Gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele ders notları

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUKLA MÜCADELE GELİR DAĞILIMI: Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen gelirin kişiler, gruplar yada üretim faktörleri arasındaki dağılımına gelir dağılımı denir. GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ  – Kişisel gelir dağılımı                             – Fonksiyonel gelir dağılım  – Bölgesel gelir dağılımı                        – Sektörel gelir dağılımı  – Birincil gelir dağılımı                            – İkincil gelir dağılımı KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI: – …

İstihdam, işsizlik, ücretler ve çalışma koşulları ders notları

İSTİHDAM,İŞSİZLİK,ÜCRETLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI  İSTİHDAM, İŞSİZLİK, ÜCRETLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİHDAMLA İLGİLİ İFADELER  – İstihdam doğrudan insana odaklanması sebebiyle sosyal politikanın ilgi alanına girer  – İstihdam, üretimi gerçekleştiren ve ekonomik değer yaratan emek unsurunu ele alması açısından iktisadın ilgi alanına girmektedir.  – Sosyal politikacılar istihdamı bir amaç olarak kabul edilir.  – İstihdam iktisatçılar için gelir …

Sosyal politikanın tarihsel gelişimi ders notları

SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ  SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ -Modern anlamda sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi 18.yy olarak ifade edilir. KÖLECİ TOPLUM DÜZENİ: İlkel topluluklardan sonra oluşan ve iktisadi faaliyetlerin emek unsurunun köleler tarafından yerine getirdiği toplum düzenine denir. FEODALİTE: Mülkiyet ve egemenliğin birbirine katıldığı siyasal iktidar ile ekonomik iktidarın aynı kişide birleştiği ve dönemin üretim …

Sosyal politika ders notları

SOSYAL POLİTİKA  SOSYAL POLİTİKAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER VE SOSYAL POLİTİKANIN ARAÇLARI  SOSYAL POLİTİKA: Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütününe SOSYAL POLİTİKA denir. DAR ANLAMDA SOSYAL POLİTİKA: Sanayi devriminin ortaya çıkardığı kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve emeği sermayeye karşı korumak ve bu yolla toplumdaki sınıf çalışmalarını önleyerek toplumun ve …

Sosyal bilimlerde araştırma modelleri ders notları

ARAŞTIRMA MODELLERİ  PARADİGMA: Olay ve olgulara kapsamlı bir bakış açısı sağlayan düşünsel çerçeveye paradigma denir. – Doğadaki ve toplumdaki her olay ile ilgili paradigmalar bulunur. – Bilimsel çalışmalarda bu paradigma belirli bir bilim felsefesinden kaynaklanır. – Bilimsel çalışmalarda bu paradigma işe koşulacak araştırma modeline kaynaklık eder. – Her paradigmanın ideolojik bir dayanağı vardır. MODEL: Belirli …

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notları-Alanyazın tarama

 ALANYAZIN TARAMASI  *Alanyazın; bir konu hakkında üretilmiş kaynakların kullanımıdır. *Alanyazın taraması; bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri amaçlı biçimde incelemek ve değerlendirmektir. *Alanyazın taraması; belirli bir konuyla ilgili olarak akademik açıdan güvenilir ya da yetkin kişiler tarafından yayınlanmış olan çalışmaların incelenmesidir. *Alanyazın taramasının temel nedeni; okuyucuya konu hakkında kuramsal tartışmalar, uygulamalar ve araştırma …

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notları-Araştırma sorununun belirlenmesi

ARAŞTIRMA SORUNUNUN BELİRLENMESİ SORUN: Türk dil kurumu’na göre teoremler ve kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, güçlük, mesele olarak tanımlanan kavramdır. TEOREM: Kanıtlanabilen bilimsel önermeye Teorem denir. ARAŞTIRMA SORUNU SEÇME ÖLÇÜTLERİ 1-GENEL ÖLÇÜTLER Araştırma sorununun kendisi ve içeriği ile ilgili ölçütlerdir. – ÇÖZÜLEBİLİRLİK: Araştırmanın sorunu olarak seçilecek konunun gerçekten çözülebilir bir konu olması gerekmektedir. Örnğ; inançlarla …

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notları-Bilimsel yöntem

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL YÖNTEME GİRİŞ BİLİMSEL YÖNTEM: Bilimin bilgi üretme yolu olarak bilinen yöntem bilimsel yöntemdir. Bilimsel sorunun belirlenip sınıflandırılması ve tanımlamasını, o sorunla ilgili geçici çözüm yolları toplanarak analiz edilmesi için verilerin bir araya getirilerek analiz edilmesini ve sonuca ulaşılmasını içeren yönteme bilimsel yöntem denir. Darwing’in evrim kuramını oluşturma sürecinde tümdengelime dayalı …

Sosyal politikanın tarihsel gelişimi ders notu

SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. modern anlamda sosyal POLİTİKANIN doğuşu ve gelişimi 18. yüzyıl ve onu takip eden döneme rastlanmaktadır. 2.köleci toplum düzeni: ilkel toplumlardan sonra oluşan ve iktisadi faaliyetin emek unsurunun köleler tarafından yerine getirildigi toplum düzeni feodal düzen:ortaçağ üretim yapısının şekillendirdiği mulkiyet ve egemenligin birbirine katıldığı siyasal iktidarla ekonomik iktidarın aynı kişiden birleştiği …

İnsan hakları ve kamu özgürlükleri ders notları-İnsan hakları bildirgesi

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması II: İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Sistemler: Amerika, Afrika, Avrupa’daki İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Denetim Mekanizmaları: ***Amerika kıtasında kurulan sisteme İnter-Amerikan insan hakları sistemi de denir ve iki temel belgeye dayalıdır: Amerikan Devletleri Örgütü temel kurucu Şartı ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İNSAN HAKLARININ AMERİKA …