mülakat soruları;

Siyasi Partiler: Üyeler T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı. Meclise girebilmeleri için %10 barajını geçmelidirler. Devletten mali yardım almaları için % 7 oy almalıdırlar. Öğrenciler (Üniversite hariç) , yüksek yargı mensupları(Hakim , Savcı) , sayıştay mensupları memurlar , Askeri öğrenciler , TSK mensupları , terör mahkumu , enaz 5 yıl hapis yiyen kişiler siyasi …

Devlet Denetleme Kurulu (DDK): ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır. Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer ve denetimini yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarını , dernek ve vakıfları , kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarını işçi ve işveren kuruluşlarını , kamuya yararlı tüm kurum ve kuruluşları denetler. TSK ve Yargı organlarını denetleyemez. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Yüksek Seçim Kurulu(YSK): Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir. Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir. Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz. 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek) Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir. Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler …

Yasama yetkisi sınırsız , asil ve devredilemezdir. TBMM anayasada düzenleme yapılabilir (yasama genelliği) meclis bir konuyu doğrudan düzenleyebilir. (yasama asilliği) İki seçim arasındaki zamana yasama dönemi adı verilir. TBMM 30 Eylülde kapanır 1 Ekimde açılır , bu aradaki zamana yasama yılı adı verilir. Yasama dokunulmazlığını TBMM kaldırabilir , ancak sorumsuzluğunu kaldıramaz. TBMM 600 Milletvekilinden oluşur. …

2001-2004 Yılında Yapılan Değişiklikler: 1971 yılında temel hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kaldırıldı , sınırlamalar öze dokunamaz ve kısıtlamalar ancak kanunla olur.(2001) Kişilerin yasama hakkı ve manevi varlıklarına dokunulmaz. Kanuna uygun açılan basım evlerine müsadere ve zapt yapılamaz. TBMM Ölüm ve müsadere cezası veremez. Ölüm cezaları hakkında TBMM karar veremez. Mahkemenin verdiği ölüm cezası nedeniyle …

9 Temmuz 1961 Anayasası: 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbe sonrası 1950 seçimlerinde ilk defa CHP den sonra iktidar partisi olan Demokrat Parti hükümeti devrilmiş 1961 yılında yapılan halk oylamasıyla (referandum) %61 evet oyu alarak yürürlüğe girmiştir. TBMM 450 Milletvekilinden oluşur ve vekilleri halk seçer.Cumhuriyet senatosunda 165 Milletvekili vardır. Bunların 150 tanesini halk 15 …

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler: Devletin dini İslamdır madddesi kaldırıldı.(1928) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.(1930) Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi.(1933) Kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi.(1934) Seçmen yaşı 22 seçilme yaşı 30 oldu. Anayasaya Atatürk’ün ilkeleri eklendi.(1937) Çok partili hayata geçildi ve tek dereceli seçim yapıldı.(1946) İstiklal mahkemeleri kaldırıldı.(1949) İlk defa seçimler …

20 Nisan 1924 Anayasası: II.TBMM tarafından hazırlanan 105 maddelik sert bir anayasadır. Kollektiftir. Devletin rejimi Cumhuriyet, dini İslam, dili Türkce, başkenti Ankara’dır. Devletin rejimi kesinlikle değiştirilemez. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi ve görev ayrılığı benimsenmiştir. Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.) Yasama , yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir.(Cumhurbaşkanı , Başbakan ve …

1921 anayasasında 1923 yılı Değişiklikleri 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Devletin rejimi Cumhuriyet , dini islam , dili Türkçedir. Cumhurbaşkanı , başbakan ve bakanlar TBMM üyeleri arasından seçilir. (Başbakanı Cumhurbaşkanı, Bakanları Başbakan seçer.) Not: Parlamenter sisteme geçişin ilk aşamasıdır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasi)’nin özellikleri nelerdir? Yeni türk devletinin TBMM(23 Nisan 1920)’nin ilk anayasasıdır. 1876 Anayasası ile birlikte yürülükte kalmış 23+1(24) maddeden oluşan yumuşak ve çerçeve(ayrıntısız) bir anayasadır. Kollektif değildir. Türkiye TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti adını alır. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili …

Kanuni esasi 1909 Kanunname Değişiklikleri Meclis Mebusan Meclisine karşı sorumludur. Fesih hakkı Ayan Meclisi’nin onayına ve 3 ay içinde yeni seçim yapılmasına bağlandı. Kanun teklifi için padişahın iznine gerek yoktur. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

1876 Anayasası(Kanuni Esasi): Osmanlı devletinin II.Abdulhamit tarafından yayınlanan ilk yazılı ve sert bir anayasadır. İlk defa Meclisi Umumi adıyla parlamento kurulmuştur. Parlamento Hükümdarın seçtiği Ayan Meclisi , halkın seçtiği Mebusan Meclisi ve daimi üye olan Şeyhülislam’dan oluşur. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili Türkçe’dir. Monarşik sistem vardır.(padişahın yetkileri geniştir.): Veto hakkı …

Anayasa Hukuku: Devletin temel yapısını , şeklini , örgütlenişini , işleyişini , temel ilkeleri hak ve özgürlükleri düzenleyen kurallardır. Devletsiz Anayasa olmaz. Anayasanın Kaynakları: Anayasa , Anayasa Teamülü , Meclisin İç tüzüğü , Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi , Kanun KHK , Tüzük , Yönetmelik , Öğreti Anayasada ilk adımlar: Sened-i ittifak(1808): İlk defa Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır. Tanzimat …

Hükümet sistemleri: Monarşilik: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin tek kişiye ait olmasıdır. Diktatörlük: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin zorlukla tek bir kişiye ait olmasıdır. Meclis hükümeti sistemi: Yasama , yürütme ve yargı yetkisi halkın seeçtiği meclise aittir. Başkanlık sistemi: Yürütme yetkisi başkana yasama yetkisi meclise aittir. Yarı başkanlık sistemi: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan …

Demokrasi: Halk tarafından seçilen kişilerin veya halkın kendi kendini yönetme sistemidir. Demokrasi Eşitlik , özgürlük , Milli egemenlik , güçler ayrılığı ilkesi ve siyasi partilere dayanır. Demokrasi çeşitleri: Doğrudan Demokrasi: Halk egemenliği doğrudan kullanır. Temsili Demokrasi: Egemenliği halkın seçtiği temsilciler kullanır.(Türkiye , ABD , Almanya İngiltere , Japonya , Hollanda) Temsili demokrasi parlemento feshi ve …

Medeni Hukuk: Kişinin doğumundan ölümüne kadar özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. (1 Ocak 2002)’de yürürlüğe girmiştir. Kişiler Hukuku Aile Hukuku Miras Hukuku Eşya Hukuku, olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Hukukun Kaynakları: Yazılı kaynaklar: Anayasa , Uluslararası antlaşmalar , Kanun , KHK , Tüzük , Yönetmelik Genelge , Tebliğ Yazısız kaynaklar: Örf , Adet , Gelenek Yardımcı kaynaklar: Bilimsel içtihatlar (Doktrin , Öğreti) , Yargısal içtihatlar(Mahkeme kararı) İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Sosyal düzen kuralları: Toplumsal hayatın düzenli işleyebilmesi için bireylerin uyması gereken kurallardır. Din Ahlak Görgü Örf ve Adet Hukuk İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve kamu kurallarına uyulmasını gerektiren kuralların tümüne hukuk adı verilir. Belli bir zamandaki yazılı ve yazısız hukuka pozitif-müspet hukuk Yürülükteki yazılı hukuka mevzu hukuk Olması gereken hukuka ideal-doğal-tabii hukuk yürürlükten kalkan hukuka Tarihi hukuk adı verilir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları