10.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

 

1-Sanayi İnkılabını gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?(6)
A) Nitelikli işgücü bulma
B) Pazar ve hammadde sorununu çözme
C) Hristiyanlığı yayma
D) Yeni askeri bölgeler kurma
E) Denizlere egemen olma

2- Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu bazı antlaşmalar şunlardır:

– Ferhat Paşa Antlaşması

– Nasuh Paşa Antlaşması
– Serav Antlaşması
Bu antlaşmalar, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?(6)
A) Rusya B) İran C) Avusturya D) Venedik E) Lehistan

 

3-Aşağıdakilerden hangisi ekonominin bozulmasının nedenlerinden değildir?(6)

a)Tarımsal üretimin azalması

b)Tımar sisteminin bozulması

c)Halktan ağır vergiler alınması

d)Ekber ve erşed sistemi

 

4-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde belirlenmiştir?(6)

a)Amasya    b)Kasrı Şirin       c)Serav      d)Vasvar

 

5-Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma hangisidir?(6)

a)Bucaş              b)Ziştovi                  c)Zitvatorok          d)Karlofça

 

6- Bugünkü Adalet Bakanı konumunda olan kişi, Osmanlılarda Divan-ı Hümayun’un üyelerinden hangisidir?

A) Kazasker

B) Nişancı

C) Defterdar

D) Kaptan-ı Derya

E) Reis’ul-Küttab

 

7-Osmanlılarda, aşağıdaki Divan-ı Hümayun görevlilerinden hangisi zamanla önem kazanarak dış işleri bakanı niteliği kazanmıştır?

A) Kazasker

B) Şeyhülislam

C) Sadrazam

D) Sadrazam

E) Reis’ul-Küttab

8-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda uygulanan tımar sisteminin sonuçlarından biri değildir?

A) Her an savaşa hazır büyük bir atlı oluşturmayı sağlamıştır.
B) Geniş sınırlar içerisinde en ücra köşeye kadar giden bir güvenlik ağı oluşturmuştur.
C) Dirlik vergilerinin doğrudan devlet hazinesine aktarılması sağlanmıştır.
D) Merkezden toplanması son derece güç olan vergilerin toplanmasını kolaylaştırmıştır.
E) Bazı yükümlülüklerin ve hizmetlerin karşılanmasını sağlamıştır.

 

9-Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?

A) İşlenmeyen toprakların geri alınması

B)Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması

C)Gelirin fazla olması

D) Mülkiyetinin devlete ait olması 

E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

10-Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfından değildir?

A) Vezir-i Azam

B) Tımarlı Sipahiler

C) Kapıkulu Askerleri

D) Kaptan-ı Derya

E) Kazasker 

11-Osmanlı Devleti’nde devlet memuru yetiştirmek için kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medrese

B) Enderun

C) Süleymaniye

D)Sahn-ı Seman

E) Sıbyan Mektepleri

12-Aşağıdakilerden hangisi, kazaskerin (kadıaskerin) görevlerinden birisidir?

A) Devlet gelirlerini belirlemek

B) Divana başkanlık etmek

C) Padişah fermanlarını imzalamak

D) Elçileri kabul etmek

E) Adalet işlerine bakmak

13-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda Vezir-i Azam’ın özelliklerinden biri değildir?

A)Padişahın mutlak vekilidir.

B)Padişahın mührünü taşır

C)Hukuk ve yargı işlerine bakar

D)Tüm idari işlerden sorumludur.

E)Vezirlerin başkanıdır.

14-XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin sınırları daralırken sınırlar içindeki nüfusu gitgide artmaktaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?

A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçlerin

B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olmasının

C) Savaşların, daha çok, sınırlardaki çatışmalardan çıkmasının

D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının

E) Köyden kentlere göçlerin artmasının

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir