edebiyat akımları;

Batı Edebiyatında Akımlar  (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik düşüncenin konusudur. Güzel, daha ziyade nesne, varlık ve olguya ait; güzellik ise özne olan insana aittir. Sanat, var olana biçim/düzen verme çabasıyla üretilen insan etkinliğidir(üretilmiş güzellik). Kökeni Arapça olan ‘sanat’ sözcüğünün kök anlamı, ustalık, hüner, …

Realizm (Gerçekçilik) XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1857 yılında Gustave Flaubert’in Mademe Bovary adlı romanıyla, realizmin  romantizm karşısında üstünlük sağladığı kabul edilmektedir. Gerçekçi olma: Realizmde duygu ve haller yerini toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Yaşanan ve gözlenen gerçek tüm çıplaklığıyla anlatılır. Gözlem: Gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel …

Romantizm (Coşumculuk) Romantizm, Roma İmparatorluğu’nda halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. İlk olarak J.J. Rousseau eserinde göl tasviri yaparken “romantik” bir bölge olduğundan bahseder. Romantizm; Fransız ihtilal oratmında klasisizmin akılcılığına tepki olarak doğmuş, İnsanın duygusal yönünü ele alan, Bireyselliği savunan, Doğaya yönelmeyi esas alan, Yerli olmayı ve milliliği savunan, Lirik, duygusal olan, …

Klasisizm Edebiyatın özünü evrensel insan tabiatının anlatımı olarak görür. Eski Yunan-Latin sanatçı ve eserlerini örnek alır. Kurallılığa bağlılığı, nesnelliği, akıl ve sağduyuyu, zevk vererek eğitmeyi ilke edinen, dil ve üslupta açıklık ve mükemmeliyetçiliği arayan akımdır. Evrensel insan doğasını esas alma, Gerçek olanı seçme, Akıl ve sağduyudan ayrılmama, Eski Yunan ve Latin’e dönme, Kuralcı olma, Zevk …

Hümanizm İnsan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı sayan, insanın doğaüstü olana hiç başvurmadan rasyonel olarak yaratıcı olabileceğini söyleyen, insanın özgürlüğünü ön plana çıkaran felsefi akımdır. Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketlerine kaynaklık etmiştir. İlk izleri XIV. Yüzyılda İtalya’da Dante, Petrarca, Boccaccio ile ortaya çıkmış olan hümanizm, XV. yüzyılda İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya …