacak stajla tamamlanması gerekmektedir.

• Levhasına Yazıldığı Baro Sınırlarında İkametgahı Bulunmak: Yasa ile her avukatın levhasına yazılmak istediği baro bölgesinde ikametgâhının bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Bunda hedeşenen avukatın yerleşmek gayesiyle bulunduğu bölgenin ve bağlı bulunduğu baronun belirli olmasıdır.

2-Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Olumsuz şartlar
• Kast ile işlenen veya Avukatlık Kanunu’yla belirlenen suçlardan mahkûmiyet almamak:

• Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresinde bilinmiş olmak avukatlığa girişe engeldir: İşkenceci olarak bilinmek, özel hayatını çokça ortalığa dökmek, avukatlık mesleğinden atılmaya yol açmayacak derecede olmasa da suç işlemeyi alışkanlık haline getirmek, hâkimlik süresince verdiği kararları hukuken tartışmalı olmak, kamu görevlisi iken hukukun uygulanmasını resmen ve şilen engellemek avukatlığa girişe engeldir.

• Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak avukatlığa girişe engeldir: Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen işler sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaşık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan ekonomik faaliyetler avukatlık mesleği ile bağdaşmaz, avukatlık stajına engeldir.

• Avukat olmak için mahkeme kararı ile kısıtlanmamış olmak lazımdır: Kısıtlı olanlar avukatlık mesleğini yapamaz.

• İşas etmiş olup da itibarı iade edilmiş olmak da mesleğe kabule engeldir: Hakkında işas kararı verilmiş olan kişilerin avukatlık yapması mümkün değildir. Ancak hakkında işas kararı verilmiş kişi icra – işas hukukunda düzenlendiği şekilde işas kararını kaldırır ise avukatlığa dönebilir. Taksiratlı ve hileli müşisler itibarları iade edilmiş olsa dahi avukatlığa kabul olunmazlar.

• Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunun kaldırılmamış bulunması da mesleğe girişe engeldir:

• Avukatlığa sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak mesleğe girişe engeldir:

“Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur” denilmektedir.
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı 2 yıldan fazla süreyle hapis cezası almak.
• Devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Milli savunmaya karşı işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluktan işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Zimmet işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• İrtikâp suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Rüşvet suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Hırsızlık suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Dolandırıcılık suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Sahtecilik suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Güveni kötüye kullanma suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Hileli işas suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• İhaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Edimin ifasına fesat karıştırmak suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Kaçakçılık suçundan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmak.
• Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat niteliğini kaybetmiş olmak da avukatlık mesleğine kabule engeldir.

AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BİRLEşMEYEN İşLER
Avukatlar kural olarak aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev üstlenemezler. Yine sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaşık gibi ticari işler veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan diğer her türlü iş de avukatlıkla birleşemez, avukatlar bu tür işler ile iştigal edemezler.

AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BİRLEşEN İşLER
Avukatlık mesleği yapılırken bu işlerin de yapılması hukuken mümkündür:

• Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
• Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
• Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
• Hakemlik, tasşye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanın Hükmünde Kararname kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
• Anonim, limitet şirketler ile kooperatişerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
• Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

AVUKAT – MÜVEKKİL İLİşKİSİ (AVUKATLIK SÖZLEşMESİ)
Vekâlet sözleşmesi avukat ile müvekkilin iradelerinin karşılıklı uyuşmasının sonucu olarak doğan avukata hukuki yardım, müvekkilin vekâlet ücreti borçları yükleyen, hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olduğu bir sözleşme biçimidir.

Avukatlık Sözleşmesinin Özellikleri
• Avukatlık sözleşmesi her iki tarafa borç yükler.
• Hukuki yardım ücret karşılığı yapılmalıdır.
• Sözleşmenin konusu hukuki yardım ya da hizmettir.
• Avukatlık sözleşmesi kendine özgü kuralları vardır.
• Avukatlık sözleşmesi, sadece avukatlarla yapılabilir.

Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi
Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi genellikle avukatın vekilliğini son erdirmez. Çünkü avukatlık sözleşmesi bir işi veya problemin çözümünü kapsarken, vekillik süreklilik arz eden bir haldir.

Avukatlık sözleşmesi şu sebeplerle sona erer?
• Sözleşmenin konusu işin ifa edilmesi ile avukatlık sözleşmesi sona erer.
• Avukatlık sözleşmesi süreli olması halinde sürenin dolmasıyla sözleşme sona erer.
• Avukatlık sözleşmesi süresiz olması halinde karşılıklı irade açıklaması ile sözleşme sona erdirilebilir.
• Avukat vekillikten iradesiyle çekilebilir.
• Müvekkil, tek yanlı irade beyanıyla avukatı azledebilir.
• Avukatın ya da müvekkilin vefatı ile sona erebilir.
• Avukatın ya da müvekkilin mahkeme kararıyla ehliyetini yitirmesi üzerine sona erebilir.
• Avukatın, avukatlık sıfatını yitirmesi halinde avukatlık sözleşmesi sona erer.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.