Şirketler hukuku kısa notlar

ŞİRKETLER HUKUKU

ADİ KOMANDİT ŞİRKET:ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermayeyle sınırlandırılmış olan şirkettir.

ADİ ŞİRKET:ortak bir amaca ulaşmak için mal veya emeklerini birleştirip biraraya gelen kişilerin kurduğu,ancak diğer şirket türlerinin ayırıcı özelliklerini taşımayan şirket.

ANONİM ŞİRKET:kanunen yasaklanmamış her türlü iktisadi amaçla kurulmuş muayyen miktarda ve paylara bölünmüş bir esas sermayesi bulunup borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir.

HUZUR HAKKI:Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine her toplantı günü için verilen ücret

İLMÜHABER:anonim ortaklıklarda henüz düzenlenmemiş pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılmış senetlerdir.

İHRAÇ PRİMLİ TAHVİL:itibari değerinden daha düşük bir değerle satılan tahviller.

İNTİFA SENEDİ:a.ş tarafından çıkartılan ortaklığı belirtmeyen ancak sahiplerine kardan pay almak,tasfiyeye katılmak gibi sınırlı haklar sağlayan senetlerdir.

İTFA PRİMLİ TAHVİL:itibari değerinden daha yüksek bir değerle para iadesine hak kazandıran tahvillerdir.

KAPİTALİZASYON:herhangi bir işletmenin birikmiş yedek akçe ve karının sermaye artırımında kullanılması.

KOLLEKTİF ŞİRKET:ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında ve tüzel kişi olarak işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir.

*kollektif şirkette şirket alacaklıları önce şirkete,bu yetmezse ortaklara başvurur.

MURAHHAS MÜDÜR:A.Ş’lerde temsil ve idare yetkisi,şirkette pay sahibi olmayan 3. bir kişiye verilmişse bu kişiye denir.Murahhas müdür şirketi tek başına yönetmeye haiz değildir.Yönetim kurulundan en az bir üyeye daha temsil yetkisi verilmelidir.

MURAHHAS ÜYE:genel kurul veya yönetim kurulunun,esas sözleşmeden aldığı yetkiye dayanarak yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına temsil ve idare yetkisini bıraktığı hallerde o yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine denir.

RÜÇHAN HAKKI:herkesten önce satın alma hakkını ifade eder.A.Ş’lerde ihraç edilen hisse senetlerinin öncelikle kendi hissedarlarının satın alması hakkının varlığını belirtmektedir.

TAHVİL:A.Ş’lerin ödünç para bulmak amacıyla itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.(1-7yıl)

ULTRA VİRES KURALI:bu ilkeye göre şirketlerin hak ve fiil ehliyetlerinin sınırları amaca ve konuya göre belirlenir ve bu sınırlar kesindir.Başka bir ifadeyle şirket,amaca ve konu dışında hak sahibi olamaz ve borç altına giremez.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.