Vatandaşlık bilgisi soru cevap ders notu-Kapsamlı

Cevapla
Mert Ali
Mesajlar: 113
Kayıt: 09 Eki 2016 15:09
İletişim:

11 Eki 2016 00:45

VATANDAŞLIK İÇİN SORU- CEVAPLI ÖZET
Soru: Bakanlar Kurulunca yapılan öneriye ne ad verilir?
Cevap: Kanun Tasarısı adı verilir.
Soru: Milletvekillerince yapılan öneriye ne ad verilir?
Cevap: Kanun Teklifi adı verilir.
Soru: TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun teklif ve tasarıları, red tarihinden itibaren ne kadar zamanlık bir süre geçmedikçe, aynı yasama dönemi içinde tekrar verilemez?
Cevap: Tam 1 (Bir) Yıl süre geçmedikçe teklif verilemez.
Soru: Bir milletvekili kendi isteğiyle istifa etse bile milletvekilliği düşer mi? Nasıl bir yol izlenir?
Cevap: Milletvekili istifasından sonra TBMM'de; milletvekilliğinin düşmesi için oylama yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır, istifası kabul edilir veya rededilir.
Soru: Kadük olma ne demektir?
Cevap:Bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış olan kanun tasarısı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Buna kadük adı verilir.
Soru: TBMM'ce kabul edilen kanunların yayımlaması görevi kime aittir?
Cevap: Cumhurbaşkanına
Soru: Cumhurbaşkanı kanunları kaç gün içinde inceleyip resmi gazetede yayınlatır?
Cevap: 15 (Onbeş) gün içinde yayımlanır.
Soru: Cumhurbaşkanının kanunları geri göndermesi yetkisine ne ad verilir?
Cevap: Veto Yetkisi adı verilir.
Soru: TBMM'nin denetim araçları nelerdir?
Cevap: Genel Görüşme, Soru, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Gensorudur.
Soru: TBMM Genel Kurulunda genel görüşme talebi kimler tarafından istenebilir?
Cevap: Hükümet, siyasi parti grupları veya en az on milletvekili tarafından bir önerge ile istenebilir.
Soru: Meclis Soruşturması yapılabilmesi için hangi şartlar aranmaktadır?
Cevap: TBMM'nin üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile meclis soruşturması açılabilir.
Soru: Hükümet hakkında gensoru önergesi verilebilmesi için ne gibi şartlar aranmaktadır?
Cevap: Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir.
Soru: Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi için en az kaç üyenin çoğunluğuyla bu karar alınabilir?
Cevap: Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur.
Soru: 1982 Anayasası, 1961 Anayasasından farklı olarak, Cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda nasıl bir farklılık getirmiştir? Cevap: Cumhurbaşkanının Meclis dışından da seçilmesine imkân vermiştir.
Soru: Anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişide aranan şartlar nelerdir?
Cevap:Cumhurbaşkanı TBMM'ce kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğretim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilir.
Soru: Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılır?
Cevap: 5 yılda bir.
Soru: Anayasamıza göre yargı, Türk Milleti adına kime verilmiştir?
Cevap: Bağımsız Mahkemelere
Soru: Hakimler ve Yüksek Savcılar Kurulu hangi esaslara göre kurulur, ayrıca kurulun başkanı kimdir?
Cevap: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kurulun başkanı, Adalet Bakanı'dır.
Soru: 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle parti kapatmada nasıl bir durum belirtilmiştir?
Cevap: Yeni Anayasa değişikliği ile parti kapatma daha da zorlaştırılmıştır. Kapatmadan önce yaptırımlar getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi kapatma yerine dava konusu fiillerinin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
Soru: "Milli Güvenlik Kurulunun önceden aldığı kararları; Bakanlar Kurulu öncelikle dikkate alınır" ibaresi 2001 Anayasa değişikliğiyle nasıl olmuştur?
Cevap: Milli Güvenlik Kurulu, almış olduğu görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir.
Soru: 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle daha çok ne amaçlanmıştır?
Cevap: Demokratikleşme, temel hak ve hürriyetlerin yaygınlaşması amaçlanmıştır.
Soru: Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi ilk defa nerede ortaya çıkmıştır?
Cevap: Amerika Birleşik Devletlerinde.
Soru: 1982 Anayasası genel mahkemelerin, kanunların Anayasaya uygunluğu hakkında hüküm verebilecekleri istisnai durumu da ortadan kaldırarak, Anayasa Mahkemesini hangi konuda tek yetkili kılmıştır?
Cevap: Anayasa Mahkemesini denetim konusunda tek yetkili kılmıştır.
Soru: Cumhurbaşkanımızı hangi kurum seçer?
Cevap: Halk oyu ile seçilir
Soru: Başbakan, yetki ve görevlerinden dolayı hangi kurum veya şahsa karşı sorumludur?
Cevap: TBMM'ne karşı sorumludur.
Soru : TBMM adına; devletin bütün giderlerini denetleyen kurum hangisidir?
Cevap: Sayıştay
Soru :Bir bakan görevini kötüye kullanılmış ise hangi mahkemede yargılanır?
Cevap: Anayasa Mahkemesinde yargılanır.
Soru : 10 Mart 1948 tarihinde insan Hakları Evrensel Beyannamesi nerede kabul edildi?
Cevap: Birleşmiş Milletler Kurulunda
Soru : Sıkıyönetim komutanları hangi
kuruma bağlı olarak görev yaparlar?
Cevap: Genel Kurmay Başkanlığına
Soru :Kanunlar neye aykırı olmaz?
Cevap: Anayasaya aykırı olamaz.
Soru: TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
Cevap: 550
Soru: Seçimlerde ve halk oylamasında seçmen yaşı kaçtır?
Cevap: Seçmen yaşı 18'dir.
Soru :Seçim işleri hangi birimlerce görülür?
Cevap: Yüksek Seçim Kurulu
il-ilçe ve Sandık Kurulu tarafından görülür.
Soru :Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmenin ilk adımı hangisidir?
Cevap: Sened-i ittifak
Soru :Osmanlı anayasal gelişmesinin ikinci aşaması hangisidir?
Cevap: 1839 tarihli Tanzimat Fermanı
Soru: Anayasada değişiklik teklifinin Meclis üye tamsayısının en az kaçta kaç tarafından imzalanması şartı vardır?
Cevap: En az üçte biri tarafından imzalanması şarttır. Açıklama : Değişiklik tekliflerinin kabulü de, üye tam sayısının en az üçte ikisinin onayıyla mümkündür.
Soru: Laiklik ilkesi hangi yıl Anayasaya girmiştir?
Cevap: 1937 değişikliği ile Laiklik ilkesi resmen kabul edilmiştir.
Soru: 1961 Anayasasının hangi maddesinde Anayasanın üstünlüğünü kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır?
Cevap: Anayasanın 8'inci maddesinde "Kanunlar Anayasaya aykırı olmaz. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır."
Soru: 1924 Anayasası, sadece illerin, şehir, kasaba ve köylerin tüzel kişilik sahibi olduklarını belirtmekte yetindiği halde yerel yönetimlerin genel karar organlarının halk tarafından seçilmesini hangi Anayasada, bir Anayasa ilkesi haline getirmiştir?
Cevap: 1961 Anayasası
Soru: 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasındaki en önemli benzerlik hangisidir?
Cevap: Her iki Anayasa, askeri müdahaleler sonucu olmuştur.
Soru: Değiştirilmesi normal kanunlardan daha güç şartlara bağlanmış olan anayasalara ne ad verilir?
Cevap: Katı Anayasa adı verilir.
Soru: Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu olmak üzere iki unsurdan oluştuğuna göre, yürütmenin güçlendirilmesinin, bu iki organdan hangisinin ağırlığını arttırma suretiyle gerçekleşeceği konusunda ise, 1982 Anayasanın tercihi, hangi makamın güçlendirilmesidir?
Cevap: Cumhurbaşkanlığı makamının güçlendirilmesidir.
Soru :1982 Anayasası, 1961 Anayasasına oranla nasıl bir demokrasi modelini benimsemiştir?
Cevap: Daha az katılmacı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
Soru: 1982 Anayasasının birinci maddesi nedir?
Cevap: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Soru: 1982 Anayasasının ilk üç maddesinin en önemi özelliği nedir?
Cevap: 1982 Anayasasının ilk üç maddesindeki hükümlerin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğidir.
Soru : Devlet şekli olarak Cumhuriyetin tanımı nasıldır?
Cevap: Egemenliğin bir kişiye ve zümreye bağlı değil, toplumun tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder.
Soru : Atatürk'e göre Cumhuriyetin tarifi nasıldır?
Cevap: Demokrasi prensibinin en asri ve mantıki tatbikini temin eden hükümet şekli, Cumhuriyettir.
Soru : Kamuoyu nedir?
Cevap: Herhangi bir konu üzerinde halkın benimsediği düşünceye denir.
Soru : Kurtuluş Savaşından sonra ilk kurulan parti hangisidir?
Cevap: Halk Fırkası
Soru :Kanunların yürürlüğe girmesi için en son yapılan işlem hangisidir?
Cevap: Resmi Gazete'de yayımlanması.
Soru: Emlak Vergisi hangi kuruma verilir?
Cevap: Belediyelere
Soru : Cumhurbaşkanına kim vekalet eder?
Cevap:TBMM başkanı.
Soru :Kanun yapma yetkisi kime aittir?
Cevap: TBMM'ye aittir.
Soru: Resmi Gazete Hangi kurumca çıkarılır?
Cevap: Başbakanlıkça çıkarılır ve yayımlanır..
Soru: Anayasanın değiştirilmesiyle kanunları halkoyuna kim sunar?
Cevap: Cumhurbaşkanı
Soru: Askerlik çağına gelen gençlerin askere alınışı ülkemizde en çok hangi sistem uygulanmaktadır?
Cevap: Yükümlülük sistemi uygulanmaktadır.
Soru: Bir mahkûmun sürekli hastalık, sakatlık vb. sebebiyle cezasının kaldırılmasına kim karar verebilir?
Cevap: Cumhurbaşkanı
Soru: Silahlı savaşın başlamasında, güvenliğin sağlanmasından, TBMM'ye karşı kim sorumludur?
Cevap: Bakanlar Kurulu
Soru: Milletvekili olmadan seçilebilme ve atanabilme imkânı hangi makamlarda vardır?
Cevap: Cumhurbaşkanı - Bakan
Soru: Devlet Denetleme Kurumu hangi birime bağlıdır?
Cevap: Cumhurbaşkanına
Soru: Belediyeler seçimi kaç yılda bir yapılır?
Cevap: 5 yılda bir
Soru : Cumhurbaşkanının seçilememesi durumunda, dolayısıyla TBMM seçimlerinin yenilenmesi durumunda; vekâletten Cumhurbaşkanlığı görevini kim yürütür?
Cevap: Görev süresi biten Cumhurbaşkanı
Soru : Türk Kadınının Milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangisi tarihte kesin olarak verilmiştir?
Cevap: 1934
Soru: Kanun hükmünde kanun çıkarma yetkilerine sahip olan organ hangisidir?
Cevap : Bakanlar Kurulu
Soru: Türkiye'de seferberliğe hangi kuruluş karar verir?
Cevap: Bakanlar Kurulu karar verir. Genel Kurmay Başkanlığı önerisiyle.
Soru: Bir siyasi partinin mecliste grup oluşturması için en az kaç üyesi olması gerekir?
Cevap: En az 20 milletvekili olması gerekiyor.
Soru: NATO'ya, Türkiye ne zaman resmen kabul edilmiştir?
Cevap: 18 Şubat 1952
Soru: Milli Güvenlik Kurulu ilk defa hangi anayasada yer almıştır?
Cevap: 1982 anayasasında yer almıştır.
Soru: Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektör tarafından kurulan ilk büyük banka hangisidir?
Cevap: iş Bankası
Soru: Hukuk Devleti nedir?
Cevap: Kişilere hukuk güvenliği sağlayan, yöneticilerin de hukuka uygun kılındığı devlet biçimine denir.
Soru: Bir bakanlığa başka bir bakan en çok kaç gün vekâlet edebilir?
Cevap: 15 gün vekâlet edebilir.
Soru :Muhtarı kim görevden alır veya uzaklaştırır?
Cevap: Bulunduğu yerin Mülki Amiri.
Soru :Devletin en yüksek danışma inceleme kurumu hangisidir?
Cevap: Danıştay.
Soru: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde veto hakkı olan 5 ülke ismi yazınız.
Cevap: - ABD - Fransa - İngiltere - Çin - Rusya
Soru: insan Haklan Evrensel Bildirgesinin en önemli özelliği nedir?
Cevap: Evrensel nitelikli olması.
Soru :ülkemizde hükümet kuruluş aşamalarını doğru sıralanışını yazınız.
Cevap : - Milletvekili seçimlerinin yapılması - Cumhurbaşkanının Başbakanı ataması - Başbakanın,Bakanların listesini Cumhurbaşkanına sunması - TBMM'den, hükümetin güvenoyu yapılması
Soru : Salt çoğunluk nedir?
Cevap: Üye tam sayısının, yarısından bir fazlası
Soru: Türkiye'de seçimler hangi esaslara göre yapılır?
Cevap: Gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. İpucu : Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamalarında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.
Soru : Yeniden düzenlenen (2001 yılı değişikliği) 1982 Anayasasında Milli Güvenlik Kurulunun var olan üyelerine yeni katılan üyeler hangileridir?
Cevap: - Başbakan Yardımcıları - Adalet Bakanı
Soru :NATO'nun en yüksek karar organı hangisidir?
Cevap: Kuzey Atlantik Konseyi
Soru :Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreterin dışında üye ülkelerin hangi düzeydeki temsilcilerinden oluşur?
Cevap: Dışişleri Bakanı
Soru :Birleşmiş Milletler (BM) hangi ülkelerin öncülüğünde kurulmuştur?
Cevap: ABD - İngiltere - Rusya (1945)- Çin (50 üyesi vardır. Türkiye 1945'te ilk
imzalayan ülkelerdendir.)
Soru : BM'nin toplam üye sayısı kaçtır?
Cevap: 193'dir.
Soru : BM'nin amacı nedir?
Cevap: Dünya barışını ve güvenliğini korumak.
Soru: İsviçre neden BM'ye katılmamıştır?
Cevap:Tarafsızlığını korumak amacıyla.
Soru: Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş neyi temsil eder?
Cevap: Türkiye Cumhuriyetini
Soru: Bir toplumun ekonomik, askeri, siyasi ve değerlerinin tümüne ne ad verilir?
Cevap: Milli Güç
Soru: Milli Güvenlik Kurulunun gündemini kim belirler?
Cevap: Cumhurbaşkanı
Soru: Tüzüklerin iptali davaları nerede açılır?
Cevap: Danıştay'da
Soru: Yabancılar için; Temel Hak ve Hürriyetler neye göre kanunla sınırlandırılabilir?
Cevap: Bakanlar Kurulu Kararlarına göre
Soru: Yürütme organı içinde kimler bulunur?
Cevap: Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakan.
Soru: Devletin sürekli ve asli görevleri kimler tarafından yürütülür?
Cevap: Memurlar
Soru: Cumhurbaşkanının MGK katılmadığı durumlarda kim başkanlık yapar?
Cevap: Başbakan
Soru: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü hangi kuruluşa bağlıdır?
Cevap: içişleri Bakanlığı
Soru : Doğrudan Meclisi olağanüstü toplantıya kimler çağırabilir?
Cevap: TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Soru: il Genel Meclis üyelerini kim seçer?
Cevap: Seçmenler seçer
Soru: Hukuk yapısına göre bir federal devlet yazınız?
Cevap: İsviçre
Soru: Global tehlike nedir?
Cevap: Bütün dünyayı ilgilendiren tehlike
Soru: Anayasamızda değiştirilemeyecek hükümler hangisidir?
Cevap: - Resmi dilin Türkçe olması - Milli Marşımızın istiklal Marşı olması - Devletin şeklinin Cumhuriyet olması - Başkentin Ankara olması -Cumhuriyetin nitelikleri
Soru: IMF nedir?
Cevap: Uluslararası Para Fonudur. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak 1944'te kurulmuş ve amacı ekonomik sıkıntı çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelere iktisadi yönden yardımcı olmaktır. Türkiye 1947'de IMF'ye üye olmuştur. Türkiye'yi İMF ile ilişkilerinde Hazine Müsteşarlığı temsil etmektedir.
Soru: Amerika'daki ikiz kulelerin vurulması ve tüm milletleri ilgilendiren harekete ne denir?
Cevap: Milletlerarası Terör.
Soru :Devlet otoritelerinin zayıf olması üzerine çıkan düzensizlik ve kargaşaya ne denir?
Cevap: Anarşi.
Soru: Milli Güvenlik Kurulu normal toplantıları
nasıl yapılır?
Cevap: Ayda bir yapılır.
Soru: Tüm milletleri ilgilendiren ve belirli amaçlara ulaşmak amacıyla legal ve illegal her türlü faaliyetlere yöntem olarak kabul eden harekete ne denir?
Cevap: Milletlerarası Terör.
Soru: 1929 tarihinde dünya ekonomik krizi yaşanmıştır. Türkiye nasıl bir strateji uygulamıştır?
Cevap: Ekonomide devletçilik stratejisi uygulamıştır.
Soru : Dekanların atamasını kim yapar?
Cevap: YÖK
Soru: Fiyatların sürekli düşme eğiliminde olması neyi gösterir?
Cevap: O ülkede deflasyon
Soru: Fiyatların devamlı artması neyi gösterir?
Cevap: Enflasyon
Soru: Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı hangi mahkemeye başvurulabilir?
Cevap: Hiçbir mahkemeye başvurulamaz. Alınan kararlar kesindir.
Soru: Türk Anayasa tarihinin tek yumuşak anayasası hangisidir?
Cevap: 1921 Anayasası
Soru: 1982 Anayasası, yürütme yetkisini hangi mevkilere vermiştir?
Cevap: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna. İpucu :Kanun hükmünde kararname yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. İpucu :Tüzük yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. İpucu :Bakanlar Kurulunun programı, Bakanlar Kurulunun kuruluşundan en geç bir hafta içinde güvenoyuna sunulur. Güvenoyu TBMM'de yapılır. Ayrıca herhangi sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır. İpucu :Olağanüstü hal veya sıkıyönetim 6 ayı geçmemek üzere ilan edilebilir. İpucu : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Adalet Bakanıdır. İpucu :Yargıtay üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer. Yüksek İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin 14’ünü Cumhurbaşkanı seçer.3’ünü TBMM seçer. İpucu :1961 Anayasası, iki meclisli bir yasama organı öngörmüştür. İpucu :Savaş nedeniyle TBMM, seçimleri 1 yıl erteleyebilir.
Soru :Bir konunun TBMM Genel Kuruluna gelmeden önce hangi kurullarda görüşülür?
Cevap: Komisyonlarda önce görüşülür. Sonra TBMM Genel Kuruluna gelir. İpucu :Tatil sarısında Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı, meclisi toplantıya çağırabilir. İpucu :Hükümeti denetim araçları; Soru, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Genel Görüşmedir.
Soru :Vatana İhanetten dolayı Cumhurbaşkanını yargılayacak merci hangisidir?
Cevap: Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi.
İpucu :Adliye Mahkemelerince verilen ve konunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yer YARGITAY'DIR. İpucu : Belediyelerin kurulması, içişleri Bakanlığının önerisiyle, Danıştay'ın kararıyla ve Cumhurbaşkanının onayı ile kurulur.
Soru : Konfederasyon nedir?
Cevap: Ortak Savunma amacıyla kurulan devletler birliğine denir.
Soru :YÖK kaç yılında kurulmuş ve kaç üyeden oluşur?
Cevap: 1981 yılında kurulmuş ve 25 üyeden oluşur.
İpucu : Devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, devletin temel organlarını birbirleriyle olan ilişkilerini ve çıkacak yasaların uymak zorunda olduğu ilkeler bütününü Anayasayı ifade eder.
Soru :1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
Cevap: Danışma Meclisi.
Soru : Devalüasyon nedir?
Cevap :Türk parasının yabancı para karşısında değerinin düşürülmesidir. ipucu :TBMM Başkanı ve Başkanvekili; meclis tartışmalarına katılamazlar. Ayrıca Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar. İpucu :Valilerin atama şekli şöyledir: içişleri Bakanının önerisiyle; Bakanlar Kurulunun kararıyla ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
Soru :Aile hukuku, hukuk dallarının hangisine girer?
Cevap: Medeni Hukuk (1926) ipucu :Asliye Ceza Mahkemesinin kararlarının temyiz yeri YARGITAY'DIR.
İpucu: Türkiye'de Birinci 5 yıllık SANAYİ Planı 1934-1938 yılları arasında uygulanmıştır. İpucu : 5 Nisan 1994 yılında alınan ekonomik önlemler; sıkı para politikası uygulanmış, tarıma destek kaldırılmış, faiz oranları artmış, ek vergiler getirilmiş, Türk parasının değeri düşürülmüştür. İpucu :Egemenliğin tek ve mutlak sahibi Türk Ulusudur. TBMM, vatandaşların egemenlik haklarını geçici olarak devrettiği bir kurumdur. İpucu :Belediye ve mahalli idareler seçimi 5 yılda bir yapılır.
İpucu :1982 Anayasası referandumla kabul
edilmiştir. İpucu :Seçimlerin şaibe altında kalınmaması için, içişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanlarının seçimlerden önce istifa etmeleri gerekiyor. İpucu :Milletvekilliği, yapılan bir hizmet olup, kesinlikle bir meslek değildir. İpucu :Kanunlar için meclis üye tamsayısının yarısından bir fazla üyesinin oyu yeterliyken; anayasa değişiklikleri için meclis üye tamsayısının üçte ikisinden bir fazla olma şartı aranmaktadır. İpucu :Tüzüklerin anayasa ve yasalara uygun olup olmadığını inceleme ve görev yetkisi Danıştay'a aittir.
İpucu :1876 yılında kabul edilen Kanun-i Esasi, ilk Türk Anayasasıdır. ipucu :Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bünyesindedir. LONCA: Eski bir kuruluştur. Günümüzde işlevi kalmamıştır. Aynı meslekten kimselerin birbirin önderliğinde oluşturduğu derneklerdir. FON : Bir amacı gerçekleştirmek için bir hesapta toplanan veya ayrılan paralardan oluşur. SENDİKA: İşçi ve işverenlerin çalışma koşulları bakamından oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. İpucu :Egemenliğin tek bir merkezde toplandığı devletler üniterdir. Türkiye Devleti de üniter bir devlettir. İpucu :Görev yerinin kanunlara aykırı bir şekilde değiştirildiğini düşünen bir öğretmen, bu işlemin iptali için idare Mahkemesine başvurur. İpucu : TBMM adına genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderlerini denetlemek Sayıştay'ın yükümlülükleri arasındadır.
Soru : Milletvekili seçilme yaşı en az kaçtır?
Cevap: 25
Soru : Diğer şartlar olur koşuluyla; Yüksekokul mezunu biri Cumhurbaşkanı seçilebilir mi?
Cevap : Hayır. Çünkü Yükseköğretim mezunu olma şartı vardır. Yani 4 yıllık fakülte mezunu olmalı.
Soru : Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır?
Cevap : 40
Soru :Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişikliklerinde iptal kararı verebilmesi için gerekli oy çokluğu kaçtır?
Cevap : 2/3 yani üçte iki çoğunluk.
Soru : Anayasa Mahkemesi hangi çoğunlukta karar verirler?
Cevap: Üyelerin salt çoğunluğu ile karar verirler.
Soru :Kanunlar yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
Cevap: 45 gün sonra.
Soru : Yürütmenin durdurulması kararına itiraz süresi kaç gündür?
Cevap: 7 gündür.
Soru : Hangi Anayasada çift meclis bulunmaktadır
Cevap :1961 Anayasasında çift meclis bulunmaktadır.
Soru : Cumhurbaşkanı hangi organın başıdır?
Cevap: Yürütme Organının. EŞİT OY: Bu ilke, her seçmenin bir tek oya sahip olması anlamına gelir.
Soru : Seçimlerin serbestiliği nedir?
Cevap :Vatandaşların hiçbir baskı ve zorlama olmadan oy kullanabilmelerini ifade eder. Açıklama: Tek Dereceli Seçim: Seçmenler, temsilcilerini doğrudan doğruya seçerler. İki Dereceli Seçimler: Seçmenler ilkin «İkincil seçmen» adı verilen bir grup seçmeni seçer. Temsilciler daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçilir. Türkiye'de 1946 yılına kadar iki dereceli seçim uygulanmıştır. Oyun Gizliliği: Seçmen her türlü baskıdan uzak serbestçe oyunu gizli kullanır.
Açık Sayım: Oyların sayımı kamuoyuna açık bir şekilde yapılır. Çok Partili Siyasal Hayat: Anayasamıza göre; siyasi partiler, demokratik siyasi hayattan vazgeçilmez unsurlarıdır.
Soru : Hukuk Devletinin anlamı nedir?
Cevap: Yürütmenin hukuka bağlılığı ve yürütme işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması akla gelmektedir.
Soru .Türk Medeni Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
Cevap: 1926 yılında.
Soru :Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle beraber yine aynı krizi yaşayan bir başka Güney Amerika ülkesi hangisidir?
Cevap: Arjantin.
Soru :ilçe içindeki belde ve köyler arasındaki uyuşmazlıklar hangi birimin kararıyla çözülür?
Cevap: ilçe idare Kurulu
Soru :Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlanabilmesi için TBMM üye tamsayısının ne kadarının önerisi ve ne kadarının kararı gereklidir?
Cevap: TBMM üye tamsayısının 1/3 önerisi ve 3/4 kararı gereklidir.
Soru : Türk tarihinde Anayasal gelişmeleri kısaca özetleyiniz.
Cevap: - 1876 ilan ettiği Kanun-i Esasi, Türk tarihinde ilk anayasa olarak kabul edildi. (Osmanlı Dönemi). - ikinci Türk Anayasası 1921'de ilan edildi, ilan edilen Teşkilat-ı Esasi'dir (Kurtuluş Savaşı Dönemi). - Cumhuriyet Dönemi ilk anayasası 1924 Anayasasıdır. - 1961 Anayasası - 1982 Anayasası
Soru : Batı Avrupa Birliği (BAB) nedir?
Cevap: Bütün alanlarda işbirliğine gitmek ve 1948 yılında 10 Batı Avrupa devletinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
Soru :1989 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla oluşan topluluğun adı nedir?
Cevap: Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
Soru : G-8'ler nedir?
Cevap: Gelişmiş ve sanayileşmiş 8 ülkeyi adlandırır. Bu ülkeler; ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Rusya'dır.
Soru :D-8'ler (Gelişmekte olan 8 ülke) hangileridir?
Cevap: Bangladeş, Endonezya, İran, Mısır, Nijerya, Malezya, Pakistan ve Türkiye'dir. 1997'de İstanbul’da kuruldu. Amaç, İslam ortak pazarını oluşturmak.
Soru : Federal devlete birkaç örnek yazınız.
Cevap: ABD, Brezilya, Almanya, İsveç, İsviçre ve Hindistan'dır. Açıklama: Türkiye yapısına göre üniter bir devlettir. Türkiye'de temsili demokrasi uygulanır.
Soru : Dünyadaki demokrasi hareketlerini kısaca özetleyiniz.
Cevap: - ilk demokrasi uygulamaları Yunan şehir devletlerinde görülür. Daha sonra Orta Çağın sonlarında İngiltere’de kralın yetkilerini sınırlayan Magna Carta imzalanmıştır (İngiltere'nin ilk anayasasıdır). - 1776 tarihinde Amerikan Bağımsızlık Beyannamesi, ABD'nin ilk anayasası ve halkın iradesi temel alınmıştır. Ve demokrasi alanında devrim olarak kabul edilen 1789 Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesidir. Aynı zamanda bu beyanname; insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temelini oluşturur.
Soru :1937'den sonra Türk ekonomisinin gerilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: II. Dünya Savaşı'nın çıkması.
Soru : Ara seçimler, genel seçimlere ne kadar süre kala yapılamaz.
Cevap: 1 yıl
Soru : Mecliste belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeye ne ad verilir?
Cevap: meclis araştırması
Soru : Yargıtay Başsavcısı kaç yıl için seçilir?
Cevap: 4 yıl
Soru : Atatürk Milliyetçiliği ilk olarak hangi anayasamızda yer almıştır?
Cevap : 1982 Anayasası
Soru : Cumhuriyet ile Monarşi arasındaki temel bir değer ve zihniyet farkı nedir?
Cevap: Cumhuriyetin "Vatandaşlık", Monarşinin ise "Uyrukluk" (tabiiyet) kavramlarıdır.
Soru : Atatürk'ün Milliyetçilik anlayışı nasıldır?
Cevap: "Akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, insancı ve barışçıdır."
Soru : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası "Devletin dini, İslâm’dır." Yolunda bir hüküm taşıdığı halde hangi yıldaki Anayasa değişikliği ile bu hüküm Anayasadan çıkarılmıştır?
Cevap: 1924 Anayasasının 1928 yılındaki değişikliği ile bu hüküm çıkarılmıştır.
Soru : Laiklik ilkesi hangi yılki değişiklikle açıkça Anayasada kabul edilmiştir?
Cevap: 1937 değişikliği ile de Laiklik ilkesi açıkça kabul edilmiştir.
Soru : Laikliğin unsurlarından biri, Devletin çeşitli dinlerin mensupları arasında kanun önünde ayrılık gözetmemesi, hepsine eşit bir işlem yapmasıdır. Anayasamızda bu ilke, eşitlik hakkındaki düşüncesini Anayasanın kaçıncı maddesinde açıkça belirmektedir?
Cevap: Anayasamızda bu ilke eşitlik hakkındaki 10'uncu maddede inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.
Soru : Laik bir devlette, Devlet yönetimi neye göre yürütülür?
Cevap: Laik bir devlette devlet yönetimi, din kurallarına göre değil, toplum ihtiyaçlarının akla ve bilimsel yönden değerlendirilmesine göre yürütülür.
Soru :Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kurumlarında giyilecek kıyafetlerle ilgili laik bir devlet düzeninde kanunların dinsel inanç ve gereklere göre yapılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştır. Anayasa Mahkemesine göre nasıl belirtilmiştir?
Cevap :Anayasa Mahkemesine göre "Laik bir devlette, kutsal din duyguları politikaya, dünya işlerine, hukuksal düzenlemelere kesinlikle karıştırılmaz. Bu tür düzenlemeler, din gerekleri ve düşüncelerle değil, bilimsel verilerden yararlanılarak kişi ve toplum gereksinimlerine göre yapılır"
Soru : Atatürk ilkelerinin hepsinin önemi vardır. Ama hepsini bir terazide değerlendirdiğimizde en önemlisi hangisidir?
Cevap: Laiklik ilkesi
Soru : Hukuk Devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü nereden almıştır?
Cevap: Laiklikten alınmıştır.
Soru :Anayasamızın benimsediği demokrasi anlayışı nasıldır?
Cevap: "insan haklarına saygılı" yani anayasa hukuku ve siyaset bilimi literatüründe "hürriyetçi demokrasi", "liberal demokrasi", "Batı demokrasisi" gibi çeşitli adlarla adlandırılan demokrasi türüdür.
Soru :Türk Anayasa hukukunda ilk defa 1921 Anayasası ile ifadesini bulan daha sonra da 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında da aynen tekrarlanan, demokratik devleti öngören hatta onunla özdeşleşen söz hangisidir?
Cevap: Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir.
Soru :Anayasada 17.05.1987 tarihli 3361 sayılı kanunla yapılan değişiklikle oy verme yaşı indirilmiş. Buna göre "Seçimlerin ve halkoylaması nı n yapıldığı yılda ay ve gün hesaba katılmaksızın" kaç yaşına giren her Türk vatandaşı oy verme hakkına sahiptir?
Cevap : 18 yaşına giren her Türk vatandaşı oy verme hakkına sahiptir.
Soru :Siyasi partilerin kapatılması hangi mahkemelerce karara bağlanır?
Cevap: Siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. Soru : Temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı demokrasi türüne ne ad verilir?
Cevap: Klasik Demokrasi
Soru : Sosyal Devlet anlayışı neyi ifade eder?
Cevap: Devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini meşru ve gerekli gören bir anlayışı ifade eder.
Soru : Asgari ücretin tespitinde hangi durumlar göz önüne alınır?
Cevap: Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur.
Soru : Anayasanın değiştirilmesi teklifi hangi şartlarla mümkündür?
Cevap: TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülüp değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
Soru : Cumhurbaşkanı tarafından Meclise gönderilen kanunun, Meclis üye tamsayısının kaçta kaçı çoğunluğu ile aynen kabul edilirse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir?
Cevap: Üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile.
Soru : Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girebilmesi için halk oylamasında kullanılan oyların ne kadarının kabul oyu olması gerekir?
Cevap: Oyların yarısından çoğunun kabul oyu alması gerekir. Yani salt çoğunluk.
Soru : Anayasamızda, Yasama yetkisi, Türk Milleti adına kime verilmiştir?
Cevap: Yasama Yetkisi Türk Milleti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir.
Soru : Anayasamıza göre antlaşmaları onaylama yetkisi kime verilmiştir?
Cevap: Antlaşmaları onaylamaya en yetkili kişi Cumhurbaşkanıdır.
Soru : Yasama Meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?
Cevap : içtüzük adı verilir.
Soru : ;Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararname'leri (KHK) kim tarafından çıkartılır?
Cevap: Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılır.
Soru : Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman kurulmuştur?
Cevap: 23 Nisan 1920
Soru : Seçim sistemleri, türüne göre kaça ayrılır?
Cevap :Seçim sistemleri, seçim çevrelerinin büyüklüğüne, daha doğrusu çıkaracakları, milletvekili sayısına göre liste usulü ve tek isim (dar bölge) usulü olarak ikiye ayrılır.
Soru :TBMM'nin, dört yıllık seçim dönemi olmadan istediği anda seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesine karşılık seçimlerin geri bırakılması istisnai bir durumdur. Anayasa bunu nasıl bir durumla sınırlı tutmuştur?
Cevap: Anayasa bunu, savaş durumlarıyla sınırlı tutmuştur.
Soru :Seçim sistemlerinde, liste usulü seçimde kaç çeşit vardır?
Cevap: Karma liste, Bloke liste, Tercihli oy olmak üzere üç çeşittir.
Soru :Oyların değerlendiriliş şekli bakımın dan çoğunluk usulünün karşıtı, nispi temsil sistemidir. Buna göre nispi temsilin ana fikri nedir?
Cevap :Nispi temsilin dayandığı ana fikir, her partinin aldığı oy oranında milletvekilliği çıkarmasıdır. Açıklama: En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.
Soru : Milletvekili seçimi kanunu, seçim çevrelerini ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını saptama görevini kime vermiştir?
Cevap: Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir. Açıklama: (YSK) Yüksek Seçimi Kurulu bu hususları genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde belirleyerek Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan eder.
Soru : TBMM seçimleri normal olarak kaç yılda bir yapılır?
Cevap: 4 yılda bir yapılır.
Soru :TBMM'de milletvekillerinin yasama sorumsuzluğunun amacını belirtiniz.
Cevap: Yasama sorumsuzluğunun amacı, milletvekillerinin meclisteki söz hürriyetlerini korumaktır.
Soru :TBMM'nin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
Cevap: Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler ve idare Amirlerinden oluşur.
Soru :Meclis içtüzüğü kaç türlü oylama kabul etmiştir?
Cevap: işaretle, Açık ve Gizli oylama.
Soru : Gizli oylamada, beyaz yuvarlak, yeşil yuvarlak ve kırmızı yuvarlak hangi anlamlara gelir?
Cevap: Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve kırmızı yuvarlak olumsuz anlamlarına gelir.
Soru : TBMM'nin görevleri nelerdir?
Cevap: Kanun yapma, hükümeti denetleme ve devlet bütçesini kabul etme. Açıklama: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri Anayasanın 87. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: "Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermektir.
Soru : Anayasa Mahkemesinde görev yapan bir üyenin üyeliği hangi durumlarda sona erer?
Cevap: Ancak, bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden sona erer. Açıklama: Bir üyenin görevinin sağlık nedeniyle sona ermesi ise, Anayasa Mahkemesi, üye tamsayısının salt çoğunluğu kararına bağlanır.
Soru :Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara hangi mahkeme bakar?
Cevap: Anayasa Mahkemesi Soru Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne TBMM'ce karar verilmesi hallerinde, ilgililerin iptal istemlerini karara bağlamak hususunda hangi organ yetkilidir?
Cevap: Anayasa Mahkemesi
Soru :Anayasa Mahkemesinin denetim yetkisi, kural olarak bütün kanunları kapsamakla beraber, iki tür kanun, Anayasanın açık hükümleri ile bu denetimin dışında tutulmuştur. Bu kanunlar hangileridir?
Cevap: inkılap kanunları ile Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış olan kanunlardır.
Soru: 1982 Anayasasına göre yetki genişliği hangisine tanınmış bir imkandır?
Cevap: illere
Soru: Kamu tüzel kişileri aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?
Cevap: Ortak Kararnameyle
Soru: Vali olabilmenin koşulları nelerdir?
Cevap: Vali olmanın koşullan şunlardır: -İlköğretimi bitirmek -65 yaşını doldurmamış olmak -TC vatandaşı olmak
Soru: Vali yardımcısı olmanın koşulları nelerdir?
Cevap: Vali yardımcısı olabilmek için: 6 yıl kaymakamlık yapmış olmak ve bunun iki yılının doğu hizmeti olarak tamamlanmış olması gerekmektedir.
Soru: Hangi doğu illeri GAP kapsamındadır?
Cevap: Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep illeri GAP kapsamındadır.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir