İslam Ahlak Esasları Son 6 Yılın En Çok Çıkmış Soruları Aöf

1. Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalının adı nedir?

Cevap: Ahlak Felsefesi (2011 Güz- 2011 D. sonu- 2013 Güz)***

2. Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir?

Cevap: Ahlaki görecelik (2011 D. sonu- 2012 D. sonu- 2012 Büt- 2013 Güz- 2014 Güz- 2017 Güz)******

3. Eş’arilere göre Allah’ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan kudrete ne ad verilir?

Cevap: İstitaat (2011 D. sonu- 2014 Güz- 2017 Güz)***

4. İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkanına ne ad verilir?

Cevap: İrade hürriyeti (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2015 Tek ders- 2016 Güz)*****

5. İyi ve kötü neyin temel kavramlarındandır?

Cevap: Ahlâk (2011 D. sonu- 2014 D. sonu- 2015 D. sonu- 2016 D. sonu)****

6. Nefsin hangi gücü adalet erdemini ortaya çıkarır?

Cevap: İdrak (2011 D. sonu- 2012 Güz- 2014 D. sonu)***

7. Eş seçiminde Hz. Peygamber’in öne çıkarıp tavsiye ettiği en önemli ilke nedir?

Cevap: Ahlak güzelliği (2011 D. sonu- 2012 Büt- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2015 Tek ders)*****

8. Ahlaki duyguların oluşmasının ilk kaynağı olarak nitelendirilebilecek, sosyal görev ve sorumlulukların hissedilip yaşanıldığı ilk yer neresidir?

Cevap: Aile (2011 D. sonu- 2015 D. sonu)**

9. Çocuklarına, doğumlarından önce, doğumlarında ve doğumlarından sonra iyilik yaptığını söyleyen ve bunları; “çocuklarına iyi bir anne seçmek, onlara güzel isim koymak ve onları iyi yetiştirmek” şeklinde açıklayan ahlakçı kimdir?

Cevap: Kınalızâde Ali Efendi (2011 D. sonu- 2014 D. sonu)**

10. Hz. Peygamber’in içerisinde “emrolunduğun gibi ol” ayeti bulunduğundan dolayı kendisini yaşlandırdığını söylediği sûrenin adı nedir?

Cevap: Hûd (2011 D. sonu- 2014 D. sonu- 2016 D. sonu)***

11. Ahlaki emirleri şartlı ve şartsız emir şeklinde ikiye ayıran ve ahlakta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulayan filozof kimdir?

Cevap: Kant (2011 D. sonu- 2013 Tek ders- 2015 D. sonu)***

12. Kur’ân-ı Kerîm’de hangi sûrede mi’minlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan kaçınma gereği örnekleriyle anlatılır?

Cevap: Hucûrat (2011 D. sonu- 2012 Büt- 2013 Tek ders)***

13. İslâm ahlâkında da klasik felsefi ahlâkta da erdemsizlik sayılan aşırılıkları ifade etmekte kullanılan terimler nelerdir?

Cevap: İfrat- tefrit (2011 D. sonu- 2013 Tek ders- 2014 D. sonu- 2015 D. sonu)****

14. İbn Miskeveyh, Tusi ve Kınalızâde gibi ünlü ahlâkçıların işçilerle ilgili adaletle birlikte en fazla vurguladıkları erdem nedir?

Cevap: Sevgi (2011 D. sonu- 2012 Büt- 2014 D. sonu- 2015 D. sonu)****

15. Dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden biri nedir?

Cevap: Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2016 D. sonu)***

16. Çevreyi kirletmemek ve hiçbir şeyi israf etmemek ne ile ilgilidir?

Cevap: Nimet (2011 D. sonu- 2012 Büt- 2014 D. sonu)***

17. Batı çevre etiğinin en yaygın iki kuramı nedir?

Cevap: Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2014 D. sonu- 2015 D. sonu)****

18. Bir davranış düzenini veya herhangi bir davranışı iyi ya da kötü kılan, o düzenin ya da fiilin öncelikle insani varoluş üzerindeki tesiridir. Bu ifadeye göre ne söylenemez?

Cevap: Kötü bir davranışla diğer insanların varoluşları da te’yid edilir. (2012 D. sonu- 2015 Güz)**

19. İslâm ahlakını içeren klasik eserlerde hangisi yer almaz?

Cevap: Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması (2011 Güz- 2012 D. sonu- 2013 Güz- 2014 Güz- 2017 Güz)*****

20. Hangisi Ebu’l- Hasan el-Eş’ari’nin ahlak anlayışı ile ilgili ifadelerinden değildir?

Cevap: İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgilerdendir. (2012 D. sonu- 2016 Güz- 2015 Tek ders)***

21. Hangisi ahlaktaki iyi ve kötü kavramlarının ifadelerinden biri değildir?

Cevap: Sorumlu ve sorumsuz (2012 D. sonu- 2013 Güz- 2015 Güz)***

22. Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda hangi erdem gerçekleşmiş olur?

Cevap: Cesaret (2011 Güz- 2012 D. sonu- 2014 Güz- 2015 Güz- 2016 Güz)*****

23. İslam ahlakına göre reziletlere bulaşmış kişilik, modern psikolojide nasıl tanımlanır?

Cevap: Yoksun (2012 Güz- 2012 D. sonu- 2017 Güz)***

24. Şaşkınlık reziletinin bağlı olduğu nefsani güç nedir?

Cevap: Temyiz (2012 D. sonu- 2013 Güz- 2015 Güz-2016 Güz)****

25. Evliliğin de ibadetlerin de amacı olarak görülen “üst düzeyde Allah bilinci ve duyarlılığı” için kullanılabilecek en doğru kavram nedir?

Cevap: Takvâ (2012 D. sonu- 2016 D. sonu)**

26. Aileyi ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak niteleyip, aralarında kandaşlık bağları bulunan ve karşılıklı hak ve ödevlerle birbirine bağlanan bireylerden meydana gelen topluluk şeklinde tanımlayan düşünür kimdir?

Cevap: Durkheim (2012 D. sonu- 2013 Tek ders- 2014 D. sonu)***

27. Hz. Peygamber’in, bir hadisinde “Allah’a şirk koşmak”tan sonra günahların en büyüğü olarak nitelediği davranış nedir?

Cevap: Anaya-babaya isyan etmek (2012 D. sonu- 2013 Tek ders- 2016 D. sonu)***

28. Hz. Peygamber, iyilik yapmamız gereken kimseleri belirtirken anne-babadan sonra kimleri zikrediyor?

Cevap: Kız ve erkek kardeşler (2012 D. sonu- 2015 D. sonu)**

29. “İnsanları bedenî özürlerinden dolayı kınama hakkına sahip değiliz. Ama ahlaki özürlerinden dolayı onları kınarız. Çünkü ahlakını düzeltmek, bir irade ve akıl varlığı olarak insanın elindedir.” Sözü hangi filozofa aittir?

Cevap: Aristoteles (2012 D. sonu)*

30. “Dostluk konusunun küçük olduğunu zanneden kimsenin kendisi küçüktür. Bence dostluğun değeri ve önemi, Karun’un altınlarından, kralların hazinelerinden, insanların elde etmek için yarıştıkları mücevherlerden daha büyüktür” diyerek dostluğun önemini ısrarla vurgulayan ve İbn Miskeveyh’in “dost edinmenin şartları”nı açıklarken kendisine dayandığı filozof, kimdir?

Cevap: Sokrates (2012 D. sonu- 2014 D. sonu)**

31. Ahlakta ödev kavramını öne çıkarıp, onu bir vazifeler ilmi olarak tanımlayan filozof kimdir?

Cevap: Kant (2012 D. sonu- 2015 D. sonu- 2016 D. sonu)***

32. Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir?

Cevap: Öfke (2012 D. sonu- 2013 D. sonu- 2015 D. sonu)***

33. “Yardımlaşmanın ibadet niteliği kazanmış en güzel örneği ve uygulaması” tanımına en uygun düşen ifade hangisidir?

Cevap: Zekat (2012 D. sonu- 2012 Büt- 2014 D. sonu- 2015 Tek ders- 2016 D. sonu)*****

34. Kendin için istediğini başkası için de istemek, istemediğini başkası için de istememek ilkesine ahlak literatüründe ne ad verilmektedir?

Cevap: Altın kural (2012 D. sonu- 2015 Tek ders)**

35. Peygamberlerin meslekleri ve mesleki örneklikleriyle ilgili hangi ifade doğrudur?

Cevap: Hz. Yusuf – Ekonomist (2012 D. sonu- 2014 D. sonu- 2015 Tek ders)***

36. Hz. Muhammed’in aktif olarak çalıştığı iş kolu nedir?

Cevap: Ticaret (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2016 D. sonu)*****

37. “Hizmetinizde kullandığınız kimseler sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin” hadisi erdem-ekonomi ilişkisinin hangi düzeyine denk düşmektedir?

Cevap: Maksimum (2012 D. sonu- 2012 Büt- 2015 D. sonu- 2016 D. sonu)****

38. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de iş ahlakı kurallarına uymanın en fazla görüldüğü sektör hangisidir?

Cevap: Bankacılık (2012 D. sonu)*

39. Kur’ân’da çevre ahlakı konularıyla ilgili yaklaşık kaç ayet vardır?

Cevap: 500 (2012 D. sonu- 2013 D. sonu- 2015 D. sonu- 2016 D. sonu)****

40. İslam çevre ahlakı ilkelerinin en üst düzeyini oluşturan ilke hangisidir?

Cevap: Kutsiyet ilkesi (2012 D. sonu- 2012 Büt- 2013 Tek ders)***

41. Milli park veya yeşil kuşak uygulaması ilk defa hangi şehirlerde uygulanmıştır?

Cevap: Mekke, Medine (2012 D. sonu- 2014 D. sonu- 2015 D. sonu- 2015 Tek ders)****

42. Hangisi akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vazdır?

Cevap: Din (2013 D. sonu)*

43. Mutezilenin ahlak anlayışına uygun ifadelerden biri nedir?

Cevap: İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer. (2012 Güz- 2013 D. sonu)**

44. Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar?

Cevap: Kurnazlık (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Güz)***

45. Akıl arzuların ve öfkelerin önünde tutulabiliyorsa, ahlaki anlamda denge yakalanmış demektir. Bunu başarmak, insan nefsinin hangi gücünü doğru kullanmakla ilgilidir?

Cevap: Düşünme (2012 Büt- 2013 D. sonu)**

46. Evlilikte tarafların servet, asalet, kültür düzeyi, yaşantıları, din ve ahlak anlayışları itibarıyla birbirine denk olmalarına ne ad verilir?

Cevap: Denklik (2013 D. sonu)*

47. Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum hangisidir?

Cevap: Aile (2013 D. sonu)*

48. Başkasını korumayı, onun hakkını gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu iyileştirmeyi ilke edinen bir ahlak anlayışının kurduğu medeniyet, en fazla ne ile nitelenmeye layıktır?

Cevap: “Hayır” medeniyeti (2013 D. sonu)*

49. İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir?

Cevap: Toplumsal ahlak (2013 D. sonu)*

50. Hangisi, ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurumdur?

Cevap: Din (2013 D. sonu)*

51. Hangisi İslâm çevre ahlakının dört kuramından biri değildir?
Cevap: Haklılık (2011 D. sonu- 2012 D. sonu- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2016 D. sonu)****

52. Kur’ân’a göre yeryüzü kimin için yaratılmıştır?
Cevap: Canlılar (2013 D. sonu)*

53. Müslüman filozofların ahlak anlayışında kendi başına (bizatihi) iyi olan tek şey nedir?
Cevap: Saadet (2012 Güz- 2014 D. sonu- 2015 Güz- 2017 Güz)****

54. Korkaklık insani nefsin hangi gücü altındadır?
Cevap: Gazap (2014 D. sonu)*

55. Hz. Peygamber’e “kendisine en iyi davranmam ve en çok hizmet etmem gereken kim?” şeklinde sorulduğunda, O, anneden sonra kimi zikrediyor?
Cevap: Babayı (2012 Büt- 2014 D. sonu)**

56. Hz. Peygamber; “hastalanırsa ziyaret edersin. Ödünç bir şey isterse verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse teselli edersin…” derken kimin haklarını dile getirmiştir?
Cevap: Komşu (2014 D. sonu- 2016 D. sonu)**

57. Diktatörlükler genellikle toplumların hangisinde toplumsal düzenin güç esasına dayalı olarak inşa ve muhafaza edilmesi gayretinde esasını bulur?
Cevap: Ahlaki düzenin yok olduğu (2011 Güz- 2015 D. sonu)**

58. İslam ahlakına göre, adalet kavramını, varlık bilgi ve değer bakımından bir arada bulunduran ilke nedir?
Cevap: Tehvid (2012 Büt- 2015 D. sonu- 2017 Güz)***

59. İnsan ilişkilerinin mayası olarak nitelendirilmeye en layık nedir?
Cevap: Karşılıklı sevgi ve saygı (2015 D. sonu)*

60. Toplumda adeta bir kontrol mekanizması oluşmasını sağlayan ahlak ilkesi nedir?
Cevap: İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak (2015 D. sonu)*

61. Farabi’nin nihai anlamda hedeflediği erdemli kitle nedir?
Cevap: Dünya (2015 D. sonu)*

62. İslam ahlakında hikmet erdeminin zıddı nedir?
Cevap: Cehalet (2015 Tek ders- 2016 D. sonu)**

63. İslam ahlakında amel ile hangisi arasında derin bir ilişki vardır?
Cevap: Niyet (2014 Güz- 2016 D. sonu)**

64. Hz. Peygamber, kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki ilke ve kurallarla, etrafındaki insanlara neyi sağlamıştır?
Cevap: Yeni bir varoluş imkanı (2012 Güz- 2015 Güz- 2016 D. sonu)***

65. Ahlakta söz konusu olan “meleke” kavramının yerine ne kullanılabilir?
Cevap: Yeti (2012 Güz- 2013 Tek ders- 2015 Tek ders- 2016 D. sonu)****

66. “Hayvanlara yapılan iyiliğin sevabı var mıdır? sorusuna Peygamberimiz ne cevap vermiştir?
Cevap: Her canlıya iyiliğin sevabı vardır (2015 D. sonu- 2016 D. sonu)**

67. İslam çevre ahlakının sorumluluk kuramının iki ilkesinden biri nedir?
Cevap: Emanet (2016 D. sonu)*

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar