Kurum sınavları klasik sınav örnekleri

 

KURUM GİRİŞ

KLASİK SINAV

SORU ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ

GİRİŞ SINAVI İKTİSAT GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 05.04.1999 – Sınav Süresi: 14:00 – 16:30)

Soru 1. Ricordo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisini anlatınız. Bu teoriye yöneltilen eleştirileri tartışınız.

Soru 2. Türkiye’de konut talebini etkileyen faktörleri anlatınız. Nüfustaki artışın, gelir dağılımındaki değişimin, kamu taşınmaz mal politikasının ve enflasyonun konut talebi üzerindeki etkilerini tartışınız.

Soru 3. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem arz eğrisini şekil yardımıyla açıklayınız.

Soru 4. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a) Pareto optimumu
b) Çarpan
c) Factoring
d) Sermayenin marjinal etkinliği
e) Arbitraj

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

MALİYE GRUBU SORULARI

(Sınav  Tarihi: 05.04.1999 – Sınav Süresi: 10:00 – 12:30)

Soru 1. İktisadi kalkınmayı önleyen ekonomik ve sosyal engelleri sıralayarak, bunların aşılması hususunda yapılması gereken işlemleri açıklayınız.

Soru 2. Çağdaş bütçe teorilerini sıralayarak kısaca açıklayınız.

Soru 3. Vergiden kaçınma ile vergi kaçakçılığını tarif ederek, aralarındaki farkı belirtiniz.

Soru 4. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a) Geçici bütçe
b) Jestiyon usulü
c) Konversiyon ve konsolidasyon
d) Otomatik stabilizatörler
e) Mali tevzin

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

HUKUK GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 05.04.1999 – Sınav Süresi: 10:00 – 12:30)

Soru 1. Türk İdari Sistemine göre Bakanların sahip oldukları idari yetkilerin neler olduğunu yazınız.

Soru 2. Medeni hukuk alanında yer alan yaptırım (müeyyide) çeşitleri nelerdir?

Soru 3. Borcu sona erdiren halleri anlatınız.

Soru 4. Ceza hukuku kurallarının yer itibariyle uygulanmasındaki esasları anlatınız.

Soru 5. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a) Vesayet denetimi
b) Aval
c) Üst hakkı
d) Hukuk devleti
e) Komisyoncu

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

MUHASEBE GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 05. 04. 1999 – Sınav Süresi: 14:00 – 16:30)

Soru 1. Ticaret İşletmesi Hesap Kalanları (dönembaşı) aşağıdaki gibidir.

Banka Kredileri 47.500.000
Borç Senetleri 34.500.000
Kasa 4.750.000
Sermaye 125.0000.000
Ödenecek Vergi ve Fonlar 8.500.000
Özel Fonlar 17.500.000
Binalar 120.000.000
Personele Borçlar 10.500.000
Demirbaşlar 30.000.000
Ticari Mallar 43.000.000
Birikmiş Amortismanlar 20.000.000
Bankalar 12.500.000
Hisse Senetleri 12.000.000
Satıcılar 20.175.000
Alıcılar 18.425.000
Gelecek Aylara Ait Giderler 7.500.000
(Kırtasiye Giderleri     1.500.000)
(Kira Giderleri            6.000.000)
Diğer Çeşitli Alacaklar 4.000.000
Gelecek Yıllara Ait Giderler 9.000.000
(Kira Gid:                  9.000.000)
Alacak Senetleri 22.500.000

X Ticaret İşletmesinin Dönem İçi İşlemleri aşağıdaki gibidir.

 1. İşletme 4.000.000 TL’lık personel gideri ödemiştir. Bu gidere ilişkin gelir vergisi ve fon stopajı 1.900.000 TL’dir.
 2. İşletme, kredili olarak 1.500.000 TL’lik kırtasiye malzemesi satın almıştır. Bu gider, yapılma anında gider hesabında muhasebeleştirilmiştir.
 3. İşletme, 32.000.000 TL’lik malı 22.000.000 TL’si ile KDV si peşin ve geriye kalanı da senet karşılığında satmıştır. Bu satışla ilgili olarak 2.000.000 TL taşıma gideri ödenmiştir.
 4. İşletme, personele olan borçlarının 5.500.000 TL’lik kısmını ödemiştir.
 5. İşletme, nominal değerleri toplamı 10.000.000 TL olan Hisse Senetlerini 9.000.000 TL’ye satmıştır. Bu işlemle ilgili komisyon gideri 100.000 TL’dir.
 6. Ödenecek KDV’nin tahakkuku yapılmıştır.

İşletmenin dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir.

 1. Yapılan sayıda mal mevcudunun 20.000.000 TL; kasa mevcudunun 22.000.000 TL olduğu saptanmıştır.
 2. A Bankasından gelen dekontdan işletme lehine 1.700.000 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve gelir vergisinin de hesaben tahsil edildiği saptanmıştır.
 3. Yıllık amortisman gideri 5.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.
 4. Kırtasiye gideri 1.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.
 5. Alacak senetleriyle ilgili ve reeskont tutarı 2.400.000 TL; borç senetleriyle ilgili reeskont tutarı 3.650.000 TL’dir.
 6. İşletme sahibinin vadesi gelen 2.500.000 TL’lik alacak senedini tahsil ettiği öğrenilmiştir.
 7. İşletme, ödenecek vergi ve fonlar hesabındaki tutarı ödemiştir.

SORULAR

a) Dönem başı bilançosunu düzenleyiniz, muhasebe kayıtlarını yapınız.
b) Dönem içi işlemlerinin muhasebe kayıtlarını yapınız. Mal hareketleri aralıklı sayım yöntemine, amortismanlar endirekt kayıt yöntemine ve işlemler 7/ B maliyet sistemine göre muhasebeleştirilecektir.
c) Dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapınız.
d) Gelir tablosu, dönem sonu bilançosu ve kapanış kayıtlarının yapınız.

 

 

Soru 2:

a) Stok değerleme yöntemlerini kısaca anlatınız.
b) Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

1) Şüpheli alacak

2) Mizan

3) Envanter

4) Tasarruf değeri

5) Demirbaş

MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UZMAN ve DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

(Sınav Tarihi: 19.12.1998 – Sınav Süresi: 90 Dakika)

SORULAR

 1. Enflasyonu tanımlayınız. Çeşitlerini sayınız.
 2. Bütçe ilkelerini sayınız. Bunlardan birini kısaca açıklayınız.
 3. Para politikası araçları nelerdir? Kısaca açıklayınız.
 4. Aşağıdaki kavramların her birini kısaca açıklayınız.

a) Tüzük,
b) İştirak halinde mülkiyet,
c) İkra (Tehdit),
d) Gabin,
e) İta amiri,
f) Gizli işsizlik,
g) Vergi sorumlusu,
h) Ayni hak

NOT: İlk üç soru 20’şer puan, 4. soru (her şık 5 olmak üzere) 40 puandır.

 

 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI

(Sınav Tarihi: 31.09.1996)

 1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (25 puan)
 2. a) Atatürkçü düşünceye göre ”ulus”
  b) Miktar Teorisi
  c) Bütçede Birlik prensibi
  d) Mütemmim cüz- teferruat
  e) Vergiyi doğuran olay
 3. Para arzını kontrol etmek için para politikasından sorumlu otoritenin kullanabileceği araçları sayarak kısaca açıklayınız. (20 puan)
 4. Dolaylı ve dolaysız vergi kavramlarını ve bu ayrıma esas olan kriterlere de değinerek açıklayınız. Türk Vergi Sisteminden örnekler vererek “vergide adalet prensibi” çerçevesinde değerlendiriniz. (20 puan)
 5. Ticaret hukukuna göre hisse senetleri ve tahvilleri tanımlayarak bunların sahiplerine sağladığı hak ve yükümlülükleri açıklayınız. (20 puan)
 6. HT ticaret işletmesinin 01.01.1996 açılış bilançosunu düzenleyiniz. (15 Puan)
Kasa 70.000
X Bank Mevduat 320.000
Peşin ödenen kira 50.000
Bilgisayar makinesi 100.000
Mal stoku 2.400.000
Alacak senetleri 800.000
Müşteriden alacak 1.000.000
Şerefiye 300.000
Sermaye ?
Satıcılar 1.390.000
Z Bank alınan kredi 640.000
Borç senetleri 750.000
Ödenecek vergiler 170.000

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI

(Sınav Tarihi: 15.09.1998)

 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. (25 Puan)

a) Milli Egemenlik
b) Marjinal Fayda
c) Sebepsiz Zenginleşme
d) Bilanço ve Gelir Tablosu
e) Vergi

 1. Hak ve fiil ehliyeti kavramlarını açıklayınız. Fiil ehliyetinin şartlarını sayarak kısaca açıklayınız. (20 Puan)
 2. Vergi yükümü, çeşitli vergi yükü kavramlarını da dikkate alarak açıklayınız. (20 Puan)
 3. Örümcek ağı (Cobb – Web) Teorimi’ni anlatınız. (20 Puan)
 4. a) Konfeksiyonculuk yapan A işletmesi B işletmesinden 300.000.000 + (%15 KDV) liralık mal satın almıştır. Bu alımın 160.000.000 liralık kısmı için borç senedi, 80.000.000 liralık kısmı için bir alacak senedi ciro edilmiştir. Geri kalan kısmı içinse çek verilmiştir. Bu işlemdeki yevmiye kayıtlarını her iki işletme için yapınız. (5 Puan)
 5. b) HT işletmesi 01.01.1996 tarihinde bir yıllık kira bedeli olan 1.200.000.000 TL’nı %25 stopajda dikkate alınarak net olarak ödemiştir.

Bu işlemin muhasebe kaydını yapınız. (10 Puan)

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ İSTİHBARAT UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI

(Sınav Tarihi: 25.05.1996)

 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. (25 Puan)

a) Kuvay-i Milliye
b) Rüçhan hakkı
c) Gayrisafi milli hasıla
d) Bütçede birlik prensibi
e) Muvazaa

 1. Sebepsiz zenginleşmeyi tanımlayınız. Mevcut olabilmesi için gerekli şartları açıklayınız. (15 Puan)
 2. Türk Medeni Kanunu’na göre hakimin hukuk kuralı koyma yetkisi nedir? Açıklayınız. (10 Puan)
 3. Ekonomik büyümeyi kısaca tanımlayınız. Ekonomik büyümenin iki ana kaynağını yazınız. (20 Puan)
 4. Enflasyonla mücadelede izlenmesi gereken maliye politikasının temel özelliklerini anlatınız. (20 Puan)
 5. HT limited şirketi 1995 yılında 600.000.000 (%15 KDV) Türk Lirasına demirbaş satın almıştır. 31.12.1995 tarihinde %20 oranında endirekt yönteme göre amortisman ayırmıştır. İşletme 1996 yılında demirbaşı 650.0000.000 (%15 KDV) TL’na satmıştır. İşletme demirbaşı yenilemeye karar vermiştir.

Gerekli yevmiye kaydını yapınız. (10 Puan)

 

 

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI

Sınav Tarihi: 07.09.1996

MALİYE

 1. Maliye politikasının doğuşuna esas teşkil eden 4 prensibi yazınız.
 2. Gayrisafi vergi yükü ne demektir? Tanımlayınız.
 3. Enflasyonla mücadelede bütçe politikasına ilişkin 4 unsuru yazınız.
 4. Açık piyasa işletmeleri ne demektir? Yazınız.
 5. Bütçede “Samimiyet İlkesi” ne demektir?
 6. Bütçe emaneti ne demektir?
 7. Vergilerin mali niteliklerine ilişkin 5 ilkeyi sayınız.
 8. Vergileme kapasitesi ne demektir? Bu kapasiteyi etkileyen iktisadi 3 unsuru yazınız.
 9. Türk Vergi Sistemindeki gelirin unsurlarından 5 tanesini sayınız.
 10. Vergi hukuku’ndaki yorum yöntemlerini sayınız.

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞI

MESLEĞE GİRİŞ SINAV SORULARI

(Sınav Tarihi: 25.08.1996)

 

 

 1. GENEL KÜLTÜR
 2. “Milletin efendisi ona hizmet edendir.” sözünü bir sayfayı geçmeyecek şekilde açıklayınız.
 3. A, B ve C adlı atletler kendi aralarında yüz metrelik yarış yapmaktadırlar. A ile B yarıştığında A 10 metrelik bir farkla kazanmaktadır. B ile C yarıştığında B 10 metrelik bir farkla kazanmaktadır. A ile C yarışırken normal şartlarda A’nın kaç metrelik bir fark yapması gerekmektedir? Çözümünü yapınız.
 4. 23 Temmuz 1919 tarihinde yapılan Erzurum Kongresinde alınan karaları ve sonuçlarını yazınız.
 5. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı’nın Yasama ile ilgili görevlerini yazınız.

Değerlendirme: Toplam 100 puandır. 1. soru 50, 2. ve 3. soruları 15’er, 4. soru ise 20 puandır.

 

 

 1. HUKUK GRUBU
 2. Mutlak ve nisbi hak nedir? Kısaca açıklayınız.
 3. İdare Mahkemelerinin görevlerini maddeler halinde yazınız.
 4. Şekle bağlı akit nedir? Örnek vererek kısaca açıklayınız.

Değerlendirme: Toplam 100 puandır. 1. ve 2. soruların doğru cevabı 35’er puan, 3. sorunun doğru cevabı 30 puandır.

III. MALİYE GRUBU

 1. Vergilerin ileriye doğru ve geriye doğru yansımasını açıklayınız.
 2. Bütçe ilkelerinden ön izin ilkesini açıklayınız.
 3. Maliye politikasının amaçlarını ana başlıkları itibariyle maddeler halinde yazınız.
 4. Konsolide bütçe nedir? Kısaca açıklayınız.

Değerlendirme:  Toplam 100 puandır. Her sorunun cevabı 25’er puandır.

 1. İKTİSAT GRUBU
 2. “Talep” ve “talep edilen miktar” terimlerini açıklayarak, talebi değiştiren nedenler hakkında bilgi veriniz.
 3. Milli gelir kavramlarını büyüklüklerine göre sıralayarak her birini kısaca açıklayınız.
 4. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.

a) Üretim faktörleri
b) Alternatif Maliyet
c) Satın alma gücü paritesi
d) Konjonktürel işsizlik
e) Yatırım Malları

Değerlendirme: Toplam 100 puandır. 1. ve 2. soruların doğru cevapları 30’ar puan, 3. sorunun doğru cevabı ise 40 puandır.

 

 1. MUHASEBE GRUBU
 2. (A) Limited şirketinin 31.12.1995 tarihi itibari ile bilanço ve gelir tablosu kalemleri karışık olarak aşağıda gösterilmiştir.
Satılan Ticari Mallar Maliyeti 700.000
Dönem Net Kârı 80.000
Kasa 30.000
Alınan Çekler 10.000
Geçmiş Yıllar Kârları 110.000
Satıcılar 40.000
Demirbaşlar 200.000
Genel Yönetim Giderleri 70.000
Devreden KDV 30.000
Gelir Tahakkukları 20.000
Banka Kredileri 140.000
Yurtiçi Satışlar 900.000
Hisse Senetleri 25.000
Birikmiş Amortismanlar 120.000
Ticari Mallar 150.000
Alacak Senetleri 125.000
Sermaye ?
Satıştan İadeler ?

İstenen: Sermaye ve Satıştan İadeler Hesaplarında yer alması gereken tutarları da hesaplayarak, yukarıdaki kalemleri bilanço ve gelir tablosuna yerleştiriniz.

 1. (B) Ticari İşletmesinin kullandığı hesap planında yer alan bazı hesaplar aşağıya çıkartılmıştır.

Yasal Yedekler

Kasa

Satıcılar

Demirbaşlar

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Mamüller

Birikmiş Amortismanlar

Sermaye

İndirilecek KDV

Alıcılar

Ticari Mallar

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Amortisman ve Tükenme Payları

Alınan Çekler

İstenen: Söz konusu hesaplardan uygun olanları kullanarak aşağıda belirtilen işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapınız.

 1. a) Bay (C) 120.000 liralık nakit ve 500.000 liralık büro eşyasını sermaye olarak koymak suretiyle 01.01.1995 tarihinde ticari faaliyete başlamıştır.
 2. b) 05.06.1995 tarihinde 690.000 liralık(%15 KDV dahil) mal satın almıştır. Fatura tutarının 80.000 liralık kısmı nakden ödenmiş, kalan kısmı için satıcı firmaya çek verilmiştir.
 3. c) 31.12.1995 tarihinde işletmenin aktifinde kayıtlı 900.000 liralık sabit kıymet için %20 oranında amortisman ayrılmıştır.

Değerlendirme: Toplam 100 puandır. 1. sorunun doğru cevabı 40, 2. sorunun doğru cevabı 60 puandır.

İŞ BANKASI – 1999

MALİYE

 1. Geniş anlamda ve dar anlamda kamu harcamasını açıklayınız.
 2. Genel ve Katma Bütçe nedir? Aralarındaki fark nedir?

VERGİ

 1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerini açıklayınız.
 2. Muafiyet ve İstisna nedir? Aralarındaki farkı açılayınız.

MEDENİ HUKUK

 1. İkametgah nedir? Unsurları nelerdir? Kimler zorunlu İkametgaha tabidir?
 2. Zilyetlik nedir? Unsurları nelerdir? Zilyetliğin korunmasındaki zilyetlik davaları nelerdir?

BORÇLAR HUKUKU

 1. Borcu sona erdiren haller nelerdir? Bunlardan ibrayı açıklayınız.
 2. İbra sözleşmesi şekle tabi midir?
 3. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeyi açıklayınız. Taraflardan hangisi öncelikle olarak korunmaktadır? Açıklayınız.

İKTİSAT

 1. Para politikası araçları nelerdir? Etkilerini açıklayınız.
 2. Kamu finansman açığı nedir? Bu açık nasıl giderilir?

a) Merkez Bankasından borçlanılır ise sonuç ne olur?

b) İç piyasadan borçlanılır ise sonuç ne olur?

3. Kalkınma politikası nedir? Amacı nelerdir?

 

 

 

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

İKTİSAT GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 13.11.1999 – Sınav Süresi: 14:00 – 16:30)

Soru 1. Yap – İşlet – Devret Girişim Modelinin Tanımını yapınız ve söz konusu modelin (olumlu ya da olumsuz) ekonomik ve mali etkilerinin neler olabileceğini tartışınız.

Soru 2. Türkiye’nin temel ekonomik sorunu olarak genel kabul gören, kamu açıkları ve finansmanı meselesinin çözümünde kısa vadeli ve uzun vadeli alınması gereken tedbirleri anlatınız.

Soru 3. Tam rekabet emek piyasasında, ücretin belirlenmesini şekil yardımıyla açıklayınız.

Soru 4. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Akreditif
b) Disponibilite
c) İkame esnekliği
d) Sermayenin prodüktivitesi
e) Talep esnekliği

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

MALİYE GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 14.11.199 – Sınav Süresi: 09:30 – 12:00)

Soru 1. Maliye politikasının az gelişmiş ekonomiler bakımından önemini açıklayınız.

Soru 2. Enflasyonla mücadele probleminin çözüm yollarını açıklayınız.

Soru 3. Bütçenin hazırlanması ve kanunlaşması sürecini anlatarak, geçici bütçe hakkında kısaca bilgi veriniz.

Soru 4. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Negatif gelir vergisi
b) Verginin dönüştürülmesi
c) Mali anestezi
d) İktisadi kalkınma
e) Monetizasyon

 

 

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

HUKUK GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 13.11.1999 – Sınav Süresi: 09:30 – 12:00)

 

Soru 1. Anayasamıza göre memurların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtiniz. Memurlar için tanınan ceza ve disiplin kovuşturmasındaki güvencenin ve bu güvenceye yönelik görüşlerin mahiyetini yazınız.

Soru 2. Türk Ticaret Kanununa göre haksız rekabet yüzünden zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bulunan kimseye tanınan hukuki imkanların neler olduğunu açıklayınız.

Soru 3.

Mülkiyeti (A)’ya ait taşınmaz mal üzerine (B) şirketi, kendilerine ait olduğu zannı ile alışveriş merkezi inşa etmiştir. Bunun üzerine (A) mahkemeye başvurarak haksız el atmanın muhdesatın yıktırılması suretiyle önlenmesini talep etmiştir. (B) şirketi ise açtığı karşı davada, yapılan inşaatın değerinin arsa değerinden fazla olduğunu ileri sürerek şirketleri adına tecili isteğinde bulunmuştur.

Yukarıdaki olayda (A) nın ve (B) nin hukuki durumlarını, bu konudaki yasal hükümleri de gözönünde bulundurarak tartışınız. (A) ve (B) nin talepleri hakkında mahkemece ne yönde karar verilmesi gerektiğini gerekçeleri ile birlikte açıklayınız.

 

Soru 4.

Almanya’da bulunan işçi (A)’ya ait İstanbul – Şişlideki daireyi, dayısı (B) 80 milyon aylık kira bedeli mukabilinde (C)’ye 3 yıl süre ile kiraya vermiştir. İzne geldiğinde dairenin (C) tarafından kullanıldığını gören (A), (C)’nin tahliyesini sağlamak üzere dava açmayı düşünmektedir.

Yukarıdaki olay ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) A, B ve C’nin hukuki durumlarını bu husustaki yasal hükümleri de belirterek açıklayınız.
b) Kira sözleşmesinin geçerli olup olmadığını tartışınız.
c) A, Tazminat talebini kimlere karşı hangi gerekçelerle ileri sürebilir?
d) C daireye yaptığı 150 milyon TL’lik faydalı masrafı kimden hangi hukuki gerekçe ile talep edebilir?
e) B daireyi kiraya vermek üzere 15 milyon TL ilan parası verdiğini ileri sürdüğüne göre bunu kimden hangi hukuki gerekçe ile talep edebilir?

Soru 5. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a) Hapis hakkı
b) Asli maddi iştirak
c) Karine
d) Kesin hesap
e) Yetki genişliği

 

STAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

MUHASEBE GRUBU SORULARI

(Sınav Tarihi: 14.11.1999 – Sınav Süresi: 14:00 – 16:30)

Soru 1. Aşağıdaki kavramları tanımlayanız ve kısaca açıklayanız.

a) Bilanço
b) Mizan
c) Amortisman
d) Tasarruf değeri
e) Gelir tablosu

Soru 2. Aşağıdaki mizanda yer alan hesapları aktif ve pasif oluşuna göre ayırıp bilançoyu düzenleyiniz ve sermaye hesabının ne kadar olduğunu hesaplayınız.

a) Satıcılar 3.080.000.-
b) Kasa   980.000.-
c) Borç senetleri 4.200.000.-
d) Demirbaşlar 2.000.000.-
e) Binalar 10.000.000.-
f) Sermaye ?
g) Birikmiş Amortismanlar 4.600.000.-
h) MDV Yenileme Fonu 1.200.000.-
i) Alıcılar 3.400.000.-
j) Mal 5.700.000.-
k) Alacak Senetleri 3.800.000.-
l) B. Bankası 2.200.000.-

Dönem içinde işletme tarafından yapılan işlemler ise, sırası ile şöyledir.

1- İşletme, geçen dönemde tahakkuk eden personel ücretleri olarak 850.000.- TL ödemiştir.

2- İşletme, vadesi gelen 1.600.000.- TL’lik alacak senetlerini, tahsil edilmek üzere G. Bankasına göndermiştir.

3- İşletme, satıcı F. den 5.000.000.- TL’lik mal satın almıştır. Bu mal bedelinin 500.000.- TL’si peşin olarak ödenmiş, 1.500.000.- TL’si için G. Bankasına virman emri verilmiş ve geriye kalan tutar için satıcı F’ye borçlanılmıştır.

4- Nakliye şirketlerinden gelen dekonttan satıcı F’den satın alınan mal nedeniyle 225.000.- TL’lik taşıma giderinin tahakkuk ettirildiği öğrenilmiştir.

5- Satıcı F’den gelen dekonttan, işletme lehine 250.000.- TL iskonto yapıldığı saptanmıştır.

6- Alıcı R’ye 8.000.000 TL mal satmıştır. Alıcı R mal bedelinin 2.000.000 TL’sını peşin olarak ödemiş; 2.500.000 TL’si için bir çek vermiş; geriye kalan 1.000.000 TL’sı için alacak senetleri cüzdanındaki bir bonoyu ciro etmiş ve 2.500.000 TL’sı içinde işletmeye borçlanmıştır.

7- İşletme, kalite koşullarına uygun olmayan 800.000 TL’lık malı satıcı F’ye iade etmiştir.

8- İşletme, maliyetleri 1.000.000.- TL’sı hisse senetlerini 1.400.000 TL’sına ve peşin bedelle satmıştır.

9- Satıcı C’ye 3.000.000 TL’lık mal siparişinde bulunulmuş ve sipariş bedelinin dörtte bir avans olarak ödenmiştir.

10- İşletmenin bir binası, bitişik binada çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Bu binanın alış maliyeti 600.000 TL’sı ve birikmiş amortismanları ise 200.000 TL’sıdır. Sigorta şirketi, bu bina için 820.000 TL’lık tazminat ödeyeceğini bir dekontla işletmeye bildirmiştir.

İstenilenler:

1- Açılış bilançosunu,

2- Günlük defter kayıtlarını yapınız.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

MÜFFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

(15 Ekim 2000)

EKONOMİ SORULARI

 1. Tam rekabet piyasasında, piyasa fiyatı ortalama genel masraflar asgarisinin altında iken, firma kârını nasıl en çoklaştırır? Anlatınız.
 2. Bir ülkenin ödemeler dengesi açığı ya da fazlası sabit kur sistemi ve serbestçe dalgalanan kur sistemi altında nasıl ortadan kalkar? Anlatınız.
 3. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 01 Ocak 1996 tarihinde kurulan gümrük birliğini iktisadi açıdan değerlendiriniz.
 4. Döviz kuru, reel kur, ihracat, ithalat, faiz haddi ve sermaye hareketleri arasındaki ilişkileri açıklayınız.

Not: Her soru 25 puandır.

BİLGİSAYAR SORULARI

 1. Zamanında ödenmesi halinde 15.000.000.- TL olan vergi borcunun bir yıl ertelenmesi halinde gelecek yıl ödenmesi gereken tutar; 20.000.000 TL daha sonraki yıl ödenmesi halinde de 30.000.000 TL olacaktır. Banka faiz oranının %40 olduğu bir dönemde vergi borcunun ödenmesi konusunda nasıl bir karar verirsiniz. Bilgisayar Mantığına göre problemin çözüm aşamalarını adım adım sıralayınız ve örnek problemi çözerek karar veriniz. (40 puan)
 2. Bilgisayarla yapılabilecek işlemleri ana başlıklar halinde sadece sıralayınız. (10 puan)
 3. “A” anüiteyi (anapara+faiz), “P” dönem başında yatırılan anaparayı “i” faiz oranını ve “N” ise periyot sayısını temsil etmek üzere bileşik faiz problemi A=P (1+i) şeklinde verilmektedir.

Yüzde yüz faiz oranı ve beş yıl süre ile her yıl başında yatırılan “1000 TL” gibi bir sabit tutarın beş yıl sonunda ulaşacağı toplam değeri, yukarıdaki formülde sadece “N” değerini değiştirerek hesaplayacak bir hesaplama sürecini bilgisayar mantığına göre madde madde tanımlayınız. Yine aynı değeri kağıdınız üzerinde hesaplayınız. (30 puan)

 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile açıklayınız. (10 puan)

Bit, Byte, RAM, ROM, EPROM, PROM, ENIAC-1, Feedback, Abacus

 1. “İşletim Sistemi Programı” kavramını kısaca tanımlayınız ve bildiğiniz işletim sistemi programlarının adını yazınız. (10puan)

PAZARLAMA SORULARI

 1. Elektronik Ticaret (E-Commerce) nedir? Geleneksel Pazarlama tekniklerinden farkı nedir? Elektronik Ticaret’in Türkiye’deki şansını değerlendiriniz. (25 puan)
 2. Müşteri Odaklı Pazarlama anlayışının belirleyici özellikleri nelerdir? Bu anlayışın diğer yaklaşımlarından (satış odaklı, ürün odaklı gibi) farkı nedir? Türkiye’de Müşteri Odaklı Pazarlama’yı iyi uygulayan bir, iyi uygulamayan bir firmayı örnek veriniz. (25 puan)
 3. Türkiye’de perakende ticarete ne oluyor? Bu sektörde meydana gelen değişmeler nereden kaynaklanıyor? Bu değişmelerin bankacılığa yansıması nasıl olabilir? (25 puan)
 4. Bir firmada Pazarlama birimi ile Üretim ve Finans birimleri arasında hangi anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler çıkabilir? Bunları önlemenin ve çıktıklarında gidermenin yolları nelerdir? (25 puan)

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

(İstanbul 13 Mayıs 2001)

EKONOMİ SORULARI

 1. Para politikası araçları ile para miktarının nasıl kontrol edildiğini ve her bir aracın ilk etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatınız.
 2. İstikrar politikası uygulamalarında para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini tartışınız.
 3. Ekonomide etkin kaynak dağıtımı elde edilebilmesi açısından “iflas politikaları”nın rolünü açıklayınız. İflas politikalarının temel unsurları nelerdir. Açıklayınız.
 4. Nominal ve reel döviz kuru kavramlarını açıklayınız. Sabit kur sistemi olan Bretton Woods sistemi altında ayarlama sürecini anlatınız.

NOT: Her soru 25 puandır.

PAZARLAMA SORULARI

 1. Ekonomik kriz Pazarlama faaliyetlerini nasıl etkiler? Kriz dönemlerinde hangi Pazarlama politikaları uygulanmalıdır?
 2. Bütün dünyada “Malların hizmetleştirildiği” söyleniyor. Bunun anlamı nedir? Bu gelişme firmaların Pazarlama stratejilerini nasıl etkileyecektir? Küreselleşme nedir? Bu akımı besleyen kaynaklar nelerdir? Küreselleşme Türkiye’de tüketicileri ve firmaları nasıl etkilemektedir? Küreselleşme ortamına uygun parlama politikaları nasıl olmalıdır?
 3. Pazarlama Karması’nın öğeleri nelerdir? Her öğenin içeriğini özetleyiniz. Karma’nın tasarımında firmayı yönlendiren nedir?
 4. Aşağıdaki gelişmelerden birini seçerek inceleyiniz. İncelemenizde gelişmenin niteliğini, çıkış sebeplerini, şimdiki durumunu ve geleceğini belirtiniz.

a) Turbo – Pazarlama
b) İlişki Pazarlaması
c) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
d) Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY – CRM)

Not: Her soru 25 puandır.

MERKEZ BANKASI UZMANLIK

6-7 Ekim 2001

 

KAMU MALİYESİ

 1. Piyasa aksaklığı ve hükümet aksaklığı kavramlarını karşılaştırınız. Türkiye durumunu değerlendiriniz.
 2. Kamusal malların genel denge içinde optimal miktarları Samuelson’ın çözümüne göre nasıl belirlenmektedir?
 3. Vergi sistemimizin ve temel özelliklerini ve 1980’den itibaren geçirdiği önemli değişiklikleri değerlendiriniz.
 4. Hazine’nin Merkez Bankası’ndan borçlanmasını kısaca açıklayınız. Bu tür borçlanma ne gibi sorunlar yaratır? Son yapılan düzenlemeler hangi yönde olmuştur?
 5. Devlet bütçesinin denetim türlerini ve bütçe sürecinin değişik aşamalarında ortaya denetim faaliyetlerinin esnekliğini tartışınız.
 6. Dolaylı ve dolaysız vergileri ekonomik etkinlikleri açısından tartışınız. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum açısından canlandırma amacıyla hangi vergilerin ne şekilde kullanılabileceğini ve sonuçların ne olabileceği konusundaki görüşlerinizi açıklayınız.

İKTİSAT

 

 1. Yalnız ikisini seçiniz:
 2. Yapılarındaki ve çözümlerindeki benzerlik ve farklılıkları gözönüne alarak hane halkı davranışlarını açıklayan model ile firma davranışının açıklayan modeli, gerekli diyagramları da çizerek karşılaştırınız.
 3. Niçin bir malın fiyatındaki değişme (artış ya da düşüş) sonucu ortaya çıkan gelir etkisi, genellikle ikame etkisine oranla daha küçüktür?
 4. “Girdi fiyatları sabit, üretim fonksiyonu doğrusal olarak homojen olduğunda ve tam rekabet koşulları altında firma büyüklüğü belirsiz kalacaktır.” Bu ifadenin doğruluğunu tartışınız.

4- Üretimin teknolojik olanakları hakkında bilgilere dayanarak üretim olanakları sınırı eğrisini nasıl inşa edebilirsiniz? Bu eğri niçin dışbükeydir ve eğri niçin negatif eğimlidir?

 1. Yalnız birini seçiniz.
 2. A isimli tüketicinin U=X2 Y ile gösterilen bir fayda fonksiyonu olduğunu, aynı tüketicinin gelirini X ve Y ifade edilen iki mal için harcadığını ve bu malların fiyatlarının sırasıyla Px ve Py olduğunu, gelirin de l = XP + YPy denklemiyle gösterildiğini varsayalım:

i: X ve Y mallarına ait talep fonksiyonunu bulunuz.

ii: l=300        Px=5     Py=10 olduğuna X ve Y’nin optimum miktarlarını bulunuz.

 1. Kârını en çoklaştıran ve fiyat farklılaştırma politikası uygulayan bir tekelcinin, birbirinden tamamıyla ayrı iki piyasada karşılaştığı talep eğrileri

Q1=500 – 5 P1                        Q2=300 – 2P2     toplam maliyet fonksiyonu ise,

C=2980 + 14Q + 0,05Q2         (Q=Q1 + Q2) olduğunda

 1. Tekelcinin bu iki piyasada arz edeceği optimal miktarı bulunuz.
 2. Tekelcinin bu iki piyasada uygulayacağı fiyatları hesaplayınız.

iii. Tekelcinin toplam üretim miktarını, toplam maliyetini ve toplam kârını bulunuz.

 1. Her alt soruya, altbaşlık numaralarını kullanarak sırayla bir iki kısa cümle ile cevap veriniz:

Paranın miktar teorisine göre, ekonomi tam istihdam düzeyinde ise ve MB’nin çeşitli faaliyetleri sonucu para arzı %8 artmışsa:

 1. Fiyat düzeyi ne yönde, ne kadar değişecektir? Neden?
 2. Aynı anda paranın tedavül (dolaşım hızı) %25 azaltılmışsa fiyat düzeyi ne yönde ne kadar değişecektir? Neden?

III. İstihdam oranında değişmeler para politikasını nasıl etkiler?

 1. Dolaşım hızındaki değişmeler para politikasını nasıl etkiler?
 2. Para arzındaki artışın gerçekleştiği zamanın uzunluğu, fiyatlar ve üretim düzeyleri üzerinde nasıl bir farklı nisbi etki yaratır?
 3. Altbaşlık numaralarını kullanarak sırasıyla düzenli bir kompozisyon oluşturarak ve kısaca cevap veriniz.

Türkiye’de Ocak 2000 ile Şubat 2001 arasında uygulanan iktisat programı ile Şubat 2001’den bu yana uygulanmakta olan programı;

 1. Amaçları
 2. Kullandıkları araçlar
 3. Varılan sonuçlar açısından karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK TEFTİŞ

(9-10-11/11/2001)

İKTİSAT

 1. Tam rekabette uzun dönem endüstri dengesini anlatınız ve bu dengenin sonuçlarını kaynak kullanımı açısından irdeleyiniz.
 2. Maliye politikasının etkinliğini IS-LM eğrileri yardımıyla anlatınız.
 3. Gümrük tarifeleri ile ithalat kotalarını karşılaştırmalı olarak anlatınız.
 4. Dış ticaret politikasının amaçları nelerdir?
 5. Aşağıdaki kavramları açıklayınız:

a) Özel çekme hakları (SDR)

b) Serbest ticaret alanı

c) Karma enflasyon

d) Uyarılmış yatırım

e) Tam istihdam

MALİYE

 1. Az gelişmiş ülkelerde vergi politikasının amaçları nelerdir? Bu amaçları uygun vergileme prensipleri neler olmalıdır?
 2. Bütçenin siyasal, hukuki ve iktisadi fonksiyonları nelerdir?
 3. Uzun dönemde enflasyonla mücadelede kamu harcamaları politikası nasıl olmalıdır?
 4. Devletin borçlanma nedenleri nelerdir? İç ve dış borç olanaklarının her ikisine de sahip bir az gelişmiş ülke, hangi yolu seçmelidir?

a) Konversiyon

b) Çifte vergilendirme

c) Vergilenebilir kapasite

d) Vergilemede uygunluk ilkesi

e) Kantitatif kredi kontrolü

KAMU HUKUKU

 1. İdari yargı açısından görev uyuşmazlıklarının tür, nitelik ve koşullarını anlatınız.
 2. T.B.M.M’nin görev ve yetkilerini belirterek bunların kullanılma şekillerini anlatınız.
 3. Ceza hukukuna göre suçların içtimai kavramını açıklayınız. Çeşitleri ile ceza hukukundaki önemini anlatınız.
 4. C.M.U.K’a göre bilirkişiyi tanımlayınız. Bilirkişinin hakları ve yetkileri ile bilirkişinin tayini, reddi ve çekinmesi ile ilgili esasları anlatınız. Hakimin, bilirkişi incelemesi yaptırmaya mecbur olduğu durumları açıklayınız.
 5. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Suç tasnii-iftira

b) Şartlı salıverme

c) İdari vesayet

d) Hukuk devleti ilkesi

e) İşlenemez suç

ÖZEL HUKUK

 1. Borcu sona erdiren bir sebep olarak zamanaşımını tanımlayınız. Zamanaşımı ile hak düşürücü süreleri karşılaştırınız. Zamanaşımının asıl borç yönünden ve fer’i alacaklar yönünden sonuçlarını anlatınız.
 2. M.H. göre hakimin hukuk yaratması ne demektir? Yazılı hukuk ile arasındaki farklar nelerdir?
 3. Ticaret hukukuna göre ticari işletmeyi tanımlayınız. Unsurları ve türleri nelerdir?
 4. Ticari defterlerin sahibi aleyhine ve lehine delil olmasını açıklayınız. Ticari defterlerin teslimi veya ibrazından ne anlaşılır?
 5. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Ticari Mümessil

b) Kazai rüşt

c) Tecdit yenileme

d) Latife beyanı

e) Gabin

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (TEFTİŞ)

24-25 Kasım 2001

İKTİSAT

 1. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız:
 2. a) Tasarruf paradoksu b) Tam istihdam
 3. c) Stagflasyon d) Enflasyon
 4. Tam rekabet piyasası nedir? Koşullarını ve özelliklerini açıklayınız.
 5. Az gelişmiş ülkelerde kalkınmayı engelleyen unsurları anlatınız.
 6. Paraya karşı talebin gerisinde yatan saikleri belirtiniz. Bunlardan ihtiyat saiki ile para tutma arzusunu açıklayınız.
 7. İşsizlik türlerini belirtiniz ve toplam talep yetersizliğine bağlı gizli işsizlik kavramını açıklayınız.

MALİYE

 1. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a) Parafiksal gelirler

b) Konsolide bütçe

c) Verginin yerleşmesi

d) Cari harcamalar

e) Transfer harcamaları

 1. Verginin gelir, harcama veya servet üzerinden alınmasını vergilemede adalet ilkesi açısından irdeleyiniz.
 2. Devlet borçlarında tahkimi (konsolidasyon) tanımlayınız. Hangi koşullarda tahkime gidileceğini belirtiniz. Tahkime gidilmesinin ekonomik ve mali etkilerini irdeleyiniz.
 3. Vergilendirme tarafsızlık ilkesi nedir? Dolaylı ve dolaysız vergilerin bu ilke karşısındaki durumlarını irdeleyiniz.
 4. Verginin yansımasında, yansımayı belirten faktörler nelerdir?

HUKUK

 1. İştirak nedir? Şartlarını ve çeşitlerini açıklayınız.
 2. Haksız rekabet halinde kimlerin hangi şartlarla hangi haksız rekabet davalarını açabileceklerini anlatınız.
 3. Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali kimler tarafından hangi nedenler ile istenebilir?
 4. Borcun tecdidi (yenilenmesi) ne anlamına gelir? Şartlarını ve doğurduğu hüküm ve sonuçlarını belirtiniz.
 5. Kamu hizmeti kavramını açıklayınız. Özellikleri hakkında kısa bilgi veriniz.
 6. T.T.K uyarınca:
 7. a) Hangi işler ticari iş sayılır?
 8. b) Bir devlet memurunun bono imzalaması ticari iş midir? Neden? Açıklayınız.

 

GÜMRÜK KONTROLÖRLÜK

6-7-8/11/2001

İKTİSAT

 1. Gelir ve ikame etkisi kavramlarını tanımlayıp Giften Paradoksunu şekille açıklayınız.
 2. Mundell-Fleming [ IS-LM-FE (EP) ] modeline göre esnek kur sisteminin uygulandığı ekonomilerde para politikası ve maliye politikasını uygulamasının hasıla düzeyi üzerindeki etkilerini açıklayınız.
 3. Develüasyon kavramını tanımlayıp. Marshall-Lerner koşulunu açıklayarak yüksek oranda develüasyon yapılan bir ülkede net ihracatın belirlenenin çok altında artış gösterme nedenlerini inceleyiniz.
 4. Maastrich Antlaşması ile A.E.T ile başlayan sürecin geldiği aşama nedir?
 5. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız:

 

a) Oligopol b) Arbitraj c) Politika karması          d) Forfaiting

 

MALİYE

 1. Vergi yükünü tanımlayınız, gayri / safi vergi yükü nedir?
 2. Devlet borçlarının bütçe üzerinde meydana getirdiği yükü ve devletin borç ödemesinin ekonomide meydana getirdiği enflasyonist ve deflasyonist etkileri açıklayınız.
 3. Hazinenin modern fonksiyonlarını sayınız. Hazine bonosu ihracı ile hazinenin gelir yaratmasını açıklayınız.
 4. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

a) Tahakkuk / tahsil zamanaşımı

b) Özerk bütçe

c) Konsolidasyon

d) Vergi tarhında karineler usulü

KAMU HUKUKU

 1. Şu kavramları açıklayınız:

            – Cürüme teşebbüs

            – Haksız tahrik

 1. CMUK’da hazırlık soruşturmasını kim yapar, sonucunda ne karar verilir, bu kararlara itiraz hangi mercilere hangi süreler içinde yapılabilir.
 2. Anayasaya uygunluk denetimini başvuru şekilleriyle anlatınız.
 3. Şu kavramları açıklayınız:

            – İdari Vesayet

            – Zımni Red Kararı

            – Takdir Yetkisi

ÖZEL HUKUK

 1. Kıymetli evrak hukukundaki defi ve itirazları anlatınız.
 2. Tüzel kişinin hak ve fiil ehliyetini anlatınız.
 3. T.T.K.’da kimler defter tutar? Tutulması zorunlu defterler nelerdir? Defterlerin sahibi lehine delil olma kuvvetini açıklayınız.
 4. Aşağıdaki kavramları açıklayınız:

a) Konişmento

b) Donatan

c) Kısmi Carter sözleşmesi

d) Surragot

 

 

MASAK UZMAN YARDIMCILIĞI

22-23 Aralık 2001

İKTİSAT

 1. Tasarruf paradoksunu şekil yardımıyla açıklayınız.
 2. Konvertibilite nedir? Geçiş şartları nelerdir? Türkiye’nin konvertibiliteye geçişinin sonuçları neler olmuştur?
 3. Serbest kur rejiminin lehindeki ve aleyhindeki görüşler nelerdir?
 4. Tam rekabet ve monopol piyasalarının uzun dönem sonuçlarını karşılaştırınız.
 5. Aşağıdaki kavramları açıklayınız:

a) Ekonomik endekatör

b) Proje kredisi

c) Görünmez engel

d) Nihai mal

e) Mal farklılaştırması

HUKUK

 1. Temyiz kudreti nedir? Ortadan kaldırılan haller nelerdir?
 2. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller nelerdir?
 3. Sebepsiz zenginleşme sayılmayan haller nelerdir?
 4. Haksız rekabeti düzenleyen mevzuatı anlatınız.
 5. Tanımlar:

a) Yasama dokunulmazlığı

b) Gabin

c) Taksir

d) Yargılamanın yenilenmesi

6.İlamsız icra nedir? Koşulları nelerdir?

 

MALİYE

 1. Gelir dağılımını düzenlemede transfer harcamalarının rolünü anlatınız.
 2. Bankalardan borçlanmanın enflasyon üzerindeki etkilerini anlatınız.
 3. Otomatik stabilizatör ne demektir? Anlatınız.
 4. Vergi maliyetini tanımlayınız.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

18-19/10/2001

MALİYE  

 1. Emisyon hangi ölçütler içinde güvenilir bir kamu geliridir?
 2. Kamu giderlerinin çarpan ve hızlandıran etkisi nedir?
 3. Bütçe giderlerinin denetim türleri nelerdir?
 4. Şahsi gelir vergisinin gelir dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir?
 5. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız:

a) Verginin kapitalizasyonu ve amortismanı

b) Wagner Kanunu

c) Parafiksal Gelirler

d) Çifte Vergi

İKTİSAT

 1. Uzun süredir enflasyon yaşanan az gelişmiş bir ülkede enflasyonun düşürülmesi yolunda:

– Vergilerin arttırılması

– Ücretlerin, üretim artışından düşük tutulması

– Kamu harcamalarının ve yatırımların azalması

– Faizlerin yükseltilmesi

yollarını tahlil ediniz, olumsuz etkileri varsa belirtiniz.

 1. Tam rekabette toplam eğriler ve marjinal eğriler yoluyla kısa dönemde kârın azamileştirilmesini anlatınız.
 2. Sweezy’nin dirsekli talep teorisini anlatınız.
 3. Şu kavramları tanımlayınız:

a) Likidite tuzağı

b) Dışsallık-Negatif dışsallık

c) Kıyı bankacılığı

d) Enflasyon hedeflemesi

e) Gizli maliyet – fırsat maliyeti

5.Dalgalı kur sistemi nedir? Sakıncaları nelerdir?

HUKUK

 1. Muvazaa ve irade fesadı nedir? Çeşitleri ve sonuçları nelerdir?
 2. İptal davasında iptal nedenleri nelerdir?
 3. Kasıt ve taksir nedir? Unsurları nelerdir?
 4. Hak nedir? Özel hakkın çeşitleri nelerdir?
 5. Gerçek kişi tacir kimdir? Tacir olmanın sonuçları nelerdir?
 6. Şu kavramları tanımlayınız:

a) Aval

b) Ciro

c) Bono

d) Taşıma senedi

MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UZMAN VE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

(Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2003 – Sınav Saati: 10:00-12:00)

SORULAR

 1. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz edinimini açıklayınız.
 2. Merkez Bankasının para politikası araçlarını sayarak, kısaca açıklayınız.
 3. Bütçeyi tanımlayınız., bütçenin hazırlanmasındaki prensipleri açıklayınız.
 4. Borçlar Kanunu hükümlerine göre kiracının ve kiralayanın hak ve mülkiyetlerini kısaca açıklayınız.
 5. Aşağıdaki kavramları açıklayınız:

a) Bilanço

b) Objektif iyi niyet (dürüst davranma)

c) Kaydi para

d) Tacir

e) Amortisman

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir