100 Soru-Cevap İle İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

resmin alt tagı

Türk adını, devlet adı olarak kullanan Türk devletleri hangileridir?

-Göktürkler
-Memlükler (Devletüt Türkiye) -Türkiye
-KKTC
-Türkmenistan

Hz. Osman döneminde İslam ordularını durdurarak İslam’ın Kafkasya’ya yayılmasını engelleyen Türk devleti hangisidir?

Hazarlar

Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat-it Türk’te, Türk adının anlamını nasıl açıklamıştır?

Olgunluk Çağı

Türklerde hükümdar ölünce tahta kim geçer?

«Kut» lu olan

Göçebe yaşam Türk sanatını nasıl etkilemiştir?

Hayvan uslûbunu doğurmuştur

Firdevsinin şehnamesinde «Afrasiyap» adıyla geçen ünlü İskit hükümdarı kimdir?

Alp Er Tunga

Günümüzde Moldova’da yaşayan Hristiyan Gagauz Türkleri hangi boydan gelmektedir?

Oğuz

Türk adı ilk kez hangi kaynaklarda geçmiştir?

Çin

Juan Juan diye de bilinen, İstanbul’u kuşatan, hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran Türk boyu hangisidir?

Avarlar

Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı kimdir? Hangi

-Baga Tarkan -Türgişler

İslam’ı kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?

Karluklar

Emeviler’e karşı mücadele ederek Orta Asya’nın Araplaşmasını, İslam’ın yayılmasını engelleyen Türk devleti hangisidir?

Türgişler

«Yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiği inancı»na Türkler ne isim vermiştir?

KUT

Türklerde heykel sanatının en yaygın örneği nedir?

Balbal

Türklerde ressama ne ad verilir?

Bedizci

Asya Hunlarının bilinen ilk hükümdarı kimdir?

Tuman/Teoman

Moğollara itaat eden ilk Türk boyu olarak, Ötükeni Moğollara teslim eden ve burada Türk kültürünün sona ermesine neden olan Türk boyu hangisidir?

Kırgızlar

Türkler başkente ne derlerdi?

Ordu

Malazgirt savaşında bulundukları Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek saf değiştiren Türk boyları hangileridir?

Oğuzlar Peçenekler

Tarihte bilinen ilk kadın hükümdar kimdir?

Tomris Hatun

Orta Asya’dan yapılan göçlerin tarih bilimi açısından yarattığı sonuç nedir?

Türk tarihini bir bütün olarak incelemek mümkün değildir.

Adalet ve barışın egemen olduğu Hazar devletinin etkin olduğu 8. ve 9. yüzyıla batılıların verdiği isim nedir?

«Hazar Barış Çağı»

Türklerde tıp, kimya gibi bilimlerle uğraşıldığının ve ahiret anlayışının var olduğunun göstergesi olan uygulama nedir?

Mumyacılık

Türklerde bir tür başlık parası olarak bilinen, kadının mülkiyetine ait olan maddi unsura ne denilir?

Kalıng

Hazar denizine ismini veren Türk topluluğu hangisidir?

Hazarlar

Almış Han zamanında İslam’ı kabul ederek ilk Türk-İslam devleti olan ve İbn-i Fadlan seyahatnamesinde haklarında geniş bilgiler verilen Türk devleti hangisidir?

İtil (Volga) Bulgarları

Hükümdara Tanrı bağışı kabul edilen güçler nelerdir?

-Kut (siyasi) -Üleş (ekonomik) -Küç (askeri)

Türklerin astronomiyle ilgilendiklerinin ispatı nedir?

12 Hayvanlı Türk Takvimi

Sibirya’ya ismini veren Türk topluluğu hangisidir?

Sibir / Sabar Türkleri

Hükümdar çocuklarına ne denilir?

Tigin

Orta Asya’da Türklere ait en eski kültür merkezi hangisidir?

Afanesyova

Türkler çadıra ne ad verir?

Yurt/Keregü

Madeni paraya ne denilir?

Yarmak

Mühürlü kumaş paraya ne denilir?

Böz/Kamdu

Türklerde ilk kez para kullanan devlet hangisidir?

Göktürkler

Türklerde vali olarak ta görev yapabilen ve vergi toplamaktan sorumlu görevli kimdir?

Tudun

Türklerde bilim insanlarına ne ad verilir?

Keneşçi/Tayanç

Türklerde ilk kez örgün eğitim ne zaman görülür?

Uygurlar

Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi kaçtır?

10 lu sistemin geliştirmesi nedeniyle Mete Hanın tahta çıkış tarihi olan MÖ 209

Üzerinde yaşanılan toprağın, kutsal «vatan» olduğu anlayışını ilk kez ortaya koyan hükümdar kimdir?

Mete Han

 

Tigin hocalarına ne denilir?

İnal/İnanç/Ataman

Kitlesel anlamda yerleşik hayata geçiş ilk kez hangi devletle başladı?

Uygurlar

«Bozkırın Kuyumcuları» hangi Türk boyudur?

İskitler

Batılıların «Tanrının kırbacı» diye andığı hükümdar kimdir?

Attila

Türklerde ilk kütüphane hangi devlette görülür?

Uygurlar

Türklerde çini sanatını ilk örneği hangi devlette görülür?

Uygurlar

Türklerde hakim-yargıç olarak görev yapanlara ne denilir?

Yargucı

Uygurların en güçlü döneminin kağanı kimdir?

Moyen Çur kağan

Ecdadın ruhlarının aile fertlerini koruduğuna inanılan ve ecdada kurbanlar sunulan inanç sistemine ne denilir?

Atalar kültü /Animizm

Soğdça yazılan, I. Göktürkler hükümdarı Mukan kağan dönemi hakkında bilgi veren biyografik ve didaktik yazıt hangisidir?

Bugut Yazıtı

Orhun abidelerinde Bilge Kağanın Kutluk devletinin kuruluşunu anlatırken «babam kağan» diye bahsettiği kurucu hükümdar kimdir?

Kutluk Kağan/İlteriş Kağan

Bulgar devletinin kuruluşu hakkında bilgi veren ve bir parçası Divan-ı Lügat it Türk’te de geçen destan hangisidir?

Şan Kızı Destanı

Türklerin özellikle dini gerekçelerle kullandığı alfabeler hangileridir?

Arap İbrani

Türklerin etkileşim neticesinde kabul ettiği dinler nelerdir?

Manihaizm-Budizm-Hristiyanlık-Musevilik

Devlet yönetiminde etkin siyasi meclislere ne ad verilir?

Kurultay Toy

-Oğuzlarla savaşları Dede Korkut Hikayeleri’ne, Ruslarla savaşları İgor Destanına konu olan ve Codex Cumonicus adlı iki ciltlik sözlük oluşturan Türk boyu hangisidir?

Kıpçaklar/Kumanlar

Toygun nedir? Kimler Toygundur?

-Toygun toya katılma hakkı olanlardır
-Kağan – Hatun – Yabgu – Tigin – Şad – Boy beyleri – Subaşı – Aygucı – Buyruk – Ağılıg

Manihaizm Uygurlarda hangi sanatların gelişmesinde etkili olacaktır?

Mimari-Resim-Minyatür

Türk Bismark’ı diye bilinen Türk tarihinin ünlü Göktürk veziri kimdir?

Tonyukuk

Hükümdarlık sembollerinden «taht»a Türkler ne isim vermektedir?

Örgin

Tarım etkinliğinin kesin kanıtları nelerdir?

Orak-Saban-Sulama kanalı-Çapa-Tohumluk ambarı

Türk devletleri neden kısa ömürlüdür?

-Kut anlayışı/Veraset sistemindeki belirsizlik -Boylar federasyonu tarzı örgütlenme
-İkili teşkilat anlayışı

Türk tarihinde vakıf uygulamasının ilk örneği hangi devlete aittir?

Uygurlar

Budizm Uygurlarda hangi sanatların gelişmesinde etkili olacaktır?

Heykelcilik

Devlette bilim insanlarının oluşturduğu danışma meclisine ne ad verilir?

Kengeş

Türk tarihinin bağımsızlıkçı ilk isyanının lideri kimdir?

Kürşad

Kaşgarlı Mahmut’un “Türk Hakanlarını Şehri” diye tarif ettiği Türk şehri hangisidir?

Balasagun

Aileler birliği, sülaleye ne denilir?

Urug

Hazar’ın kuzeyinden Avrupa’ya göç eden Türklerin zamanla asimile olmasının nedenleri nelerdir?

-Yeni göçlerle beslenememesi -Hıristiyanlığı kabul etmeleri

Ölen kişinin yaptıklarının anlatıldığı ağıta ne denilir?

Sagu

-Musevi Türk topluluğu hangisidir?
-Bu gün hazarların devamı kabul edilen Türk Musevi topluluğunun adı nedir?

-Hazarlar -Karaylar/Karaim Türkleri

Avrupa’da kurulan ilk Türk Devleti hangisidir?

Avrupa Hun Devleti

Oğuz Kağan destanında hayatı anlatılan Asya Hunlarının en ünlü hükümdarı kimdir?

Mete Han

  1. Göktürk Devletinin kurucusu kimdir?

Bumin Kağan

Kavimler göçünün yarattığı ve Ortaçağ Avrupa’sına damga vuran siyasi sonuç nedir?

Feodalite/Derebeylik

Kağanla halk arasında sözlü sözleşmeye ne denilir?

Tüz

Türk ordusunda askere ne denilir?

Sü

Hunlara ait olan ve dünyanın en eski halısı kabul edilen halı hangisidir?

Pazırık halısı

Bir nevi taç olan kuş tüyü ve değerli taşlarla süslenen kağanların başlarına taktığı hükümdarlık sembolü nedir?

Kotuz/Sorguç

Göktürklerin bir düşman baskınıyla yok olduktan sonra sağ kalan tek gençle asena adlı dişi kurttan yeniden çoğalmalarını anlatıldığı destan hangisidir?

Bozkurt

Din adamlarına verilen isimler nelerdir?

-Şaman -Kam -Baksı

Türeyiş destanı hangi Türk topluluğuna aittir?

Uygurlar

Manas destanı hangi Türk topluluğuna aittir?

Kırgızlar

Uygur Kağanı Moyen çur dönemi hakkında bilgi veren ve Orhun harfleri ile yazılan kitabe hangisidir?

Sine Uşi / Moyen çur Yazıtı

Türk töresinin değişmez unsurları nelerdir?

-Adalet(Könilik) -Eşitlik(Tüzlük) -İyilik(Uzluk) -İnsanlık(Kişilik)

Türk devlet adamlarının millete hesap verdiği, devlet ve halkın karşılıklı görev ve sorumluluklarının belirtildiği metinler olmasından dolayı Orhun Kitabeleri ne tür bir eser kabul edilmektedir?

Siyasetname

Oguş nedir?

Aile

Türklerde elçilere ne denilir?

Yalvaç

Yuğ nedir?

Cenaze töreni

Kutsal taşlarını Çine kaptıran Uygurların büyük bir kıtlık neticesine yurtlarından ayrılmalarının anlatıldığı destan hangisidir?

Göç

Uygurlardan kalma, Orhun harfleriyle yazılan bir fal kitabı olan eser hangisidir?

Irg bitig

İşgal altındayken bağımsızlık savaşıyla kurulduğu için Türkiye’yle benzerliği olan devlet hangisidir?

  1. Göktürk / Kutluk

Türkler mezara ne ad verir?

Kurgan

Türk adının geçtiği ilk Türkçe yazılı belge hangsidir?

Orhun Abideleri

Hunlardan kalma bir zırh olan ve Türklerde maden işçiliğinin en mükemmel örneği kabul edilen sanat ürünü nedir?

Altın elbiseli adam

 

Yorumlar 1

  • Madeni paraya ne denilir?

    Yarmak

    şeklinde cevap verilmiş. Yeni çıkan kitaplara göre (MEBin) paraya SATİR denildiği yazıyormuş, hocamız bu şekilde söyledi. Hanginiz doğru söylüyor ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir