Vergi Hukuku En Çok Çıkan Soru Ve Cevaplar

1 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biri değildir?

A)Kanunlar

B)Tüzükler

C)Uluslararası vergi anlaşmaları

D)Kanun hükmünde kararnameler

 1. E) Boş

2 .Menkul sermaye iratları ile ilgli olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Repo geliri üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır.

B)Hazine bonosu ve devlet tahvili faizlerinde stopaj oranı %0’dır.

C)Vergi alacağı bir bir menkul sermaye iradı değildir.

D)Bazı menkul sermaye iratları için “indirim oranı” uygulanır.

 1. E) Boş

3 .Aşağıdakilerden hangisi tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgilidir?

A)Beyan yoluyla vergilendirme.

B)Kesinti yoluyla vergilendirme

C)Basi usulde vergilendirme

D)Muaflık

 1. E) Boş

4 .Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkuk etmesi anlamına gelir?

A)Uzlaşmanın olumsuz sonuçlanması

B)İtiraz kaydıyla beyanname verilmesi

C)Dava açılması

D)Deftere kayıt yapılması

 1. E) Boş

5 .Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık uygulamasından yararlanmanın koşullarından biri değildir?

A)Pişmanlık dilekçesinin idarece incelemeye başlamadan verilmesi

B)Pişmanlık dilekçesinin idarenin suçu öğrenmesinden önce verilmesi

C)Mükellefin vergi cezasının 1/3’ünü ödemesi

D)Mükellefin gecikme zammını 15 gün içinde ödemesi

 1. E) Boş

6 .Bir AŞ’nin 2002 yılı dönem başı özsermayesi 10.000.000 TL dönem sonu özsermayesi ise 20.000.000 TL’dir. Yıl içinde şirketten 1.000.000 TL tutarında para çekilmiş, 2.000.000 TL ise eklenmiştir.Yukarıdaki bilgilere göre, AŞ’nin 2002 yılı kurumlar vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)9.000.000 TL

B)11.000.000 TL

C)9.500.000 TL

D)10.000.000 TL

 1. E) Boş

7 .Yapılan inceleme sonucunda bir vergi yükümlüsü 100 TL tutarındaki vergi ziyaına neden olmuştur.Yükümlü için hesaplanan gecikme faizi 200 TL olduğuna göre talep edilecek vergi ziyaı cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A)100

B)200

C)250

D)300

 1. E) Boş

8 .Aşağıdakilerden hangisi “vergi cezalarından” biri değildir?

A)Pişmanlık uygulaması

B)Özel usulsüzlük

C)Vergi kaybı (ziyaı)

D)Usulsüzlük

 1. E) Boş

9 .Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

A)Vergi aslı

B)Usulsüzlük

C)Vergi kaybı (ziyaı)

D)Kaçakçılık sıç ve cezaları

 1. E) Boş

10 .Aşağıdakilerden hangisinde vergi tahakkuku kesinleşmiş sayılır?

A)Vergi davasının yükümlü lehine sonuçlanması

B)Vergi davasını yükümlü aleyhine sonuçlanması

C)Beyannameye yükümlü tarafından itiraz edilmesi

D)Dilekçeye damga pulu yapıştırılmaması

 1. E) Boş

11 .Aşağıdakilerden hangisi vergi hatalarından biri değildir?

A)Vergi oranının yanlış uygulanması

B)İndirim ve istisnanın uygulanmamış olması

C)Verginin süresinden önce ödenmesi

D)Verginin mükerrer hesaplanması

 1. E) Boş

12 .Bir işletmeye aynı işlem nedeniyle hem “vergi ziyaı” cezası; hem de “usulsüzlük” cezası uygulanması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Sadece vergi ziyaı cezası uygulanır

B)Cezalardan yüksek olanı uygulanır

C)Her iki ceza da %50 indirilerek uygulanır

D)Her iki ceza da tam uygulanır

 1. E) Boş

13 .Aşağıdaki vergilerden hangisi için “pişmanlık hükümleri” uygulanmaz?

A)Gelir vergisinde

B)Emlak vergisinde

C)Kurumlar vergisinde

D)Katma değer vergisinde

 1. E) Boş

14 .Vergi yasalarına göre “iş konusu değişiklikelrinin” bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A)7 gün içinde bildirilir

B)15 gün içinde bildirilir

C)20 gün içinde bildirilir

D)1 ay içinde bildirilir

 1. E) Boş

15 .Zirai kazançların tesitinde esas alınan işletme büyüklüğü ölçütlerinin hangi kurum belirler?

A)TÜRMOB

B)Maliye Bakanlığı

C)Bakanlar Kurulu

D)Snayi ve Ticaret Bakanlığı

 1. E) Boş

16 .Beyan üzerinden alınan vergilerden verginin tarhı aşağıdaki belgelerden hangisi üzerinde gerçekleştirilir?

A)Tarh Fişi

B)Tahsil Fişi

C)Tahakkuk Fişi

D)Mahsup Fişi

 1. E) Boş

17 .Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunmasına yönelik önlemlerden biri değildir?

A)Teminat

B)Kefil

C)Tedbir

D)İhtiyati Haciz

 1. E) Boş

18 .Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın özsermaye karşılaştırması yoluyla tespitinde indirilmesine izin verilmeyen giderlerden biridir?

A)Amortismanlar

B)Zararlar

C)Vergi cezaları

D)Genel Giderler

 1. E) Boş

19 .Arazisini başkasının kullanımına bırakarak üründen pay alan kişinin elde ettiği gelir aşağıdaki kazançlardan hangisinin kapsamına girer?

A)Menkul sermaye iredı

B)Gayrimenkul sermaye iradı

C)Zirai kazanç

D)Ticari kazanç

 1. E) Boş

20 .Özel muayenehanesi olan bir doktor aynı zamanda bir hastanedenvergilendirilmiş aylık ücret almaktadır.Doktorun yıllık beyannamesinde beyan edeceği gelirler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticari Kazanç-Arızai Kazanç

B)Ticari Kazanç-Ücret

C)Serbest Meslek Kazancı

D)Serbest Meslek Kazancı-Ticari Kazanç

 1. E) Boş

21 .Vergi Hukuku hangi hukukun alt dalıdır.

A)Anayasa Hukuku

B)Gelir Hukuku

C)Mali Hukuk

D)Kamu Hukuu

 1. E) Boş

22 .Vergi Usul Kanunu’na göre “Stoklar” aşağıdaki ölçülerden hangisiyle değerlenir.

A)Maliyet

B)Tasarruf

C)Alış Bedeli

D)Mukayyet

 1. E) Boş

23 .Vergi Yasalarına göre aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz?

A)Yer üstü düzenleri

B)Alacaklar

C)Stoklar

D)Binalar

 1. E) Boş

24 .Mukteza alınması ve mükellefin buna göre işlem yapmasına rağmen, yapılan işlemden dolayı cezaya muhatap olması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır.

A)Ceza kesilir,edenmez

B)Ceza kesilmez

C)Cezanın 1/3’ü ödenir

D)Cezanın tamamı ödenir

 1. E) Boş

25 .Vergi kesenlerin,tahsil ettikleri verginin ödenmesinden dolayı doğacak vergi aslı ve faiz alacağı kimden tahsil edilir.

A)Mükelleften

B)Kanuni Temsilciden

C)Vergi sorumlusundan

D)Hiçbiri

 1. E) Boş

26 .Telif haklarının 3.kişiler tarafından kiraya verilmesinden dolayı elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer.

A)Diğer kazanç ve iratlar

B)Zirai kazanç

C)Gayrimenkul sermaye iradı

D)Menkul sermaye iradı

 1. E) Boş

27 .Yabancı paraların dönem sonu değerleme kuru aşağıdakilerden hangisidir.

A)Borsadaki kur

B)TCMB belirlenen kur

C)Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kur

D)Son 5 günlük kur ortalamsı

 1. E) Boş

28 .KDV oranı %18 olan bir bir işletmede “Kasım 2003” döneminde 80.000.000.tl “Devir KDV” çıkmaktadır.Aralık 2003 döneminde işletmenin ticari mal alışı 220.000.000.ticari mal satışı 386.000.000.tl ise,aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A)80 Milyon tl ödenecek vergi yasal hükümlülükleri devir ediyor.

B)50,12 Milyon tl devir KDV çıkıyor.

C)49,60 Milyon tl devir KDV çıkıyor.

D)29,88 Milyon tl devir KDV çıkıyor.

 1. E) Boş

29 .Bir kurumun üç aylık geçici vergi dönemi karı 100 Milyar TL’dir Bu kurum ödeyeceği kurumlar geçici vergisi aşağıdakilerden hangisidir.

A)30 Milyar

B)10 Milyar

C)35 Milyar

D)15 Milyar

 1. E) Boş

30 .Bir kurumun mali karı 400 milyon TL’dir. Kurumlar Vergisi ne kadardır.

A)100 Milyon

B)250 Milyon

C)120 Milyon

D)200 Milyon

 1. E) Boş

31 .Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

A)Devir

B)Birleşme

C)İştirakler

D)Bölünme

 1. E) Boş

32 .KVK’na göre Araştırma ve geliştirme giderleri (AR-GE) ne zaman itfa edilir.

A)Ayrıldığı Dönemde

B)İzleyen Dönemde

C)3 Yılda

D)5 Yılda

 1. E) Boş

  CEVAPLAR

1 A

2 C

3 B

4 B

5 C

6 A

7 B

8 A

9 D

10B

11C

12B

13B

14D

15B

16C

17C

18C

19B

20C

21D

22A

23C

24B

25C

26C

27C

28B

29A

30C

31C

32C

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.